MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA.PDF

92 1,248 7
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 01:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  HỒNG MINH CHÍ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T Ế TP. Hồ Chí Minh - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  HỒNG MINH CHÍ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T Ế NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THANH HÀ NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Nội dung của công trình nghiên cứu này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Người thực hiện luận văn HỒNG MINH CHÍ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4 1.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 4 1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 5 1.1.3. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 6 1.2. Công tác quản trị nguồn nhân lực 7 1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực 7 1.2.2. Phân tích công việc 8 1.2.3. Tuyển dụng nhân sự 10 1.2.3.1. Nguồn tuyển dụng 10 1.2.3.2. Nội dung của công tác tuyển dụng nhân sự 11 1.2.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 12 1.2.4.1. Đào tạo nhân sự 12 1.2.4.2. Phát triển nhân sự 13 1.2.5. Đánh giá thực hiện công việc 14 1.2.6. Đãi ngộ nhân sự 14 1.2.6.1. Đãi ngộ vật chất 15 1.2.6.2. Đãi ngộ phi vật chất 16 1.3. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 17 1.4. Đặc thù nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA 21 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 21 2.1.1. Sự hình thành và phát triển 21 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 23 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 23 2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng 23 2.1.4.2. Hoạt động tín dụng 24 2.1.4.3. Kết quả kinh doanh năm 2010-2012 25 2.1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực 26 2.1.5.1. Các chính sách quản trị nhân sự hiện nay ở BIDV NKKN 26 2.1.5.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của Ngân hàng 28 2.1.5.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi, giới tính 29 2.2. Phân tích các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại BIDV-NKKN 30 2.2.1. Yếu tố chính trị, thể chế chính sách 30 2.2.2. Yếu tố kinh tế 31 2.2.3. Yếu tố dân số, văn hóa xã hội 32 2.2.3. Yếu tố khoa học- kỹ thuật. 32 2.3. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 33 2.3.1. Thực trạng chức năng thu hút nguồn nhân lực tại BIDV-NKKN 33 2.3.1.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Chi nhánh 33 2.3.1.2. Phân tích công việc tại Chi nhánh 34 2.3.1.3. Tình hình tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh 35 2.3.1.4. Bố trí nhân sự 38 2.3.2. Thực trạng tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 40 2.3.3. Thực trạng việc đánh giá kết quả thực hiện công việc 45 2.3.4. Thực trạng tình hình đãi ngộ nhân sự tại BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 48 2.3.4.1. Thăng tiến 48 2.3.4.2. Chế độ lương 50 2.3.4.1. Chế độ phúc lợi 52 2.4. Đánh giá chung về kết quả quản trị nguồn nhân lực tại BIDV NKKN 53 2.4.1. Những thành tựu đạt được 53 2.4.2. Những mặt hạn chế và tồn tại 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 57 - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA 57 3.1. Dự báo cung cầu lao động trong giai đoạn từ 2012-2020 57 3.2. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 58 3.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực của BIDV và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại BIDV- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 59 3.3.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực tại BIDV 59 3.3.2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại BIDV-NKKN 59 3.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại BIDV-NKKN 60 3.4.1. Các giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút nguồn nhân lực tại BIDV-NKKN 60 3.4.1.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng . 60 3.4.1.2. Hoàn thiện việc phân tích công việc 65 3.4.1.3. Hoàn thiện việc bố trí, sử dụng nhân viên 67 3.4.2. Các giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 68 3.4.2.1. Xác định lại nhu cầu đào tạo 68 3.4.2.2. Đổi mới nội dung đào tạo 69 3.4.2.3. Hoàn thiện quy trình đào tạo 69 3.4.2.4. Tổ chức đánh giá sau đào tạo 70 3.4.2.5. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đào tạo 71 3.4.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác đánh thực hiện công việc của nhân viên 71 3.4.4. Các giải pháp hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực 74 3.4.4.1. Hoàn thiện chế độ về lương và phúc lợi 74 3.4.4.2. Hoàn thiện công tác khen thưởng và kỷ luật 75 3.4.4.3. Hoàn thiện chế độ thăng tiến, điều động nhân viên 75 3.4.5. Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực 76 3.4.5.1. Thiết lập hệ thống thông tin và giao tiếp trong Chi nhánh 76 3.4.5.2. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đề cao làm việc hiệu quả, mang đậm bản sắc riêng của BIDV-NKKN 77 PHẦN KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BMI Công ty cung cấp thông tin Business Monitor International Bộ LĐ-TBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội CBCNV Cán bộ công nhân viên. CN NKKN Chi nhánh Nma Kỳ Khởi Nghĩa DN Tổ chức DNNN Tổ chức nhà nước DNTN Tổ chức tư nhân HSC Hội sở chính NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 24 Bảng 2.2: Cơ cấu cho vay của BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 25 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV-NKKN từ 2010 đến 2012 26 Bảng 2.4: Cơ cấu trình độ nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua các năm 29 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo giới tính ở BIDV-NKKN qua các năm 29 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của BIDV-NKKN qua các năm 30 Bảng 2.7: Số liệu về tuyển dụng của ngân hàng qua các năm 36 Bảng 2.8: Phân công, bố trí công việc của BIDV-NKKN 39 Bảng 2.9: Nhu cầu đào tạo các chuyên viên của BIDV-NKKN 41 Bảng 2.10: Các chương trình đào tạo tại BIDV NKKN tại một số vị trí 42 Bảng 2.11: Công tác đào tạo và phát triển 43 Bảng 2.12: Đánh giá kết quả thực hiện công việc 46 Bảng 2.13: Đề bạt và thăng tiến tại Chi nhánh 49 Bảng 2.14: Đánh giá của nhân viên về tiền lương 51 Bảng 2.15: Đánh giá của nhân viên về phúc lợi 52 Bảng 3.1: Xếp Hạng Lực Lượng Lao Động tại các quốc của BMI 58 Bảng 3.2 Bảng mô tả công việc của chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân (Đề xuất) 65 Bảng 3.3 Bảng tiêu chuẩn công việc của chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân (Đề xuất) 67 Bảng 3.4 Bảng giao chỉ tiêu kinh doanh theo chỉ số kết quả thực hiện chủ yếu(Key Performance Indicators-KPI) 72 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 8 Sơ đồ 1.2: Cơ cấu hệ thống trả công 17 Sơ đồ 2.1: Mô hình cơ cấu tổ chức BIDV-NKKN 22 Sơ đồ 3.1: Quy trình tuyển dụng đề xuất 62 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu Ngành Tài chính Ngân hàng vẫn luôn là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng được khẳng định không chỉ về số lượng, chất lượng mà còn thể hiện sự đa dạng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực hoạt động, góp phần không nhỏ vào mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế của Đất nước. Tuy nhiên, cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, việc hội nhập kinh tế quốc tế đã làm cho việc cạnh tranh giữa các quốc gia và đặc biệt trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn với nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau. Sự xâm nhập sâu rộng của các định chế tài chính, ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam cùng những thế mạnh về công nghệ, tư duy, sản phẩm, dịch vụ cũng như trình độ quản lý hiện đại, trong bối cảnh các tổ chức tài chính, ngân hàng Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn về công nghệ, trình độ quản lý, năng lực tài chính và nguồn nhân lực đã làm cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng càng trở nên khốc liệt. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, ta đã chứng kiến nhiều sai phạm và bê bối liên tục xảy ra tại các Ngân hàng TMCP cũng như ngân hàng Quốc doanh, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cũng như uy tín của ngành ngân hàng. Nó là hệ quả của sự phát triển quá nhanh, không bền vững, tổ chức thiếu chặt chẽ, vì mục đích lợi nhuận, nhiều ngân hàng đã hoạt động không tuân theo nguyên tắc và những ràng buộc của pháp luật. Mà nguồn gốc sâu xa của những hệ quả này chính là sự tha hóa, biến chất và sai phạm của nhiều cá nhân không chỉ ở nhân viên, các nhà quản lý cấp trung mà còn do chính các nhà quản lý cấp cao của mỗi ngân hàng. Chính vì vậy, song song với việc nâng cao năng lực quản trị hoạt động kinh doanh của các định chế tài chính nói chung và Ngân hàng Thương mại nói riêng thì vấn đề nâng cao năng lực và phẩm chất nguồn nhân lực đang là vấn đề được các Ngân hàng và xã hội đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ, nhân tố nguồn nhân lực chính là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn vong của mỗi ngân hàng. Một ngân hàng có nguồn tài chính dồi dào, có máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng trở lên vô nghĩa nếu không biết quản trị và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Chính các phương thức quản trị nguồn nhân lực hiệu quả sẽ phát huy [...]... về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực. .. TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2.1.1 Sự hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kinh doanh đa năng, phục vụ các cá nhân và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế và mọi tầng lớp dân cư Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh. .. trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua đó làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực cần được hoàn thiện - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 3 Đối tư ng, phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Chính... phát triển bền vững của Chi nhánh Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu - Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại. .. tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Nam Kỷ Khởi Nghĩa, Phân tích những mặt đạt được, cũng như những mặt chưa đạt sẽ được trình bày ở chương tiếp theo 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP. .. các hoạt động quản trị Nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phạm vi nghiên cứu: o Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánhNam Kỳ Khởi Nghĩa o Về thời gian : Số liệu được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 2010 3 đến năm 2012 4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống... "xương sống" trong tổng thể các hoạt động của ngân hàng vì mức độ quan trọng của nó Một tổ chức muốn thành công không thể không chú trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực Cũng như tất cả những ngân hàng khác, yếu tố nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDVNKKN) đã và đang được Ban lãnh đạo Chi nhánh đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo sự ổn định và phát. .. chức Như vậy quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò chi n lược trong chi n lược phát triển chung của tổ chức, ngân hàng Phong cách quản trị nguồn nhân lực có ảnh hưởng sâu sắc đến bầu không khí ngân hàng, đến tâm lý nhân viên Quản trị nguồn nhân lực có liên quan đến tất cả các bộ phận khác trong ngân hàng 1.1.3 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Mọi công tác quản trị suy cho... là quản trị con người Thật vậy, quản trị Nguồn nhân lực có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một ngân hàng nào, có mặt ở tất cả các Phòng Ban, đơn vị Hiệu quả của công tác quản trị Nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng đối với một ngân hàng Quản trị Nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ các biện pháp áp dụng cho nhân viên của một ngân hàng để giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra Nếu không có quản trị Nguồn. .. khái niệm nguồn nhân lực, vai trò của quản trị nguồn nhân lực, sự cần thiết của việc quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, quy trình thực hiện các chức năng thành phần trong quản trị nguồn nhân lực, đưa ra các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực cũng như phân tích đặc thù nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng Đây . quản trị nguồn nhân lực cần được hoàn thiện. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. . MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số :. luận về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Chương 3: Một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA.PDF, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA.PDF, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA.PDF, Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHANH NAM KỲ KHỞI NGHĨA, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn