Hoạt động đầu tư tài chính tại tổng công ty bảo việt nhân thọ

25 385 7
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 08:07

1 Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đặng Quang Tùng Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: PSG.TS. Đặng Đức Sơn Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư tài chính thông qua cơ chế đánh giá, thẩm định dự án và các hoạt động đầu tư, quy trình xử lý các nghiệp vụ và kiểm soát nghiệp vụ đầu tư tại Bảo Việt Nhân thọ (BHNT). Phát triển khách hàng, thị trường để tăng doanh thu phí BHNT, tạo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Nêu những giải pháp về dự báo thị trường, môi trường đầu tư trong tương lai để từ đó khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư, xác định danh mục đầu tư tối ưu, tỷ trọng nguồn vốn đầu tư tập trung vào dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Keywords: Đầu tư; Đầu tư tài chính; Công ty Bảo Việt Nhân Thọ; Nguồn vốn; Doanh Nghiệp Content Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Hoạt động bảo hiểm Các công ty bảo hiểm hoạt động như một trung gian tài chính – là một phần của ngành dịch vụ tài chính trong nền kinh tế, với mục đích là là giúp cho các cá nhân và các tổ chức tiết kiệm, tích lũy, vay mượn, đầu tư và quản lý tiền tệ. 1.1.1 Hoạt động bảo hiểm nhân thọ Trong cuộc sống của con người, rủi ro là một điều không ai có thể trách khỏi, do đó, ai cũng đặt nhiệm vụ hạn chế, phòng ngừa rủi ro lên hàng đầu và BHNT được ghi nhận đã ra ra đời, phát triển và thật sự là một giải pháp để thực hiện mục tiêu hạn chế rủi ro đó. 1.1.2 Đặc điểm của loại hình bảo hiểm nhân thọ 2 1.1.2.1 Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ: BHNT là sự cam kết giữa người bảo hiểm (công ty bảo hiểm) và người tham gia bảo hiểm (khách hàng), mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người tham gia (hoặc người hưởng thụ quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời điểm nhất định), còn người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn. 1.1.2.2 Các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm nhân thọ + BHNT vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro + BHNT đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau cho người tham gia + Thời hạn BHNT thường rất dài, quan hệ giữa các bên trong mỗi hợp đồng BHNT lại rất đa dạng và phức tạp + Phí BHNT chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, vì vậy quá trình định phí khá phức tạp + BHNT ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định 1.1.2.3 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ: BHNT có nhiều lại hình khác nhau, đáp ứng được rất nhiều mục đích khác nhau của khách hàng. Nhưng nhìn chung, BHNT có những loại hình cơ bản: Bảo hiểm trong trường hợp tử vong (bảo hiểm tử kỳ), Bảo hiểm trong trường hợp còn sống (bảo hiểm sinh kỳ), BHNT hỗn hợp 1.1.3 Tính tất yếu khách quan của BHNT đối với đời sống kinh tế - xã hội. 1.1.3.1 Ý nghĩa của BHNT đối với cá nhân, gia đình 1.1.3.2 Sự cần thiết của BHNT đối với các tổ chức, Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động 1.1.3.3 Sự cần thiết của BHNT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 1.2 Hoạt động đầu tƣ tài chính trong các công ty BHNT 1.2.1 Đầu tƣ và sự cần thiết của hoạt động đầu tƣ tài chính trong Công ty BHNT. 1.2.1.1 Khái niệm về đầu tư: Hoạt động đầu tư trong DN bảo hiểm là việc sử dụng nguồn lực tài chính từ nguồn vốn đầu tư để tiến hành các hoạt động nhằm thu về những khoản lợi nhuận để phục vụ hoạt động kinh doanh và sinh lời cho DN bảo hiểm cũng như những khách hàng của DN. 1.2.1.2 Hoạt động của Công ty BHNT: Công ty BHNT thực chất là các trung gian tài chính, thu hút các nguồn tiền nhãn rỗi từ công chúng để thực hiện hoạt động đầu tư và thực hiện những cam kết của mình đối với khách hàng. 3 1.2.1.3 Sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong kinh doanh BHNT: Có thể nói đầu tư là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển cũng như cạnh tranh của công ty trên thị trường, kết quả và hiệu quả từ hoạt động đầu tư giúp công ty rang trải các khoản chi phí, thực hiện các khoản thanh toán cho khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động, bù đắp được sự trượt giá, bảo toàn quỹ tài chính . . . 1.2.2 Hoạt động đầu tƣ trong các công ty kinh doanh BHNT 1.2.2.1 Nguồn vốn đầu tư trong công ty BHNT - Nguồn dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: là khoản dự trữ liên quan đến từng nghiệp vụ bảo hiểm, được trích lập nhằm mục đích thanh toán các trách nhiệm đã được xác định trước và phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. - Nguồn vốn chủ sở hữu: là một nguồn quan trọng để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho khách và là nguồn vốn giữ vai trò khá quan trọng trong hoạt động đầu tư vì không phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật. - Nguồn khác: các công ty BHNT còn tạo nguồn vốn đầu tư thông qua các hình thức huy động như phát hành trái phiếu, vay vốn các tổ chức, cá nhân, nguồn vốn giữ lại từ lợi nhuận, hoặc cũng có thể nhận góp vốn liên danh, liên kết . . . 1.2.2.2 Các nguyên tắc và đặc trưng cơ bản trong hoạt động đầu tư: Trong hoạt động đầu tư, với những chính sách ràng buộc của pháp luật, các công ty bắt buộc phải tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản: bảo toàn vốn, thanh khoản cao và hiệu quả. Đây cũng là những thách thức lớn đối với các công ty BHNT. 1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư: Để đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm có thể sử dụng những chỉ tiêu sau: Nguồn vốn đầu tƣ: ảnh hưởng đến quy mô và kết quả hoạt động đầu tư. Doanh thu hoạt động đầu tƣ: được tính bằng tổng số tiền thu được khi công ty đã bỏ tổng nguồn vốn đầu tư của mình trong năm tài chính. Lợi nhuận hoạt động đầu tƣ: được tính bằng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư của công ty BHNT trong năm tài chính. Tỷ suất sinh lời: Chỉ tiêu này được xác định bằng việc so sánh lợi nhuận hoạt động đầu tư của DN với tổng vốn đầu tư sử dụng trong kỳ của DN. Chi phí đầu tƣ tài chính cho biết số chi phí bỏ ra trong kỳ để đạt được khoản doanh thu từ hoạt động đầu tư, chi phí phát sinh càng thấp, chứng tỏ hiệu quả đầu tư càng cao. 4 Doanh thu so với tổng vốn đầu tƣ: Chỉ tiêu này được xác định bằng việc so sánh doanh thu hoạt động đầu tư của DN với tổng vốn đầu tư sử dụng trong kỳ của DN. 1.2.3 Phạm vi hoạt động đầu tƣ của các công ty BHNT. 1.2.3.1 Những nguyên tắc đầu tư tài chính cơ bản: hoạt động đầu tư tài chính có các nguyên tắt cơ bản như lợi suất và độ rủi ro, đa dạng hóa đầu tư, lựa chọn danh mục tối ưu. 1.2.3.2 Danh mục đầu tư của Công ty BHNT: Với nguồn vốn đầu tư nhàn rỗi của mình, các công ty bảo hiểm thường đầu tư vào các danh mục: Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, Cho vay, uỷ thác đầu tư, Mua các loại chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu), Đầu tư bất động sản . . . 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động đầu tƣ tài chính của các Công ty BHNT. 1.2.4.1 Những nhân tố khách quan (môi trường đầu tư): Môi trường đầu tư bao gồm: (i) sự hình thành và mức độ phát triển của thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường lao động….; (ii) hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, năng lượng; (iii) hệ thống các dịch vụ hành chính, dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, hệ thống các dịch vụ tài chính ngân hàng, kế toán và kiểm toán… 1.2.4.2 Những nhân tố chủ quan + Quy mô phí bảo hiểm huy động: tác động trực tiếp đến quy mô của quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm chính. + Quy mô nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu lớn đóng vai trò quan trọng tác động đến quy mô nguồn vốn đầu tư. + Nguồn vốn từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: có ưu thế trong đầu tư trung và dài hạn để tạo lợi thế trong hoạt động đầu tư của mỗi Công ty bảo hiểm. + Mô hình tổ chức đầu tư: Để có một hình thức tổ chức hoạt động đầu tư hợp lý đòi hỏi phải xem xét nhiều nhân tố, đặc biệt là quy mô công ty bảo hiểm, tính chất nghiệp vụ bảo hiểm và quy định của pháp luật. + Quan điểm về đầu tư của chính Công ty bảo hiểm: Với các quan điểm đầu tư khác nhau, các công ty bảo hiểm sẽ chú trọng đầu tư vào các khoản mục có sự an toàn, thanh khoản và hiệu quả khác nhau . . . + Trình độ công nghệ thông tin: Thông tin là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ đầu tư, là cơ sở để họ phân tích và ra quyết định đầu tư đúng đắn. 5 + Nguồn nhân lực có chất lượng: trình độ chuyên môn, khả năng nắm bắt, xử lý thông tin và ra những quyết định kịp thời, có tính chiến lược là yếu tố sống còn trong hoạt động đầu tư của các công ty BHNT. 1.2.5 Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tƣ tài chính tại một số công ty BHNT các nƣớc trên thế giới: Kinh nghiệm đầu tư nguồn vốn vào danh mục của các nước là khác nhau, nếu một số nước chủ trương đầu tư an toàn vào danh mục trái phiếu, tiền gửi thì một số nước khác lại đầu tư mạnh vào cổ phiếu, bất động sản. Phần 2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 2.1 Tổng quan về Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (gọi tắt là Bảo Việt Nhân thọ) 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.1.1 Những dấu mốc lịch sử của DN: Bảo Việt triển khai bảo hiểm nhân thọ đầu tiên vào năm 1996, đến năm 2001, mạng lưới hoạt động được phủ kín khắp các tỉnh thành. Năm 2004, chính thức thành lập Tổng Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam. Đến năm 2007, đổi tên thành Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (gọi tắt là Bảo Việt Nhân thọ, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ. 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ: gồm (i) kinh doanh các loại hình BHNT; (ii) nhận và nhượng tái bảo hiểm; (iii) quản lý quỹ và tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. 2.1.1.3 Triết lý hoạt động, sứ mệnh kinh doanh Tôn chỉ hoạt động: “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”. Coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển. Phát triển bền vững: Hành động luôn được dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động: Năm 2008, BVNT chuyển đổi sang mô hình quản lý tập trung, với những bộ phận chức năng được quy định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm gồm: Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Khối kinh doanh, Khối quản lý tài chính, Khối quản lý hoạt động, Khối Acutuary và Khối Hỗ trợ 2.1.2.2 Vị trí, chứng năng Phòng Đầu tư: Phòng Đầu tư thuộc Khối tài chính, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ là (i) Công tác Quản lý các Quỹ đầu tư tài chính, (ii) Công tác Quản lý kênh đầu tư tài chính, (iii)Công tác quản lý đầu tư tài chính và quản lý các loại tài 6 sản đầu tư khác được chỉ định và (iv) Công tác giúp việc cho Hội đồng quản lý tài sản-nợ (ALCO): 2.1.2.3 Quy mô hoạt động của các công ty thành viên: tại 60 công ty thành viên trong toàn quốc triển khai hoạt động với mô hình gồm: Bộ phận phát triển kinh doanh, Phòng dịch vụ khách hàng và phòng Hành chính quản trị 2.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ 2.1.3.1 Về hệ thống sản phẩm triển khai: đến nay BVNT đã triển khai hệ thống sản phẩm với hơn 50 loại hình khác nhau, trong đó, những sản phẩm đóng vai trò chủ lực là nhóm sản phẩm hỗn hợp. Tuy nhiên, những dòng sản phẩm như sản phẩm triển khai thị trường DN, bảo hiểm linh hoạt về chế độ nghỉ hưu trí . . . vẫn chưa được Bảo Việt Nhân thọ quan tâm. 2.1.3.2 Về hoạt động phát triển và quản lý đại lý: Tổng số đại lý lũy tiến hết năm 2011 là 25.000. Tuy nhiên, số đại lý nghỉ việc hàng năm chiếm một tỷ lệ khá cao so với số đại lý tuyển mới vào (từ 65%-75%). Về chất lượng đại lý: năng suất hoạt động chưa cao, chất lượng tuyển dụng đầu vào thấp, số đại lý nghỉ việc quá lớn, số đại lý không hoạt động còn nhiều. 2.1.3.3 Về kết quả về phát triển khách hàng và hợp đồng hiệu lực: Giai đoạn 2009- 2011, Bảo Việt Nhân thọ tập trung phát triển số lượng hợp đồng mới khá lớn, nhưng không đủ bù đắp cho số hợp đồng hết hiệu lực làm cho số hợp đồng hiệu lực cuối kỳ liên tục sụt giảm (giảm 10% trong cả giai đoạn). Điều này ảnh hưởng to lớn đến nguồn thu phí và hoạt động đầu tư. 2.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc: BVNT đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, đặc biệt là năm 2011, BVNT đã đạt được doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 944 tỷ, tăng trưởng 23% so với 2010. Lợi nhuận trước thuế của BVNT tăng trưởng mạnh trong năm 2010 (tăng 33,6% so năm 2009). Tổng doanh thu tăng trưởng đáng kể năm 2010 tăng trưởng 15% so với năm 2009 và năm 2011 tăng trưởng 8,6% so với 2010. 2.1.3.5 Vị trí của Bảo Việt Nhân thọ trong Tập đoàn Bảo Việt: Kết thúc năm 2011, trong cơ cấu hợp nhất của Tập đoàn, giá trị tổng tài sản của BVNT đạt 19.802 tỷ đồng, chiếm 45,4%; tổng doanh thu đạt 6.661 tỷ động, đạt 44,7%, lợi nhuận trước thuế đạt 606 tỷ đổng, chiếm 39,8. 2.1.3.6 Thị trường BHNT và vị thế của Bảo Việt Nhân thọ: Trong năm 2011, thị phần tổng doanh thu của BVNT đạt gần 29%, dẫn đầu thị trường vẫn là Công ty Prudential với tổng doanh thu chiếm 38%. Tuy nhiên, xét kết quả 6 tháng đầu năm 2012, thị phần doanh thu khai thác mới của BVNTT chiếm 25% dẫn đầu thị trường. 2.2 Thực trạng hoạt động đầu tƣ tài chính tại Bảo Việt Nhân thọ 7 2.2.1 Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Bảo Việt Nhân thọ 2.2.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu của Bảo Việt Nhân thọ và vốn huy động: Tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt là 1.500 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, Bảo Việt Nhân thọ được huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. . .Các hình thức huy động vốn là phát hành trái phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng, nhận vốn góp liên danh, liên kết và các hình thức huy động khác . . . 2.2.1.2 Nguồn vốn từ trích lập dự phòng nghiệp vụ: trích lập từ phí bảo hiểm theo quy định của Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2007. Tổng hợp nguồn vốn của BVNT được thể hiện như sau: Bảng 2.8 – Nguồn vốn của Bảo Việt Nhân thọ 2009-2011 NGUỒN VỐN Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (trđ) Tỷ lệ (%) Vốn chủ sở hữu 1.527.433 8,9 1.587.649 7,7 1.573.574 8,0 Dự phòng nghiệp vụ 14.808.931 86,4 15.735.105 76,4 16.206.994 81,8 Nguồn vốn khác 813.717 4,7 3.281.301 15,9 2.021.607 10,2 Tổng cộng 17.150.081 100 20.604.055 100 19.802.175 100 (Nguồn: Báo cáo tài chính – Bảo Việt Nhân thọ) Đánh giá: nguồn vốn từ dự phòng nghiệp vụ tăng đều qua các năm và tỷ lệ nguồn vốn từ trích lập dự phòng chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu nguồn vốn. 2.2.1.3 Trích lập Biên khả năng thanh toán: BVNT luôn luôn đáp ứng được nhu cầu thanh toán của khách hàng và đối tác ở mức độ cao cả về số tuyệt đối và tương đối (Biên khả năng thanh toán ≥ Biên khả năng thanh toán tối thiểu). Bảng 2.9 - Biên khả năng thanh toán của Bảo Việt Nhân thọ Giai đoạn 2009-2011 Đơn vị: trđ STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Biên khả năng thanh toán tối thiểu 702.864 759.706 811.620 2 Biên khả năng thanh toán của BVNT 980.598 1.085.743 1.084.127 3 So sánh (1) và (2) Số tuyệt đối (2)-(1) 277.734 326.038 272.507 Số tương đối (2)/(1) 140% 143% 134% 8 (Nguồn: Báo cáo Biên khả năng thanh toán Bảo Việt Nhân thọ) 2.2.2 Phân tích hoạt động đầu tƣ tại Bảo Việt Nhân thọ 2.2.2.1 Nguyên tắc đầu tư và sử dụng vốn: BVNT tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đầu tư, sử dụng vốn như có quyền đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận; đồng thời chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về bảo toàn, phát triển vốn, về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi của những người liên quan. Đối với hoạt động đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ BHNT là: (i) Mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu DN có bảo lãnh, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng không hạn chế; (ii) Mua cổ phiếu, trái phiếu DN không có bảo lãnh, góp vốn vào các DN khác tối đa 50% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; (iii) Kinh doanh bất động sản, cho vay tối đa 40% vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Bảo toàn vốn: Bảo Việt Nhân thọ có trách nhiệm bảo toàn vốn theo các quy định (i) Thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; (ii) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; (iii) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất (nếu có), các khoản nợ khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật và trích lập các khoản dự phòng rủi ro sau đây: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Dự phòng các khoản phải thu khó đòi; Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư; (iv) Bảo Việt Nhân thọ được dùng lợi nhuận để bù lỗ các năm trước (nếu có) theo quyết định của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật; được hạch toán thiệt hại bất khả kháng vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật; (v) Các biện pháp bảo toàn vốn khác theo quy định của pháp luật. 2.2.2.2 Kết quả hoạt động danh mục đầu tư + Cơ cấu danh mục và nguồn vốn đầu tư: Danh mục đầu tư tập trung chủ yếu theo 3 kênh: (i) kênh tự đầu tư gồm các danh mục như cho vay theo hợp đồng, vay phí tự động và tiền gửi, chứng chỉ và góp vốn; (ii) hợp đồng ủy thác qua Tập đoàn Bảo Việt với các danh mục đầu tư gồm tiền gửi, góp vốn, đầu tư khác và (iii) thông qua Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (cổ phiếu, trái phiếu, cho vay theo dự án; tiền gửi và đầu tư khác …). Như vậy, mặc dù danh mục đầu tư tổng thể của Bảo Việt Nhân thọ khá đa dạng và phù hợp với xu hướng thị trường, như phần lớn vốn đầu tư Bảo Việt Nhân thọ thực hiện thông qua việc ủy thác cho Tập đoàn và Công ty quản lý Quỹ (chiếm từ 80-85% tổng nguồn vốn). Kết quả hoạt động danh mục đầu tư thể hiện qua bảng sau: 9 Bảng 2.10 - Kết quả đầu tƣ theo danh mục của Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2009-2011 STT Danh mục Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Vốn (trđ) Lãi (trđ) Tỷ lệ (%) Vốn (trđ) Lãi (trđ) Tỷ lệ (%) Vốn (trđ) Lãi (trđ) Tỷ lệ (%) 1 Trái phiếu Chính phủ 7.731.953 736.994 9,53 8.634.280 885.742 10,26 10.068.605 1.036.371 10,29 2 Trái phiếu DN (có bảo lãnh) 25.000 3.429 13,72 25.000 3.333 13,33 20.000 2.689 13,44 3 Trái phiếu DN (không có bảo lãnh) 2.182.646 206.983 9,48 2.214.000 232.571 10,50 2.214.000 238.980 10,79 4 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 3.248.944 307.864 9,48 5.278.300 625.450 11,85 5.157.559 546.314 10,59 5 Cổ phiếu 1.594.181 187.219 11,74 1.436.306 150.621 10,49 727.940 55.546 7,63 6 Góp vốn vào các DN khác 198.192 15.848 8,00 198.192 16.577 8,36 211.475 17.505 8,28 7 Cho vay theo hợp đồng BHNT và vay phí tự động. 1.117.442 144.341 12,92 1.117.442 140.104 12,54 1.067.591 147.071 13,78 8 Quỹ Universal Life 190.818 11.993 6,28 455.613 34.285 7,53 848.648 99.036 11,67 9 Quỹ Unit Linked - - 225.911 23.118 10,23 10 Đầu tư khác 24.756 - 23.449 - 23.449 - - Tổng cộng/Tỷ lệ bình quân 16.313.932 1.614.670 9,90 19.382.582 2.088.683 10,78 20.565.178 2.166.629 10,54 (Nguồn: Báo cáo hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ) 10 + Phân tích về cơ cấu vốn đầu tư thực tế: Nhìn vào bảng 2.10 có thể thấy rằng danh mục đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu DN có tỷ trọng đầu tư vốn cao. Tổng vốn đầu tư vào việc gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, cho vay và các khoản khác chiếm tỷ lệ 28,2% không vượt các mức quy định của pháp luật. Đối với hoạt động góp vốn vào các DN khác, Bảo Việt Nhân thọ thực hiện chủ yếu thông qua hợp đồng ủy thác với Tập đoàn, theo đó, trong năm 2011, góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo Việt-SCIC với số tiền 120 tỷ đồng, Góp vốn thành lập công ty đầu tư Bảo Việt với số tiền 60 tỷ đồng và góp vốn thành lập các công ty khác 31,55 tỷ đồng. + Phân tích về lãi suất hoạt động đầu tư: Tỷ lệ lãi suất bình quân năm 2010 đạt 10,78% tăng trưởng 8,8% so với năm 2009 và có xu hướng giảm nhẹ năm 2011 (giảm 2,2% so với năm 2010). Trong đó, các danh mục đầu tư như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, đặc biệt cho vay theo hợp đồng với tỷ suất lợi nhuận khá cao. Việc thực hiện cho vay theo hợp đồng BHNT đem lại mức lợi suất cao và đây cũng là danh mục khá an toàn, vì chủ hợp đồng thế chấp và lấy một phần tiền từ hợp đồng BHNT. 2.2.2.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động đầu tư: Bảng đánh giá các chỉ tiêu về hiệu quả đầu tư như sau: Bảng 2.11 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tƣ 2009-2011 TT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Vốn đầu tư 16.313.932 19.382.582 20.565.177 2 Doanh thu đầu tư 1.614.670 2.088.683 2.166.629 3 Chi phí cho hoạt động đầu tư 325.094 913.478 1.225.600 (i) Tăng trưởng vốn đầu tư 18,8% 6,1% (ii) Biến động doanh thu trên vốn đầu tư phát sinh mới trong kỳ 15,4% 6,6% (iii) Tăng trưởng doanh thu đầu tư 29,3% 3,7% (iv) Biến động chi phí/doanh thu 0,20 0,43 0,57 (v) Tỷ suất lợi nhuận (trước chi phí) 11,7% 10,8% (vi) Tỷ suất lợi nhuận (sau chi phí) 7,2% 5,9% (vii) Hiệu quả hoạt động đầu tư 4,97 2,29 1,77 (viii) Doanh thu đầu tư/vốn đầu tư 9,90% 10,78% 10,54% (ix) Lợi nhuận đầu tư/vốn đầu tư 7,90% 6,06% 4,58% Nguồn: Báo cáo hoạt động đầu tư - BVNT Kết quả phân tích tại bảng 2.11 trên cho thấy: hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ tương đối ổn định nhất là trong năm 2010, chỉ số tăng trưởng vốn đầu tư tăng 18,8% [...]... quả và hiệu quả hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ và các Công ty cạnh tranh khác trên thị trường Với 15 Công ty BHNT hoạt động trên thị trường, trong đó, Bảo Việt Nhân thọ là Công ty bảo hiểm duy nhất của Việt Nam, do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn, các công ty BHNT còn lại đều hoạt động dưới hình thức đầu tư 100% vốn của nước ngoài hoặc góp vốn liên doanh Mục tiêu của hầu hết các Công ty BHNT là không... Hoạt động góp vốn thành lập các công ty khác được thực hiện qua Tập đoàn Bảo Việt Công tác quản lý thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Tập đoàn và BVNT (hiện nay góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo Việt- SCIC, công ty đầu tư Bảo Việt và các công ty khác) Điều lệ thành lập công ty; các thành viên Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm đối với (Công ty TNHH Bảo Việt- SCIC và Công ty. .. danh mục đầu tư; cơ chế giám sát mối quan hệ cân đối giữa tài sản đầu tư và trách nhiệm thanh toán phát sinh; kế hoạch dòng tiền đảm bảo tính thanh khoản và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư 2.3.2.2 Hạn chế/tồn tại trong hoạt động đầu tư và nguyên nhân + Mô hình quản lý hoạt động đầu tư: việc quản lý hoạt động đầu tư là trách nhiệm của Phòng đầu tư trực thuộc (khối tài chính) Số lượng cán bộ đầu tư còn... ty đầu tư Bảo Việt) nên hiệu quả kinh doanh chưa cao, lợi nhuận đầu tư thấp, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của Bảo Việt Nhân thọ 2.3.2.3 Những thách thức từ môi trường bên ngoài + Quy định của hành lang pháp lý: hoạt động đầu tư phải đảm bảo độ an toàn, tính thanh khoản trong hoạt động đầu tư, đây là thách thức lớn cho hoạt động đầu tư của các công ty BHNT trên thị trường nói chung và Bảo Việt Nhân thọ. .. Hàng + Đầu tư + Tập đoàn cần tăng cường hỗ trợ phát triển hoạt động đầu tư tại Công ty quản lý quỹ Bảo Việt, để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư từ nguồn vốn ủy thác của Bảo Việt Nhân + Tích cực hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giúp đỡ và hỗ trợ Bảo Việt Nhân thọ trong lĩnh đầu tư như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Cần tăng cường sự hỗ trợ, đầu tư vào công. .. 2.3.1.2 Hoạt động đầu tư tài chính: Bảo Việt Nhân thọ luôn thực hiện trách nhiệm trong hoạt động đầu tư là bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo khả năng thanh toán thường xuyên, đầu tư theo cơ cấu danh mục mà Nhà nước cho phép; Theo đó, trong giai đoạn 2009-2011, Bảo Việt Nhân thọ tập trung phần lớn nguồn vốn vào đầu tư danh mục tiền gửi ngân hàng, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty có bảo lãnh,... về hoạt động đầu tư của các công ty BHNT 23 + Khái quát quá trình hình thành và phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc của Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2009-2011 Đặc biệt đánh giá chuyên sâu về hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân + Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để xây dựng nên những giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển toàn diện hoạt động đầu tư tại Bảo. .. quả đầu tư cao Giai đoạn 2009-2011, mức độ tăng trưởng vốn đầu tư trung bình đạt gần 13% năm, mức độ tăng trưởng doanh thu đầu tư trung bình đạt gần 17%/năm, hầu hết các Công ty, tập đoàn Nhà nước hoạt động trì trệ, “lãi giả, lỗ thật”, khó khăn trong huy động vốn và thậm chí là thâm hụt vốn đầu tư Trong khi đó, hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ vẫn thực hiện tốt, nguồn vốn đầu tư và doanh thu đầu. .. 3.2-Phát triển toàn diện hoạt động đầu tư 2 10 3 4 5 5 0 0 2 4 6 1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu tư 2 Đầu tư công nghệ thông tin 3 Lựa chọn danh mục và phân bổ hợp lý 4 Giảm thiểu chi phí hoạt động đầu tư 5 Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tăng vốn + Giảm tỷ lệ nguồn vốn ủy thác đầu tư thông qua Tập đoàn và Công ty quản lý quỹ Bảo Việt + Nâng cao tỷ lệ nguồn vốn đầu tư vào trái phiếu (từ 60%... hơn Bảo Việt Nhân thọ (trên 11%, thậm chí Dai-ichi năm 2011 lên đến 14,1%, tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận trên vốn đầu tư đều cao; chứng tỏ các Công ty này chú trọng đến công tác đầu tư tài chính, kiểm soát được chi phí hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường 2.3 Đánh giá những kết quả đạt đƣợc và hạn chế trong công tác quản lý và đầu tƣ tài chính tại Bảo Việt . 1.2 Hoạt động đầu tƣ tài chính trong các công ty BHNT 1.2.1 Đầu tƣ và sự cần thiết của hoạt động đầu tƣ tài chính trong Công ty BHNT. 1.2.1.1 Khái niệm về đầu tư: Hoạt động đầu tư trong DN bảo. thành Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (gọi tắt là Bảo Việt Nhân thọ, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ. 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động. Đầu tư tài chính; Công ty Bảo Việt Nhân Thọ; Nguồn vốn; Doanh Nghiệp Content Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động đầu tư tài chính tại tổng công ty bảo việt nhân thọ , Hoạt động đầu tư tài chính tại tổng công ty bảo việt nhân thọ , Hoạt động đầu tư tài chính tại tổng công ty bảo việt nhân thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn