HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

10 5,426 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2015, 09:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN MÁC - LÊNIN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM TIỄN VIỆT NAM GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN SÁNG NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 2 5 THÀNH VIÊN LƯƠNG THỊ MINH NGỌC LƯƠNG THỊ MINH NGỌC NGUYỄN THỊ ÚT TRÂM NGUYỄN THỊ ÚT TRÂM PHẠM THỊ KIM NGÂN PHẠM THỊ KIM NGÂN NGUYỄN BẢO TÂM NGUYỄN BẢO TÂM TRẦN THỊ KIM HUẾ TRẦN THỊ KIM HUẾ NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Sản xuất giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư siêu ngạch Khái niệm So sánh GTTD tương đối và GTTD siêu ngạch Liên hệ thực tiễn kinh tế Việt Nam Trước đổi mới (Thời kỳ bao cấp) Sau đổi mới (Hiện nay) Ví dụ minh họa Ý nghĩa nghiên cứu I. HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐỐI SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG ĐỐI Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được bằng cách kéo dài ngày lao động, giá trị sức lao động và năng suất lao động không đổi 1.KHÁI NIỆM 1.KHÁI NIỆM Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu, bằng cách tăng năng suất lao động xã hội, qua đó hạ thấp giá trị sức lao động và làm tăng tương ứng thời gian lao động thặng dư, trong điều kiện độ dài ngày lao động và cường độ lao động không đổi. 1.KHÁI NIỆM 1.KHÁI NIỆM  Bị giới hạn bởi thể chất và tinh thần của người lao động: Người công nhân cần phải có thời gian ăn, ngủ , nghỉ ngơi…để phục hồi sức lao động.  Bị giới hạn về kinh tế - xã hội: - Về mặt kinh tế: Ngày lao động phải dài hơn thời gian lao động tất yếu nhưng không thể vượt quá giới hạn về thể chất và tinh thần của người lao động - Về mặt xã hội: Sự phản đối, đấu tranh bền bỉ của giai cấp công nhân dẫn đến các đạo luật hạn chế ngày lao động 2. ĐẶC ĐIỂM 2. ĐẶC ĐIỂM  Không bị giới hạn bởi các nhân tố tạo ra nó: Sự ra đời và phát triển rộng rãi của máy móc đã làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Máy móc có ưu thế tuyệt đối so với các công cụ thủ công, vì công cụ thủ công là công cụ lao động do con người trực tiếp sử dụng bằng sức lao động nên bị hạn chế bởi khả năng sinh lý của con người, nhưng khi lao dộng bằng máy móc thì không gặp phải những hạn chế đó. 2. ĐẶC ĐIỂM 2. ĐẶC ĐIỂM I. HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ  Để sản xuất 10 kg sợi cần: - 10 kg bông trị giá: 10 USD - Thời gian kéo 10 kg bông thành 10 kg sợi: 4h - Giá trị sức lao động 1 ngày (8h): 3 USD - Khấu hao máy móc trong quá trình sản xuất: 2 USD VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ MINH HỌA Chi phí sản xuất Giá trị sản xuất được - Tiền mua 20 kg bông: 20 USD - Giá trị bông chuyển vào sợi: 20 USD - Tiền hao mòn máy móc: 4 USD - Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 4 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 3 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 6 USD Tổng cộng: 27 USD Tổng cộng: 30 USD Trong điều kiện làm việc thông thường: Trong 1h lao động, người lao động tạo ra 1 lượng giá trị = 3/4 =0,75USD => Giá trị thặng dư = 30 – 27 = 3 USD Tăng thời gian làm việc lên 2h (10h/ngày): Trong 1h lao động, người lao động tạo ra 1 lượng giá trị = 3/4 =0,75USD Chi phí sản xuất Giá trị sản xuất được - Tiền mua 25 kg bông: 25 USD - Giá trị bông chuyển vào sợi: 25 USD - Tiền hao mòn máy móc: 5 USD - Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 5 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 3 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 7,5 USD Tổng cộng: 33 USD Tổng cộng: 37,5 USD => Giá trị thặng dư tuyệt đối = 37,5 – 33 = 4,5USD Rút ngắn thời gian kéo 10 kg bông thành 10 kg sợi xuống 2h: Trong 1h lao động, người lao động tạo ra 1 lượng giá trị = 3/2 =1,5USD Chi phí sản xuất Giá trị sản xuất được - Tiền mua 40 kg bông: 40 USD - Giá trị bông chuyển vào sợi: 40 USD - Tiền hao mòn máy móc: 8 USD - Giá trị máy móc chuyển vào sợi: 8 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 3 USD - Giá trị sức lao động 1 ngày: 12 USD Tổng cộng: 51 USD Tổng cộng: 60 USD => Giá trị thặng dư tương đối = 60 – 51 = 9 USD Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được do giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội. 1. KHÁI NIỆM: 2. SO SÁNH GIỮA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG ĐỐI VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH GIỐNG NHAU  Đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động để rút ngắn thời gian lao động cần thiết KHÁC NHAU ‒ Dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội ‒ Giá trị thặng dư tương đối do toàn bộ giai cấp các nhà tư bản thu được ‒ Vạch rõ mối quan hệ bóc lột của toàn bộ giai cấp các nhà tư bản đối với toàn bộ giai cấp công nhân làm thuê ‒ Dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt ‒ Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ do một số các nhà tư bản có kỹ thuật tiên tiến thu được ‒ Phản ánh mối quan hệ giữa các nhà tư bản cá biệt với công nhân làm thuê và mối quan hệ giữa các nhà tư bản với nhau GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG ĐỐI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM 1. Kinh tế Việt Nam trước đổi mới (Thời kỳ bao cấp) Cơ chế kế hoạch hóa tập trung Thành phần kinh tế tư nhân bị triệt tiêu, chỉ có thành phần kinh tế nhà nước và tập thể Tất cả phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương đều do các cấp có thẩm quyền quyết định Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, cũng không bị ràng buộc trách nhiệm đối với kết quả sản xuất, kinh doanh Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ "cấp phát - giao nộp, đẩy hoạt động sản xuất về tình trạng tự cấp tự túc Quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Như vậy trong thời kỳ bao cấp: - Không có sự tư hữu về tư liệu sản xuất - Không có sự lưu thông hàng hóa theo công thức T – H – T’ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KHÔNG TẠO RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM 2. Kinh tế Việt Nam hiện nay sau đổi mới KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Gồm 5 thành phần kinh tế: Thành phần kinh tế nhà nước, Thành phần kinh tế tập thể, Thành phần kinh tế tư nhân, Thành phần kinh tế tư bản nhà nước, và Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội gắn chặt với quan hệ hàng hoá - tiền tệ, với quan hệ cung- cầu… Nguồn lao động của Việt Nam dồi dào, trẻ, có trình độ học vấn nhưng thiếu kỹ năng và tay nghề. Nhà nước quy định mức lương tối thiểu và thời gian làm việc chung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với việc sử dụng lao động ngoài giờ quy định, nhà nước quy định người sử dụng lao động phải trả lương ngoài giờ cho công nhân. Khoa học công nghệ không ngừng được áp dụng vào sản xuất, quản lý kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động Kết luận: - Có sự vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào công tác quản lý trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối đang được sử dụng phổ biến, có thể thấy qua các công ty may mặc, giầy dép, Công nhân trong các nhà máy này thường phải thường xuyên tăng ca hay làm việc dưới cường độ lao động rất cao. Nguyên nhân là do trình độ khoa học kỹ thuật còn lạc hậu, công nghệ của nước ta còn yếu kém nên khả năng nâng cao năng suất lao động rất hạn chế. - Tuy nhiên do có sự quản lý và điều tiết của nhà nước nên hoạt động của quy luật giá trị thặng dư ở nước ta không gây ra những tác hại nghiêm trọng như dưới chế độ CNTB. IV. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU - Nắm được các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư giúp nhà nước đưa ra các biện pháp bảo vệ những quyền chính đáng của người lao động bằng luật và các chế tài thật cụ thể. - Vận dụng những tư tưởng và các nguyên lý trong phương pháp sản xuất giá trị thặng dư một cách có hiệu quả để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế đất nước, tạo tiền đề vững chắc đưa nền kinh tế đất nước phát triển theo định hướng XHCN. - Cần đầu tư nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lao động trong nước. C m n Th y và các b n ả ơ ầ ạ đã l ng nghe bài thuy t ắ ế trình c a nhóm!ủ . XUẤT GIÁ HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM TIỄN VIỆT NAM GIẢNG. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Sản xuất giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư siêu ngạch Khái niệm So sánh GTTD tương đối và GTTD siêu. thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được do giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội. 1. KHÁI NIỆM: 2. SO SÁNH GIỮA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG ĐỐI VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH
- Xem thêm -

Xem thêm: HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM, HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM, HAI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU NGẠCH – LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan