Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang

119 371 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 01:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN ðÌNH THÀNH ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN SƠN ðỘNG – TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN ðÌNH THÀNH ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN SƠN ðỘNG – TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. NGUYỄN HỮU THÀNH HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị nào. - Tôi xin cam ñoan rằng, giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc ./. Hà Nội, ngày . tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn ðình Thành Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành ñược nội dung này, ñã nhận ñược bảo, giúp ñỡ tận tình PGS.TS. Nguyễn Hữu Thành, giúp ñỡ, ñộng viên thầy cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý ñào tạo. Nhân dịp cho phép ñược bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hữu Thành ý kiến ñóng góp quý báu thầy cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường. Tôi xin chân thành cảm ơn cán Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Thống kê, quyền xã nhân dân huyện Sơn ðộng ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ suốt trình thực luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia ñình bạn ñồng nghiệp ñộng viên, giúp ñỡ trình thực luận văn! Hà Nội, ngày . tháng năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn ðình Thành Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ðẦU Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Hiệu sử dụng ñất phân loại hiệu sử dụng ñất 1.1.1 Khái niệm hiệu sử dụng ñất 1.1.2 Phân loại hiệu sử dụng ñất 1.2 ðặc ñiểm phương pháp ñánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 1.2.1 Khái quát ñất nông nghiệp 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 1.2.3 ðặc ñiểm, phương pháp ñánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 1.3 10 Tình hình nghiên cứu vấn ñề nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp giới Việt Nam 15 1.3.1 Những nghiên cứu giới 15 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng ñất nước 18 1.4 Những quan ñiểm sử dụng ñất bền vững 20 1.5 Xu hướng phát triển nông nghiệp 22 1.5.1 Trên giới 22 1.5.2 Việt Nam 24 Chương ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 NGHIÊN CỨU 27 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 27 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii 2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan ñến sử dụng ñất ñai 27 2.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất 27 2.2.3. ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 27 2.2.4 ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn ðộng 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp chọn ñiểm ñiều tra 28 2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 28 2.3.3. Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 28 2.3.4 Phương pháp ñánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn ðộng 28 Chương KẾT QUẢ ðẠT ðƯỢC 30 3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang 30 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 30 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 37 3.2 Hiện trạng sử dụng ñất ñai huyện Sơn ðộng 47 3.2.1 ðất nông nghiệp 47 3.2.2 ðất phi nông nghiệp 47 3.2.3 ðất chưa sử dụng 47 3.2.4 Biến ñộng ñất giai ñoạn 2005-2012 48 3.2.5 Hiện trạng trồng năm 2012 huyện Sơn ðộng. 50 3.2.6. Hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng. 52 3.3 ðánh giá hiệu loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn ðộng. 56 3.3.1 ðánh giá hiệu kinh tế 56 3.3.2 ðánh giá hiệu xã hội. 63 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv 3.3.3 ðánh giá hiệu môi trường 67 3.4 Lựa chọn loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững 74 3.4.1 Nguyên tắc lựa chọn 74 3.4.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 75 3.4.3 Hướng lựa chọn loại hình sử dụng ñất 76 3.4.4 ðề xuất sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo tiểu vùng 78 3.4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn ðộng 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất giai ñoạn 2000 - 2012 37 3.2 Giá trị sản xuất nông nghiệp qua năm 40 3.3 Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm qua năm 41 3.4 Tình hình dân số huyện Sơn ðộng năm 2011-2012 44 3.5 Hiện trạng sử dụng ñất ñai huyện năm 2012 48 3.6 Biến ñộng ñất ñai giai ñoạn 2005 - 2012 49 3.7 Diện tích, suất, sản lượng số trồng năm 2012 huyện Sơn ðộng 52 3.8 Một số loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng 1. 53 3.9 Một số loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng 2. 54 3.10 Một số loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng 55 3.11 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 57 3.12 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 58 3.13 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng ñất tiểu vùng 60 3.14 Tổng hợp hiệu kinh tế theo LUT tiểu vùng 62 3.15 Mức ñầu tư lao ñộng thu nhập bình quân ngày công lao ñộng huyện Sơn ðộng 3.16 So sánh mức ñầu tư phân bón thực tế ñịa phương với hướng dẫn Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 3.17 79 Dự kiến kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tiểu vùng 3.20 72 Dự kiến kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tiểu vùng 3.19 69 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho trồng huyện Sơn ðộng 3.18 63 80 Dự kiến kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tiểu vùng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 81 vi DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Sơ ñồ vị trí huyện Sơn ðộng 30 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện qua số năm 38 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ BVTV Bảo vệ thực vật DT Diện tích ðVT ðơn vị tính GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất CPTG Chi phí trung gian Lð Lao ñộng LUT Loại hình sử dụng ñất LX - LM Lúa xuân - lúa mùa 10 SL Sản lượng 11 STT Số thứ tự 12 T.T Thị trấn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp viii Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 94 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 95 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 96 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 97 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 98 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 99 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 100 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 101 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 102 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 103 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 104 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 105 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 106 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 107 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 108 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 109 [...]... hư ng phát tri n s n xu t nông nghi p, ñ xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p Sơn ð ng là huy n vùng cao c a t nh B c Giang Phía Nam và ðông Nam giáp t nh Qu ng Ninh; phía Tây và Tây B c giáp t nh l ng Sơn; phía Tây giáp huy n L c Ng n; phía Tây Nam giáp huy n L c Nam.T ng di n tích t nhiên toàn huy n là 84.989,91 ha, trong ñó ñ t s n xu t nông nghi p là 10.951,70... và c n thi t T t t c nh ng v n ñ trên, ñư c s phân công c a khoa Tài nguyên và Môi trư ng, cùng v i s hư ng d n c a th y giáo PGS.TS Nguy n H u Thành, chúng tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Sơn ð ng, t nh B c Giang 2 M c ñích và yêu c u 2.1 M c ñích - ðánh giá hi u qu các lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p - ð xu t m t s gi i... xu t trên ñ t nông nghi p ph i s d ng nhi u y u t ñ u vào kinh t và không kinh t (ánh sáng, nhi t ñ , không khí…) Vì th , khi ñánh giá giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p trư c tiên ph i ñư c xác ñ nh b ng k t qu thu ñư c trên m t ñơn v di n tích c th là 1 ha, tính trên 1 ñ ng chi phí, 1 lao ñ ng ñ u tư - Trên ñ t nông nghi p có th b trí các cây tr ng, các h th ng luân canh, do ñó c n ph i ñánh giá hi... i v i thiên nhiên Ho t ñ ng s n xu t nông nghi p mang tính xã h i sâu s c Nói ñ n nông nghi p không th không nói ñ n nông dân, ñ n các quan h s n xu t trong nông thôn Vì v y, khi ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p c n quan tâm ñ n nh ng tác ñ ng c a s n xu t nông nghi p ñ n các v n ñ xã h i như: Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 10 gi i quy t vi c làm, tăng... (Quy n ðình Hà, 1993) 1.2 ð c ñi m và phương pháp ñánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p 1.2.1 Khái quát v ñ t nông nghi p D a trên m c ñích s d ng, Lu t ñ t ñai 2003 phân lo i ñ t thành 3 nhóm chính: Nhóm ñ t nông nghi p, nhóm ñ t phi nông nghi p và nhóm ñ t chưa s d ng ð t nông nghi p là ñ t ñư c xác ñ nh ch y u s d ng vào s n xu t nông nghi p như ñ t tr ng cây hàng năm, ñ t tr ng cây lâu... t nông nghi p ch y u ñư c xác ñ nh b ng kh năng t o vi c làm trên m t ñơn v di n tích ñ t nông nghi p Trong giai ño n Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 14 hi n nay, vi c ñánh giá hi u qu xã h i c a các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p là n i dung ñang ñư c nhi u nhà khoa h c quan tâm * Các ch tiêu v hi u qu môi trư ng: Theo ð Nguyên H i (1999), ch tiêu ñánh giá. .. h i thu n l i cho s phát tri n nông nghi p giai ño n hi n t i và m ra nh ng ñi u ki n phát tri n trong tương lai Do ñó, c n ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p ñ n môi trư ng xung quanh, ph i ñánh giá kh năng thích h p c a các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p có phù h p v i ñ t ñai hay không, vi c s d ng hóa ch t trong nông nghi p có ñ l i t n dư hay không - L ch s nông nghi p là m t quãng ñư ng... ñ u tư Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 9 1.2.3 ð c ñi m, phương pháp ñánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p a ð c ñi m ñánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p Do dân s tăng nhanh ñã thúc ñ y nhu c u con ngư i v nh ng s n ph m l y t ñ t ngày càng tăng, trong khi di n tích ñ t có h n, vì th nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p là r t c n... c c ti u hóa chi phí các y u t ñ u vào, theo nguyên t c ti t ki m khi c n s n xu t ra m t lư ng nông s n nh t ñ nh, ho c th c hi n c c ñ i hóa lư ng nông s n khi có m t lư ng nh t ñ nh ñ t nông nghi p và các y u t ñ u vào khác + ðánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p có ñ c thù riêng, trên m t ñơn v ñ t nông nghi p nh t ñ nh có th s n xu t s ñ t ñư c k t qu cao nh t v i chi phí b ra ít nh t và h n... qu + Hi u qu s d ng ñ t nông nghi p có nh hư ng ñ n hi u qu s n xu t ngành nông nghiêp, h th ng môi trư ng sinh thái nông nghi p, nh ng ngư i s ng b ng nông nghi p Vì v y, ñánh giá hi u qu s d ng ñ t b n v ng hư ng vào tiêu chu n chung như sau: B n v ng v m t kinh t : h th ng cây tr ng cho hi u qu kinh t cao phát Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 11 tri n n ñ . sử dụng ñất ñai 27 2.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất 27 2.2.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 27 2.2.4 ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. 1.1 Hiệu quả sử dụng ñất và phân loại hiệu quả sử dụng ñất 3 1.1.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng ñất 3 1.1.2 Phân loại hiệu quả sử dụng ñất 5 1.2 ðặc ñiểm và phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng. cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. Sơn ðộng là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang. Phía Nam và ðông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh lạng Sơn; phía Tây giáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn động, tỉnh bắc giang , Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả đạt được, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn