Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

125 425 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 07:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ðỖ THIỆN HÒA ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN ðỊNH, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ðỖ THIỆN HÒA ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN ðỊNH, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÒNG HÀ NỘI - NĂM 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày 5 Tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn ðỗ Thiện Hòa Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nụng nghip Page ii LờI CảM ƠN LờI CảM ƠNLờI CảM ƠN LờI CảM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hớng dẫn trực tiếp và quý báu của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng, các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý đất đai, Viện Đào Tạo Sau Đại Học Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Tài Nguyên và Môi Trờng huyện Yên Định, Phòng Nông Nghiệp huyện Yên Định, phòng Thống Kê huyện Yên Định, ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Yên Định đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Hà nội, ngày 5 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Đỗ Thiện Hòa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Trang Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1 2. Mục ñích, yêu cầu 2 3. Yêu cầu của ñề tài 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số vấn ñề lý luận về sử dụng ñất nông nghiệp 3 1.1.1. ðất nông nghiệp 3 1.1.2. Vai trò ñất nông nghiệp 4 1.1.3. Nguyên tắc sử dụng ñất nông nghiệp 6 1.1.4. Quan ñiểm sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững 6 1.1.5. Tiêu chí ñánh giá tính bền vững 7 1.2. Những vấn ñề cơ bản về hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 9 1.2.1. Quan ñiểm về hiệu quả 9 1.2.2. Phân loại hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 11 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 12 1.3. Những nghiên cứu về nâng cao hiệu quả sử dụng ñất trên Thế giới và Việt Nam14 1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới 14 1.3.2. Những nghiên cứu trong nước 15 1.3.3. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng ñất tỉnh Thanh Hóa 17 Chương 2. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 20 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 20 2.2. Nội dung nghiên cứu 20 2.2.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội có liên quan ñến sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 20 2.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 20 2.2.3. Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Yên ðịnh 20 2.2.4. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất theo các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường 21 2.2.5. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Yên ðịnh 21 2.3. Phương pháp nghiên cứu 22 2.3.2. Chọn ñiểm ñiều tra nghiên cứu 22 2.3.3. Phương pháp ñiều tra nông hộ 22 2.3.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất: 22 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội có liên quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Yên ðịnh tỉnh Thanh Hóa 25 3.1.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên 25 3.1.1.1.Vị trí ñịa lý 25 3.1.1.2. ðịa hình, ñịa mạo 25 3.1.1.3. Khí hậu 26 3.1.1.4. Thuỷ văn 27 3.1.1.5. Tài nguyên ñất 27 3.1.1.6. Tài nguyên nước 30 3.1.1.7.Thực trạng môi trường 30 3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 31 3.1.2.4 Dân số và việc làm 38 3.2. Hiện trạng sử dụng ñất, biến ñộng ñất nông nghiệp và thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 39 3.2.1. Hiện trạng sử dụng ñất 39 3.2.2. Tình hình biến ñộng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2010 -2013 40 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.2.3. Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 41 3.3. ðặc ñiểm các tiểu vùng, thực trạng cây trồng và các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 42 3.3.1. ðặc ñiểm các tiểu vùng 42 3.3.2. Thực trạng cây trồng trên ñất ñất sản xuất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 44 3.3.3 Thực trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 45 3.4. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 47 3.4.1. ðánh giá hiệu quả kinh tế 47 3.4.2 ðánh giá hiệu quả xã hội 62 3.4.3 Hiệu quả môi trường 68 3.4.4. ðánh giá chung 72 3.5. ðịnh hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Yên ðịnh ñến năm 2020 73 3.5.1. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 73 3.5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững 83 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 BVTV Bảo vệ thực vật 2 CNH - HðH Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 3 CN-TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 4 CN-XDCB Công nghiệp, xây dựng cơ bản 5 CPTG Chi phí trung gian 6 GTGT Giá trị gia tăng 7 GTSX Giá trị sản xuất 8 HQðV Hiệu quả ñồng vốn ñầu tư 9 HTX Hợp tác xã 10 HH Hàng hóa 11 Lð Lao ñộng 12 LUT Loại hình sử dụng ñất 13 TM-DV Thương mại, dịch vụ 14 TNHH Thu nhập hỗn hợp 15 TB Thuê bao 16 UBND Uỷ ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1. Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội 23 Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng ñất năm 2013 của huyện Yên ðịnh 40 Bảng 3.3. Tổng hợp các loại hình sử dụng ñất của huyện Yên ðịnh năm 2013 46 Bảng 3.4. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Mã 49 Bảng 3.5. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Cầu Chày 53 Bảng 3.6. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Bán Sơn ðịa 56 Bảng 3.7. Tổng hợp chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tại 3 tiểu vùng 58 Bảng 3.8. Tổng hợp một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 61 Bảng 3.9. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX,GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Mã 63 Bảng 3.10. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX,GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Cầu Chày 65 Bảng 3.11. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX,GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Bán Sơn ñịa 66 Bảng 3.12. Tổng hợp chỉ tiêu tính theo công Lð/ha và GTSX, GTGT/công của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên ðịnh 67 Bảng 3.13. ðánh giá ý kiến của người dân về một số yếu tố ảnh hưởng ñến sản xuất 71 Bảng 3.14. Tổng hợp ñánh giá hiệu quả theo LUT huyện Yên ðịnh, Thanh Hóa 72 Bảng 3.15. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Mã ñến năm 2020 74 Bảng 3.16. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Cầu Chày ñến năm 2020 77 Bảng 3.17. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Bán Sơn ñịa ñến năm 2020 79 Bảng 3.18. Dự kiến diện tích các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên ðịnh ñến năm 2020 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1. Biến ñộng các loại ñất nông nghiệp chính huyện Yên ðịnh giai ñoạn 2010 - 2013 40 Hình 3.2. Cơ cấu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên ðịnh năm 2013 42 Hình 3.3. Cơ cấu diện tích tự nhiên của 3 tiểu vùng 44 Hình 3.4. Cơ cấu cây trồng của huyện Yên ðịnh năm 2013 44 Hình 3.5. Một số chỉ tiêu kinh tế bình quân/ha của các LUT tại tiểu vùng Sông Mã 50 Hình 3.6. Một số chỉ tiêu kinh tế bình quân/ha của các LUT tại tiểu vùng Sông Cầu Chày 54 Hình 3.7. Một số chỉ tiêu kinh tế bình quân/ha của các LUT tại tiểu vùng Bán sơn ñịa 56 Hình 3.8. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha của các LUT tại 3 tiểu vùng 60 Hình 3.9. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bình quân/ha các LUT của huyện Yên ðịnh62 Hình 3.9. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Mã ñến năm 2020 76 Hình 3.10. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Cầu Chày ñến năm 2020 78 Hình 3.11. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp tiểu vùng Sông Bán Sơn ñịa ñến năm 2020 80 Hình 3.12. Cơ cấu các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên ðịnh ñến năm 2020 83 [...]... t nông nghi p, ñáp ng yêu c u phát tri n n n nông nghi p b n v ng là vi c làm h t s c quan tr ng và c n thi t V i m c tiêu này, dư i s hư ng d n c a PGS.TS Nguy n Th Vòng tôi ñã l a ch n ñ tài “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Yên ð nh, t nh Thanh Hóa 2 M c ñích, yêu c u ðánh giá hi u qu c a các lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p chính trên ñ a bàn huy n Yên. .. p c a ñ tài là qu ñ t s n xu t nông nghi p, các lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p chính trên ñ a bàn huy n Yên ð nh t nh Thanh Hóa và các y u t t nhiên kinh t xã h i có liên quan tr c ti p t i hi u qu s d ng ñ t nông nghi p 2.1.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u c a ñ tài là toàn b di n tích ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Yên ð nh, t nh Thanh Hóa 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1... 2010, nguyên nhân bi n ñ ng; - Th c tr ng s n xu t nông nghi p huy n Yên ð nh năm 2013 2.2.3 Xác ñ nh các lo i hình s d ng ñ t chính trên ñ a bàn huy n Yên ð nh Th c tr ng phân vùng nông nghi p, cây tr ng và các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p: ð c ñi m chính theo ba ti u vùng, th c tr ng các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p huy n Yên ð nh (di n tích, cơ c u các lo i hình s d ng ñ t H c vi n Nông nghi... Yên ð nh t nh Thanh Hóa 3.1.1 Khái quát ñi u ki n t nhiên 3.1.1.1.V trí ñ a lý Yên ð nh là huy n ñ ng b ng c a t nh Thanh Hoá, cách thành ph Thanh Hoá 28 km v phía Tây B c theo Qu c l 45, có to ñ ñ a lý t 19056' - 20005' vĩ ñ B c và 105029' - 105046' kinh ñ ðông Có ranh gi i ti p giáp như sau: - Phía B c giáp các huy n: C m Thu , Vĩnh L c; - Phía Nam giáp các huy n: Th Xuân, Thi u Hoá; - Phía Tây giáp... u quan tr ng Giá tr s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn năm 2013 ñ t 292,033 t ñ ng, s n lư ng lương th c có h t là 61.255 t n, di n tích lúa c năm 2013 là 9.036 ha, năng xu t lúa bình quân 1 v năm 2013 là 64,11 t /ha, cơ c u nông nghi p ñã b t ñ u có s chuy n ñ i theo H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 18 hư ng tích c c Ngành nông nghi p c a huy n Yên ð nh ñã gi... nhiêu c a ñ t Qua ñó ñánh giá v hi u qu môi trư ng theo ñ nh tính c a các lo i hình s d ng ñ t 2.2.5 ð nh hư ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Yên ð nh - ð nh hư ng s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng phát tri n b n v ng - M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng phát tri n b n v ng H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 21 2.3... n xu t nông nghi p c a huy n 3 Yêu c u c a ñ tài - Nghiên c u ñi u ki n s n xu t (t nhiên, kinh t - xã h i) c a huy n nh m phát hi n nh ng khó khăn, thu n l i trong vi c s d ng ñ t s n xu t nông nghi p - ðánh giá th tr ng s n xu t và hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trong ñi u ki n c th c a huy n Yên ð nh, t nh Thanh Hóa ñ ñ xu t gi i pháp và ñ nh hư ng s d ng ñ t nông nghi p H c vi n Nông nghi... c Nông nghi p Page 17 xu th t t y u ñ i v i các qu c gia, các vùng Vì v y, ñ t ñai hay b t c ngu n l c nào cũng c n ñư c s d ng m t cách có hi u qu , ñ y ñ và h p lý Trên th c t , ð ng và Nhà nư c ta cũng ý th c ñư c vai trò và t m quan tr ng c a vi c phát tri n n n kinh t nông nghi p nông thôn T i Thanh Hoá, nh ng nghiên c u v ñánh giá hi u qu s d ng ñ t và nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p trên. .. mô hình canh tác thích h p trên cơ s ñánh giá tài nguyên ñ t ñai huy n Yên ð nh, k t qu ñã xây d ng ñư c nh ng mô hình chuy n ñ i cơ c u cây tr ng ñ t hi u qu cao Năm 2002 tác gi Lê Xuân Cao (Lê Xuân Cao, 2002) ñã có ñ tài nghiên c u v ñánh giá hi u qu s d ng ñ t nông nghi p và ñ xu t m t s bi n pháp s d ng ñ t thích h p Nông trư ng qu c doanh Sao Vàng làm cho di n tích ñ t nông nghi p ngày càng ñư c... nghi p theo hư ng phát tri n b n v ng t i huy n Yên ð nh, ñã góp ph n nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p và thúc ñ y s phát tri n s n xu t nông nghi p, nâng cao m c thu nh p c a ngư i dân Nông nghi p huy n Yên ð nh có vai trò quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t , xã h i c a huy n theo hư ng công nghi p hoá - hi n ñ i hoá nông nghi p nông thôn N n nông nghi p c a huy n trong nh ng năm qua nh t . trong việc sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. - ðánh giá thự trạng sản xuất và hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trong ñiều kiện cụ thể của huyện Yên ðịnh, tỉnh Thanh Hóa ñể ñề xuất giải. xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Yên ðịnh, tỉnh Thanh Hóa . 2. Mục ñích, yêu cầu ðánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính trên ñịa bàn huyện Yên ðịnh từ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ðỖ THIỆN HÒA ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN YÊN ðỊNH, TỈNH THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn