ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM.PDF

80 201 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 11:10

MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG DANH MC HÌNH V CHNG 1: GII THIU 1 1.1. Lý do chn đ tài 1 1.2. Mc tiêu và câu hi nghiên cu 3 1.3. i tng và phm vi nghiên cu 3 1.4. Kt cu ca lun vn 3 CHNG 2: LÝ THUYT THANH KHON VÀ TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU TRC ỂY 4 2.1. Lý thuyt nghiên cu v thanh khon 4 2.2. Các nghiên cu thc nghim trên th gii 11 CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 18 3.1. Phng pháp thu thp s liu 18 3.2. Phng pháp nghiên cu 18 3.2.1. Các phng pháp nghiên cu 18 3.2.2. Quy trình nghiên cu 19 3.2.3. Mô t bin và gi thit nghiên cu 19 3.2.4. Mô hình nghiên cu: 28 3.2.5. Các phng pháp kim đnh mô hình: 32 CHNG 4: CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU 33 4.1. Tình hình hot đng ca các ngơn hƠng qua các nm t 2007-2012 33 4.2. Kt qu nghiên cu mô hình đnh lng 37 4.2.1. Thng kê mô t các bin giai đon t 2007 ậ 2012 37 4.2.2. Kt qu hi quy: 42 CHNG 5: KT LUN VÀ HN CH 51 5.1. Kt lun v mô hình nghiên cu 51 5.2. Hn ch ca mô hình nghiên cu: 52 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC 1: DANH SÁCH NGÂN HÀNG PH LC 2: MÔ HÌNH HI QUY BIN PH THUC ậ FEM PH LC 3: MÔ HÌNH HI QUY BIN PH THUC ậ REM PH LC 4: MÔ HÌNH HI QUY BIN PH THUC ậ POOL PH LC 5: KIM NH LA CHN MÔ HÌNH REDUNDANT TEST, HAUSMAN TEST DANH MC T VIT TT CAR : H s an toàn vn NH : Ngân hàng NHNN : Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM : Ngơn hƠng thng mi NHTMCP: Ngơn hƠng thng mi c phn NHTW : Ngân hƠng trung ng TGH : T giá hi đoái TCTD : T chc tín dng VN : Vit Nam LOLR : Lender of Last Resort ậ Ngi cho cho vay cui cùng OLSS : Hi quy phng pháp bình phng bé nht DANH MC BNG Bng 3.1: Gii thích các bin trong mô hình 29 Bng 3.2: Bng tng kt k vng tác đng ca các yu t gii thích đn các bin ph thuc 30 Bng 4.1: S liu tài sn thanh khon ca các ngân hàng t 2007 - 2012 33 Bng 4.2: T l cho vay/huy đng ngn hn ca các ngân hàng t 2007 - 2012 34 Bng 4.3: Thng kê mô t các bin 38 Bng 4.4: Tng quan các bin trong mô hình 41 Bng 4.5: Kt qu hi quy theo mô hình POOL 42 Bng 4.6: Kt qu hi quy theo mô hình tác đng c đnh (REM) 43 Bng 4.7: Kt qu hi quy theo mô hình tác đng c đnh (FEM) 44 Bng 4.8: Kim đnh la chn mô hình 47 DANH MC HÌNH V Hình 2.1: Xon c tn tht và xon c đòn by (Brunnermeier (2009) ) 6 Hình 2.2: Mi quan h gia ri ro thanh khon và các loi ri ro khác trong hot đng ca NHTM (G.A. Vento, P. La Ganga, (2009)) 8 1 CHNG 1: GII THIU 1.1. Lý do chn đ tài Trong hn mt thp k qua, s phát trin ca th trng tƠi chính cng nh s bùng n ca th trng xuyên quc gia đƣ dn làm ri ro thanh khon trong ngành ngân hàng din bin vi xu hng ngày càng phc tp và nguy him. Khng hong thanh khon trong h thng các t chc tín dng ti nhiu nc trên th gii bt ngun t s gia tng n xu trong các khon cho vay th chp di chun, điu này đƣ cho thy c ch qun lý ri ro thanh khon còn b xem nh. Bt đu t sau cuc khng hong, trên th gii đƣ có rt nhiu công trình nghiên cu v các nhân t nh hng đn thanh khon ca các ngân hàng. Trong khi mt vài nghiên cu tp trung vào vic tìm hiu kh nng thanh khon ngân hàng  mt khu vc, mt nhóm các quc gia: nghiên cu ca Moor (2010)  các nc vùng bin Caribbean, Bunda và Desquilbet (2008)  các quc gia mi ni; Lucchetta (2007)  các quc gia Chơu Ểu… thì mt s nghiên cu khác li tp trung vào mt quc gia c th: Rauch and et al (2009)  c; Aspachs and et al (2005)  Anh; Vodova (2011)  Cng hòa Sec; Fadare (2011)  Nigeria. ng thi, mt lot các chính sách, các quy chun mi đc ban hành nhm đi mi và tht cht an toàn công tác qun tr ri ro thanh khon  các ngân hàng trên toàn th gii.  Vit Nam, di nh hng ca cuc khng hong tài chính th gii, kinh t Vit Nam ri vƠo suy thoái vƠ gp nhiu bt n. T nm 2008 cho đn 2012, Ngơn hƠng NhƠ nc liên tc thc hin chính sách tht cht tin t đ kim ch lm phát, khin h thng ngân hàng xut hin nhiu du hiu ri ro thanh khon. Các ch tiêu phn ánh ri ro thanh khon nh: t l cho vay/huy đng, t l an toàn vn ti thiu, mt cơn đi k hn gia huy đng vƠ cho vay tng dn  mc báo đng cho thy ri ro thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam ngày càng gia tng. 2 C th nh sau: Theo báo cáo ca y ban Giám sát TƠi chính Quc gia, t l cho vay/huy đng ca các t chc tín dng ti Vit Nam nói chung luôn  mc trên 90%. c bit t l cho vay/huy đng ngoi t luôn  mc trên 100%, có khi đt xp x 130%. Thanh khon h thng luôn cng thng, th trng liên ngơn hƠng ách tc, mt s t chc tín dng ri vƠo tình trng mt thanh khon liên tc (luôn ri vƠo tình trng mt cơn đi k hn, v huy đng vƠ cho vay…). T l an toƠn vn ti thiu (CAR) ca các t chc tín dng đang có chiu hng st gim nhanh chóng, nghiêm trng. T nm 2012 tr li đơy, mc dù tình hình thanh khon ca h thng ngơn hƠng đƣ bt cng thng hn. Nhng so vi nhng nm trc n xu tng cao lên ti gn 9% trong nm 2012, song song đó th trng bt đng sn đóng bng khin ngun vn ca các ngơn hƠng b đe da nghiêm trng . iu nƠy dn đn tình trng thanh khon ca ngƠnh ngơn hƠng Vit Nam vn còn tim n nhiu ri ro vƠ có th đe da đn s an toƠn ca c h thng bt c lúc nƠo. Do vy, vic tìm hiu đánh giá các nhân t tác đng đn thanh khon ca các ngơn hƠng thng mi đ tìm ra mi quan h gia thanh khon vi các yu t liên quan là cn thit, đ các NH có th la chn cho mình chin lc qun tr thanh khon phù hp đ hn ch ri ro thanh khon lƠ xu hng chung ca các quc gia trên th gii hin nay. Chính vì vy, tác gi đƣ la chn đ tài: “o lng các nhân t tác đng đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam” cho lun vn ca mình. 3 1.2. Mc tiêu và câu hi nghiên cu Nghiên cu trong đ tƠi hng đn mc tiêu: Nghiên cu lý thuyt và tìm ra các nhân t tác đng đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam. Trên c s đó, xem xét và kim đnh tác đng ca các nhân t đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam. Do đó, đ gii quyt mc tiêu trên câu hi nghiên cu đc đt ra là: Tính thanh khon ca h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam chu nh hng ca các nhân t nào trong giai đon t 2007 - 2012 ? 1.3. i tng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu là thanh khon và các nhân t tác đng đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam bao gm các nhân t bên trong và các nhân t bên ngoài. Giai đon nghiên cu kéo dƠi 6 nm t nm 2007 đn 2012 Nhóm ngân hàng nghiên cu bao gm 20 ngân hàng thng mi nh trong ph lc 1 1.4. Kt cu ca lun vn  tài bao gm 5 chng. Chng 1 trình bƠy tng quát các ni dung ca lun vn vƠ lỦ do chn đ tƠi. Chng 2 trình bƠy c s lý lun và các kt qu ca nghiên cu thc nghim trc đơy v các yu t tác đng đn thanh khon h thng ngân hàng, k c yu t bên trong và yu t bên ngoƠi. Chng 3 mô t mu, phng pháp nghiên cu, mô hình nghiên cu, và gii thích các bin đc s dng đ phân tích. Chng 4 trình bƠy kt qu thc nghim ca mô hình nghiên cu. Chng 5 lƠ kt lun và nhng hn ch ca lun vn 4 CHNG 2: LÝ THUYT THANH KHON VÀ TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU TRC ỂY 2.1. Lý thuyt nghiên cu v thanh khon Theo đnh ngha ca ngân hàng thanh toán quc t (Bank for International Settlements ậ BIS) thanh khon ca ngân hàng là kh nng nhanh chóng huy đng vn vƠ đáp ng các nhu cu đn hn mà không phi chu tn tht (BIS, 2008). Nh vy, vi mt ngân hàng, tính thanh khon đc xét trên ba góc đ tính thanh khon ca tài sn, tính thanh khon ca ngun và tính thanh khon ca ca ngơn hƠng, trong đó tính thanh khon ca ngơn hƠng đc to lp t tính thanh khon ca tài sn và tính thanh khon ca ngun. Tính thanh khon ca tài sn: đng di góc đ tài sn, thanh khon đc hiu là kh nng chuyn hóa thành tin ca tài sn đc đo bng thi gian và chi phí. Chi phí  đơy đc hiu là tn tht (gim giá) tài sn. Mt tài sn đc coi là có tính thanh khon cao nu vic chuyn tài sn đó thƠnh tin mt thi gian ngn và chi phí thp. Ngân hàng nm gi tài sn vi tính thanh khon khác nhau, kt cu ca tài sn vi tính thanh khon khác nhau to nên tính thanh khon ca nhóm tài sn hoc ca c danh mc tài sn Tính thanh khon ca ngun vn: tính thanh khon ca ngun vn là kh nng huy đng, m rng ngun vn ca ngơn hƠng, đc đo bng thi gian và chi phí m rng ngun vn huy đng khi cn thit. Thi gian và chi phí ca ngun vn huy đng càng thp thì tính thanh khon cƠng cao vƠ ngc li. Ví d mt ngân hàng có kh nng huy đng vn vi khong thi gian và mc lãi sut hp lý thì vi ngơn hƠng đó tính thanh khon ngun là cao. Tính thanh khon ca ngân hàng: tính thanh khon ca ngân hàng là kh nng ca ngân hàng trong vic thc hin các ngha v tƠi chính khi chúng đn 5 hn vi mt chi phí hp lỦ. i vi ngơn hƠng thng mi thì tính thanh khon là kh nng đáp ng các nhu cu thanh toán, chi tr, rút tin và xin vay mi theo các yêu cu cp tín dng hp l ca khách hàng. Nh vy mt ngân hàng đc coi là thanh khon tt nu có kh nng đáp ng đy đ các nhu cu thanh toán chi tr phát sinh vi mt chi phí hp lỦ đúng vào thi đim khách hàng hoc đi tác có nhu cu. Tính thanh khon ca mt ngơn hƠng đc to lp bi tính thanh khon ca tài sn mƠ ngơn hƠng đó nm gi và tính thanh khon ca ngun, tc là t tài sn hin có (d tr) và ngun vn có th huy đng mi. Mt ngân hàng có tính thanh khon cao khi có nhiu tài sn thanh toán hoc có kh nng m rng ngun vn nhanh vi chi phí thp hoc c hai điu trên. Ri ro thanh khon là tn tht xy ra cho ngân hàng khi nhu cu thanh khon thc t vt quá kh nng thanh toán d kin. Nói cách khác, ri ro thanh khon là ri ro mà ngân hàng không th có đc đ s vn kh dng đ thc hin các ngha v tài chính ca mình khi chúng đn hn thanh toán. Ri ro thanh khon rt d b lây lan ra toàn h thng. Ri ro thanh khon phát sinh t vai trò c bn ca các ngân hàng trong vic chuyn đi k hn gia tin gi ngn hn vi các khon cho vay dài hn. Thc t này xut phát t đc đim mang tính đc thù ca bng cân đi tài sn: ngơn hƠng đƣ dùng các ngun vn ngn hn (tin gi không k hn, tin gi phát hành séc, tin gi có k hn…) trong khi đó phn ln các tài sn có li có thi hn dƠi hn nh tín dng, các khon đu t, cho thuê…ngân hàng dùng ngun vn ngn hn bên tài sn N đ tài tr cho các tài sn bên tài sn Có vi thi hn dƠi hn. t tình hung tt c hoc mt lng ln ngun vn bên tài sn N đu b rút ra thì ngân hàng phi đi mt vi ri ro thanh khon do không th ngay lp tc thu hi các tài sn bên tài sn Có 6 Ri ro thanh khon bao gm hai loi ri ro: ri ro thanh khon vn và ri ro thanh khon ca th trng. Ri ro thanh khon vn là ri ro mà các ngân hàng không th đáp ng mt cách hiu qu dòng tin mong đi vƠ không mong đi trong c hin ti ln tng lai mƠ không nh hng đn hot đng hàng ngày hoc tình hình tài chính. Ri ro thanh khon th trng là ri ro mà ngân hàng không d dƠng bù đp hoc loi b v th theo giá th trng do th trng gim sâu hoc b đ v. Có mi quan h mnh m gia ri ro thanh khon vn và ri ro thanh khon ca th trng, đc bit lƠ trong giai đon khng hong. Drehmann và Nikolau (2009) ch ra thc t là cú sc đi vi thanh khon v vn có th dn đn bán tài sn và gim tr tài sn. Thanh khon th trng thp hn dn đn s dng đòn by tƠi chính cao hn vƠ lƠm tng ri ro thanh khon tài tr. Brunnermeier (2009) cng có cùng quan đim gii thích bng hai hình xon c thanh khon luôn đi cùng vi nhau: xon c tn tht và xon c đòn by. Hình 2.1: Xon c tn tht và xon c đòn by (Brunnermeier (2009) ) Xon c tn tht có th bt đu t mt cá nhân tham gia th trng b thit hi bi cú sc thanh khon. iu này có th xy ra do bt k tn tht nƠo. Ngi tham gia có th phi điu chnh danh mc đu t ca mình bng cách bán tài sn (ngay c vi giá thp) đ duy trì t l đòn by. Nhng v mua bán này làm gim giá hn na. Xon c đòn by cng c xon c tn tht. Vì đòn by tài chính tng, nhƠ đu t phi bán nhiu hn vì h cn phi gim t l đòn by. Vì vy, Thit hi ban đu Các vn đ v vn Gim v th òn by cao hn Thit hi  v trí hin ti Giá di chuyn ra khi mc c bn [...]... a NHNN Theo hi u bi t c a tác gi , vào nghiên c u NHTM Vi t Nam Vì v ng Vi t Nam hi n nay v ng c a các nhân t n thanh kho n c a các nghiên c u các nhân t n thanh kho n c a các NHTM t i VN, tác gi s ng d ng mô hình nghiên c u c a tác gi Pavla Vodová (2011) vào Vi t Nam v i m u d li u là 20 NHTM trong giai n 2007-2012 18 U 3.1 p s li u Bài lu nghiên c u các y u t th n tính thanh kho n c a h i t i Vi... s c kh e n n kinh t và thanh kho n ngân hàng Các n n kinh t càng kh e m nh thì tính thanh kho n càng cao Nó ch ra r ng các t l lãi trên thu nh p càng cao thì càng t o ra tính thanh kho h Các bi n ngân hàng, ch ng quy mô ho c l i nhu n cho th y không có v m t th ng kê vào vi c t o ra tính thanh kho n c a các ngân hàng Y u t quy n i cl ym ut nh thanh kho n c a các ngân hàng t các n n kinh t m i i t i... sách ti n t ph i b o thanh kho n này u này r t quan tr ng trong vi m mb o s s ng còn c a ngành ngân hàng T iM c u c vùng bi n Caribbean, ng c a cu c kh ng ho i v i thanh kho n c a các i Nghiên c u có ba m c tiêu chính: th o lu n v các hành n thanh kho i trong các cu c kh ng ho ng châu M nh các y u t quy n th nh thanh kho n, i trong th i gian kh ng ho ng là cao so v u ki n kinh t ng Thanh kho b ng t l... c u, cho th y các ngân hàng a nhi i k suy thoái Nói 14 chung, k t qu cho th y r ng trung bình, thanh kho n ngân hàng th p kho ng 8% so v i th i k kinh t ng Thanh kho n c a các ngân hàng ti t ki n thanh kho n có 2 m c tiêu c c và các y u t tác c phân tích b i Rauch and et al (2009) Nghiên c u u tiên, c g ng ng các y u t kho n c a t t c 457 ngân hàng ti t ki 2006 Th hai, phân tích n tính thanh c n 1997-... c n, h n ng ch ti t ki m n kh thanh kho n các ngân hàng, m ng tích c c thanh kho ng tích c c, quy mô c ng n c có tác ng t ng s ng khách hàng ng tiêu c c, và l i nhu n ngân hàng k v ng s làm gi m thanh kho n ngân hàng các y u t th c hi n ng kh n thanh kho n ngân hàng, các nhà nghiên c u s d ng d li u trong ngân hàng là d li u b ng cân b ng và d li u kinh t bi n kinh t Các y r ng có m t m i quan h tích... n th thêm các v gi v m tr ng y theo Brunnermeier (2009) c vì sao mà m t cú s kho này có th i nh có th gây ra tính thi u thanh t ng t Các ngân hàng ng ti n g n này vào các tài s n dài h n và ít thanh kho n ch ng h th d b t b n vay Vì lý do này các ngân hàng có c nh ng cú s c thanh kho n phát sinh ch y u t phía i k toán N u m ng l i g i ti n có nhu c u ti n m t, các ngân hàng có th c n ph i thanh lý tài... n, các m b o an toàn i tài s n l ng, t l chi tiêu công trên t ng s n ph kh p tài s n l ng, l ng tích c ng t i v i các kho ch n thanh nh a các c có ch t giá th n i hoàn toàn/c nh) t giá h i c k v ng s có tác n thanh kho n ngân hàng K t qu c a nghiên c u c a Bunda và Desquilbet (2008) cho th y, có tác ng tích c c i v i các y u t t l an toàn v n, lãi su t cho vay, chi tiêu công so v i GDP M t khác, các. .. i thanh kho n ngân hàng Nó t giá th n i hoàn toàn/c i thanh kho nh, các ngân hàng t giá trung gian Tuy nhiên, nh ng c a quy mô b ng th c nghi m gi thuy t cho r ng lãi su t n các kh ch p nh n r i ro và quy nh n m gi thanh kho n c a các ngân hàng t i các qu c gia châu Âu Thanh kho n b b i: hành vi c a ngân hàng trên th ng liên ngân hàng ngân hàng càng cao thì là nó cho vay nhi lãi su t trên th ng thanh. .. (2005), có m t s các NH có th s d ch ng l i cu c kh ng ho ng thanh kho n: 1) Các ngân hàng gi b k toán M t b m thanh kho n phía bên Có c a b l n g m tài s i n m t, ti n g i NHTW và các ngân hàng khác, ch ng khoán n c a chính ph và ch ng khoán ho c giao d v thanh kho 2) Chi c l i làm gi m xác su t mà các nhu c u n s s ng còn c a ngân hàng c th n bên N c a b Các NH có th d a vào th i k toán vay t các NH ng... - nh v nghiên c u: Xu t phát t yêu c u th c ti n Nam, c n nghiên c u các y u t x ng nh m c thanh kho n h p lý nh NHTM Vi t n thanh kho n c i gi a r i ro thanh kho n và l i nhu n c a ngân hàng - Xây d ng mô hình nghiên c u: ng d ng mô hình nghiên c u th c nghi m c a tác gi Pavla Vodová (2011) v các y u t quy ng n thanh kho n c nh tác i t i C ng hòa Sec nghiên c u t i Vi t Nam - Thu th p d li u: M u . các nhân t tác đng đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam. Trên c s đó, xem xét và kim đnh tác đng ca các nhân t đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam. Do đó, đ gii quyt. tng nghiên cu là thanh khon và các nhân t tác đng đn thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam bao gm các nhân t bên trong và các nhân t bên ngoài. Giai đo n nghiên cu kéo dƠi 6 nm t. vi các nhu cu vay vn có tác đng tiêu cc đn kh nng thanh khon, hn ngch tit kim nh hng tích cc đn thanh khon các ngân hàng, mc đ thanh khon trong giai đo n trc có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM.PDF, ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM.PDF, ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan