Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

119 3,231 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 21:10

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 0o0 NGUYỄN QUANG TRUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 0o0 NGUYỄN QUANG TRUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ VĂN HIỀN TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Luận văn này, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Thầy Cô, bạn bè và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Vàng b ạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Xin trân tr ọng cảm ơn TS. Lê Văn Hiền, người hướng dẫn khoa học của Luận văn, đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ em về mọi mặt để hoàn thành Luận văn. Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Sau Đại Học đã hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện Luận văn. Xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty C ổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác trong quá trình th ực hiện Luận văn. Đặc biệt một lần nữa xin cảm ơn đến những cán b ộ công nhân viên đã dành chút ít thời gian để thực hiện Phiếu điều tra quan điểm của nhân viên trong doanh nghiệp, và từ đây tôi có được dữ liệu để phân tích, đánh giá. Và sau cùng, để có đượ c kiến thức như ngày hôm nay, cho phép em gửi lời c ảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong th ời gian qua đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung của Luận văn này hoàn toàn được hình thành và phát tri ển từ những quan điểm của chính cá nhân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa h ọc của TS Lê Văn Hiền. Các số liệu và kết quả có được trong Luận văn tốt nghi ệp là hoàn toàn trung thực. Trân tr ọng, TÁC GI Ả LUẬN VĂN Nguyễn Quang Trung MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH M ỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH M ỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH M ỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 4 1.2 Ý nghĩa thực tiễn của quản trị NNL 7 1.3 Nội dung, chức năng chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực 8 1.3.1 Nhóm chức năng thu hút NNL 9 1.3.2 Nhóm chức năng đào tạo – phát triển 9 1.3.3 Nhóm chức năng duy trì NNL 9 1.4 Tình hình quản trị NNL tại Việt Nam 10 1.5 Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam 12 1.6 Đặc điểm NNL của ngành kim hoàn 14 1.7 Vai trò của quản trị NNL đối với ngành kim hoàn 15 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 17 2.1 Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) 17 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty 17 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 17 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 21 2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 23 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 24 2.2.2 Đầu tư vào công ty con 25 2.2.3 Đầu tư vào công ty liên doanh 25 2.2.4 Phân tích các rủi ro đặc thù của PNJ 26 2.3 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty PNJ 27 2.3.1 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công Ty PNJ 27 2.3.1.1 Phân tích cơ cấu lao động theo nghiệp vụ 27 2.3.1.2 Phân tích cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo 28 2.3.1.3 Phân tích cơ cấu lao động theo giới tính 29 2.3.2 Đánh giá thực trạng quản trị NNL tại Công Ty PNJ 30 2.3.2.1 Đánh giá chung vai trò của quản trị NNL đối với chiến lược phát tri ển của PNJ 30 2.3.2.2 Đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng thu hút NNL tại PNJ 30 2.3.2.2.1 Quy định về thủ tục 31 2.3.2.2.2 Quy định thủ tục phỏng vấn 32 2.3.2.2.3 Quy định về thủ tục học việc và thử việc 32 2.3.2.3 Đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng đào tạo, phát triển NNL t ại Công ty 35 2.3.2.4 Đánh giá thực trạng thực hiện chức năng duy trì NNL tại Công ty 39 2.3.2.4.1 Đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của nhân viên 39 2.3.2.4.2 Kích thích thông qua hệ thống tiền lương 43 2.3.2.4.3 Kích thích thông qua hệ thống tiền thưởng 45 2.3.2.4.4 Kích thích thông qua việc cải thiện môi trường làm việc 48 2.4 Những thành tựu và hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty PNJ 50 2.4.1 Thành tựu: 50 2.4.2 Hạn chế: 50 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế: 51 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN L ỰC TẠI CÔNG TY PNJ 53 3.1 Định hướng phát triển của Công Ty PNJ 53 3.1.1 Dự báo tình hình phát triển thị trường nữ trang Việt Nam 53 3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại Công ty PNJ 54 3.1.2.1 Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có: 54 3.1.2.2 Phát triển Nguồn nhân lực: 54 3.1.2.3 Chính sách tuyển dụng: 55 3.1.2.4 Chính sách đào tạo: 55 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công Ty PNJ 56 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bố trí nguồn nhân lực 56 3.2.1.1 Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc cho các chức danh 56 3.2.1.2 Bố trí, sử dụng nhân viên một cách hợp lý 58 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 60 3.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 60 3.2.2.2 Áp dụng phương pháp đào tạo theo sơ đồ quy hoạch các chức danh qu ản lý 61 3.2.2.3 Cần tổ chức đánh giá sau đào tạo 62 3.2.2.4 Thực hiện đúng quy trình đào tạo lại, huấn luyện kỹ năng mới 62 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực 63 3.2.3.1 Áp dụng phương pháp 360 độ để đánh giá năng lực và hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên 63 3.2.3.2 Hoàn thiện cấu trúc lương 66 3.2.3.3 Hoàn thiện việc đánh giá thi đua cho các phòng ban, đơn vị 71 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực 72 3.2.4.1 Thiết lập hệ thống thông tin 72 3.2.4.2 Phát triển văn hóa tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh 73 3.2.4.3 Áp dụng các thành tựu của công nghệ thông tin 73 3.2.4.4 Phối hợp với tổ chức Công đoàn động viên người lao động phát huy m ọi năng lực, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh th ần đối với người lao động 74 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LI ỆU THAM KHẢO PH Ụ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm tai nạn BKS : Ban kiểm