Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020

96 541 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 13:10

BăGIỄO DC VÀăÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYNăHUNHăSANG MTăSăGIIăPHỄPăHOÀNăTHINăHOTăNGăQUNă TRăNGUNăNHỂNăLCăTIăCỌNGăTYă TRỄCHăNHIMăHUăHNăXÂY DNGăNAMăVIT NăNMă2020 LUN VN THC S KINH T Thành ph HăChí Minh ậ Nm 2013 BăGIỄO DC VÀăÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYNăHUNHăSANG MTăSăGIIăPHỄPăHOÀNăTHINăHOTăNGăQUNă TRăNGUNăNHỂNăLCăTIăCỌNGăTY TRỄCHăNHIMăHUăHNăXỂYăDNGăNAMăVIT NăNMă2020 Chuyên ngành: QunătrăKinh doanh Mã s: 60340102 LUN VN THC S KINH T HNG DN KHOA HC: PGS. TS HăTINăDNG ] Thành ph HăChí Minh ậ Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan s liu nêu trong lun vn này đc thu thp t ngun thc t, hp pháp. Các báo cáo này đc đng trên trên các tp chí, báo chí, các website hp pháp. Các gii pháp, kin ngh là ca cá nhân tác gi đúc kt và rút ra trong quá trình nghiên cu lý lun và thc tin. Ngi cam đoan NGUYNăHUNHăSANG MCăLC TRANGăPHăBIA LIăCAMăDOAN MCăLC DANHăMCăCACăTăVITăTT DANHăMCăCACăBNG DANHăMCăCACăSăD DANHăMCăCỄCăBIUă MăU 9 CHNG 1 :ăC S LÝ LUN V QUN TR NGUN NHÂN LC 12 1.1 Khái nim và vai trò qun tr ngun nhân l  c 12 1.2 Các mô hình Qun tr ngun nhân l  c 14 1.3 Ni dung hot đng qun tr ngun nhân lc 16 1.3.1 Hoch đnh ngun nhân lc 16 1.3.2 Ni dung thc hin các chc nng qun tr ngun nhân l  c 18 1.4 Các đc đim c bn ca ngun nhân lc ngành công trình 27 1.5 Các nghiên cu liên quan đn đ tài 27 CHNG 2: THC TRNG HOT NG QUN TR NGUN NHÂN LCă TIăCÔNG TY TNHHăXỂYăDNGăNAMăVIT 29 2.1 Gii thiu khái quát v Công ty TNHH xây dng Nam vit 29 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 29 2.1.2 Lnh vc hot đ ng 29 2.1.3 T chc, nhân s  30 2.1.4 Tình hình hot đng tài chính 31 2.1.5 C cu ngun nhân l c 33 2.2 Phân tích hin trng hot đng qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH xây dng Nam vit 36 2.2.1 Gii thiu thit k nghiên c  u 36 2.2.2 Hin trng thc hin hot đng hoch đnh ngun nhân lc 37 2.2.3 Hin trng chc nng thu hút nhân l  c 38 2.2.4 Thc trng chc nng đào to và phát trin nhân l  c 42 2.2.5 Hin trng chc nng duy trì nhân l  c 44 2.3 Nhn xét thc trng qun tr ngun nhân lc ti Công ty 51 CHNG 3: GIIăPHÁP HOÀN THIN HOT NG QUN TR NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY TNHHăXỂYăDNGăNAMăVIT 54 3.1 Mc tiêu và quan đim xây dng các gii pháp 54 3.2 Gii pháp hoàn thin các chc nng qun tr ngun nhân l  c 55 3.2.1 Hoàn thin chc nng thu hút nhân l  c 55 3.2.2 Hoàn thin chc nng đào to và phát trin ngun nhân l  c 69 3.2.3 Hoàn thin chc nng duy trì ngun nhân lc. 74 KTăLUN 87 PHăLC TÀIăLIUăTHAMăKHO DANH MC CH VIT TT AT-VSL: An toàn – V sinh lao đng CBCNV : Cán b công nhân viên CHXHCN: Cng hoà xã hi ch ngha C T XD: Công trình xây dng TNHH : Trách nhim hu hn SXKD: Sn xut kinh doanh VHDN : Vn hoá doanh nghip DANH MC BNG BNG TểNăBNG TRANG Bng 2.1 Doanh thu t nm 2009-2001 24 Bng 2.2 Li nhun t nm 2009-2012 24 Bng 2.3 C cu lao đng ti Công ty Nam Vit 25 Bng 