Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu ở một số thị trường mới nổi của Châu Á Luận văn thạc sĩ 2014

135 247 1
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 14:54

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH LÊ TH HNG HNH MI LIÊN H GIA T GIÁ HIăOÁIăVĨăGIÁ C PHIU  MT S TH TRNG MI NI CA CHÂU Á LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H CHÍ MINH - NMă2014 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH LÊ TH HNG HNH MI LIÊN H GIA T GIÁ HIăOÁIăVĨăGIÁ C PHIU  MT S TH TRNG MI NI CA CHÂU Á Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhng dn khoa hc: PGS.TS. TRN TH THÙY LINH TP. H CHÍ MINH - NMă2014 LIăCAMăOAN  tài nghiên cu ắMi liên h gia t giá hiăđoáiăvƠăgiáăc phiu  mt s th trng mi niăChơuăÁ”ălàăđ tài nghiên cu do chính tác gi thc hin.ă tài này thc hin thông qua vic vn dng kin thcăđưăhc, nhiu tài liu tham kho và s tnătìnhăhng dn ca cô PGS. TS. TRN TH THÙY LINH Lunăvnănàyăkhôngăsaoăchépăt bt k mt nghiên cu nào khác. Tôiăxinăcamăđoanănhng liănêuătrênăđâyălàăhoànătoànăđúngăs tht TP. H Chí Minh, Ngày tháng nmă2014 Tác gi Lê Th Hng Hnh MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC HÌNH V, BIUă TÓM TT 1 CHNGă1:ăGII THIU 2 1.1 Tính cp thit caăđ tài 2 1.2ăi tng và phm vi nghiên cu 3 1.3 Mc tiêu nghiên cu và câu hi nghiên cu 4 1.4ăPhngăphápănghiênăcu 4 1.5 Kt cuăđ tài 5 CHNGă2:ăKHUNGăLụăTHUYT VÀ CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY 6 2.1 Khung lý thuyt 6 2.1.1 Mi liên h gia t giá hiăđoáiăvàăgiáăc phiu 6 2.1.2 Lãi sut và giá c phiu 8 2.2 Các nghiên cuătrcăđây 9 2.3 Tóm tt kt qu nghiên cu thc nghim 14 CHNGă3.ăD LIUăVĨăPHNGăPHÁPăNGHIểNăCU 18 3.1 D liu nghiên cu 18 3.2 Mô t bin 19 3.3 Mô hình nghiên cuăđ xut 24 3.4ăPhngăphápăkimăđnh mô hình 24 3.4.1 Thng kê mô t (Descriptive Statistic) 26 3.4.2 Kimăđnh nghimăđnăv (Unit root tests) 26 3.4.3 Kimăđnhăđng liên kt (Cointegration Test) 28 3.4.4ăMôăhìnhăvéctăhiu chnh sai s (VECM) 29 3.4.5 Mô hình t hi quy phân phi tr (ARDL). 30 3.4.6 Kimăđnh mi quan h nhân qu Granger ( Granger Causility Tests) 31 3.4.7 Hàm phn ngăđy ( Impulse Reponse Function) 32 CHNGă4:ăKT QU NGHIÊN CU 33 4.1 Phân tích thng kê mô t d liu Vit Nam 33 4.1.1ăGiaiăđan tng th 2005 ậ 2014 33 4.1.2 Thng kê mô t d liu 35 4.2 Kt qu hi quy d liu Vit Nam 36 4.2.1 Kt qu hi quy d liuăgiaiăđon 2005 ậ 2014 36 4.2.1.1 Kim tra tính dng ca chui d liu 36 4.2.1.2 Kimăđnhăđng liên ktătheoăphngăphápăJohansenăvàăla chnăđ tr tiăuăchoămôăhìnhăđi vi toàn b mu d liu 39 4.2.1.3ăcălng mi quan h dài hn và ngn hn gia các nhân t đi vi ch s giá chng khoán 40 4.2.1.4 Kimăđnh phnădăca mô hình 44 4.2.1.5 Kimăđnh tính vng chc ca mô hình 45 4.2.2 Kt qu hi quy d liuăgiaiăđonătrc khng hong (t thángă8/2005ăđn tháng 12/2007) 46 4.2.2.1 Kim tra tính dng ca chui d liu 46 4.2.2.2 Tin hành la chnăđ tr tiăuăca mô hình 47 4.2.2.3 Kimăđnh mi quan h dài hn gia các bin 48 4.2.2.4ăcălng mi quan h ngn hn gia ch s chng khoán và các bin kinh t vămôătheoămôăhìnhăARDL 49 4.2.2.5 Kimăđnh phnădăca mô hình 49 4.2.3 Kt qu hiăquyăgiaiăđon khng hong (t thángă1/2008ăđn tháng 5/2014) 50 4.2.3.1 Kim tra tính dng ca chui d liu 50 4.2.3.2 Tin hành la chnăđ tr tiăuăca mô hình 50 4.2.3.3 Kimăđnh mi quan h dài hn gia các bin 50 4.2.3.4ăcălng mi quan h ngn hn và dài hn gia ch s chng khoán và các bin kinh t vămôătheoămôăhìnhăARDL 51 4.2.3.5 Kimăđnh phnădăca mô hình 53 4.3 Kt qu kimăđnh mt s nc mi ni ASEAN 54 4.4 Kt qu kimăđnh nhân qu Granger 58 4.5 Phân tích hàm phn ngăđy 60 4.6 Tho lun kt qu nghiên cu 61 CHNGă5:ăKT LUN VÀ NG Ý CHÍNH SÁCH 64 5.1 Kt lun 64 5.2 Ng ý chính sách 64 5.3 Hn ch caăđ tàiăvàăđnhăhng nghiên cu tip theo 66 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANHăMCăCHăVITăTT ADF : Augmented Dickey ậ Fuller ậ Phngăpháp Dickey ậ Fuller b sung ARDL : Autoregressive Distributed Lag Estimates ậ Phân phi tr t hi quy CPI : Consumer Price Index ậ Ch s giá tiêu dùng DN : Doanh nghip ECM : Error correction model ậ Mô hình hiu chnh sai s HNX ậ Index : Ch s chng khoán sàn HNX IFS : International Financial Statistics ậ Thng kê tài chính quc t IMF : International Monetary ậ Qu tin t quc t M2 : Quasy Money ậ cung tin m rng MSCI : Morgan Stanley Capital International ậ Ch s chng khoán cho các th trng quc gia và quc t TTCK : Th trng chng khoán UBCK : y ban chng khoán VAR : Vector Autoregession ậ T hi quy vector VECM : Vector error correction model: Mô hình vector hiu chnh sai s VND : VităNamăđng DANHăMCăBNGăBIU Bng 2.1: Tóm tt các kt qu nghiên cu thc nghim Bng 3.1: Bng tóm tt d liu nghiên cu Bng 4.1: Bng kt qu thng kê mô t cho d liu Vit Nam t tháng 8/2005 đn tháng 5/2014 Bng 4.2: Kim tra tính dng cho các chui d liu  VităNamătrongăgiaiăđon tăthángă8/2005ăđn tháng 5/2014 theo mô hình A viă1ăđim gãy Bng 4.3: Kim tra tính dng cho các chui d liu  VităNamătrongăgiaiăđon tăthángă8/2005 đn tháng 5/2014 theo mô hình C viă1ăđim gãy Bng 4.4: Kt qu kimăđnhăđng liên kt Vit Nam Bng 4.5: La chnăđ tr tiă uă caă phngă trìnhă VECMă ca Vit Nam giai đon 2005 - 2014 Bng 4.6: Mi quan h gia các bin trong dài hn ti VităNamăvàoăgiaiăđon t 2005 - 2014 Bng 4.7: Kt qu hiăquyămôăhìnhăECMăcălng mi quan h gia giá chng khoán và các nhân t trong ngn hn  VităNamăgiaiăđon 2005 ậ 2014 Bng 4.8: Kimăđnh tính dng ca phnădăca mô hình  Vit Nam t 2005 ậ 2017 Bng 4.9: KimăđnhăWaldătestăđi vi các h s trong dài hnăgiaiăđonătrc khng hong  Vit Nam Bng 4.10: Kt qu hi quy ARDL  Vit Nam giai đonătrc khng hong Bng 4.11: Kim tra tính dng cho các chui d liu  VităNamătrongăgiaiăđon tăthángă2008ăđn tháng 2014 Bng 4.12: KimăđnhăWaldătestăđi vi các h s trong dài hnăgiaiăđon 2008 ậ 2014 ca chui d liu Vit Nam Bng 4.13: Kt qu hiăquyăARDLăgiaiăđon 2008 - 2014 ca d liu Vit Nam Bng 4.14: Kt qu tácăđng dài hnăgiaiăđon 2008 ậ 2014 ca Vit Nam Bng 4.15: Bng tóm tt kt qu tácă đng ngn hn và dài hn ti Vit Nam, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quc Bng 4.16: Tóm tt kt qu kimăđnh nhân qu caăcácănc trong miăgiaiăđon khác nhau DANHăMCăHỊNHăV,ăBIUă Hình 3: Săđătómăttăphngăphápăkimăđnh Hình 4.1: Quan h t giá hiăđoáiăvàăVNăậIndex Hình 4.2: Kimăđnh tính năđnh ca mô hình [...]... to gi a giá tài s n bình a, h u h t các ng lan t a trong th i gian kh ng ho ng có th là do cú s c t giá c phi u v i t giá, cho th y r ng các chính ph ch ng kinh t và th thu hút dòng v n, ng c n m t cu c kh ng ho ng ti n t Dargar và Nazari (2012) ki m tra m i quan h gi a ch s ch ng khoán, t giá h m phát và giá d u t i Iran v i d li u tháng t a các bi n ch s giá ch ng khoán, t giá h m phát và giá d u... thán y giá c phi u và t giá h không d ng Ki i d li u nh Johansen cho k t qu không có m i quan h gi a giá c phi u và t giá h gi a các bi n Ki ng liên k t có m i quan h dài h n nh quan h nhân qu Granger ch ra không có m i quan h nhân qu nào gi a t giá h phi u ba qu c gia này Tác gi cho r ng có m t ni m tin ph bi n trong s ng có m t m i liên h gi a t giá và giá c phi u và h có th d các giá tr c a các... u K t qu cho th y t n t i m i quan h nhân qu hai chi u gi a ch s giá ch ng khoán và t giá h chi Iran, t giá h u c n ch s giá ch ng khoán Akbar Tavakoli, Masood Dadashi (2013) phân tích m i quan h gi a giá c phi u và t giá h c gia châu Á là Iran và Hàn Qu c Các d li u ct li u c thu th p t khoán, t giá h am , ch s c g m ch s giá ch ng c và th gi i (CPI) 14 Nghiên c u cho th y không có m i quan h hai... giá ch ng khoán và t giá h i ng th i b sung thêm các nhân t lãi su th ng ch ng khoán châu Á, giá d u thô th gi i tr ngo i h i, ch s th châu Á g m Vi t Nam, Indonesia, Hàn Qu c và Thái Lan cm in i 4 Bài vi t nghiên c u trên 4 n n kinh t m i n i châu Á bao g m: Vi t Nam, Indonesia, Hàn Qu c, Thái Lan v i chu i d li u th i gian theo tháng c a nghiên c ut n t tháng 08 n tháng 5 D li u g m các ch s giá. .. lên giá ch ng khoán, nh i trong t giá h n công ty xu t kh u và cu i cùng c a 4 th n giá c phi u Do ng m i n i nên th c hi n th n tr ng các chính sách t giá h n th ng ch ng khoán còn non tr Goswami và Jung (1997) u m i quan h trong ng n h n và cân b ng dài h n c a các bi n kinh t g m lãi su t ng n h n, lãi su t dài h n, l m phát, cung ti n, s n xu t công nghi p, giá d i, t giá h i n giá ch ng khoán c... m t c châu Á m i n n t tháng 08 n tháng 05 2014, bao g m cu c kh ng ho ng tài chính toàn c M c tiêu c th là tr l i các câu h i liên quan s (1) nh li u có hay không s t giá h oái ng gi a ch s giá ch ng khoán và ng h p Vi t Nam và m r ng cm i n i Indonesia, Hàn Qu c, Thái Lan (2) nh li u có hay không m i quan h ng n h n và dài h n gi a ch s giá ch ng khoán và t giá h m r ng (3) i ng h p Vi t Nam và c... quan h gi a giá c phi u và t giá h i di n c a giá c phi u là ch ch ng ch ng kh nghiên kinh t c ch n, cùng v i các bi n c ch n là: lãi su t liên ngân hàng, d tr ngo i h i, ch s giá ch ng khoán châu Á, giá d u thô th gi i Nam và m t s Lu v i bi n nt n 2014 Vi t c m i n i c a Châu Á c th là Indonesia, Hàn Qu c, Thái Lan ng d ng mô hình Phân ph i tr t h i quy ARDL (Pesaran và c ng s , 2001) và mô hình hi... p lên giá ch ng khoán Vi t Nam và M v i chu i d li u t K t qu cho th y giá tr s n xu t công nghi p có su t ng n h n có ng trái chi ng cùng chi u, lãi n giá ch ng khoán Chien-Hsiu Lin (2011) nghiên c u th c nghi m m i quan h cân b ng ng n h n và dài h n gi a t giá h Á: phi u c a sáu th , Indonesia, Hàn Qu c, Phil d ng t giá h ng m i n i châu b ng cách s phi u, lãi su t và d tr ngo i t và ch s giá ch... ng d li u tháng t tháng 01 K t qu nghiên c u cho th y, lãi su t và giá d u s giá ch ng khoán; t giá h ng tích c ng tiêu c n ch n giá ch ng khoán Ming-Shiun Pan, Robert Chi-Wing Fok, Y Angela Liu (2006) xem xét m i liên h ng gi a t giá h Á, bao g m c H ng Kông, Nh t B n, Hàn Qu phi u cho b y qu 10 và Thái Lan, trong kho ng th d ng d li u theo ngày c a th ng n i t so v ng ch ng khoán và t giá h ng ) cho... a giá c phi u và t giá h ra nh i Úc ng th i m r tìm i trong các bi n kinh t quan tr ng và các m i quan h gi a nh ng i thông qua ki m nh nhân qu Granger Sim D li u nghiên c u theo ngày c a giá ch ng khoán Úc và t giá USD/AUD t 2003-2006 Phân tích th c nghi m cho k t qu ng liên k t gi a các bi n này, quan h nhân qu Granger t giá c phi u n t giá h n m u M c dù giá c n trong nghiên c u, tuy v y ý a các . tinătrongăncăđcăđnh giá cao hay t giá gim (vì t giá đcăxácăđnh là giá ca mtăđnăv ngoi t đc tính theo giá ca mtăđng tin khác ậ trongănc), vì vy mi quan h ca giá chng khoán và t giá làăngc. KHUNGăLụăTHUYTăVĨăCÁCăNGHIểNăCUăTRCă ỂY 2.1ăKhungălỦăthuyt 2.1.1 Mi liên hăgiaăt giá hi đoái vƠ giá căphiu V mt lý thuyt có 3 cách tip cn mi quan h gia t giá hi đoái và giá chng khoán:. Pakistan và nă tn ti mi quan h ngn hn và dài hn gia t giá hi đoái và giá chngăkhoán.ăi vi quan h nhân qu  Hàn Quc, Pakistan và nă, có s tn tiătácăđng ca t giá hi đoái lên giá chngăkhoán,ătrongăkhiăđóă
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu ở một số thị trường mới nổi của Châu Á Luận văn thạc sĩ 2014, Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu ở một số thị trường mới nổi của Châu Á Luận văn thạc sĩ 2014, Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu ở một số thị trường mới nổi của Châu Á Luận văn thạc sĩ 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn