Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

84 361 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 14:02

B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO TRNG ÐI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN QUC BÌNH MI QUAN H GIA PHÁT TRIN TÀIăCHệNHăVÀăTNGăTRNG KINH T - NGHIÊN CU THC NGHIM TI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H Chí Minh ậ Nmă2014 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO TRNG ÐI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN QUC BÌNH MI QUAN H GIA PHÁT TRIN TÀI CHệNHăVÀăTNGăTRNG KINH T - NGHIÊN CU THC NGHIM TI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS.NGUYN TH NGC TRANG TP.H Chí Minh ậ Nmă2014 LIăCAMăOAN Tôiăxinăcamăđoanălunăvnăthcăsăkinhăt “Mi quan h gia phát trin tài chính và tngătrng kinh t ậ Nghiên cu thc nghim ti VităNam”ălàăcôngătrìnhănghiênă cu ca riêng tôi, có s h tr t ngiăhng dn khoa hc là PGS.TS.Nguyn Th NgcăTrang,ăvàăchaătngăđc công b trcăđây.ăCácăs liuăđc s dngăđ phânătích,ăđánhăgiáătrongălunăvnăcóăngun gcărõăràngăvàăđc tng hp t nhng ngunăthôngătinăđángătinăcy. Ni dung lunăvnăđm bo không sao chép bt c công trình nghiên cu nào khác. TP.HCM, ngày 29 tháng 12 nmă2014 Tác gi Phan Quc Bình MC LC Trang ph bìa Liăcamăđoană Mc lc Danh mc các bng, hình TÓM TT 1 1. GII THIU 2 2.ăCăS LÝ THUYT 6 2.1. Tng quan v tngătrng kinh t 6 2.1.1. Khái nimătngătrng kinh t 6 2.1.2.ăThcăđoătngătrng kinh t 6 2.1.3. Các nhân t tácăđngăđnătngătrng kinh t 7 2.2. Tng quan v phát trin tài chính 11 2.2.1. Khái nim v phát trin tài chính 11 2.2.2.ăThcăđoăphátătrin tài chính 12 2.3. Cách thc phát trinătàiăchínhătácăđngăđnătngătrng kinh t 13 2.4.ăSălc v mt s nghiên cu liên quan 16 3.ăTịMăLC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KINH T TI VITăNAM….21 3.1. Tình hình kinh t 21 3.2. Tình hình tài chính 22 4. D LIU,ăMỌăHỊNHăVÀăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU 26 4.1. D liu nghiên cu 26 4.1.1. Thu thp d liu 26 4.1.2. Mô t các bin 27 4.2. Mô hình nghiên cu 32 4.3.ăPhngăpháp nghiên cu 35 4.3.1.ăPhngăphápăphânătíchăthànhăphn chính 35 4.3.2.ăPhngăphápăkimăđnh tính dng 37 4.3.3.ăPhngăphápăt hi quy phân phi tr 38 5. KT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN 41 5.1. Phân tích thành phn chính 41 5.2. Kimăđnh tính dng 43 5.3. Kimăđnhăđng liên kt 47 5.3.1. Mô hình không bao gm tácăđng ca khng hong kinh t 47 5.3.2. Mô hình bao gm tácăđng ca khng hong kinh t 55 6. KT LUN 62 TÀI LIU THAM KHO PH LC Ph lc 1 ậ Kimăđnh nghimăđnăv ca các chui d liu viăđim bin đi cu trúc DANH MC CÁC T VIT TT ADB ARDL GDP GMM GNP IMF NHNN NHTW PCM WB WTO : NgânăhàngăphátătrinăChâuăÁ. : Autoregressive Distributed Lag, Tăhiăquyăphânăphiătr. : Gross National Product, Tngăsnăphmăqucăni. : Generalized Method of Moments, Phngăphápăkimăđnhămomentămă rng. : Gross National Product, Tngăsnăphmăqucăgia. : International Monetary Fund, Quătinătăqucăt. : Ngânăhàngănhàănc. : NgânăhàngăTrungăng. : Principal Component Method, Phngăphápăphânătíchăthànhăphnăchính. : World Bank, Ngânăhàngăthăgii. : Tăchcăthngămiăthăgii. DANH MC CÁC BNG, HÌNH Bng 2.1: Thng kê tng hp các kt qu nghiên cuătrcăđây 20 Bng 3.1: Tcăđ tngătrng GDP trong giaiăđon 2000-2012 22 Bng 3.2: Tcăđ tngătrng tín dng và cung tinăgiaiăđon 2000 ậ 2012 25 Bng 4.1: Tóm tt mi quan h k vng gia các bin s 30 Bng 4.2: Thng kê mô t 31 Bng 5.1: Kt qu phân tích thành phn chính 41 Bng 5.2: Kt qu kim đnh nghimăđnăv 44 Bng 5.3: Kt qu kimăđnh tính dng 45 Bng 5.4: Kt qu kimăđnh nghimăđnăv viăđim binăđi cu trúc 46 Bng 5.5: Kt qu la chnăđ tr tiău 47 Bng 5.6: Kt qu călng mô hình hiu chnh sai s không gii hn 48 Bng 5.7: Kt qu điu chnhăcălng mô hình hiu chnh sai s không gii hn 49 Bng 5.8: Kt qu kimăđnhăđng liên kt 51 Bng 5.9: Kt qu călng mô hình hiu chnh sai s có gii hn 52 Bng 5.10: Kt qu la chnăđ tr tiăuă(có tácăđng ca khng hong kinh t). 55 Bng 5.11: Kt qu călng mô hình hiu chnh sai s không gii hn (có tác đng ca khng hong kinh t) 56 Bng 5.12: Kt qu điu chnhăcălng mô hình hiu chnh sai s không gii hn (có tácăđng ca khng hong kinh t) 57 Bng 5.13: Kt qu kimăđnhăđng liên kt (có tácăđng ca khng hong kinh t) 57 Bng 5.14: Kt qu călng mô hình hiu chnh sai s có gii hn (có tácăđng ca khng hong kinh t) 60 Hình 3.1: Phát trinătàiăchínhăvàătngătrng kinh t ti Vit Nam 25 Hình 5.1: Ch s tng hpăđi din cho phát trin tài chính 43 Hình 5.2: Kt qu kimăđnh tngătíchălyăs dăni phn 54 Hình 5.3: Kt qu kimăđnh tngătíchălyăbìnhăphngăs dăni phn 54 Hình 5.4: Kt qu kimăđnh tngătíchălyăs dăni phn (có tácăđng ca khng hong kinh t) 61 Hình 5.5: Kt qu kimăđnh tngătíchălyăbìnhăphngăs dăni phn (có tácăđng ca khng hong kinh t) 61 1 TÓM TT Nghiên cu tin hành kim tra mi quan h gia phát trin tài chính ậ đcă đoă lng bng ch s tng hp to ra t 08ă đi din phát trin tài chính khác nhau thôngăquaăphngăphápăphânătíchăthànhăphn chính ậ vàătngătrng kinh t ti Vit Nam daătrênă56ăquanăsátătrongăgiaiăđon t Quý I/1999ăđn Quý IV/2012. Tngăt nhănghiênăcu ca Uddin và cng s (2012) cùng mt s nghiên cu ti các quc gia khác trên th gii, bài nghiên cu s dng mô hình thc nghim da trên hàm sn xut Cobb ậDouglas có b sung thêm yu t binăđi cu trúc trong các chui thiăgianădi tác đng ca cuc khng hong kinh t toàn cuănmă2008. Cùng vi, kimăđnh t hi quy phân phi tr đc s dngăđ xácăđnh mi quan h đng liên kt gia các bin s trong mô hình nghiên cu. Kt qu ghi nhn đc là nht quán khi cho rng tn ti miă tngă quană cùngă chiu gia phát trin tài chínhăvàătngătrng kinh t trong dài hn ti Vit Nam. Các t khóa: phát trinătàiăchính,ătngătrng kinh t,ăđng liên kt, Vit Nam. 2 1. GII THIU Tngătrng kinh t là mt trong nhngăđ tài luôn nhnăđc nhiu s quan tâm trong sut thi gian vaăqua.ăã có khá nhiu bài nghiên cu trên c haiăphngă din lý thuyt và thc nghim c gng tìm hiu v các nhân t có kh nng nh hngăđn tngătrng kinh t. Và hin nay, các nhà nghiên cuăđang đt quan tâm ca mình vào gi thuyt cho rng phát trin tài chính là mt tác nhân quan trng đi vi tngătrng kinh t,ădoăđóăvicăxemăxétătácăđng ca phát trinătàiăchínhăđn tngătrng kinh t s giúp các nhà nghiên cuăđaăraăđc các kin ngh chính sáchăvămôăđi vi th trng tài chính. H cho rng vai trò ca th trng tài chính vàăcácătrungăgianătàiăchínhătrongăquáătrìnhătngătrngăthayăđiăđángăk t quc gia nàyăđn quc gia khác và tùy thuc vào mcăđ t do chính tr, lut pháp, s bo v quyn s hu ca mi quc gia. Nhăphátăbiu ca Aghion và Howitt (2009), mt quc gia có các ngân hàng hotăđng hiu qu vàăđángătinăcy thì ngi tiêu dùng s sn sàng tit kim nhiuăhn vàădoăđóăgii phóng đc nhiu ngun lc hnăcho các nhà đuăt so vi mt quc gia mà các ngân hàng có th lãng phí tài sn caăngi gi tin thông qua các khon n xu hoc thm chí là laăđo h. Ngoài ra, các t chc và th trng tài chính còn có kh nng tng hp ri ro hoc phân b tiău gia ri ro và li nhun. Ví d, bng cách thu thp các khon tit kim t nhiuăngi vàăđuăt chúng mtăcáchăđaădng vào các d án, mt t chc luăký cho phép ngay c nhngăngi tit kim nh cngăcó th tn dng li th ca lut s ln vàăcóăđc mt t l khá an toàn v li nhun. Các t chc tài chính tt cngăcóăth giúp làm gim bt các vnăđ liên quan bng cách giám sát cácănhàăđu t vàăđm bo rng h đang s dng hiu qu các khon vay ca h hnălàăchiătiêu cho tiêu dùng cá nhân hoc laă đo nhngă ngi cho vay cui cùng (Aghion và Howitt, 2009). Mc dù hu nhăkhôngăcóăcácăbtăđngăquanăđim v vic liu phát trin tài chính có ttăchoătngătrng hayăkhôngănhngăkhôngăcó ch s phát trin tài chính nào đc chp nhn. K t khi có các kênh truyn dn, nhiu nhà nghiên cuăđưăđaăraă [...]... m t u tài chính tài chính ho c khác nhau 12 i liên h tác ng l n nhau theo nh ng quy lu t nh trong h th ng tài chính ho nh Các b ph n c: t o ra ngu n l c tài chính, thu hút các ngu n tài chính và chu chuy n các ngu n tài chính V ng này, toàn b h th ng tài chính th c hi c ho t c bi t quan tr ng trong n n m b o nhu c u v v n cho phát tri n kinh t xã h i2 kinh t qu m t h th ng tài chính b n v ng và hi... c trung gian tài chính so v i n n kinh t S ng v n hóa c a th ng tài chính Biên lãi su t ic i so v i NHTW Ch s t do hóa khu v c tài chính, ngân hàng 2.3 Cách th c phát tri n tài chính n ng kinh t Theo Levine (2004), vi c phân tích chi ti t 05 ch chính là c n thi t có th hi t c a h th ng tài m i quan h gi a phát tri n tài chính và ng kinh t : u tiên, các h th ng tài chính có ch u chuy và phân b v n... cung c p tài chính; (iii) t o thu n ti n cho vi c giao d tr r ngu n ng hóa và qu n ng và t p h p các kho n ti t ki m; và (v) n i l ng s i hàng hóa và d ch v Tính hi u qu c a h th ng tài chính ph thu c vào vi c h th ng tài chính v n hành 05 ch nào và phát tri n tài chính hàm ý m t s c i thi n trong hi u qu c a h th ng tài chính Các ch tài chính này s n quy nh ti t ki i ti n công ngh , do ng kinh t ... chuyên môn hóa và s i m i tài chính làm ng trong n n kinh t thì s im a, vì th ng 2.4 c v m t s nghiên c u liên quan M t lo t các nghiên c u th c nghi tri n tài ng kinh t M c dù ghi nh nghiên c u kh iv c nhi u k t qu khác ng c a quan h nhân qu , n nhau v chi u u tra m i quan h gi a phát u h t các nh m t th c t là phát tri n tài chính ng kinh t Các nghiên c c ngoài Levine và c ng s c hi n nghiên c u trên... c a phát tri n Adu và các c ng s , 2013) nghiên c u này s p c n theo ng t o ra m t ch s t ng h p có kh i di n cho nhi u ch s phát tri n tài chính khác nhau nh m nghiên c u ng c a phát tri iv ng kinh t Vi t Nam M c tiêu nghiên c u: Nghiên c u th c hi ng c a phát tri ng kinh t t i Vi t Nam thông qua mô hình hàm s n xu t Cobb Douglas, v i câu h i nghiên c u t ng quát: phát tri t t i Vi t Nam? ng kinh. .. hình tài chính và kinh t Vi t Nam c p chi ti t v mô hình nghiên c u cách th c thu th p, x lý d li u tr l i cho các câu h i nghiên c Ph n 05: th hi n các k t qu nghiên c c và n i dung th o lu n Ph n 06: là ph n k t lu n 2 LÝ THUY T V PHÁT TRI N NG KINH T 2.1 T ng quan v ng kinh t 2.1.1 Khái ni Trong tài li ng kinh t h c c a s phát tri Fulbright th hi n: c ng d y Kinh t ng kinh t là s ng k t qu n n kinh. .. trong khu v nhân và GDP, tín d ng trong khu v nghiên c liên h d ng n ng th i, bài h i quy phân ph i tr tìm hi u v m i ng liên k t gi a GDP th c, phát tri t huy ng K t qu nghiên c u cho th y phát tri n tài chính t o ra m ng tích c c ng kinh t t i Sierra Leone và tr n tài chính s t y u t quan ng kinh t Perera, N & Paudel, R (2009) nghiên c u v m i quan h gi a phát tri n tài chính ng kinh t t i Sri Lankan... nghi trò c a phát tri ng kinh t t i Vi t Nam thông qua d li u c a 61 t nh thành m t s bi n s nh vai nt 2004 Bài nghiên c d ng t s gi a tín d ng trong n n kinh t và GDP, t s gi a s ng các công ty tài chính và dân s , m i, l i di n cho phát tri n tài chính K t qu nghiên c u cho th y r ng: phát tri n tài chính có ng tích c n hi u qu c a vi c ti t ki ns vi ng và ch ng c a ng Ngoài ra, bài nghiên c n th... lu n v m i quan h gi a phát tri n c th c hi n cho t ng qu c gia c th Và bài nh b sung m i quan h trên v i các s li u d ng có thêm lu n c kh ng tích c c c a phát tri n tài ng kinh t t i Vi t Nam 3 C TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KINH T T I VI T NAM 3.1 Tình hình kinh t t Nam b u th c hi ng l i m i v i ba tr c t: (i) Chuy n i t n n kinh t k ho ch hóa t p trung sang v th ng; (ii) Phát tri n n n kinh t nhi u... do ng kinh t 2.2.2 Có th s d n tài chính: ph n ánh quy mô và m chính 2 http://voer.edu.vn/m/ly-thuyet-chung-ve-he-thong-tai-chinh/3f2bacee phát tri n c a tài 13 Quy mô Kh ng tài s n tài chính ng di chuy n v n S phát tri n c a các t ch c tài chính h t ng tài chính (pháp lu t, hi u l Tín d ng cho khu v M T l c a tín d ng cho khu v i GDP và so v i t ng tín d ng sâu tài chính [cung ti n m r ng (M2)/GDP]: . quan v phát trin tài chính 11 2.2.1. Khái nim v phát trin tài chính 11 2.2.2.ăThcăđo phát trin tài chính 12 2.3. Cách thc phát trin tài chính tácăđngăđnătngătrng kinh t 13 2.4.ăSălc. GIÁO DC VÀ ÐÀO TO TRNG ÐI HC KINH T TP. H CHÍ MINH PHAN QUC BÌNH MI QUAN H GIA PHÁT TRIN TÀIăCHệNHăVÀăTNGăTRNG KINH T - NGHIÊN CU THC NGHIM TI VIT NAM . 2.4.ăSălc v mt s nghiên cu liên quan 16 3.ăTịMăLC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KINH T TI VIT NAM .21 3.1. Tình hình kinh t 21 3.2. Tình hình tài chính 22 4. D LIU,ăMỌăHỊNHăVÀăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam, Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam, Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Từ khóa liên quan