Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6)

10 409 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2015, 06:52

LuyÖn tËp sö dông yÕu tè LuyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ trong miªu t¶ trong v¨n b¶n v¨n b¶n thuyÕt minh thuyÕt minh §Ò bµi : §Ò bµi : Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam. Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam. - KiÓu bµi : ThuyÕt minh. KiÓu bµi : ThuyÕt minh. - Néi dung ( - Néi dung ( ®èi t îng ®èi t îng ) : Con tr©u ) : Con tr©u - Ph¹m vi ( - Ph¹m vi ( Giíi h¹n Giíi h¹n ) : Trong ®êi sèng ) : Trong ®êi sèng cña ng êi n«ng d©n ViÖt Nam cña ng êi n«ng d©n ViÖt Nam A A . Mở bài : . Mở bài : - Giới thiệu khái quát về con trâu trong đời sống của làng quê - Giới thiệu khái quát về con trâu trong đời sống của làng quê VN . VN . - Miêu tả một cách bao quát về con trâu . - Miêu tả một cách bao quát về con trâu . B. Thân bài B. Thân bài : : - - Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc. Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc. - Đặc điểm, cấu tạo. - Đặc điểm, cấu tạo. - Vai trò của con trâu - Vai trò của con trâu : : * Trâu trong việc ruộng đồng : * Trâu trong việc ruộng đồng : - Con trâu cày , bừa ruộng - Con trâu cày , bừa ruộng - Con trâu kéo xe chở lúa , gỗ - Con trâu kéo xe chở lúa , gỗ - Con trâu trục lúa ở miền Bắc ( làm cho hạt thóc rụng khỏi bông ) . - Con trâu trục lúa ở miền Bắc ( làm cho hạt thóc rụng khỏi bông ) . Dn ý Dn ý * Trâu với tuổi thơ ở nông thôn : Trâu với tuổi thơ ở nông thôn : - Chăn trâu là một công việc và là một thú vui của các bạn - Chăn trâu là một công việc và là một thú vui của các bạn nhỏ ở nông thôn . nhỏ ở nông thôn . - Khi dắt trâu ra đồng , trâu thung thăng gặm cỏ , các bạn nhỏ - Khi dắt trâu ra đồng , trâu thung thăng gặm cỏ , các bạn nhỏ ngồi trên l ng trâu thổi sáo . ngồi trên l ng trâu thổi sáo . - Vừa chăn trâu , các bạn vừa mở sách ôn bài . - Vừa chăn trâu , các bạn vừa mở sách ôn bài . - Những buổi chiều hè , các bạn cho trâu xuống sông hồ tắm - Những buổi chiều hè , các bạn cho trâu xuống sông hồ tắm mát cho trâu mát cho trâu - Khi mùa đông giá rét , các bạn lấy bao tải may áo cho trâu - Khi mùa đông giá rét , các bạn lấy bao tải may áo cho trâu mặc , che chắn chuồng trại cho trâu mặc , che chắn chuồng trại cho trâu * Con trâu trong một số lễ hội : Con trâu trong một số lễ hội : Dù ai buôn đâu bán đâu Dù ai buôn đâu bán đâu Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về . Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về . Dù ai buôn bán trăm bề , Dù ai buôn bán trăm bề , Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu . Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu . Theo lời của những câu ca dao ấy , hàng năm vào ngày mùng 9-8 Theo lời của những câu ca dao ấy , hàng năm vào ngày mùng 9-8 âm lịch những ng ời dân từ các quận huyện Hải Phòng , từ các tỉnh âm lịch những ng ời dân từ các quận huyện Hải Phòng , từ các tỉnh thành trong cả n ớc , cùng rất nhiều các du khách n ớc ngoài nô nức về thành trong cả n ớc , cùng rất nhiều các du khách n ớc ngoài nô nức về Thị xã Đồ Sơn để dự Lễ hôi chọi trâu . Thị xã Đồ Sơn để dự Lễ hôi chọi trâu . Truyền thuyết kể lại rằng : Một ng ời dân chài nhìn thấy hai con trâu Truyền thuyết kể lại rằng : Một ng ời dân chài nhìn thấy hai con trâu chọi nhau ngoài bãi biển , chạy ra xem, hai con trâu bỗng thấy động chọi nhau ngoài bãi biển , chạy ra xem, hai con trâu bỗng thấy động liền chạy xuống n ớc và biến mất . Từ đó , lấy ngày 9/8 âm lịch làm liền chạy xuống n ớc và biến mất . Từ đó , lấy ngày 9/8 âm lịch làm ngày Hội chọi trâu và vào ngày đó thế nào cũng có m a to gió lớn - ngày Hội chọi trâu và vào ngày đó thế nào cũng có m a to gió lớn - những ng ời dân đều cho rằng thuỷ thần Đồ Sơn hiển linh . những ng ời dân đều cho rằng thuỷ thần Đồ Sơn hiển linh . Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/8 giết hết số trâu chọi , chia Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/8 giết hết số trâu chọi , chia đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một tuổi trở lên . đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một tuổi trở lên . C. Kết bài : C. Kết bài : - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã hội hiện đại ) . hội hiện đại ) . - Hình ảnh con trâu , luỹ tre , cây đa , bến n ớc , mái đình luôn là - Hình ảnh con trâu , luỹ tre , cây đa , bến n ớc , mái đình luôn là hình ảnh quen thuộc gắn bó với làng quê VN . hình ảnh quen thuộc gắn bó với làng quê VN . - Hình ảnh những đứa trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên l ng trâu thổi - Hình ảnh những đứa trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên l ng trâu thổi sáo , hát véo von đã đi vào thơ ca , nhạc , hoạ sáo , hát véo von đã đi vào thơ ca , nhạc , hoạ Dàn ý : Dàn ý : * * Mở bài Mở bài : Giới thiệu chung về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam. : Giới thiệu chung về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam. * * Thân bài : Thân bài : - - Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc. Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc. - Đặc điểm, cấu tạo. - Đặc điểm, cấu tạo. - Vai trò của con trâu : - Vai trò của con trâu : + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): . Cày, bừa . Cày, bừa . Kéo xe . Kéo xe + Trong lễ hội: + Trong lễ hội: . Lễ chọi trâu ( Hải phòng ); lễ đâm trâu ( Tây Nguyên ) . Lễ chọi trâu ( Hải phòng ); lễ đâm trâu ( Tây Nguyên ) . Đồ mĩ nghệ . Đồ mĩ nghệ + Với tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam + Với tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam + Cung cấp thực phẩm + Cung cấp thực phẩm * * Kết bài Kết bài : Khẳng định vai trò, vị trí của con trâu với làng quê. : Khẳng định vai trò, vị trí của con trâu với làng quê. * H×nh ¶nh con tr©u trong ®êi sèng lµng quª ViÖt Nam * LuyÖn tËp : - ViÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh cã sö dông yÕu tè miªu t¶ H ớng dẫn về nhà: - Viết hoàn thiện văn bản thuyết minh về con trâu có sử dụng yếu tố miêu tả . - Ôn luyện về văn bản thuyết minh. - Chuẩn bị cho bài viết vào tuần sau. . trâu : + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): . Cày, bừa . Cày, bừa . Kéo xe . Kéo xe + Trong lễ hội: + Trong lễ hội: . hiển linh . Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/ 8 giết hết số trâu chọi , chia Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/ 8 giết hết số trâu chọi , chia đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một. dân trong làng từ một tuổi trở lên . C. Kết bài : C. Kết bài : - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn