Ebook tiếng anh trẻ em teddy bear

33 449 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2015, 15:37

Teddy Bear StoreBears in striped pajamas,Bear in running shoes.Miles of bears. Piles of bears.Care for a bear? Just choose.Teddy bears of every kind,Bears with pull strings,Bear you wind,Bears that rollerskate,Bear that sing,Bear that dont do anything.Small bears on the top shelves,Big bears on the bottom.Piles of bears. Miles of bears.Care for a bears? Weve gotem.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook tiếng anh trẻ em teddy bear, Ebook tiếng anh trẻ em teddy bear, Ebook tiếng anh trẻ em teddy bear

Mục lục

Xem thêm