soát CBCNV : Cán b ộ công nhân viên HĐQT : Hội đồng quản trị NNL : Nguồn nhân lực MLTT : M ức lương tối thiểu MTTQ : Mặt trận tổ quốc PNJ : Công ty C ổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận SXKD : S ản xuất kinh doanh TPHCM : Thành ph ố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của PNJ qua các năm Bảng 2.2: Tình hình nhân sự của PNJ qua các năm Bảng 2.3: Tình hình tuyển dụng của PNJ qua các năm Bảng 2.4: Tình hình đáp ứng nhu cầu nhân sự của PNJ năm 2010 Bảng 2.5: Mức độ hoàn thành công tác đào tạo của PNJ năm 2010 Bảng 2.6: Số lượng và chi phí dành cho đào tạo của PNJ qua các năm Bảng 2.7: Các chương trình đào tạo của PNJ năm 2010 Bảng 2.8: Nhận xét về chính sách đào tạo của 350 CBCNV trong PNJ B ảng 2.9: Số lượng lao động nghỉ việc của PNJ qua các năm Bảng 2.10: Nhận xét về đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của 350 CBCNV trong PNJ B ảng 2.11: Thu nhập bình quân của nhân viên PNJ qua các năm Bảng 2.12: Nhận xét về tiền lương, thưởng của 350 CBCNV trong PNJ B ảng 2.13: Nhận xét về môi trường làm việc của 350 CBCNV trong PNJ [...]... cho Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nói riêng và ngành nữ trang Việt Nam nói chung 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần dẫn nhập và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty PNJ Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty PNJ 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC... hút nhân tài ra sao…Chính vì điều đó mà công tác quản trị NNL hiện nay có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) làm Luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu Luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn để đề ra một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Cổ phần. .. vào thị trường này Với cách thức quản lý con người tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) không những tỏ ra nhiều bất cập ở hiện tại mà thậm chí sẽ không còn phù hợp nữa trong những định hướng phát triển SXKD ở tương lai Nội dung Luận văn là đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NNL cho Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đáp ứng được định hướng kinh doanh... quan trọng của quản trị NNL đối với ngành kim hoàn Theo suy nghĩ của tác giả đây là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp tác giả phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL ở các Chương 2 và 3 của Luận văn 17 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 2.1 Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) 2.1.1 Giới... phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị NNL tại PNJ Làm rõ 2 những tồn tại trong công tác này và sự cần thiết phải thay đổi nó - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị NNL để góp phần thực hiện định hướng phát triển SXKD của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Luận văn này là: Công. .. tác quản trị NNL tại Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Phạm vi nghiên cứu của Luận văn: Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức Ngoài ra, luận văn sử dụng nhiều phương pháp cụ thể như: Phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp. .. vào ngày 28/04/1988 trực thuộc UBND Quận Phú Nhuận Năm 1990 Cửa hàng được nâng cấp thành Công ty Mỹ nghệ Kiều hối Phú Nhuận trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy Năm 1992, Công ty đổi tên thành Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào tháng 01/2004 vốn điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng Hiện nay vốn điều lệ của công ty là 600 tỷ đồng, không có sở hữu nhà nước... điều chỉnh mô hình quản trị nguồn nhân lực của đại học Michigan vào điều kiện Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã xây dựng mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam (theo tài liệu Quản trị nguồn nhân lực - TS Trần Kim Dung - 2001) 13 Cơ chế tổ chức Chính trị, luật pháp Kinh tế, xã hội Sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp Văn hóa tổ chức Quản trị NNL Công nghệ, tự nhiên Sơ đồ 1.1: Quản trị NNL và các yếu... chung về Công ty Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Tên Tiếng Anh: PhuNhuan Jewellery Joint Stock Company Tên viết tắt: PNJ Địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103002026 (Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.HCM Đăng ký lần đầu: 02/01/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/12/2007) Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Người... quản trị con người trong phạm vi của tổ chức” Nhìn chung trên thế giới hiện nay có ba quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và quản trị NNL: 5 Quan điểm thứ nhất cho rằng quản trị NNL được sử dụng đơn thuần thay thế cho khái niệm cũ là quản trị nhân sự Quan điểm này nhấn mạnh vào phạm vi, đối tượng của quản trị con người trong các doanh nghiệp Dù gọi quản trị nhân sự hay quản trị . NGUYỄN QUANG TRUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN. văn này là: Công tác quản trị NNL tại Công ty C ổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Ph ạm vi nghiên cứu của Luận văn: Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). 4. Phương pháp nghiên. TP.HCM 0o0 NGUYỄN QUANG TRUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, 1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NNL TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ PHÚ NHUẬN, 1 Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), 2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 3 Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty PNJ, 4 Những thành tựu và hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tạiCông ty PNJ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY PNJ, 1 Định hướng phát triển của Công Ty PNJ, 2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công Ty PNJ, PHỤ LỤC 2:QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU, PHỤ LỤC 3:PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN, PHỤ LỤC 4:KẾT QUẢ THU THẬP TỪ 350 CBCNV CỦA PNJ, PHỤ LỤC 5:BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC, PHỤ LỤC 9:BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ SAU ĐÀO TẠO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm