Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ tại TP. Bến Tre

127 536 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:33

BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTOă TRNGăIăHCăKINHăTăTP. HăCHÍ MINH NGUYNăTHăTHANHăNHANH LUNăVNăTHCăSăKINHăT Tp. H Chí Minh – 2013 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP. HăCHÍ MINH NGUYNăTHăTHANHăNHANH Chuyênăngành:ăQunătrăkinhădoanh Mãăs:ă60340102 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.ăTSăNguynăVnăNgãi Tp. H Chí Minh – 2013 LI CAM OAN Tôi tên là Nguyn Th Thanh Nhanh, tác gi lun vn tt nghip cao hc này. Trong quá trình thc hin lun vn, tôi đã t mình nghiên cu tài liu và trao đi vi ging viên hng dn. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca tôi, các s liu và kt qu nghiên cu là trung thc. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim vi cam kt trên. TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 10 nm 2013 Ngi thc hin lun vn NGUYN TH THANH NHANH MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình v, đ th Tóm tt CHNG 1. TNG QUAN V  TÀI NGHIÊN CU 1 1.1. Lý do chn đ tài 1 1.2. Mc tiêu nghiên cu 4 1.3. i tng nghiên cu 4 1.4. Phm vi nghiên cu 4 1.5. Phng pháp nghiên cu 4 1.5.1. Phng pháp thu thp d liu 4 1.5.2. Phng pháp phân tích d liu 5 1.6. ụ ngha nghiên cu 5 1.7. Kt cu ca nghiên cu 5 CHNG 2. C S LÝ LUN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CU 7 2.1. Tng quan v doanh nghip nh 7 2.1.1. Khái nim doanh nghip 7 2.1.2. Tiêu chun phân loi doanh nghip nh 8 2.1.2.1. Tiêu chun ca mt s quc gia trên th gii 8 2.1.2.2. Tiêu chun ti Vit Nam 10 2.1.3. c đim chung ca doanh nghip nh và va Vit Nam 11 2.2. Tng quan v tín dng chính thc 12 2.2.1. Khái nim tín dng 12 2.2.2. Chc nng ca tín dng 14 2.2.3. Khái nim t chc tín dng 15 2.2.4. Tín dng chính thc và tín dng không chính thc 16 2.2.4.1. Khái nim 16 2.2.4.2. S la chn gia ngun tín dng chính thc và tín dng không chính thc 17 2.3. Kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip 18 2.4. Các nghiên cu v tín dng chính thc đi vi doanh nghip 20 2.5. Tín dng chính thc đi vi doanh nghip Bn Tre 26 2.6. Mô hình và gii thuyt nghiên cu 27 2.6.1. Mô hình nghiên cu 27 2.6.2. Gi thuyt nghiên cu 28 CHNG 3. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 31 3.1. Thit k nghiên cu 31 3.1.1. Nghiên cu s b 31 3.1.2. Nghiên cu chính thc 32 3.2. Thang đo và các bin trong mô hình 32 3.2.1. Ch s hu doanh nghip 33 3.2.2. Hot đng ca doanh nghip 34 3.2.3. Nng lc ca doanh nghip 34 3.2.4. Quy trình cp tín dng 34 3.2.5. Chính sách/điu kin tín dng 35 3.2.6. Nng lc ca t chc tín dng 35 3.2.7. Thông tin bt cân xng 35 3.2.8. Hot đng ca c quan qun lý 35 3.2.9. Kh nng tip cn tín dng chính thc 36 3.3. i tng kho sát và phng pháp chn mu 36 3.4. Phng pháp thu thp d liu 38 3.5. Phng pháp phân tích kt qu 38 CHNG 4. KT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN 41 4.1. Gii thiu doanh nghip Bn Tre 41 4.2. Thông tin mu kho sát 43 4.3. Thc trng vay vn ca doanh nghip nh 44 4.4. Các nhân t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh ti TP. Bn Tre 46 4.4.1. Kim đnh thang đo qua h s tin cy Cronbach‟s alpha 46 4.4.1.1. Kim đnh thang đo các nhân t tác đng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 46 4.4.1.2. Kim đnh thang đo kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 49 4.4.2. Kim đnh thang đo bng phân tích nhân t khám phá (EFA) 50 4.4.2.1. Kim đnh thang đo các nhân t tác đng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 50 4.4.2.2. Kim đnh thang đo kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 56 4.4.3. Mô hình hiu chnh và gii thuyt đc hiu chnh 56 4.4.4. Phân tích hi qui các nhân t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 58 4.4.4.1. c đim các thành phn kho sát trong mô hình 58 4.4.4.2. Phân tích tng quan gia các nhân t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 59 4.5. Kt qu so sánh khác bit v kh nng tip cn tín dng chính thc theo các đc đim ca đi tng kho sát 65 4.5.1. Khác bit theo lnh vc hot đng 65 4.5.2. Khác bit theo loi hình doanh nghip 66 4.5.3. Khác bit theo qui mô vn 67 4.5.4. Khác bit theo thi gian hot đng 68 4.5.5. Khác bit theo mc đích vay vn 68 4.5.6. Khác bit theo trình đ hc vn ca ch s hu 70 CHNG 5. KT LUN VÀ KIN NGH 71 5.1. Kt lun 71 5.2.  xut các kin ngh gia tng kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 72 5.2.1. i vi nhân t tim nng phát trin doanh nghip 72 5.2.2. i vi nhân t thông tin bt cân xng 75 5.2.3. i vi nhân t môi trng chính sách 78 5.3. Kin ngh 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT CQQL : Hot đng ca c quan qun lý CSHDN : Ch s hu doanh nghip CSTD : Chính sách/ điu kin tín dng EFA : Phân tích nhân t khám phá (Exploratory Factor Analysis) HDDN : Hot đng ca doanh nghip KMO : H s Kaiser – Mayer – olkin KNTC : Kh nng tip cn tín dng chính thc MLR : Mô hình hi qui bi (Multiple Linear Regression) NLDN : Nng lc ca doanh nghip NLTD : Nng lc ca t chc tín dng QTTD : Quy trình cp tín dng Sig : Mc Ủ ngha quan sát (Observed significance level) SPSS : Phn mm thng kê cho khoa hc xã hi (Statistical Package for the Social Sciences) TNHH : Trách nhim hu hn TP : Thành ph TTBCX : Thông tin bt cân xng USD : ô la (United States dollar) VIF : H s nhân t phóng đi phng sai (Variance inflation factor) DANH MC CÁC BNG Trang Bng 2.1. Tiêu chí phân loi doanh nghip ca mt s nc trên th gii 9 Bng 2.2. Tiêu chí phân loi doanh nghip nh và va Vit Nam 11 Bng 3.1. Thang đo ch s hu doanh nghip 33 Bng 3.2. Thang đo hot đng ca doanh nghip 34 Bng 3.3. Thang đo nng lc ca doanh nghip 34 Bng 3.4. Thang đo quy trình cp tín dng 34 Bng 3.5. Thang đo chính sách/ điu kin tín dng 35 Bng 3.6. Thang đo nng lc ca t chc tín dng 35 Bng 3.7. Thang đó thông tin bt cân xng 35 Bng 3.8. Thang đo hot đng ca c quan qun lý 36 Bng 3.9. Thang đo kh nng tip cn tín dng chính thc 36 Bng 4.1. C cu doanh nghip ti TP. Bn Tre 42 Bng 4.2. C cu mu kho sát 44 Bng 4.3. Cronbach‟s alpha ca thang đo các yu t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 46 Bng 4.4. Cronbach‟s alpha ca thang đo kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 49 Bng 4.5. Kt qu phân tích nhân t khám phá EFA các nhân t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 51 Bng 4.6. Kt qu phân tích nhân t khám phá EFA kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 56 Bng 4.7. Mô t đc đim các thành phn mô hình 58 Bng 4.8. Kt qu hi qui tng phn các yu t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 60 Bng 4.9. Kt qu phân tích khác bit v lnh vc hot đng 65 Bng 4.10. Kt qu phân tích sâu ANOVA s khác bit v lnh vc hot đng 65 Bng 4.11. Kt qu phân tích khác bit v loi hình doanh nghip 66 Bng 4.12. Kt qu phân tích sâu ANOVA khác bit v loi hình doanh nghip 67 Bng 4.13. Kt qu phân tích khác bit v quy mô vn 67 Bng 4.14. Kt qu phân tích khác bit v thi gian hot đng 68 Bng 4.15. Kt qu phân tích khác bit v mc đích vay vn 68 Bng 4.16. Kt qu phân tích sâu ANOVA s khác bit v mc đích vay vn 69 Bng 4.17. Kt qu phân tích khác bit v trình đ hc vn ch s hu 70 Bng 5.1. im bình quân các yu t tim nng phát trin doanh nghip 73 Bng 5.2. im bình quân các yu t thông tin bt cân xng 76 Bng 5.3. im bình quân các yu t môi trng chính sách 78 [...]... tri n t các câu h n kh p c n ngu n tín d ng chính th c c a các doanh nghi p nh a bàn thành ph B n Tre, nghiên c u c n gi i quy t hai m c tiêu c th sau: M c tiêu 1: kh nh các nhân t và m nh h ng c a các nhân t n p c n tín d ng chính th c c a các doanh nghi p nh M c tiêu 2 xu t các ki n ngh p c n tín d ng chính th c c a doanh nghi p nh 1.3 ng nghiên c u ng nghiên c u c tài là kh th c c a các doanh nghi... i t t c doanh u có th ti p c n M c tiêu chính c a nghiên c u là tìm ra các nhân t n kh ti p c n ngu n tín d ng chính th c c a các doanh nghi p, t ng trong vi nh i pháp nh m hoàn thi n m i quan h tín d ng gi a doanh nghi p và t ch c tín d p c n tín d ng chính th c c a các doanh nghi p nh K t qu nghiên c u ch ra r ng có trên 60% doanh nghi p có s d ng v n vay, tuy nhiên không ph i t t c các doanh nghi... nhân t d ng chính th c c a doanh nghi p nhân t là ti n kh p c n tín d ng chính th m c trung bình c kho n p c n tín ng th hi n t p trung vào ba n doanh nghi p, thông tin b t cân x chính sách thông qua mô hình h i qui t kh u có th ti p nh ng a các doanh nghi p nh V c các doanh nghi p nh 1 NG QUAN V 1.1 Lý do ch TÀI NGHIÊN C U tài nghèo hi tiêu vào , 8,4% 2 - n -2,5% - cho các 3 - - 4 1.2 M c tiêu nghiên. .. t lõi cho s phát tri n lo i hình doanh nghi p này chính là ngu n v quan tr i v i các doanh nghi p trong quá trình phát tri n ho Gi i pháp v v n cho các doanh nghi p ch y u ng ng t hai ngu n tín d ng chính th c và không chính th c Ngu n tín d ng không chính th c là ngu n mà các doanh nghi p nh d ti p c n v i th t i n ch a nhi u r i ro cho doanh nghi p Ngu n tín d ng chính th lý ch t ch nghi n ch r c... và các d ch v thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài kho n c a khách hàng 5.5.4 Tín d ng chính th c và tín d ng không chính th c 5.5.4.1 Khái ni m Tín d ng chính th c: là hình th c tín d ng h c Các t ch c tín d ng chính th c ho c c, nghi p v ho c s cho phép c a i s giám sát và chi ph i ng ph i tuân nh c a Lu t ng v n, cho vay và nh ng d ch v c p Các ngu n tín d ng chính th c cung c cung c p t các. .. th c và m t khu v c không chính th c v n chính: i thân và ti t ki m cá nhân t d i Ngu n tín d ng chính th cs d ng ph bi n là nh ng th ch tài chính phi ngân hàng, ti p theo là các ngân hàng i và t ch c xã h i Các th ch d u vì h c xem là các t c vay v n c a h i, th i các ngân hàng o h n cho các kho c xem là nh ng thu n l i cho các doanh nghi p nh và v a v m t tài chính V m i, chính sách cho vay ng n h... chính th c có th d ti p i tín d ng chính th c, nó l doanh nghi p so v i kh c nhu c u quá l n c a a nó mà l c yêu c u c a th ng chính th c 5.6 Kh p c n tín d ng chính th c c a doanh nghi p Có hai ngu n tài chính bên ngoài ch y u cho các doanh nghi p nh và v a m i ho ng là v n c ph n và n (Demirguc bên ngoài theo hình th nv n o hi m ho c th không có s n cho các doanh nghi ng ch ng u này làm cho các doanh. .. u t liên quan Nh ng doanh nghi p ti p c c ngu n tín d ng chính th c là doanh nghi p có nhu c u vay v n t các t ch c tín d ng, h ti p c n thông tin tín d ng nhanh chóng, h c t ngu n tín d ng chính th c và h c nhu c u v n c a h t ngu n vay này Nh ng doanh nghi p có nhu c c t ngu n tín d ng chính th c k c vi c h c t ngu n phi chính th c cho nhu c u v n c a h doanh nghi pc Có nhi u nhân t và ngân hàng,... M các t ch c tín d ng chính th c nh n th y các doanh nghi p nh và v a là nh r ir c thu th có s i vay có thông tin t s sách k toán c a h n Khi báo cáo tài chính là m t yêu c u quan tr ng c a các t ch c tín d ng chính th c, các ch doanh nghi p nh và v a v cao, ki n th c k toán và k n lý t t, kh ngh t o cho h m t l i th nh p thu và v n d ng công nh khi vay v n tín d ng K t qu nghiên c u ra r ng các doanh. .. nhân có thu nh m b o tín d ng t ngu n chính th c trong khi các doanh nhân thu nh p th i thiên v khu v c không chính th c Nguy ng Lê và Nguy n M c u v kh ti p c n ngu n v n tín d ng chính th c c a nông h ngo i thành Hà N i, k t qu cho th y ngu n tín d ng chính th c mà các nông h có th ti p c n bao g m v n c a ngân hàng và qu tín d ng nhân nhân tr c ti p ho c gián ti p thông qua các t ch xã h kh i nông . chính thc ca doanh nghip 18 2.4. Các nghiên cu v tín dng chính thc đi vi doanh nghip 20 2.5. Tín dng chính thc đi vi doanh nghip Bn Tre 26 2.6. Mô hình và gii thuyt nghiên cu. ph Bn Tre, nghiên cu cn gii quyt hai mc tiêu c th sau: Mc tiêu 1: Xác đnh các nhân t và mc đ nh hng ca các nhân t đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca các doanh nghip. nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh 49 Bng 4.5. Kt qu phân tích nhân t khám phá EFA các nhân t nh hng đn kh nng tip cn tín dng chính thc ca doanh nghip nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ tại TP. Bến Tre, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ tại TP. Bến Tre, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ tại TP. Bến Tre

Từ khóa liên quan