2.4 Kt qu kho sát phân công và b trí công vi c 33 Bng 2.5 Kt qu kho sát v công tác đào to và thng tin 35 Bng 2.6 Kt qu kho sát v thu nhp ca nhân vi ê n 36 Bng 2.7 Kt qu kho sát v chi tr lng, thng và ph cp cho nhân viên 38 Bng 2.8 Kt qu kho sát v quan h trong công vic 39 Bng 2.9 Kt qu kho sát v đánh giá thc hin công vi c 40 Bng 2.10 Kt qu kho sát điu kin làm vic 42 Bng 3.1 Bng mô t công vic ch huy phó k hoch tng hp 52 Bng 3.2 Bng mô t công vic k s cht lng 55 DANH MC S  Să TểNăSă TRANG S đ 1.1 Các giai đon đào to và phát trin nhân lc 13 S đ 2.1 Qui trình tuyn dng ti Công ty TNHH xây dng Nam Vit 32 DANH MC BIU   BIUă TểNăBIUă TRANG Biu đ 2.1 C cu lao đng theo gii tính nm 2012 ti Công ty Nam Vit 26 Biu đ 2.2 C cu lao đng theo chc nng nm 2012 ti công ty Nam Vit 27 Biu đ 2.3 C cu lao đng theo trình đ nm 2012 ti Công ty Nam Vit 27 Biu đ 2.4 Mc thu nhp ca nhân viên 37 MăU 1. LýădoăchnăđătƠi Trong thi k gia nhp vi nn kinh t th gii nh hin nay. Ngun nhân lc đóng vai trò quan trng nht trong tt c các hot đng ca t chc Nó là chìa khóa ca s thành công cho các doanh nghip. Trong các cách đ to ra nng lc cnh tranh ca công ty, thì li th thông qua ngun nhân lc đc xem là yu t cn bn. Ngun nhân lc đc xem là ngun lc cn bn và có tính quyt đnh ca mi thi đi. Ngun lc t con ngi là yu t bn vng và khó thay đi nht trong mi t chc. Bt k doanh nghip, t chc nào mun tn ti và đng vng trong cnh tranh đu phi xem ngun nhân lc là yu t c bn và ht sc quan trng. Do đó, vai trò ca qun tr ngun nhân lc là giúp cho doanh nghip, t chc đt đc mc tiêu trong công vic. Qun tr ngun nhân lc ca doanh nghip, t chc mt khi đc xây dng đúng s mang li nhiu li ích trc tip hoc gián tip. C th, nó giúp cho doanh nghip, t chc ch đng thy trc đc các khó khn và tìm bin pháp khc phc; xác đnh rõ khong cách gia tình trng hin ti và đnh hng tng lai; tng cng s tham gia ca nhng ngi qun lý trc tuyn vào quá trình qun tr ngun nhân lc; nhn rõ các hn ch và c hi ca ngun nhân lc trong t chc Trong các ngun lc ca doanh nghip bao gm tài lc, vt lc, ngun nhân lc… thì ngun nhân lc gi mt vai trò ht sc quan trng. Vai trò quan trng ca ngun nhân lc t khâu thit lp, vn hành và phát trin donh nghip. Tuy nhiên, hin nay Công ty trách nhim hu hn xây dng Nam vit đang đng trc nhiu khó khn th thách trong quá trình vn hành và phát trin doanh nghip. Công ty đc thành lp hn 4 nm, thành viên chính ca ban qun lý công ty là nhng anh em bn bè hc chung lp góp sc vi nhau, cha tng có kinh nghim qun lý doanh nghip, ch bng nhit quyt vi ngh và vài nm kinh nghim qun lý k thut. Có rt nhiu khó khn mà công ty phi đng đu nh: áp lc ngun công vic trong thi k ngày bt đng sn đang b đóng bng, áp lc tài chính do n t ch đu t cha thu hi đc và vic qun lý cha hiu qu, áp lc do đi ng nhân lc đang điu hành các b phn và các công trng, đi ng nhân viên cha đ nng lc, h thng qun lý cha hiu qu, cha có chin lc xây đng h thng đôi khi ri vào tình trng mt kim soát h thng, vn hóa công ty còn t phát, ban giám đc cha có khái nim xây vn hóa doanh nghip, đang dng li  vic doanh nghip khác có thì mình cng có nhng cha có hoch đnh đng hng rõ ràng. Vì nhng lý do trên tác gi chn đ tài “MtăsăgiiăphápăhoƠnăthinăhotăđngă qunătrăngunănhơnălcătiăcôngătyăTNHHăxơyădngăNamăVit”. 2. Mcătiêuănghiênăcu  tài nghiên cu đc thc hin vi các mc tiêu di đây: - H thng hóa c s lý lun v QTNNL. - Phân tích và đánh giá thc trng hot đng QTNNL ti Công ty TNHH Xây dng Nam Vit -  xut các gii pháp đ hoàn thin hot đng QTNNL ti Công ty TNHH Xây dng Nam Vit 3. i tng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu ca lun vn này là hot đng QTNNL. Phm vi nghiên cu là hot đng QTNNL ti Công ty TNHH xây dng Nam Vit. trong giai đon 2009 đn 2012. Phn điu tra, kho sát bng phng pháp s dng bng câu hi s đc thc hin vi quy mô mu khong 400 mu, ch yu kho sát và thu nhp s liu v các yu t nh: bn cht công vic; các chính sách nhân s; đào to - thng tin; quan h trong công tác, đánh giá thc hin công vic ti công ty 4. Phngăphápănghiênăcu  tài thc hin trên c s kt hp nghiên cu các tài liu th cp t các ngun nh: các báo cáo kt qu hot đng kinh doanh, s liu, d liu ca Công ty trong các nm 2009-2012, các công trình đã công b, báo-tp chí, Internet và các đc san- [...]... , các lý thuy nhân l c th c hi n mô t , so s T ch c sát, thu th công tác tích, ngu xét và tr hai ph và suy l s tác phân tích th c tr hoàn chi giá, nhân l c m m tin thông và th c q logic nhân l c h Công ty xây d ng Công ty pháp so sánh, phân trong công kê là EXCEL và SPSS ph pháp chuyên gia: tham trong các chuyên gia am nh h xây d ng gi pháp phù h 5 B c c c a ý cho Công ty tài T Công ty CH NG 1: LÝ... h Nam, toàn c u hóa và c quan tr này i này CH NG 2: TH NHÂN L 2.1 th T khái quát T NG HO T NG Q T NGU N ÔNG TY Công ty 2.1.1 Quá trình hình thành và phát t Công ty TNHH Trong là nhà th công 2.1.2 v c Công ty - m - Hoàn 2.1.3 h Tr nhân s qua s thay nay , tuy ch a ch c và tr lý khá phù v a phù qui mô công ty v a ph c gi a lao t qu b nhau trong trong lý và nhi m v và h và ng là hành tr c ti tùng Công. .. và qu giám lý công ty T theo nh lao m phó giám tr c công ty m p trách trách nhi m toàn phó giám trách phòng ; phòng hi công ty có phòng hành chính nhân toán; phòng các ông V nhân s , ng gián nay công ty có 400 nhân viên Trong và 350 nhân viên lao tr c p B có 50 nhân viên lao giáp có 24 ng hai ng thông trình có trình s sau B lao tr c m 2013 có trình s là lao ng và có tr nhân s và trình nhân viên s c... Nh n xét: Công ty luôn nâng cao l c phù tr và t m nhân viên phát huy th c chuyên môn tình hình phát tr hoá u nhân viên còn và s m nên ng trong công ty nh th c ýt nhân gia Trình c lao pháp ch a cao Nhìn chung không theo trong l lao nhu m ch a phát huy quy góp xây d ng công ty ngày càng phát tr do khó lao ng s làm ch c mình h kinh trên con trong kinh doanh Vì v y công ty chuyên môn và l công ty ch a cao,... còn nhân , khí hoá và nên ngành lý, ho nhân l c r khó : Do , công nhân không trình thù ngành, công nhân lao v n hoá chuyên môn cao, nên m m y m : ngành vi công trình làm theo ca, theo g chuyên khó th ng do và hoàn c nh gia M khác ây ng chính là t 1.5 cù trong lao s nhân s gian làm có trình hoá th ng có trình càng khó hoá th c và cho nhân s trong a s công nhân lao nên trái các và siêng khó kh nên công. .. tích công vi m dung công khi th c có th c các thông tin nhân s mà công công công các m và các cách có Phân các nhi m n m ki n phân công Phân m xác và xác các công ti n hành nh m công vi nh m xác thu c ph m l c và trách nhi m thành công B ng mô t công vi c B g mô tác tuy công vi c càng chi d ng, giúp doanh ch c danh tuy ng viên c a mình xác tránh tình tr ng viên làm càng m áp ng ký m c nh tiêu, công. .. so sánh nhân l c nhân l c m nhân l c kê th c tr có lao Ph xuyên rà soát và ánh giá hành công tác báo nhân l ào quá trình th th c, k và t nhân l c tìm ki m thêm ngu bên ngoài Có m s ph lu nhân l c m i pháp xác bù vào nhu nh : ng pháp 1: Phân giá th c tr ng các nhân viên có trí, s nh giá cho x và phát huy tác m và t ng chuyên môn, t ng cá nhân Xác doanh tr m và lâu dài c doanh m nh, m m trong công y tiêu... cao Hình th c các cán này trong nhân viên lành có cao v nh ng nhân viên m còn trình các nhân viên m tuy n áp d h d d hình th c c am án có tay chuyên môn cao chuyên môn, các nhân v theo gi n là h c viên có trách nhi m p ng d s khâu hay m quan sát, t p và th c công h - Ph pháp này nh m cho nhân viên n m p Ph pháp h pháp này có th công nhân k các cán ng ào c nhi u k trong công vi o cho doanh các qu tr... chính sách tuy vì l c ti n hành xây d ng xác n ng tu vào hoàn c các khác xây d ng ph pháp ph phù v thay t m án ào th c t ch c, cá nhân n công cho doanh doanh nghi p nên lao Có pháp sau: ây là hình th c mà các doanh này, các làm c l có s phân công h th cách th c th c hi n công Các nhân viên v a làm cao chuyên môn th c viên v a và th c ngay trong quá trình rút kinh nghi m c công ngày m t i làm vi c và nâng... này bao ho các lý biên nhân s quan tr phân tích t nó q yêu c trong nh ng nhân xuyên nhu quan tr s trong các nh Nhóm c c phân công xác l trí công và th c s ng yêu trong t có công vi c phân m này tr kinh doanh thu hút ngu c nào s c a doanh nhân l c trong thu hút thêm và ng nhu s nh m doanh doanh nhân s theo yêu c ra lo nhân s m tuy xu nhân s c th công này phát tr n s lai; xác mà s nhân s phân tích, mô . ngun nhân lc ti Công ty 51 CHNG 3: GIIăPHÁP HOÀN THIN HOT NG QUN TR NGUN NHÂN LC TI CÔNG TY TNHH XỂYăDNG NAM VIT 54 3.1 Mc tiêu và quan đim xây dng các gii pháp 54. đánh giá thc trng hot đng QTNNL ti Công ty TNHH Xây dng Nam Vit -  xut các gii pháp đ hoàn thin hot đng QTNNL ti Công ty TNHH Xây dng Nam Vit 3. i tng và phm vi nghiên. tr ngun nhân lc ngành công trình xây dng. Chng 2: Phân tích thc trng hot đng qun tr ngun nhân lc ti Công ty TNHH xây dng Nam Vit. Chng 3: Mt s gii pháp nhm hoàn thin
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020, Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020, Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn