Tuyển tập 66 đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học (có thang điểm và đáp án chi tiết)

324 10,982 53
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2015, 06:37

SỞ GIÁO DỤC & VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi : 120 phút (không kể phát đề) Câu 1 (2 điểm) 1/ 3 hợp chất của natri là X, Y, Z có mối quan hệ sau: X 2 CO+ → Y 0 t → CO 2 + → dung dich Z Y X+ → Z Xác định công thức hóa học của X, Y, Z và viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ trên. 2/ Viết phương trình phản ứng nhiệt phân đến khối lượng không đổi của: KMnO 4 , KClO 3 , Mg(HCO 3 ) 2 . Câu 2 (2 điểm) Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch muối ( không trùng kim loại cũng như gốc axit ) là clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Ag. 1/ Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch muối nào? 2/ Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch muối trên. Câu 3 (2 điểm) Từ C, H 2 O, không khí, chất vô cơ, điều kiện và xúc tác cần thiết coi như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học tạo ra axit gluconic, natri etylat, etyl axetat. Câu 4 (2 điểm) - Cho 41,175 gam hỗn hợp hai kim loại Na, Ba tác dụng với 59,725 gam nước thu được dung dịch X và có 10,08 lít khí thoát ra (đktc). - Trộn 400 ml dung dịch A (chứa HCl) với 100 ml dung dịch B (chứa H 2 SO 4 ) được dung dịch C. Lấy 10 ml dung dịch C trộn với 90 ml nước được dung dịch D. - Dùng 1 gam dung dịch X để trung hoà vừa đủ dung dịch D trên, thu được kết tủa Y. Cô cạn phần dung dịch thì thu được một lượng muối khan Z. Tổng khối lượng Y và Z là 0,83125 gam. a/ Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch X. b/ Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch A, B, C, D. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. Câu 5 (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử dạng C n H 2n , toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thu hết vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau khi hấp thu xong, nồng độ của NaOH còn lại trong dung dịch là 8,45%. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1/ Xác định công thức phân tử của A. 2/ Hỗn hợp khí X gồm A và H 2 có tỉ khối so với hiđro là 10,75. Đun nóng X với bột Ni làm xúc tác đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. a/ Chứng minh rằng hỗn hợp Y làm mất màu dung dịch brom. b/ Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X; hỗn hợp Y. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, S =32, Cl = 35,5, Ba = 137, Na = 23. Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi : 120 phút (không kể phát đề) CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Ghi chú 1/ (1,25 điểm) Xác định công thức hoá học của X, Y, Z và viết các phương trình phản ứng: X là NaOH; Y là NaHCO 3 ; Z là Na 2 CO 3 0,25 đ NaOH + CO 2 → NaHCO 3 0,25 đ 2NaHCO 3 0 t → Na 2 CO 3 + CO 2 ↑ + H 2 O 0,25 đ CO 2 + H 2 O + Na 2 CO 3 → 2NaHCO 3 0,25 đ NaOH + NaHCO 3 → Na 2 CO 3 + H 2 O 0,25 đ 2/ (0,75 điểm) Viết các phương trình phản ứng nhiệt phân: 2KMnO 4 0 t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 ↑ 0,25 đ 2KClO 3 0 t → 2KCl + 3O 2 ↑ 0,25 đ Câu 1 (2điểm) Mg(HCO 3 ) 2 0 t → MgO + 2CO 2 ↑ + H 2 O 0,25 đ Câu 2 (2điểm) 1/ 4 dung dịch muối đó là: BaCl 2 , MgSO 4 , K 2 CO 3 và AgNO 3 0,5 đ 2/ Phân biệt 4 dung dịch muối: - Thuốc thử: dung dịch HCl và dung dịch Na 2 SO 4 • Nhỏ dung dịch HCl vào 4 mẫu thử Mẫu thử phản ứng tạo kết tủa trắng là dung dịch AgNO 3 AgNO 3 + HCl → AgCl ↓ HNO 3 Mẫu thử phản ứng sủi bọt khí là dung dịch K 2 CO 3 K 2 CO 3 + 2HCl → 2KCl + CO 2 ↑ + H 2 O • Nhỏ dung dịch Na 2 SO 4 vào 2 mẫu còn lại Mẫu thử phản ứng tạo kết tủa trắng là dung dịch BaCl 2 BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ 2NaCl Mẫu còn lại là dung dịch MgSO 4 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Từ C, H 2 O, không khí, chất vô cơ, điều kiện và xúc tác cần thiết coi như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học tạo ra axit gluconic, natri etylat, etyl axetat C + O 2 → 0 t CO 2 0,25 đ 6nCO 2 + 5nH 2 O  → Clorophin (-C 6 H 10 O 5 -) n + 6nO 2 0,25 đ (-C 6 H 10 O 5 -) n + nH 2 O  →  o t nC 6 H 12 O 6 0,25 đ C 6 H 12 O 6 + Ag 2 O   →  o t C 6 H 12 O 7 + 2Ag 0,25 đ C 6 H 12 O 6    →  − C3230 0 2C 2 H 5 OH + 2CO 2  0,25 đ 2C 2 H 5 OH + 2Na  →  2C 2 H 5 ONa + H 2  0,25 đ Câu 3 (2điểm) C 2 H 5 OH + O 2 CH 3 COOH + H 2 O 0,25 đ Ánh sáng Axit Dd NH 3 Men rượu Men giấm C 2 H 5 OH +CH 3 COOH     ← 0 t CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 0,25 đ a. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch X. 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2  x x x 0,5x (mol) 0,125đ pthh Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2  y 2y y y (mol) 0,125 đ pthh 23x + 137y = 41,175 0,5x + y = 0,45 0,125 đ Hệ pt )mol(225,0n )mol(45,0n 2 )OH(Ba NaOH = = 0,125 đ 2 số mol (%)18 9,0725,59175,41 100.40.45,0 %C NaOH = −+ = 0,125 đ (%)475,38 9,0725,59175,41 100.171.225,0 %C 2 )OH(Ba = −+ = 0,125 đ b. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch A, B, C, D. 100g dd X có 0,45mol NaOH và 0,225mol Ba(OH) 2 1g dd X có 4,5.10 -3 mol NaOH và 2,25.10 -3 mol Ba(OH) 2 HCl + NaOH → NaCl + H 2 O a a a a (mol) 0,125 đ pthh 2HCl + Ba(OH) 2 → BaCl 2 + 2H 2 O b 0,5b 0,5b b (mol) 0,125 đ pthh H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O c 2c c 2c (mol) 0,125 đ pthh H 2 SO 4 + Ba(OH) 2 → BaSO 4  + 2H 2 O d d d 2d (mol) 0,125 đ pthh BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4  + 2NaCl 0,125 đ pthh )mol(10.25,2db5,0n )mol(10.5,4c2an 3 )OH(Ba 3 NaOH 2 − − =+= =+=  (a + b) + 2(c + d) = 9.10 -3 (*) 0,125 đ pt (*) m muối = (23+ 35,5)a + (137+71)0,5b + (23.2+96)c + (137+96)d = 0,83125(g)  35,5(a + b) + 96( c + d) = 0,4195(**) Giải (*) và (**) )mol(10.4n);mol(10n 3 SOH 3 HCl 42 −− == 0,125 đ pt (**) Câu 4 (2điểm) Trong 100ml D có: )M(04,0 1,0 10.4 C )M(01,0 1,0 10 C 3 )SOH(M 3 )HCl(M 42 == == − − 0,125 đ H 2 SO 4 đặc Trong 10ml C có: )M(4,0 01,0 10.4 C )M(1,0 01,0 10 C 3 )SOH(M 3 )HCl(M 42 == == − − 0,125 đ 10ml C có 10 -3 mol HCl và 4.10 -3 mol H 2 SO 4 500ml C có 0,05mol HCl và 0,2mol H 2 SO 4 Trong A có: )M(125,0 4,0 05,0 C )HCl(M == Trong B có: )M(2 1,0 2,0 C )SOH(M 4 2 == 0,125 đ Câu 5 (2điểm) 1/ (1 điểm) C n H 2n + 1,5nO 2 0 t → nCO 2 + nH 2 O 0,2 mol 0,2n mol 0,2n mol 0,25 đ CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O 0,2n mol 0,4n mol 0,25 đ Khối lượng NaOH phản ứng: 0,4n . 40 = 16n mol 0,125 đ Khối lượng NaOH ban đầu: 295,2.20% = 59,04 gam 0,125 đ Nồng độ của NaOH trong dung dịch sau phản ứng: C% = 59, 04 16 .100% 8, 45% 295,2 0, 2 .44 0,2 .18 n n n − = + + 0,125 đ n = 2, A là C 2 H 4 0,125 đ 2/ (1 điểm) a/ Hỗn hợp X có x mol C 2 H 4 ; y mol H 2 Khối lượng mol trung bình 28 2 10,75.2 21, 5 X x y M x y + = = = + Suy ra: x = 3y 0,125 đ C 2 H 4 + H 2 0 ,Ni t → C 2 H 6 y mol y mol y mol 0,25 đ C 2 H 4 dư: (x – y) mol, nên hỗn hợp Y làm mất màu dung dịch brom 0,125 đ b/ Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X %VC 2 H 4 = 3 .100% 75% 3 1 = + %VH 2 = 25% 0,125 đ 0,125 đ Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y %VC 2 H 4 = 2 .100% 66,7% 2 1 = + %VC 2 H 6 = 33,3% 0,125 đ 0,125 đ Lưu ý:- Viết đúng phương trình nhưng thiếu cân bằng hoặc thiếu điều kiện trừ 0,125đ - Thí sinh giải theo phương pháp khác: đúng vẫn cho trọn điểm. - Nếu thí sinh giải phương pháp khác nhưng không trọn vẹn, thì giám khảo chấm điểm tương đương theo đáp án. SỞ GIÁO DỤC & VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi : 120 phút (không kể phát đề) Câu 1 (2 điểm) Hoàn thành 5 phương trình theo sơ đồ sau: A + ? → Na 2 SO 4 + ? Biết 6 gam A tác dụng với dung dịch BaCl 2 dư thu được 11,65 gam kết tủa. Câu 2 (2 điểm) Không dùng thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau : NaHCO 3 , CaCl 2 , Na 2 CO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 . Câu 3 (2điểm) 1/ Người ta điều chế poly(vinylclorua) từ CaC 2 theo sơ đồ sau: CaC 2 → C 2 H 2 → CH 2 =CHCl → (-CH 2 -CHCl-) n Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ trên. Tính khối lượng poly(vinylclorua) thu được khi dùng 800 kg đất đèn (độ tinh khiết của CaC 2 là 80%) và hiệu suất của cả quá trình điều chế là 75%. 2/ a/ Viết công thức của este sinh ra từ glixerol và axit panmitic (C 15 H 31 COOH) (tỉ lệ mol tương ứng 1:3). b/ Để phản ứng hoàn toàn với 86,2 gam một loại chất béo cần vừa đủ x gam NaOH, thu được 9,2 gam glixerol và y gam hỗn hợp muối của các axit béo. Tính x, y. Câu 4 (2điểm) 1/ Dùng khí CO dư để khử 1,2 gam hỗn hợp gồm CuO và một oxit sắt nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,88 gam chất rắn. Nếu cho chất rắn này vào dung dịch HCl dư thì thu được 0,224 lít H 2 (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định công thức hóa học của oxit sắt. 2/ Hỗn hợp chất rắn Y gồm kim loại A (hóa trị I) và oxit của nó. Cho 36 gam Y vào nước dư thì thu được dung dịch có chứa 44,8 gam một bazơ và 2,24 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định tên kim loại A và viết công thức hóa học oxit của nó. Câu 5 (2 điểm) Khi phân tích a gam một hợp chất hữu cơ Y thấy tổng khối lượng cacbon và hiđro trong Y là 8,4 gam. Để đốt cháy hoàn toàn a gam Y cần dùng vừa đủ một lượng oxi được điều chế bằng cách nhiệt phân hoàn toàn 49 gam kali clorat. Sản phẩm cháy dẫn lần lượt qua bình (1) đựng 100 gam dung dịch H 2 SO 4 94,18% và bình (2) đựng lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 . Sau thí nghiệm thu được dung dịch H 2 SO 4 ở bình (1) là 85%. a/ Xác định a. b/ Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của Y, biết 50(g) < M Y < 70(g) và Y tác dụng dung dịch KHCO 3 giải phóng khí CO 2 . c/ Viết phương trình phản ứng hóa học giữa Y với các chất (nếu có): Cu, Zn, CuO, SO 2 , Cu(OH) 2 , Na 2 CO 3 . Cho: C=12; H=1; O=16; K=39; Na=23; Li=7; Rb=85 Cl=35,5; Ba=137; S=32; Cu=64; Ca= 40; Mg=24; Al=27; Zn=65; Fe=56. Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. HẾT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi : 120 phút (không kể phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI: MÔN HOÁ CHUYÊN CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM GHI CHÚ Biết 6 gam A tác dụng với dung dịch BaCl 2 dư thu được 11,65 gam kết tủa. mol0,05n 2 BaCl = M 2 (SO 4 ) x + xBaCl 2 → xBaSO 4  + 2MCl x 0,25 đ M = 12x 0,25 đ A là MgSO 4 0,25 đ Hoàn thành 5 phương trình theo sơ đồ sau: A + ? → Na 2 SO 4 + ? MgSO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + Mg(OH) 2  0,25 đ MgSO 4 + Na 2 SO 3 → Na 2 SO 4 + MgSO 3  0,25 đ MgSO 4 + Na 2 CO 3 → Na 2 SO 4 + MgCO 3  (*) Hoặc: MgSO 4 +2Na 2 CO 3 +2H 2 O→Mg(OH) 2 ↓+Na 2 SO 4 + 2NaHCO 3 0,25 đ MgSO 4 + Na 2 SiO 3 → Na 2 SO 4 + MgSiO 3  0,25 đ Câu 1 (2 điểm) 3MgSO 4 + 2Na 3 PO 4 → 3Na 2 SO 4 + Mg 3 (PO 4 ) 2  0,25 đ Không dùng thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau : NaHCO 3 , CaCl 2 , Na 2 CO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 . NaHCO 3 CaCl 2 Na 2 CO 3 Ca(HCO 3 ) 2 NaHCO 3 Không hiện tượng Không hiện tượng Không hiện tượng CaCl 2 Không hiện tượng CaCO 3  Không hiện tượng Na 2 CO 3 Không hiện tượng CaCO 3  CaCO 3  Ca(HCO 3 ) 2 Không hiện tượng Không hiện tượng CaCO 3  0,25 đ 0,25 đ NaHCO 3 Na 2 CO 3 Đun 2 dung dịch còn lại, trường hợp có xuất hiện kết tủa (hoặc kết tủa và khí) → Ca(HCO 3 ) 2 . 0,5 đ Còn lại là CaCl 2 0,25 đ CaCl 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3  + 2NaCl 0,25 đ Câu 2 (2 điểm) Ca(HCO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3  + 2NaHCO 3 0,25 đ Ca(HCO 3 ) 2 CaCl 2 Ca(HCO 3 ) 2 → 0 t CaCO 3  + CO 2  + H 2 O 0,25 đ 1/ (1 điểm) Viết các phương trình phản ứng: CaC 2 + 2H 2 O → C 2 H 2 ↑ + Ca(OH) 2 0,25đ C 2 H 2 + HCl 0 ,xt t → CH 2 =CHCl 0,25đ nCH 2 =CHCl 0 , ,xt t p → (-CH 2 -CHCl-) n 0,25đ Khối lượng CaC 2 = 800. 80% = 640 kg 0,125đ Số mol C 2 H 2 = số mol CaC 2 = 640: 64 = 10 kmol Số mol C 2 H 2 phản ứng = 10. 75% = 7,5 kmol Khối lượng PVC thu được = 7,5. 62,5 = 468,75 kg 0,125đ 2/ (1 điểm) a/ Công thức của este (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 0,25đ b/ Gọi chất béo có dạng: (RCOO) 3 C 3 H 5 , sơ đồ phản ứng: (RCOO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH → C 3 H 5 (OH) 3 + 3RCOONa 0,25đ Số mol NaOH = 3.số mol glixerol = 9,2 3. 0,3 92 = mol Khối lượng NaOH: x = 0,3. 40 = 12 gam 025đ Câu 3 (2 điểm) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: Khối lượng chất béo + khối lượng NaOH = khối lượng glixerol + khối lư ợng hỗn hợp muối Khối lượng hỗn hợp muối: y = 86,2 + 12 – 9,2 = 89 gam 0,25đ 1/ (1 điểm) Gọi CuO có a mol, Fe x O y có b mol CuO + CO 0 t → Cu + CO 2 a mol a mol 0,125đ Fe x O y + yCO 0 t → xFe + yCO 2 b mol bx mol 0,125đ Khối lượng hỗn hợp đầu: 80a +(56x + 16y)b = 1,2 gam (1) 0,125đ Khối lựong chất rắn: 64a + 56bx = 0,88 gam (2) 0,125đ Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ bx mol bx mol Số mol H 2 : bx = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol (3) 0,125đ Từ (1), (2), (3) ta được: by = 0,015 mol 0,125đ Vậy bx : by = x : y = 0,01: 0,015 = 2 : 3 Công thức hoá học của oxit sắt là Fe 2 O 3 0,125đ 0,125đ 2/ (1 điểm) Gọi kim loại A có x mol; oxit A 2 O có y mol 2A + 2H 2 O → 2AOH + H 2 ↑ x mol x mol x/2 mol 0,125đ A 2 O + H 2 O → 2AOH y mol 2y mol 0,125đ Khối lượng hỗn hợp: Ax + (2A + 16)y = 36 gam (1) 0,125đ Khối lượng bazơ: (A + 17).(x + 2y) = 44,8 gam (2) 0,125đ Câu 4 (2điểm) Số mol H 2 : 0,1 2 x = mol, Vậy x = 0,2 mol, thay vào (1), (2), được: y = 0,3 mol 0,125đ Số mol AOH = x + 2y = 0,2 + 2. 0,3 = 0,8 mol Khối lượng mol AOH = 44,8: 0,8 = 56 gam 0,125 đ A + 17 = 56, vậy A = 39 0,125đ A là kim loại K(kali) và oxit là K 2 O (kali oxit) 0,125đ a. Xác định a. 2KClO 3 → 0 t 2KCl + 3O 2 0,4 0,4 0,6 (mol) 0,125 đ )g(2,1932.6,0m 2 O == 0,125 đ 2 4 2 4 2 100.94,18 94,18( ) 100 94,18.100 110,8( ) 85 110,8 100 10,8( ) H SO ddH SO H O m g m g m g = = = = = − = 0,125 đ )g(2,1 18 2.8,10 m H == 0,125 đ m C = 8,4 – 1,2 = 7,2(g) 0,125 đ )g(4,26 12 44.2,7 m 2 co == 0,125 đ a = m Y = 26,4 + 10,8 – 19,2 = 18(g) 0,125 đ b. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của Y, biết 50(g) < M Y < 70(g) và Y tác dụng dung dịch KHCO 3 giải phóng khí CO 2 . m O = 18 – 7,2- 1,2 = 9,6(g) 0,125 đ CT TQ: C x H y O z x: y: z = 1: 2: 1 CT nguyên: (CH 2 O) n (n: nguyên, dương) 0,125 đ CTPT: C 2 H 4 O 2 0,125 đ CTCT: CH 3 COOH 0,125 đ CH 3 COOH + KHCO 3 → CH 3 COOK + H 2 O + CO 2  0,125 đ c. Viết phương trình phản ứng hóa học giữa Y với các chất (nếu có) : Cu, Zn, CuO, SO 2 , Cu(OH) 2 , Na 2 CO 3 . 2CH 3 COOH + Zn → (CH 3 COO) 2 Zn + H 2  0,125 đ 2CH 3 COOH + CuO → (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O 0,125 đ 2CH 3 COOH + Cu(OH) 2 → (CH 3 COO) 2 Cu + 2H 2 O 0,125 đ Câu 5 (2 điểm) 2CH 3 COOH+ Na 2 CO 3 → 2CH 3 COONa+H 2 O+CO 2  0,125 đ Lưu ý: - Viết đúng phương trình nhưng thiếu cân bằng hoặc thiếu điều kiện trừ 0,125đ - Thí sinh giải theo phương pháp khác: đúng vẫn cho trọn điểm. - Nếu thí sinh giải phương pháp khác nhưng không trọn vẹn, thì giám khảo chấm điểm tương đương theo đáp án. Sở giáo dục và đào tạo thanh hoá Kỳ thi vào lớp 10 thpt chuyên lam sơn năm học: 2010 2011 Đề chính thức Môn: Hóa học (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa ) Đề thi gồm có: 02 trang Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2010 Cõu I: (3,0 im) 1. Cho ln lt tng cht: Fe, BaO, Al 2 O 3 v KOH vo ln lt cỏc dung dch: NaHSO 4 , CuSO 4 . Hóy vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. 2. Mt hn hp gm Al, Fe, Cu v Ag. Bng phng phỏp hoỏ hc hóy tỏch ri hon ton cỏc kim loi ra khi hn hp trờn. 3. Cú 5 l mt nhón ng 5 dung dch: NaOH, KCl, MgCl 2 , CuCl 2 , AlCl 3 . Hóy nhn bit tng dung dch trờn m khụng dựng thờm hoỏ cht khỏc. Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. Cõu II: (2,0 im) 1. Hirocacbon X l cht khớ ( nhit phũng, 25 0 C). Nhit phõn hon ton X (trong iu kin khụng cú oxi) thu c sn phm C v H 2 , trong ú th tớch khớ H 2 thu c gp ụi th tớch khớ X (o cựng iu kin). Xỏc nh cỏc cụng thc phõn t tha món X. 2. Ba cht hu c mch h A, B, C cú cụng thc phõn t tng ng l: C 3 H 6 O, C 3 H 4 O 2 , C 6 H 8 O 2 . Chỳng cú nhng tớnh cht sau: - Ch A v B tỏc dng vi Na gii phúng khớ H 2 . - Ch B v C tỏc dng c vi dung dch NaOH. - A tỏc dng vi B (trong iu kin xỳc tỏc, nhit thớch hp) thu c sn phm l cht C. Hóy cho bit cụng thc cu to ca A, B, C. Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra. 3. Metan b ln mt ớt tp cht l CO 2 , C 2 H 4 , C 2 H 2 . Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc loi ht tp cht khi metan. Cõu III: (3,0 im) 1. Hũa tan hon ton 0,297 gam hn hp Natri v mt kim loi thuc nhúm II A trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc vo nc. Ta c dung dch X v 56 ml khớ Y (ktc). Xỏc nh kim loi thuc nhúm II A v khi lng ca mi kim loi trong hn hp. 2. Hn hp X gm ba kim loi Al, Fe, Cu. Cho m gam hn hp X vo dung dch CuSO 4 (d) sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 35,2 gam kim loi. Nu cng hũa tan m gam hn hp X vo 500 ml dung dch [...]... 0,25 0,5 0,5 sở giáo dục và đào tạo thanh hoá kỳ thi tuyển sinh thpt chuyên lam sơn năm học 2009 - 2 010 Môn thi: Hóa học Thời gian l m b i: 120 phút( Không kể thời gian giao đề) Ng y thi 19 tháng 06 năm 2009 Đề thi chính thức (Đề gồm 02 trang) CâuI: (2,5 điểm) 1/ Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc axit khác nhau.Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng m u v ng - A tác dụng... đợc sử dụng bảng Hệ Thống Tuần Ho n) Họ, tên thí sinh .Số báo danh Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2 sở giáo dục và đào tạo thanh hoá Câu I hớng dẫn chấm bài thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lam sơn - năm học 2009 - 2 010 Môn thi: Hóa học ý Đáp án Điểm 2,5 A:Ba(HCO3)2;B:NaHSO4;C: Na2SO3; D: BaCl2;E:BaSO4;F:CO2; G: SO2 0,25 Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 BaSO4 +Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O 0,25... kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của pt đó Nếu b i toán có pt không cân bằng thì không đợc tính điểm - HS không viết trạng thái chất cả b i thi trừ 0,25đ Nếu có viết trạng thái các chất đ học trong chơng trình thì không trừ điểm - Điểm cả b i l m tròn đến 0,25 điểm S GIO D C V O T O T NH K NễNG Kè THI TUY N SINH L P 10 THPT Khúa ngy 21 thỏng 6 nm 2 010 MễN THI: HểA H C Th i gian: 120 phỳt (Khụng... đơng: CnH2n -10 O6 ( n 12) 12n 100 % = 56,69% 14n + 86 n= 12 Công thức phân tử của E l C12H14O6 %C = a= 2 X l CH2=CH- COOH b= 3 Y l C3H5(OH)3 -0,25 Công thức cấu tạo của E l : CH2- OCO- CH=CH2 0,25 CH- OCO- CH=CH2 CH2- OCO- CH=CH2 Ghi chú: - Học sinh l m cách khác đúng chấm điểm tơng đơng - Phơng trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thi u điều... những tính chất hóa học n o? H y viết phơng trình phản ứng minh họa cho những tính chất đó 3/ Từ đá vôi, than đá, các chất vô cơ v các điều kiện cần thi t viết các phơng trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế Benzen, Caosubuna Câu III: ( 3,0 điểm) 1/ A l hỗn hợp gồm M2CO3, MHCO3, MCl (M l kim loại hóa trị I trong hợp chất) Cho 43,71 gam hỗn hợp A tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 10, 52% (D = 1,05... M 6,53 < 0,36 36,5 Nên 8,6 < M < 25,88 Vì M l kim loại hóa trị I nên M chỉ có thể l Na * Tính % khối lợng các chất: Giải hệ pt ta đợc: x = 0,3; y = 0,1; z = 0,06 0,25 0,3 .106 .100 = 72,75% 43,71 0,1.84 .100 %NaHCO3 = = 19,22% 43,71 %Na2CO3 = %NaCl = 100 - (72,75 + 19,22) = 8,03% b/ * nHCl(B) = 2x + y +0,2 = 0,9 mol V= 0,25 0,9.36,5 .100 = 297,4ml 10, 52.1,05 0,25 * mNaCl = 0,76.58,5 = 22,23 gam a/ nH 2... l s gam c a Al2O3,CaCO3, MgCO3 trong h n h p X Theo gt: mAl2O3 = 1 /10 m (MgCO3, CaCO3) x + y = 10a (I) V y mA = 10a + a = 11a gam 0,25 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0.25 (Ch t r n Y g m: MgO, CaO v Al2O3) 56,80 Theo gt: mB = mA = 6,248a gam 100 56.x 40 y + V y: = 6,248a - a = 5,248a (II) Gi i h (I,II), suyra : x = 5,8a 100 84 5,8a .100 a .100 V y %mCaCO3 = 11a = 52,73% %m Al2O3 = 11a = 9,09% %mMgCO3 = 38,18%... cú: mM2(CO3)n (ct) = (2M + 60n)x (gam) mM2(SO4)n (ct) = (2M + 96n)x (gam) 98nx .100 = 100 0nx (gam) 9,8 mH2SO4 (ct) = 98nx (gam) m H2SO4 (dd) = mCO2 = 44nx (gam) 0,5 T (1), ỏp d ng lbt kh i l ng, tacú: mM2(SO4)n (dd) = (2M + 60n)x + 100 0nx - 44nx = (2M + 101 6n)x (gam) V y: C% = (2 M + 96n) x .100 = 14,18 M = 28n ( 2 M + 101 6 n) x n = 1 M = 28 (lo i) n = 2 M = 56 (Fe) n = 3 M = 84 (lo i) V y M : Fe... t qu sai gi i cỏc v n ti p theo thỡ khụng tớnh i m cho cỏc ph n sau * Vi c chi ti t húa thang i m (n u cú) so v i thang i m trong h ng d n ch m ph i m b o khụng sai l ch v i h ng d n ch m v c th ng nh t th c hi n trong t ch m thi II ỏp ỏn v thang i m Cõu 1:(2 i m) 1 0,75 i m 2 1,25 i m 1 i u ch Etylaxetat, ibrometan + (C6H10O5)n + nH2O H nC6H12O6 Lờn men C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 r u C2H5OH + O2 Lờn... thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: S GIO D C V O T O TH A THI N HU K THI TUY N SINH L P 10 CHUYấN QU C H C MễN: HO H C Nm h c 2007-2008 H NG D N CH M Th i gian lm bi: 150 phỳt I H ng d n chung * i v i phng trỡnh ph n ng húa h c no m cõn b ng h s sai ho c thi u cõn b ng (khụng nh h ng n gi i toỏn) ho c thi u i u ki n thỡ tr i n a s i m ginh cho nú Trong m t phng trỡnh ph n ng húa . chấm điểm tương đương theo đáp án. SỞ GIÁO DỤC & VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi. & VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - HỆ CHUYÊN Môn thi : HOÁ HỌC Ngày thi : 05 - 7 - 2012 Thời gian thi : 120 phút (không kể phát đề) Câu 1 (2 điểm) . năm học: 2 010 2011 Đề chính thức Môn: Hóa học (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa ) Đề thi gồm có: 02 trang Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 66 đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học (có thang điểm và đáp án chi tiết), Tuyển tập 66 đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học (có thang điểm và đáp án chi tiết), Tuyển tập 66 đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa học (có thang điểm và đáp án chi tiết)

Từ khóa liên quan