Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

105 370 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 22:21

- v - TịMăTT Thc hin quan đim giáo dc lƠ quc sách hƠng đu nhằm góp phn nơng cao dơn trí, bi dỡng nhơn tƠi, đƠo to ngun nhơn lc có đủ năng lc đ phc v cho s nghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nc. Trong nhng năm qua, Giáo dc ngh nghip đóng một vai trò to ln trong vic giúp học sinh tìm kim vic lƠm hoặc t to vic lƠm t ngh đƣ học. Một trong nhng yu t quan trọng góp phn quyt đnh cht lng của giáo dc ngh nghip lƠ chng trình đƠo to ngh vi mc tiêu khi xơy dng phi phù hp vi nhu cu của xƣ hội, đa phng, c s vt cht, phù hp vi nhiu đi tng, c hội tìm kim vic lƠm sau khi ra trng vƠ gii quyt cuộc sng. Đ đáp ứng nhu cu trên, điu kin hn ch v thi gian vƠ mc tiêu nghiên cứu, ngi nghiên cứu thc hin đ tƠi:   Đ tƠi gm 3 phn : M đu, Nội dung vƠ Kt lun. Phần mở đầu: Trình bƠy tính cp thit của đ tƠi cũng nh nhng nhim v vƠ phng pháp nghiên cứu mƠ ngi nghiên cứu thc hin đ lƠm sáng tỏ đ tƠi. Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương: Chng 1: C s lý lun v chng trình đƠo to ngh Chng 2: C s thc tin v xơy dng chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dài” (Kho sát thc trng ngh; Kho sát nhu cu ngh; Phơn tích ngh theo phng pháp DACUM). Chng 3: Xơy dng chng trố ̀ nh đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi (Thit k đ cng chng trình chi tit; Kho sát ý kin đánh giá chng trình). Phần kết luận : Tóm tắt kt qu của đ tƠi nghiên cứu, giá tr đóng góp của đ tƠi vƠ một s kin ngh. Giáo dc ngh nghip luôn quan tơm đn mc tiêu đƠo to, vƠ phi chú trọng hn v đi tng ngi học, nht lƠ trong điu kin bin động của kinh t-xã hội. Một chng trình đƠo to ngh ngắn hn, không tn kém nhiu v thi gian cũng nh chi phí cho ngi học, mƠ gii quyt đc nhu cu ngh nghip của ngi học tht s rt cn thit trong điu kin kinh phí hn hẹp nh hin nay. Đó lƠ nhng vn đ mƠ “Chng trình đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” đƣ cơn nhắc trong quá trình xơy dng chng trình. - vi - ABSTRACT In order to achieve the role of education as the priority national policy for improving the intellectual standards of people, fostering talents, developing human resource that serves in the industrialization and modernization process of the country. In recent years, vocational training and education has played a key role that aims to the learners to master the skills and knowledge as well as to be able to get a job or start their own business. One of the most important factors of vocational training and education which contributes to outcome quality is that the training program must be met to the social and local needs and suitable to institution facilities, different types of learner, the opportunities for the job seeking and living assurance. To meet these above demands, with the limited conditions of time and research objectives, the author has been conducting thesis titled: "Develop a training primary programme for Aodai sewing fashion in Bac Lieu Vocational School" The thesis consists of 3 parts as below: Beginning part, Contents and Conclusion The beginning part : To clarify the urgency of the topic as well as the tasks and methods of research were accomplished by the author. The main content of the thesis includes three chapters: Chapter 1: Literature reviews on the Training Curriculum Chapter 2: Practical background on Curriculum Development of the “Aodai Sewing Fashion”. (Occupational research; Training Needs Analysis; DACUM Job Analysis). Chapter 3: Curriculum development on the ““Aodai Sewing Fashion”. (To design a detailed Programme; to research collected data on Curriculum Evaluation). The conclusion part: This part includes the Summary of research results, study contributions, recommendation. Vocational Training and education has always focused on the learning objectives. Learners must have been considered as center for studying, especially in recent social economic fluctuation. A time saving and low cost curriculum for short-term training that satisfies the training needs of the labor is really necessary in the situation of economy crisis at present. These problems have been addressed in The Curriculum of “Aodai Sewing fashion” - vii - MỤCăLỤCă Trang PHẦNăMăĐẦU 1. Lý do chọn đ tƠi 2 2. Mc tiêu vƠ nhim v nghiên cứu 3 3. Đi tng và khách th nghiên cứu 3 4. Phng pháp nghiên cứu 4 5. Phm vi nghiên cứu 4 6. Gi thuyt nghiên cứu 4 7. Đóng góp của lun văn 5 8. Cu trúc lun văn 5 PHẦN NIăDUNG Chng 1 : C S Lụ LUN V XỂY DNG CHNG TRỊNH ĐÀO TO . 7 1.1. Các khái nim c bn 7 1.2. Tổng quan v xơy dng chng trình 10 1.3. Xu hng tip cn CTĐT trên th gii 19 1.4. Các mô hình xơy dng CTĐT ngh tiêu biu trên th gii 21 1.5. Qui trình xơy dng Chng trình đƠo to 26 1.6. Các yu t tác động đn vic xơy dng chng trình đƠo to 28 KT LUN CHNG 1 29 Chng 2 : C S THC TIN V NHU CU S DNG VÀ ĐÀO TO NGH MAY THI TRANG ÁO DÀI TRểN ĐA BÀN TNH BC LIểU 30 2.1. Thc trng v ngƠnh dt may  Vit Nam 30 2.2. Thc trng v đƠo to ngun nhơn lc dt may  tnh Bc Liêu 32 2.3. Khái quát v trng Trung cp ngh Bc Liêu 37 2.4. Thc trng v trang phc áo dƠi vƠ nhu cu th hiu của ngi dơn v thi trang Áo dƠi trên đa bƠn tnh Bc Liêu 41 - viii - 2.5. Thc trng v chng trình đƠo to ngh may trên đa bƠn tnh Bc Liêu vƠ các tnh lơn cn 48 KT LUN CHNG 2 58 Chng 3. XỂY DNG CHNG TRỊNH ĐÀO TO S CP NGH MAY THI TRANG ÁO DÀI TI TRNG TRUNG CP NGH BC LIểU 59 3.1. Xác đnh nhu cu đƠo to 59 3.2. Phơn tích ngh theo phng pháp DACUM 59 3.3. Phân tích các công vic vƠ k năng 60 3.4. Thit k nội dung cho chng trình 60 3.5. Đ cng chng trình 64 3.6. Đánh giá v chng trình 79 KT LUN CHNG 3 87 PHẦNăKTăLUN 1. Kt lun 89 2. T đánh giá đóng góp của đ tƠi 90 3. Hng phát trin của đ tƠi 91 4. Kin ngh 91 TÀI LIU THAM KHO 93 PH LC 95 - ix - CÁCăCHăVITăTT Kíăhiuăvitătắt ụănghĩa CT Chng trình CTĐT Chng trình đƠo to KH-KT Khoa học k thut XDCT Xơy dng chng trình GV Giáo viên CTK Chng trình khung CTDN Chng trình dy ngh GD&ĐT Giáo dc vƠ đƠo to - x - DANHăMỤCăBNGă BNG Trang  Nhu cu đƠo to lao động dt may giai đon 2008-2020 31  Lc lng lao động tnh Bc Liêu giai đon 2011-2015 34 Bng 2.3: Nhu cu gii quyt vic lƠm giai đon 2011-2015 35  Nhu cu đƠo to ngh giai đon 2011-2015 36 Bng 2.5: Tiêu chí kho sát v thc trng vƠ nhu cu trang phc Áo dài 41 Bng 2.6: Nhu cu s dng trang phc Áo dài 42 Bng 2.7: Biu th v s yêu thích trang phc khi đi học, đi lƠm 43 Bng 2.8: Biu th các dp s dng trang phc Áo dài 43 Bng 2.9: Biu th s lng trang phc Áo dƠi của các ch em 44  Biu th hình thức Áo dƠi bin kiu 45  Biu th các đặc đim của Áo dƠi đc quan tơm nhiu 45  Biu th ý nghĩa trang phc Áo dài 46  Tiêu chí kho sát v thc trng chng trình đƠo to ngh “May dơn dng” vƠ xu hng xơy dng chng trình đƠo to “May thi trang Áo dƠi” cho Trng Trung cp Ngh tnh Bc Liêu. 48  Biu th trình độ của cán bộ giáo viên đc kho sát 49  Biu th nội dung chng trình cắt may ti các trng 49  Biu th mc tiêu chng trình “May dơn dng” 50  Biu th thi đim xơy dng chng trình “May dơn dng” 51  Biu th cách thức xơy dng chng trình 51 - xi -  Biu th thc trng nội dung chng trình đƠo to ngh “May dơn dng” trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh 52  Biu th nhu cu ngh “May thi trang Áo dƠi” 53  Biu th ni đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 54  Biu th hình thức đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 54  Biu th thi lng gia lý thuyt vƠ thc hƠnh của chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 55  Biu th ý kin của GV v chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 56  Biu th ý kin đóng góp v nội dung chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 56 1: Tiêu chí kho sát chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 79  3.2: Trình độ của các giáo viên tham gia đóng góp ý kin 80 : S năm ging dy của các giáo viên tham gia đóng góp ý kin 81 : ụ kin nhn xét v cu trúc của chng trình 82 : ụ kin nhn xét v kt qu (mc tiêu) của chng trình 82 : ụ kin nhn xét v nội dung của các mô-đun 83 : Mô t mức độ các công vic của mô-đun có trong chng trình 84 : Mô t thi lng của mô-đun có trong chng trình 85 : Mô t mức độ kh thi, thit thc của chng trình 85 - xii - DANHăMỤCăHỊNH HÌNH Trang Hình 1.1: H thng giáo dc ngh nghip Vit Nam 10 Hình 1.2: Tip cn chng trình đƠo to theo quan đim ngi nghiên cứu 20 Hình 1.3: S đ mô hình SCID của Robert E. Norton 22 Hình 1.4: Mô hình Phát trin chng trình đƠo to của Dr. John Collum 24 Hình 1.5: S đ các bc trong xơy dng chng trình đƠo to ngh 26 Hình 2.1: Cổng vƠo vƠ Tr s chính Trng Trung cp ngh Bc Liêu 38 Hình 2.2: S đ c cu tổ chức Trng Trung cp ngh Bc Liêu 40 Hình 2.3: Biu đ v nhu cu s dng trang phc Áo dài 42 Hình 2.4: Biu đ v s yêu thích trang phc khi đi học, đi lƠm 43 Hình 2.5: Biu đ biu th các dp s dng trang phc Áo dƠi 44 Hình 2.6: Biu đ Biu th s lng trang phc Áo dƠi của các ch em 44 Hình 2.7: Biu đ biu th hình thức Áo dài thi trang 45 Hình 2.8: Biu đ Biu th các đặc đim của Áo dƠi đc quan tơm nhiu 46 Hình 2.9: Biu đ biu th ý nghĩa trang phc Áo dài 47 Hình 2.10: Biu đ biu th trình độ chuyên môn của giáo viên dy ngh 49 Hình 2.11: Biu đ mô t nội dung chng trình “May dơn dng” đang đƠo to trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh 50 Hình 2.12: Biu đ mô t mc tiêu chng trình “May dơn dng” đang đƠo to trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh 50 Hình 2.13: Biu đ mô t thi đim xơy dng chng trình “May dơn dng” đang đƠo to trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh 51 Hình 2.14: Biu đ mô t cách thức xơy dng chng trình“ May dơn 52 - xiii - dng” đang đƠo to trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh Hình 2.15: Biu đ mô t thc trang nội dung chng trình đƠo to ngh “May dơn dng” trong các trng vƠ các trung tơm dy ngh 53 Hình 2.16: Biu đ biu th nhu cu ngh “May thi trang Áo dƠi” 53 Hình 2.17: Biu đ mô t ni đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 54 Hình 2.18: Biu đ mô t hình thức đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 55 Hình 2.19: Biu đ mô t thi lng gia lý thuyt vƠ thc hƠnh của chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 55 Hình 2.20: Biu đ mô t ý kin của giáo viên v chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 56 Hình 2.21: Biu đ mô t ý kin đóng góp v nội dung chng trình đƠo to ngh “May thi trang Áo dƠi” 57 Hình 3.1: S đ cu trúc mô-đun 64 Hình 3.2: Biu đ v trình độ của các giáo viên tham gia đóng góp ý kin 81 Hình 3.3: Biu đ v s năm ging dy của các giáo viên tham gia đóng góp ý kin 81 Hình 3.4: Biu đ ý kin nhn xét v cu trúc của chng trình 82 Hình 3.5: Biu đ v ý kin nhn xét v kt qu (mc tiêu) của chng trình 83 Hình 3.6: Biu đ ý kin nhn xét v nội dung của các mô-đun 84 Hình 3.7: Mô t mức độ các công vic của mô-đun có trong chng trình 84 Hình 3.8: Mô t thi lng của mô-đun có trong chng trình 85 Hình 3.9: Mô t mức độ kh thi, thit thc của chng trình 86 - 1 - PHẦN MăĐẦU [...]... 130 ch ng trình (CT), giáo trình cho các ngh tr ng đi m qu c gia; s d ng 49 CT, giáo trình c p đ khu v c vƠ 26 CT, giáo trình qu c t ; xơy d ng 300 CT, giáo trình s c p ngh vƠ d i 3 tháng đ d y ngh cho lao đ ng nông thôn Đ n năm 2020 b sung, ch nh s a vƠ ban hƠnh 150 CT, giáo trình tr ng đi m qu c gia; s d ng 70 CT, giáo trình c p đ khu v c vƠ 35 CT, giáo trình qu c t ; xơy d ng 200 CT, giáo trình s... tích nghề A 3: Ti n hành kiểm tra các phần công vi c A 4: L a chọn công vi c đào tạo A 5: Ti n hành phân tích tiêu chuẩn công vi c A 6: Ti n hành phân tích vấn đáp công vi c THI T K B 1: Xác định phương pháp đào tạo B 4: Xây d ng k hoạch đào tạo B 3: Xây d ng hi u suất đo lường B 2: Xây d ng mục tiêu học tập XÂY D NG C 1 b: Xây d ng chương trình giảng dạy C 3: Xây d ng phương ti n hỗ trợ C 2 b: Xây. .. - K ho ch đƠo t o - Ch ng trình môn h c hoặc mô-đun đƠo t o - 14 - Xây dựng mục tiêu đào tạo nghề ngắn hạn - M c tiêu đƠo t o ngh ngắn h n lƠ h th ng nh ng ki n th c, kỹ năng vƠ thái đ đ th c hi n m t hoặc m t s nhi m v , công vi c c a trình đ lƠnh ngh - M c tiêu đƠo t o ph i rõ rƠng theo m t trình t h p lỦ Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn - K ho ch đƠo t o ngh ngắn h n bao g m: + Phơn ph i... ẩểiệm ố 2: Tìm hi u th c tr ng v nhu c u s d ng vƠ đƠo t o ngh May th i trang Áo dƠi” trên đ a bƠn t nh B c Liêu ẩểiệm ố 3: Xơy d ng CTĐT s c p ngh May th i trang Áo dƠi” vƠ đánh giá s b CT 3 Đ IăT 3.1 Đ iăt Ch NGăVÀăKHÁCHăTH ăNGHIểNăC Uă ngănghiênăc u ng trình đƠo t o s c p ngh May th i trang Áo dƠi” -3- 3.2 Kháchăth ănghiênăc uă Giáo viên, ng Ng i h c ngh ; i hƠnh ngh , ng i s d ng s n ph m 4 PH... n hỗ trợ C 2 b: Xây d ng giáo án C 1 a: Xây d ng bảng mô tả năng l c C 4: Kiểm tra thí điểm/Xem xét tài li u Hoặc C 2 a: Xây d ng hướng dẫn học tập/ Modules TH C HI N D 1: Th c thi k hoạch đào tạo E 1: Đánh giá tổng thể D 2: Ti n hành đào tạo E 2: Phân tích thông tin thu thập được D 3: Ti n hành đánh giá tổng thể D 4: Lưu hồ sơ đào tạo E 3: Hi u chỉnh hoạt động Hình 1.3: Sơ đồ mô ểìỉể SCID Ếủa RỊbỀrỏ... u ki n vƠ th i gian có h n nên đ tƠi ch t p trung xơy d ng ch ng trình (XDCT) đƠo t o s c p ngh May th i trang Áo dƠi t i Tr ng Trung c p ngh B c Liêu: CT đ c xơy d ng m c thi t k n i dung CT chi ti t, ch đánh giá CT bằng ph ng pháp chuyên gia, ch a có đ đi u ki n áp d ng th c nghi m đ đánh giá CT 6 GI ăTHUY TăNGHIểNăC U N u CTĐT s c p ngh May th i trang Áo dƠi” đ c áp d ng thì s phát tri n thêm ngƠnh... - Các văn b n h ng d n công tác đƠo t o ngh - Quá trình hình thƠnh vƠ phát tri n c a h th ng đƠo t o ngh t nh B c Liêu - Các CTĐT ngh May dơn d ng, May vƠ thi t k th i trang, sách, báo, t p chí, bƠi báo khoa h c, lu n văn 4.2 Ph ngăphápăkh oăsát,ăđi uătra Kh o sát, đi u tra nhu c u s d ng ngu n nhơn l c ngh may vƠ th hi u ng i dơn v th i trang Áo dƠi Thông qua nghiên c u th c tra ̣ng cac điêu kiê... ỉỂểiệị Việỏ ẩam  Trung c pă chuyênă nghi p đ c th c hi n t ba đ n b n năm h c đ i v i ng i có bằng t t nghi p trung h c c s , t m t đ n hai năm h c đ i v i ng i có bằng t t nghi p trung h c ph thông;  D yă ngh đ c th c hi n d i m t năm đ i v i đƠo t o ngh trình đ s c p, t m t đ n ba năm đ i v i đƠo t o ngh trình đ trung c p, trình đ cao đẳng - 10 - D y ngh có 3 c p: s c p ngh , trung c p ngh vƠ cao... h t các đ tƠi trên đƣ góp ph n lƠm sáng t các khái ni m, quá trình xơy d ng vƠ m t s đóng góp c a CT, nh ng ch a có công trình nghiên c u phát tri n CT s c p ngh May th i trang Áo dƠi” Qua s tìm hi u nƠy, ng i nghiên c u có đ c s hi u bi t sơu sắc h n vƠ đ y đ h n v đ tƠi c a mình 1.2.4 Kháiăquátăv ăCh ng trình đƠoăt oăs ăc păngh Ch ng trình đƠo t o lƠ căn c đ nhƠ n c qu n lỦ, ki m tra, đánh giá công... tr ng nên nh ng tƠ áo dƠi ph t ph i trên quê h ng B c Liêu ch a đa d ng, nhi u b n h c sau khi h c xong v n không s ng đ c v i ngh yêu thích c a mình Th y đ c s trơn tr ng c a nhi u ng i tr c tƠ áo c a dơn t c, s say mê ngh nghi p c a nhi u b n trẻ vƠ th c tr ng đƠo t o ngh may c a t nh nhƠ, ng i nghiên c u thi t nghĩ c n ph i xơy d ng ch ng trình đƠo t o (CTĐT) ngh May th i trang Áo dƠi” sao cho đáp . nghĩa trang phc Áo dài 46  Tiêu chí kho sát v thc trng chng trình đƠo to ngh May dơn dng” vƠ xu hng xơy dng chng trình đƠo to May thi trang Áo dƠi” cho Trng Trung. cu trang phc Áo dài 41 Bng 2.6: Nhu cu s dng trang phc Áo dài 42 Bng 2.7: Biu th v s yêu thích trang phc khi đi học, đi lƠm 43 Bng 2.8: Biu th các dp s dng trang phc Áo. nhu cu ngh May thi trang Áo dƠi” 53 Hình 2.17: Biu đ mô t ni đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 54 Hình 2.18: Biu đ mô t hình thức đƠo to ngh May thi trang Áo dƠi” 55 Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu , Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu , Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may thời trang áo dài tại trường trung cấp nghề bạc liêu

Từ khóa liên quan