Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh ninh bình

5 310 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 21:01

 Ninh Bình   ; : 60 31 01   2014 Abstract. -   -  -  -   L   nghiêm túc, công phu  t   Ninh Bình                    . Keywords. ; Du ; Ninh Bình;  Content.     2008-2012.  References. 1. Ninh Bình 185 năm lịch sử và phát triển, Nxb.  2.  (2012), Kỉ yếu Hội thảo Ninh Bình – 20 năm đổi mới và phát triển, Ninh Bình. 3. (2002), Phát huy nguồn lao động nữ ở ngoại thành Hà Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay,   4. Di tích, danh thắng Ninh Bình,  Bình , Ninh Bình. 5.  Gia đình, nhà trường, xã hội với việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ người tài, Nxb.  6. Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Nxb.  7. Tr Xuân C, Mai Qu Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nxb,   8. Niên giám Thống kê tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình. 9.  Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, Nxb. C 10.  (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb.  11. Sử dụng hiệu quả nguồn lực con người ở Việt Nam, Nxb. Lao  12. Nguy H D Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế“, T chí Lý lu chính tr. 13. GS.PTS Ph T Dong (1999), Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tầng lớp trí thức: Những định hướng chính sách,  tài Khoa h xã h - 0309. 14. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính  15. 1), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính - ,  16. Giáo trình kinh tế du lịch, Nxb. inh  17. Ph Minh H (2001), Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá,  18.    2006), Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,  19. Phát triển du lịch Quảng Ninh: cần quy hoạch kết cấu hạ tầng hợp lý  20.      Nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam, Nxb.  21. L B Minh (1996), Quản lý khách sạn hiện đại, Vi Nghiên c phát tri Du l và Nxb Chính tr Qu gia d và xu b nm 1997. 22.  Ng Minh, Vng Lôi ình (2000), Kinh tế du lịch và du lịch học, Nxb Tr, Thành ph H Chí Minh. 23.  Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 24. Phm Thành Ngh, V Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb, Khoa h xã h, Hà N. 25. nh Nhân (2001), Di tích và danh thắng Ninh Bình,   26. Tổng quan du lịch: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch, Nxb . 27. Bù (2008), Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nxb. . 28. Luật du lịch  29. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hoá ở Ninh Bình đến năm 2020,  30. Những vấn đề môi trường trong phát triển bền vững ở Ninh Bình 31. ), Báo cáo tình hình phát triển du lịch, thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch Ninh Bình đến năm 2020, Ninh Bình. 32. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb.  33. Nhập môn Khoa học Du lịch, Nxb.  34. Xây dựng thành phố Hoa Lư ,  35.      Chỉ thị 32/1998/CT - TTg ngày 23/9/1998 về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và văn bản số 7689 BKH/CLPT ngày 6/11/ 1998 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 32/1998/CT-TTg. 36. Quyết định số 82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, . 37. - á  Tạp chí Cộng sản 38. Nghị quyết 03/NQ-TW ngày 18/12/2001 của Ban Thường vụ TW (khoá XIV) về Phát triển du lịch đến năm 2010. 39. Thông báo số 192/TB-TU ngày 28/07/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ninh Bình. 40. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX - 01/2006, Ninh Bình. 41. Nghị quyết số 15/NQ-BCH của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ninh Bình. 42. Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam và hội nhập khu vực, . 43. T C Du l (2006), Giáo trình Tổng quan du lịch, Nxb. Lao   44. NguNinh Bình theo dòng lịch sử, văn hóa, Nxb.  Hà  45. Phát triển du lịch - Nhìn từ góc độ kinh tế và văn hóa,  ,  46.  Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, Nxb,  47.   Địa chí văn hoá dân gian Ninh Bình, Nxb. i, . 48. Định hướng chiến lược Phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2006 - 2010 và đến năm 2020   49. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch từ năm 2007 đến năm 1015, tầm nhìn đến năm 2020, Ninh Bình. 50. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, Ninh Bình. 51. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình. 52.  (2010), Địa chí Ninh Bình, Nxb.  53. Quy hoạch du lịch, Nxb.  54. Tài nguyên du lịch, Nxb . chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ninh Bình. 42.  Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam và hội. triển du lịch, thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch Ninh Bình đến năm 2020, Ninh Bình. 32.  Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,. 2006), Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,  19.  Phát triển du lịch Quảng Ninh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh ninh bình , Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh ninh bình , Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan