Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây buởi bung

72 964 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2015, 14:43

Bộ YTẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI NGUYỄN THANH TÚ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐlỂM THựC VẬT VÀ • • • THÀNH PHẦN HÓA HOC CÂY BƯỞI BUNG (KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DUỌC SỸ 2002 - 2 Giáo viên hướng dẫn :TS. Nguyễn Duy Thuần Nơi thực hiện Thời gian thực hiện TS. Nguyễn Thị Bích Thu : Bộ mồn Dược liệu • • • Trường Đại học DưỢc Hà Nội : 01/2007 - 05/2007 b i HÀ NỘI, 05/2007 m €ỊuA trình ttạhiên. eứu. tĩă títựe hiền đ ê t à i nàự,y tỗ i đjỄi nhận. đkỂỢe. r â ỉ tihiỀu. i ự gẦúp, Ể& eêưt ihầụ. eỗ- oò. bạn, bề. (ĩ)ởi lòng, kính, ỉrúttạ, txà. b iâ ờtt ÌÃU iẨe, tồ i neÙL qjửi lồ i eảnt ổti ehân thành iM Qíạuụễtt n)uụ. Q’huati oà ÇÎS QVỊjuụễjtt ^ h i (Bíeh Çîhu là. những, n gttòi tkầụ. đã. dàềth nhiềtc ih è i giojTL, eồnạ. iứe. iận tình hưẩttạ. dỗMty giứp^ ¿tõ tỗ i hfíim thành ¿tề tà i nừíị^ Çîôi æin. bàụ. lỗ- lồtvạ. b iâ ổti lồ i ^S Qíạuụễtt (ĩ)lâ ^kăn. ÍÌL nạưài luồn hèí iòníị ehi luìú, taở ntoi itỉỉíi líiên fjlúfí i ts tô i trứnạ. H íêt q^iiíí trình họe iậ ft Oil nghiền eứíi. Çjêi eũnạ æin ehâti thù nh eửm ổtt: ÇJhS. (Bìti fĩ)ă»t Çîhanft tà nqxtòi đã. giúp, đ ẵ tồ i trtỉnạ ữiệíi 'deắe định tên khóa họe e/ui Cíía tnẫu nạkìên cứu. @ Ó £ títầụ, eỗ OỈI liĩị íh u íĩt ữ iĩn hồ m ền (Dưổe. liỀii đã. tịiúfL ĩtẵ , tạo- đĩều lùên eho tò i Itoùn thành, khóa, luận iố t ttgJiiêfb ttàụ., ^tÂjếi eùnạ.^ lô i xin. ehâtt thàn h ạử i ỉề i eảnt ổ tt tồ i gia. đìnhf itạẮtòi thăn oil b ạtt bè (tã itộníỊ oẤètt, ạiúệt đ tí tồ i hởà ti thàn h luận aản tố t nạhiêệt. 'Jôà. Qtệif thảnụ. 5 nănt 2007 Simh. oiỀn Q í ạ Ấ i ụ ễ ế t Q ^ h a n f i Ç î ù MỤC LỤC CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỂ 1 PHẦNl: TỔNG QUAN 3 1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT 3 1.1.1. Vị trí phân loại họ Rutaceae 3 1.1.2. Đặc điểm thực vật họ Cam {Rutaceae) 3 1.1.3. Đặc điểm thực vật chi Acronychia 3 1.1.4. Đặc điểm thực vật loài Acronychia pedunculata (L.) Miq 4 1.1.5. Đặc điểm thực vật chi Glycosmis 5 1.1.6. Đặc điểm thực vật loài Glycosmis pentaphylla ( Retz.) DC 7 1.2. NHữSÍG NGHIÊN cứ u VỀ THÀNH PHẦN HOÁ h ọ c 7 1.2.1. Nghiên cứu thành phần hoá học loài Acronychia pedunculata (L.) Miq 7 1.2.2. Nghiên cứu thành phần hoá học loài Glycosmis pentaphylla ( Retz.) DC 8 1.3. TÁC DỤNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA CÂY BUỞI BUNG 9 1.3.1. Tác dụng, công dụng của loài Acronychia pedunculata (L.) Miq 9 1.3.2. Tác dụng, công dụng của loài Glycosmispentaphylla (Retz.) DC 9 PHẦN 2: THỰC NGHIỆM VÀ KÊT QUẢ 11 2.1. NGUYÊN LIỆU VÀ PHUƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 11 2.1.1. Nguyên liệu 11 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 11 2.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 15 2.2.1. Đặc điểm thực vật và xác định tên khoa học 15 2.2.2. Hàm lượng và thành phần hoá học của tinh dầu 22 2.2.3. Xác định sơ bộ thành phần hoá học trong rễ Bưởi bung Ap 25 2.3. BÀN LUẬN 42 2.3.1. Về thực vật 42 2.3.2. Về hoá học 43 PHẦN 3: KẾT LUẬN 44 3.1. VỀ THỰC VẬT 44 3.2. VỀ HOÁ HỌC 44 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT Ap : Bưỏi bung Acronychia pedunculata (L.) Miq., Rutaceae GC : Gas chromatography Gp : Bưởi bung Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC., Rutaceae HPTLC : High Performance Thin Layer Chromatography m/z : TỈ lệ số khối /điện tích ion MS : Mass Spectrometry Rf : Thcd gian liru SKLM : Sắc ký lớp mỏng Sp : Diện tích pic TT : Thuốc thử STT Ký hiệu Nội dung Trang 1 Bảng 1.1 Danh mục một số loài trong chi Glycosmis có ở Việt Nam 6 2 Bảng 2.1 Kết quả hàm lượng tinh dầu trong lá 22 3 Bảng 2.2 Thành phần hóa học ữong tinh dầu lá Bưỏi bung 23 4 Bảng 2.3 Kết quả định tmh các nhóm chất trong rễ Ap 28 5 Bảng 2.4 Hàm lượng alcaloid toàn phần trong rễ Ap 30 6 Bảng 2.5 Kết quả phun hiện màu alcaloid bằng thuốc thử Dragendoff 31 7 Bảng 2.6 Hàm lượng cắn ethyl acetat trong rễ Ap 33 8 Bảng 2.7 Kết quả hiện màu các chất trong ethyl acetat bằng amoniac 34 9 Bảng 2.8 Tóm tắt môt số đăc điểm thưc vât khác nhau của 2 • • • • loài nghiên cứu 42 STT Ký hiệu Nội dung Trang 1 Hình 2.1 Ảnh cây Bưỏi bung (nhóm 1) mang quả 15 2 Hình 2.2 Ảnh cây Bưởi bung (nhóm 2) mang hoa 16 3 Hình 2.3 Ảnh hoa Bưởi bung (nhóm 2) 16 4 Hình 2.4 Ảnh quả Bưởi bung (nhóm2) 16 5 Hình 2.5 Ảnh một phần vi phẫu rễ Bưởi bung Glycosmis pentaphylla (Retz.) 17 6 Hình 2.6 Ảnh vi phẫu lá Bưởi bung Glycosmis pentaphylla (Retz.) 18 7 Hình 2.7 Ảnh một số đặc điểm bột rễ Bưởi bung Glycosmis pentaphylla (Retz.) 19 8 Hình 2.8 Ảnh một phần vi phẫu rễ Bưởi bung (Acronychia pedunculata (L.) Miq.) 20 9 Hình 2.9 Ảnh vi phẫu lá Bưởi bung Acronychia pedunculata (L.) Miq. 21 10 Hình 2.10 Ảnh một số đặc điểm bột rễ Bưởi bung Ap. 19 11 Hình 2.11 Ảnh sắc ký đồ dịch chiết Alcaloid sau khi phun thuốc thử Dragendorff 31 12 Hình 2.12 Ảnh sắc ký đồ dịch chiết etyl acetat 34 13 Hình 2.13 Kết quả sắc ký dịch chiết Bbl quan sát ở bước sóng 254 nm 36 14 Hình 2.14 Kết quả sắc ký dịch chiết Bbl quan sát ở bước sóng 366 nm 36 15 Hình 2.15 Kết quả sắc ký dịch chiết Bbl quan sát ở ánh sáng thường sau khi phun thuốc thử 37 16 Hình 2.16 Kết quả sắc ký dịch chiết Bb2 quan sát ở bước sóng 254 nm 38 17 Hình 2.17 Kết quả sắc ký dịch chiết Bb2 quan sát ở bước sóng 366 nm 38 18 Hình 2.18 Kết quả sắc ký dịch chiết Bb2 quan sát ở ánh sáng thường sau khi phun thuốc thử 39 19 Hình 2.19 Kết quả sắc ký dịch chiết Bb3 quan sát ở bước sóng 366 nm 40 ĐẶT VẤN ĐỂ Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đói gió mùa, có điều kiện tự nhiên thuận lọi nên cây cỏ phát triển rất phong phú và đa dạng. Từ xa xưa, ngoài sử dụng cây cỏ cho các nhu cầu khác của cuộc sống thì việc dùng làm thuốc đã là một thói quen, tập quán lâu đời của nhân dân ta. Dân gian đã tích luỹ và lưu truyền được cả một kho kinh nghiệm quý báu trong việc dùng cây cỏ làm thuốc để chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ. Ngày nay, xu hướng sử dụng các thuốc có nguồn gốc thảo dược cũng ngày càng tăng. Hầu như tất cả những cây cỏ xung quanh ta đều có tác dụng chữa bệnh. Số cây thuốc được phát hiện ngày càng nhiều nhưng phần lớn lại được sử dụng dựa vào kinh nghiệm dân gian mà chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Vì vậy, việc nghiên cứu cơ bản các cây thuốc để có cơ sở khoa học cho việc hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền một cách hçfp lý an toàn là điều hết sức cần thiết. Theo một số tài liệu [11], [12], [14], Bưỏd bung là tên gọi chung thường để chỉ 2 loài thuộc 2 chi Acronychia và Glycosmis, đều thuộc họ Cam (Rutaceae). Cây Bưcd bung trong chi Acronychia còn có tên gọi là bái bài, cát bối Cây Bưỏi bung trong chi Glycosmis còn có tên gọi là cơm rượu, co dọng dạnh Trong dân gian, Bưỏri bung thường được dùng để chữa một số bệnh như phong thấp, đau nhức mình mẩy, ho, cảm sốt, phụ nữ kém ăn, vàng da sau khi sinh, mụn nhọt, chốc lở Do có công dụng gần giống nhau nên 2 loài này dễ bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Vì vậy, để góp phần nghiên cứu tạo cơ sở khoa học cho việc nâng cao giá trị sử dụng cây thuốc, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học cây Bưỏi bung. Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm hình thái và thành phần hoá học chính của cây thuốc, qua đó có thể so sánh một số đặc điểm khác nhau giữa các cây Bưỏi bung. Để đạt được các mục tiêu của đề tài, chúng tôi thực hiện một số nội dung nghiên cứu sau: • Về thực vật: + Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học của 2 loài Bưỏd bung. + Nghiên cứu đặc điểm vi học rễ, lá 2 loài nghiên cứu. • Về hoá học: + Xác định hàm lượng và phân tích thành phần hoá học tinh dầu lá của 2 loài. + Riân tích định tính và định lượng sơ bộ một số nhóm hợp chất chính trong rễ 1 loài. + Xây dựng “dấu vân tay” hóa học bằng HPTLC đối với rễ 1 loài. PHẦN 1: TỔNG QUAN 1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT 1.1.1. VỊ trí phân loại họ Rutaceae Theo hệ thống phân loại Takhtajan 1987, họ Cam {Rutaceae) thuộc bộ Cam (Rutales), phân lớp Hoa hồng iRosidaè), lớp Ngọc lan (Magnoliopsida), ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) [5]. Trên thế giói họ Cam có khoảng 155 chi với 1600 loài, phân bố chủ yếu ở vùng ôn đói, nhiệt đói và cận nhiệt đổi. ở Việt Nam họ Cam có khoảng 30 chi với 110 loài. Một số chi thường dùng làm thuốc của họ này là: Acronychia, Atalantia, Citrus, Clausena, Euodia, Murraya, Phelỉodendron, Zanthoxylum, [2], [5]. 1.1.2. Đặc điểm thực vật họ Cam (Rutaceae) Cây gỗ, bụi, ít khi là cây cỏ. Lá, vỏ cành, vỏ quả thường có tinh dầu thơm, soi phiến lá lên thấy có nhiều chấm trong mờ, vò thấy mùi thơm. Các tuyến chứa tinh dầu thơm có thể nhìn thấy trên bề mặt lá, cành non, cụm hoa, các phần của hoa, quả hay lá mầm trong hạt. Lá đơn hoặc kép lông chim, mọc so le, mọc đối hay mọc vòng. Không có lá kèm (đôi khi lá kèm biến đổi thành các ụ lồi). Cụm hoa là xim hay chùm. Hoa đều, lưỡng tứứi, mẫu 4-5, bao hoa rời. Nhị có vòng ngoài thường đối diện với cánh hoa. Bộ nhuỵ thường 4-5 lá noãn hàn liền thành bầu trên, đôi khi có nhiều lá noãn (15-20), số ô của bầu tương ứng số lá noãn, mỗi ô có 1-2 hay nhiều noãn. Noãn đứứi trung trụ. Đĩa mật ở trong vòng nhị. Quả nang hay mọng loại cam, có khi là quả tụ gồm nhiều đại. Hạt nhiều, thường không có nội nhũ [2], [5], [9]. 1.1.3. Đặc điểm thực vật chi Acronychm Cây gỗ nhỏ hay cây bụi, thường xanh. Nhánh non mọc đối. Lá mọc đối, Lá đofn hay lá kép có 1-3 lá chét, có tuyến trong mờ. [...]... QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT 2.2.1 Đặc điểm thực vật và xác định tên khoa học 2.2.1.1, Đặc điểm hình thái thực vật Trong quá trình nghiên cứu, qua quan sát và phân tích các đặc điểm hình thái thực vật bên ngoài các cây Bưởi bung tại thực địa và tại phòng thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy có thể sơ bộ phân thành 2 nhóm cây có đặc điểm thực vật tương đối khác biệt nhau • Đặc điểm hình thái thực vật các cây. .. dầu • Rễ được sấy khô, nghiền bột để nghiên cứu về đặc điểm vi học và thành phần hóa học 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 2.1.2.1 Nghiên cứu về thực vật - Quan sát, mô tả hình thái thực vật cây tại thực địa, thu mẫu làm tiêu bản khô, dựa theo các khoá phân loại [31] để xác định tên khoa học - Tiến hành làm vi phẫu rễ và lá theo các tài liệu: Thực tập dược liệu phần vi học [4], Kiểm nghiệm dược liệu bằng... khoa học Từ các đặc điểm hình tìiái thực vật đã được mô tả ở trên,7 tham khảo • • • • khoá phân loại họ Rutaceae, chi Acronychỉa và Glycosmis của Thực vật chí Đông Dương [31] và với sự giúp đỡ của ThS Bùi Văn Thanh (phòng dân tộc học, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật) , tên khoa học của các mẫu cây nghiên cứu thuộc 2 nhốm ttên đã được xác đinh, kết quả cụ thể như sau: Nhóm cây 1 có tên khoa học. .. (7) (hình 2.7) Hình 2.7 Ảnh một số đặc điểm bột rễ Bưởi bung Glycosmis pentaphylla (Retz.) Hình 2.10 Ảnh một số đặc điểm bột rễ Bưởi bung Ap 2.2.I.4 Đặc điểm vi học loài Ap > Đặc điểm vi phẫu rễ Mặt cắt hình tròn Từ ngoài vào trong có: Lớp bần gồm nhiều lớp tế bào hoá gỗ xếp thành vòng đồng tâm và dãy xuyên tâm, có nhiều chỗ rách (1) Mô mềm vỏ cấu tạo bởi các tế bào thành mỏng sắp xếp lộn xộn, cạnh... dòng: Iml/phút Tổng thời gian chạy: 56 phút 2.1.2.3 Nghiên cứu về hoá học a) Định tính sơ bộ một số nhóm chất hữu cơ trong lá, rễ bằng phản ứng hoá học theo các tài liệu: Thực tập dược liệu phần hoá học [4], Phương pháp nghiên cứu hoá học cây thuốc [10], Bài giảng dược liệu tập 1 và 2 [3] b) ơiiết tách các nhóm chất hữu cơ trong rễ thành các phân đoạn dựa vào độ phân cực tăng dần của dung môi bằng dụng... Thân và vỏ rễ chứa 5 dẫn xuất mói của acetophenon là acronyculatin A, B, c, D, E có tác dụng chống oxy hoá [17] Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tìm thấy một số chất như seselin, norbraylin, p- sitosterol trong lá [14] 12.2 Nghiên cứu thành phần hoá học loài Glycosmis pentaphylỉa ( Retz.) DC Các nghiên cứu về loài này tập trung chủ yếu vào alcaloid ở các bộ phận khác nhau của cây như vỏ rễ, vỏ thân và lá,... DC [21] PHẦN 2: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 2.1 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 2.1.1 Nguyên liệu Nguyên liệu là lá và rễ của những cây được gọi là Bưỏi bung thu hái ồ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tháng 1/2007 • Mẫu sau khi thu hái được làm tiêu bản khô và lưu tại bộ môn Dược liệu, trường ĐH Dược Hà Nội • Lá, rễ tưcd được ngâm trong cồn; nước (1: 1) để cắt tiêu bản nghiên cứu về đặc điểm vi phẫu... 1.2 NHŨNG NGHIÊN c ứ u VỂ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC 1.2.1 Nghiên cứu thành phần hoá học loài Ảcronychia pedunculata (L.) Miq Bưỏd bung Acronychia pedunculata (L.) Miq là một cây thuộc họ Cam (Rutaceae), vỏ thân, lá, quả đều cổ chứa tinh dầu Lá vò nát có mùi xoài, vỏ thân có triterpenoid bauerenol [14], [30] ở châu úc, hàm lượng tinh dầu lá của 19 loài thuộc chi Acronychia khoảng 0,1- 0,5% Thành phần tinh... liệu bằng phương pháp hiển vi [13] gồm các bước: cắt, tẩy, nhuộm, cố định, chụp ảnh và mô tả đặc điểm vi phẫu - Rễ dược liệu được tán thành bột, rây mịn và soi dưói kính hiển vi để quan sát các đặc điểm Chụp ảnh các đặc điểm bột bằng máy ảnh kỹ thuật số, hiệu chỉnh bằng phần mềm CorelDRAW 12 và in [13] 2.1.2.2 Nghiên cứu về tình dầu > Xác định hàm lượng tinh dầu • Lá tưcd sau khi thu hái được làm nhỏ... cứng thành dàykích thước khoảng 0.035 - 0.065 mm (6 ) (hình 2.10) Nhận xét: Sau khi nghiên cứu đặc iểm vi học2 loài, chúng tôi sơ bộ rút ra một số kết luận như sau: • Đặc điểm vi phẫu rễ của 2 loài Bưỏi bung tưofng đối giống nhau nhưng ở mẫu Gp các đám tế bào mô cứng nằm ữong libe còn trong mẫu Ap các đám tế bào mô cứng nằm rải rác trong mô mềm vỏ • Đặc điểm vi phẫu lá của 2 loài Bưỏi bung cũng phần . khô, nghiền bột để nghiên cứu về đặc điểm vi học và thành phần hóa học. 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 2.1.2.1. Nghiên cứu về thực vật - Quan sát, mô tả hình thái thực vật cây tại thực địa, thu mẫu. Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học của 2 loài Bưỏd bung. + Nghiên cứu đặc điểm vi học rễ, lá 2 loài nghiên cứu. • Về hoá học: + Xác định hàm lượng và phân tích thành. dụng cây thuốc, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học cây Bưỏi bung. Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm hình thái và thành phần hoá học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây buởi bung, Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây buởi bung, Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cây buởi bung

Từ khóa liên quan