Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực Luận văn thạc sĩ

85 279 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 15:26

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH TRN BO QUC IM GÃY CU TRÚC TRONG MI QUAN H GIA T GIÁ HI OÁI THC VÀ CHểNH LCH LÃI SUT THC Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng εư s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS. TS Nguyn Th δiên Hoa ThƠnh ph H Chí εinh ậ nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s “im gưy cu trúc trong mi quan h gia t giá hi đoái thc vƠ chênh lch lưi sut thc” lƠ công trình nghiên cu cá nhân di s hng dn khoa hc ca PGS.TS. Nguyn Th Liên Hoa. Các s liu s dng trong bƠi lun vn lƠ trung thc, có ngun gc trích dn rõ rƠng. Bên cnh đó, bài lun vn còn s dng mt s thông tin, ý kin đánh giá t các nghiên cu ca các hc gi khác vƠ đc nêu rõ trong phn tƠi liu tham kho. Kt qu ca nghiên cu này cha tng đc công b trong bt k công trình nƠo khác. Tp. H Chí Minh, tháng 10 nm 2014 Tác gi Trn Bo Quc MC LC TRANG PH BÌA LI CAε OAN MC LC DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HÌNH V TÓM TT 1 CHNG 1: GII THIU 3 CHNG 2: TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU TRC ỂY V MI QUAN H GIA T GIÁ THC VÀ LÃI SUT THC. 6 2.1 C s lý thuyt 6 2.2 Các nghiên cu thc nghim trc đơy 7 2.2.1. Nhóm các nghiên cu cha tìm đc bng chng khng đnh mi quan h gia t giá thc và chênh lch lãi sut thc 8 2.2.1.1 Nghiên cu ca Campell và Clarida (1987) 8 2.2.1.2 Nghiên cu ca Messe và Rogoff (1988) 9 2.2.1.3 Nghiên cu ca Edison & Pauls (1993) 9 2.2.1.4 Nghiên cu ca Perron (1989) 10 2.2.2 Nhóm các nghiên cu khng đnh v mi quan h trong dài hn gia t giá thc ậ chênh lch lãi sut thc. 11 2.2.2.1 Nghiên cu ca Edison, H. J. và W.R. Melick (1999) 11 2.2.2.2 Nghiên cu ca Nakagawa, H., (2002) 12 2.2.2.3 Nghiên cu ca Kanas, A., (2005) 13 2.2.2.4 Nghiên cu ca Joseph P. Byrne và Jun Nagayasu., (2010) 14 CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIểN CU. 16 3.1 Mô hình lý thuyt 16 3.2 Mô t d liu nghiên cu 18 3.2.1 T giá hi đoái thc q t 18 3.2.2 Lãi sut thc 19 3.2.2.1 Lãi sut thc tiên nghim. (Ex ante) 19 3.2.2.2 Lãi sut thc hu nghim (Ex post) 20 3.3 Phng pháp c lng 20 3.3.1 Kim đnh tính dng chui d liu. 22 3.3.1.1 Hng tip cn truyn thng. 23 3.3.1.2 Kim đnh tính dng có xem xét đn đim gãy cu trúc. 24 3.3.2 Kim đnh đng liên kt. 25 3.3.2.1 Hng tip cn truyn thng 26 3.3.2.2 Hng tip cn theo đ xut ca Saikkonen và Lütkepohl 27 3.3.3 Mô hình vector hiu chnh sai s VECM 29 CHNG 4: KT QU NGHIÊN CU THC NGHIM 30 4.1 Kt qu nghiên cu thc nghim trong trng hp Vit Nam ậ M. 30 4.1.1 Kt qu kim đnh nghim đn v. 30 4.1.1.1 Kim đnh nghim đn v theo hng tip cn truyn thng 31 4.1.1.2 Kt qu kim đnh nghim đn v S & L 33 4.1.2 Kim đnh đng liên kt. 39 4.1.2.1 Phép kim đnh đng liên kt Johansen. 39 4.1.2.2 Kt qu phép kim đnh đng liên kt S & L. 41 4.1.3 c lng mi quan h dài hn gia t giá thc USD/VND và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia Vit Nam ậ M 47 4.1.3.1 εô hình c lng VECM 47 4.1.3.2 Kim đnh tính n đnh mô hình 49 4.2 M rng nghiên cu vi bng chng đa quc gia 51 4.2.1 Kim đnh nghim đn v 51 4.2.1.1 Kim đnh ADF 51 4.2.1.2 Kim đnh DF ậ GLS 53 4.2.1.3 Kim đnh S & L Test 55 4.2.2 Kim đnh đng liên kt 57 4.2.2.1 Kim đnh đng liên kt Johansen 57 4.2.2.2 Kim đnh S & L 58 4.3 Tng kt chng 4 59 CHNG 5: KT LUN 61 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 1 PH LC 4 DANH MC CÁC BNG BIU Bng Tên bng Trang Bng 4.1 Kt qu kim đnh nghim đn v ADF trng hp Vit Nam - M 31 Bng 4.2 Kt qu kim đnh nghim đn v DF-GδS trng hp Vit Nam - M 33 Bng 4.3 Kt qu kim đnh nghim đn v S&δ trng hp Vit Nam - M 34 Bng 4.4 Kt qu kim đnh đng liên kt Johansen Trace Test trng hp Vit Nam - M 39 Bng 4.5 Kt qu kim đnh đng liên kt S&δ không xem xét đn đim gãy cu trúc trng hp Vit Nam - M 42 Bng 4.6 Kt qu kim đnh đng liên kt S&δ có xem xét đn đim gãy cu trúc trng hp Vit Nam - M 43 Bng 4.7 Kt qu c lng mô hình VECM 47 Bng 4.8 Kt qu kim đnh nghim đn v ADF trng hp m rng 52 Bng 4.9 Kt qu kim đnh nghim đn v DF-GδS trng hp m rng 54 Bng 4.10 Kt qu kim đnh nghim đn v S&δ trng hp m rng 55 Bng 4.11 Kt qu kim đnh đng liên kt Johansen cho trng hp m rng 57 Bng 4.12 Kt qu kim đnh S & δ có xét đn đim gãy cu trúc cho trng hp ca Thái Lan 58 DANH MC CÁC HÌNH V Hình Tên hình Trang Hình 4.1  th bin đng ca chui t giá thc USD/VND 37 Hình 4.2  th bin đng ca chui lãi sut thc Vit Nam 37 Hình 4.3  th bin đng ca chui lãi sut thc M 38 Hình 4.4 Kt qu kim đnh đng liên kt chui lãi sut thc tiên nghim ca Vit Nam và M 40 Hình 4.5 Kt qu kim đnh đng liên kt các chui t giá thc và lãi sut thc tiên nghim có xét đn đim gãy cu trúc 45 Hình 4.6 Kim đnh đng liên kt các chui t giá thc và lãi sut thc hu nghim có xét đn các đim gãy cu trúc 46 Hình 4.7 Kim đnh eigenvalue và kim đnh thng kê Tau vi d liu tiên nghim 49 Hình 4.8 Kim đnh eigenvalue và kim đnh thng kê Tau vi d liu hu nghim 50 1 TÓM TT Bài nghiên cu đc tin hành nhm kim đnh thc nghim mi quan h trong dài hn gia t giá hi đoái thc và chênh lch lãi sut thc khi có xem xét đn đim gãy cu trúc xut hin trong chui d liu. u tiên, tác gi kim đnh mi quan h gia t giá hi đoái thc USD/VND vi chênh lch lãi sut thc gia Vit Nam và M. Sau đó m rng nghiên cu đi vi mt s các quc gia khác  khu vc Châu Á gm Malaysia, Hongkong, Indonesia, Nht Bn, Philippine và Thái Lan nhm cng c kt qu tìm đc. im đc bit ca bài nghiên cu nƠy đó lƠ có xem xét đn vai trò đim gãy cu trúc trong chui d liu. Rõ ràng khi chui d liu theo thi gian có xut hin đim gãy cu trúc thì kt qu kim đnh rt có th s b sai lch. Do đó bƠi nghiên cu này áp dng song song c hai phng pháp: phng pháp kinh t lng truyn thng nh kim đnh nghim đn v ADF, DF-GLS, kim đnh đng liên kt Johansen Cointergration Test vƠ phng pháp mi có tính đn đim gãy cu trúc nh kim đnh nghim đn v S & L Test, kim đnh đng liên kt S & δ (c đ xut bi Saikkonen và Lütkepohl). T đó đa ra kt qu cui cùng cng nh nêu lên vai trò ca đim gãy cu trúc trong vic đa ra mi quan h trong dài hn t giá hi đoái thc ậ chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia. Sau khi thc hin nghiên cu thc nghim, tác gi nhn thy rng: Tn ti mi quan h trong dài hn gia t giá hi đoái thc và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia vƠ đim gãy cu trúc có vai trò quan trng trong vic khng đnh mi quan h đó.  các quc gia nh Malaysia, Hongkong, Indonesia, Nht Bn và Philippine đi vi M thì mi quan h gia lãi sut thc và chênh lch lãi sut thc cng đư đc tìm thy thm chí ngay c khi cha đa đim gãy cu trúc vào trong mô hình. Trong trng hp Vit Nam ậ M và Thái Lan ậ M, tip cn bng các phng pháp kim đnh truyn thng không tìm ra đc mi quan h gia t giá thc vi chênh lch 2 lãi sut thc. Tác gi tin hành kim đnh theo phng pháp mi vi đim gãy cu trúc đc đa vào trong mô hình kim đnh thì mi quan h gia t giá thc ậ chênh lch lãi sut thc đư đc khng đnh vi mc đ tin cy cao. iu này giúp tác gi đi đn kt lun cui cùng là tn ti mi quan h trong dài hn gia t giá thc và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia. 3 CHNG 1: GII THIU Ngày nay, chính ph các quc gia, các t chc tài chính, chuyên gia kinh t, công ty và thm chí lƠ các cá nhơn đu rt quan tơm đn vn đ t giá hi đoái vì đơy lƠ đi lng có nh hng rt ln đn hot đng ca các đi tng này. Lý thuyt tài chính quc t ch ra rng lm phát, lãi sut, thu nhp, k vng ca th trng vào t giá tng lai lƠ nhng nhân t tác đng lên t giá hi đoái. Trong đó lý thuyt ngang giá lãi sut không phòng nga (UIP) hay hiu ng Fisher quc t (IFE) nói rng t giá giao ngay ca mt đng tin so vi mt đng tin khác s thay đi theo sai bit trong lãi sut gia hai nc. Da trên lý thuyt tài chính quc t này, mt s nghiên cu nh ca Campbell và Clarida (1987), Meese và Rogoff nm (1988) và Edison và Pauls (1993) đư c gng tìm mi quan h gia t giá thc và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia. Tuy nhiên nhng nghiên cu này li cho ra nhng kt qu không ging nhau. Vì th cha đ tính thng nht đ kt lun rng lý thuyt v mi quan h gia t giá thc ậ chênh lch lãi sut thc chính xác  mt thc tin. Mt vn đ khác cng đc quan tâm khi nghiên cu các mi quan h trong dài hn gia các bin s tài chính quc t đó lƠ mt phng pháp kinh t lng. Perron (1989) đư ch ra rng vic la chn mô hình không phù hp và vic xut hin các cú sc bt thng trong chui d liu s dn đn kt qu thng kê tìm đc có th b sai lch. Các phép kim đnh nghim đn v và phép kim đng liên kt truyn thng có th đa ra nhng kt qu không chính xác khi trong chui d liu thi gian có xut hin đim gãy cu trúc. Ngày nay vi s phát trin ca Toán kinh t và khoa hc máy tính, nhiu mô hình kinh t lng mi đc đ xut và xây dng, cho phép xut hin đim gãy cu trúc trong mô hình, đư mang li kt qu kim đnh mnh hn vƠ bn vng hn. iu này góp phn khc phc đim yu ca các mô hình trc đơy, lƠm gia tng đ tin cy vƠ ý ngha thng kê ca kt qu tìm đc. Bên cnh đó các nghiên cu trc đơy đu đc thc hin  nhng quc gia phát trin. Nhng nghiên cu thc nghim ti nhng quc gia đang phát trin nh Vit Nam s lng còn rt ít. Chính điu nƠy thúc đy tác gi áp dng phng pháp 4 kim đnh mi đ đi tìm mi quan h trong dài hn hn gia t giá hi đoái thc và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia, đu tiên là gia Vit Nam và M, sau đó m rng ra mt s quc gia khác nhm cng c kt qu tìm đc. Mc tiêu nghiên cu ca bài nghiên cu chính là kim đnh mi quan h cân bng trong dài hn gia t giá thc và chênh lch lãi sut thc.  lƠm đc điu đó, bƠi nghiên cu này cn phi gii quyt đc nhng vn đ nh sau:  Th nht: Xem xét vn đ v tính dng ca các chui d liu đc s dng trong trong bài nghiên cu gm các chui t giá thc và lãi sut thc.  Th hai: gia các chui t giá thc và lãi sut thc có tn ti mi quan h đng liên kt hay không? D liu cho bài nghiên cu bao gm t giá hi đoái, ch s giá CPI và lãi sut danh ngha. Nhng d liu này đc thu thp t c s d liu ca Qu Tin T Th Gii (IεF). i vi Vit Nam các chui t giá USD/VND, ch s giá CPI và lãi sut đc ly theo tháng t tháng 1/1996 cho đn tháng 5/2014. Cho trng hp m rng  các quc gia khác gm Malaysia, Hongkong, Indonesia, Nht Bn, Philippine và Thái Lan, chui d liu đc thu thp t tháng 1/1994 đn tháng 5/2014. Bài nghiên cu đc thc hin thông qua hai phng pháp tip cn đc tin hành đng thi. Mt mt tác gi s dng phng pháp nghiên cu truyn thng gm các phép kim đnh: kim đnh tính dng, kim đnh đng liên kt không xem xét đn đim gãy cu trúc. Mt khác tác gi s dng hng tip cn mi theo đ xut bi Saikkonen và Lütkepohl (2000, 2002) thc hin li các kim đnh trên mà có xem xét đn đim gãy cu trúc. Sau khi thc hin các kim đnh trên tác gi s dng mô hình VECM nhm hi quy h s phng trình th hin mi quan h trong dài hn gia các bin s trong mô hình đi vi trng hp Vit Nam ậ M. [...]... tìm i trong t giá là do s chênh l ch lãi su t gi a hai qu c gia, bao nhiêu ph i trong t giá th c là do s d ch chuy n c a t giá th c cân b ng dài h n n ph i s d ng các bi n chênh l ch lãi su t th c tiên nghi m, kì v ng t giá th c trong dài h n và k c sai s trong vi c d báo l m phát kì v ng bi c trong dài h c V i gi u nhiên, h nh t giá h i ng mô hình g m các bi n t giá th c h u nghi m và chênh l ch lãi. .. i c a m i quan h t giá th c chênh l ch lãi su t th c và nhóm th hai: nhóm các nghiên c u tìm th y b ng ch ng kh nh v m i quan h này 2.2.1 Nhóm các nghiên c c b ng ch ng kh h gi a t giá th c và chênh l ch lãi su t th c nh m i quan 2.2.1.1 Nghiên c u c a Campell và Clarida (1987) Clarida công b bài nghiên c u Trong bài này Campell và Clarida giá h th c c tìm hi u m i quan h gi a t ng USD và lãi su t... và W.R Melick p chí International Journal of Finance and Economics Trong bài nghiên c u này các tác gi tìm ki m m i quan h gi a t giá h th c và lãi su t th ng ti p c n Th nh t: Tác gi d a trên nghiên c u c a Messe và Rogoff (1988) v i gi nh t giá h h c k v ng là m t h ng s Tác gi tìm th y m i quan ng liên k t trong dài h n gi a t giá th c và lãi su t th b ng ch ng v m i quan h gi a t giá th c và lãi. .. th y m i quan h gi a t giá th c và chênh l ch lãi su t th c a bài nghiên c ny ut - Edison, H J m gãy c u trúc Tuy nhiên m t s nhà nghiên c u cho r ng k t qu này có tính tin c y không cao b i vì giá tr t i h n trong ki nh Johansen Trace Test c n ph có xu t hi u ch nh n u trong mô hình m gãy c u trúc 2.2.2.2 Nghiên c u c a Nakagawa, H., (2002) mm th m m i quan h gi a t giá th c và chênh l ch lãi su t... Johansen Trace Test M t khác s d có x m gãy c nh nh m i, xu t b i Saikkonen và Lütkepohl h i quy h s ng mô hi n m i quan h dài h n gi a t giá USD/GBP và chênh l ch lãi su t Anh M V i d li u hai qu c gia Anh và M , các ông k t lu n r ng gi a hai bi n t giá th c và lãi su t th liên k m gãy c u trúc thì không có m i quan h c hi n ki nh S & L ng m gãy c u trúc thì m i quan h ng kê M r ng nghiên c u th c nghi... th y có m i quan h ng liên k t ngay c m gãy c u i v i nh ng qu c gia còn l quan h gi a t giá th c và lãi su t th m gãy c u trúc thì m i t hi n T Joseph P Byrne và 15 Jun Nagayasu h n k t lu n r ng t n t i m i quan h cân b ng dài h n gi a t giá c và chênh l ch lãi su t th c gi a hai qu c gia 16 U 3.1 Mô hình lý thuy t D a trên mô hình s d ng trong bài nghiên c u c a Edison và Pauls (1993) và c a Joseph... c m i quan h gi a t giá th c và chênh l ch lãi su t th c, tuy nhiên k t qu này l m t th ng kê xu vào các bi n khác có th s làm cho m i quan h Th hai: Ki nh nghi cho th y c hai chu i d li u t giá th c và chênh l ch lãi su t th c có nghi ch ng v , tuy nhiên l i không tìm th y b ng ng liên k t c a hai chu i d li u này y, nghiên c u c c b ng ch ng rõ ràng v m i quan h gi a t giá h c và chênh l ch lãi su... Edison và Pauls c p chí Journal of Monetary Economics D xu t c a Messe và Rogoff, hai h c gi Edison và Pauls n l m phát kì v ng vào trong mô hình bên c nh t giá th c và chênh l ch lãi su t th c Tác gi bài nghiên c s d ng phép ki ng kiên k t và mô hình sai s s a l i 10 ki nh l i m i quan h gi a t giá h th c D li c thu th Edison & Pauls c và chênh l ch lãi su t nt ti n hành ki n 1990 i v i các c p t giá. .. và Thái Lan, d li u nghiên c u c thu th p t n tháng 5/2014 3.2.2 Lãi su t th c Trong bài nghiên c ng ti p c i v i công th c tính toán lãi su t th c 3.2.2.1 Lãi su t th c tiên nghi m (Ex ante) c p (6) và th (7), lãi su t th c tiên nghi m (Ex ante) rt = it - Et pt+1 (6) rt* = it* - Et pt+1* (7) Tron rt và rt* l t là lãi su t th it và it* l t là lãi su c và lãi su t th c ngoài c và lãi su c ngoài pt và. .. Journal Bài nghiên c u ti n hành nh m xem xét m i quan h gi a t giá h c và chênh l ch lãi su t th c gi a M và Anh trong kho ng th i gian t n a trên mô hình lý thuy t c a Messe và Rogoff (1988) và gi nh l m phát kì v ng là h ng s Trong bài nghiên c u này, Joseph P Byrne và Jun Nagayasu li u, m i quan h nào c bi ng liên k t và vai trò c n m i quan h m gãy c Các tác gi ti n hành ti p c n theo c ki n . rng: Tn ti mi quan h trong dài hn gia t giá hi đoái thc và chênh lch lãi sut thc gia hai quc gia vƠ đim gãy cu trúc có vai trò quan trng trong vic khng đnh mi quan h đó nghim mi quan h trong dài hn gia t giá hi đoái thc và chênh lch lãi sut thc khi có xem xét đn đim gãy cu trúc xut hin trong chui d liu. u tiên, tác gi kim đnh mi quan h. Nht Bn và Philippine đi vi M thì mi quan h gia lãi sut thc và chênh lch lãi sut thc cng đư đc tìm thy thm chí ngay c khi cha đa đim gãy cu trúc vào trong mô hình. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực Luận văn thạc sĩ, Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực Luận văn thạc sĩ, Điểm gãy cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực Luận văn thạc sĩ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn