NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL

65 1,237 23
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2015, 20:18

NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL GVHD: TS. NGUYỄN THẾ BẢO Tp. HCM Tháng 07/2014 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 NỘI DUNG BÁO CÁO 2 NỘI DUNG KẾT LUẬN KiẾN NGHỊ MỞ ĐẦU THỰC NGHIỆM TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT GiẢI PHÁP TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 3 i. Mở đầu Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 I. MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Chưng cất nước phục vụ nhu cầu nước uống và sinh hoạt, y tế…  Vấn đề ô nhiễm nguồn nước , biến đổi khí hậu  Sử dụng năng lượng sạch 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cải tiến Carocell đảm bảo các yêu cầu: - Không phá vỡ kết cấu hình dạng của thiết bị gốc - Thiết bị cải tiến dễ chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. - Chi phí rẻ nhất - Tính ứng dụng và đưa vào sản xuất thực tiễn. 4 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 I. MỞ ĐẦU  1.3 ĐỐI TƯỢNG và PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Thiết bị chưng cất nước hãng Carocell, Úc - Dùng năng lượng mặt trời - Thiết bị chưng cất dạng bị động - Chưng cất nước ở điều kiện nhiệt độ thấp - Tận dụng nhiệt có sẵn trong thiết bị 5 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 I. MỞ ĐẦU 1.4 Ý NGHĨA THỰC TiỄN CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu cải tiến nâng cao sản lượng nước chưng cất của thiết bị Carocell đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các vùng biển đảo, ngập mặn… 1.5 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - Giá thành thiết bị còn cao - Sự quan tâm và hợp tác giữa học viên và công ty TNHH Kim Hồng. - Nội địa hóa thiết bị với điều kiện Việt Nam 6 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 7 ii. Tổng quan Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 II. TỔNG QUAN 2.1 HiỆN TRẠNG SỬ DỤNG NLMT TRÊN THẾ GiỚI Hình 2.1: Tổng công suất lắp đặt và năng lượng sản xuất ra hàng năm tính đến cuối năm 2012 [6] 8 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 II. TỔNG QUAN 2.1 HiỆN TRẠNG SỬ DỤNG NLMT TRÊN THẾ GiỚI Hình 2.2: Biểu đồ thể hiện công suất lắp đặt các thiết bị khai thác nhiệt năng từ NLMT tại các quốc gia trên thế giới [6] 9 Luận Văn Thạc SĩTrần Xuân An_12824802 II. TỔNG QUAN 2.2 TiỀM NĂNG & HiỆN TRẠNG SỬ DỤNG NLMT Ở VN - Tại miền Bắc, mỗi năm có được từ 1800 đến 2100 giờ nắng (BXMT: 3,93kWh/m 2 /ngày) - Tại phía Nam, số giờ nắng trong năm đạt được từ 2000 đến 2600 giờ (BXMT 5,2kWh/m 2 /ngày) 10 [...]... năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.3 HiỆN TRẠNG CHƯNG CÂT NƯỚC TRÊN THẾ GiỚI Hình 2.6: Nguồn năng lượng phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 14 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.4 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NLMT Hình 2.7: Phân loại thiết bị chưng cất nước. .. nước sử dụng NLMT [10] Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 15 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.4 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NLMT Hình 2.8: Phân loại thiết bị chưng cất nước sử dụng NLMT [10] Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 16 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.4 THIẾT BỊ... QUAN 2.4 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NLMT Hình 2.9: Thiết bị chưng cất nước sử dụng NLMT loại bị động & chủ động Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 17 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.5 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC CAROCELL - Carocell là một phát minh của nhà khoa học người Úc Peter Johnstone vào năm 2009, sau 5 năm nghiên cứu -Peter Johnstone... không gỉ 4: Tấm nhựa mặt dưới Trần Xuân An_12824802 7: Đường ống nước chưng cất Luận Văn Thạc Sĩ 19 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.5 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC CAROCELL Hình 2.12: Nguyên lý làm việc thiết bị chưng cất nước Carocell Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 20 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,%... Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.6 ƯU NHƯỢC ĐiỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CAROCELL ỨNG DỤNG Hình 2.13: Các nước sử dụng sản phẩm chưng cất nước Carocel của công ty F Cubed Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 23 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.6 ƯU NHƯỢC ĐiỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA CAROCELL ỨNG DỤNG TẠI... nghiệmvụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục thu tấm Carocell tại Phú Yên III CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.4 TRUYỀN NHIỆT TRONG THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC NLMT 3.4.5 Sản lượng nước chưng cất được trong một giờ L: Ẩn nhiệt hóa hơi của nước J/kg 3.4.6 Hiệu suất thiết bị Is: Cường độ bức xạ mặt trời, W/m Trần Xuân An_12824802 2 Luận Văn Thạc Sĩ 34 iV PHÂN TÍCH ĐỀ XuẤT GiẢI PHÁP CẢI TiẾN... nghiệmvụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục thu tấm Carocell tại Phú Yên III CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.4 TRUYỀN NHIỆT TRONG THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC NLMT 3.4.2 Nhiệt lượng trao đổi bức xạ từ mặt nước đến tấm phủ 3.4.3 Nhiệt lượng bốc hơi giữa bề mặt nước và tấm phủ Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 32 Hình 3.11 : Công ty Santos Việt Nam nghiệmvụ chưng cất nước trên... ỨNG DỤNG CỦA CAROCELL ƯU ĐiỂM - Sử dụng năng lượng mặt trời - Kết cấu thiết bị gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận chuyển - Hiệu suất cao - Sản xuất ra nước ngọt từ nhiều nguồn nước đầu vào - Tính thương mại cao được bán trên 20 quốc gia trên thế giới Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 21 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] II TỔNG QUAN 2.6 ƯU NHƯỢC ĐiỂM VÀ ỨNG DỤNG... TRẠNG CHƯNG CÂT NƯỚC TRÊN THẾ GiỚI Hình 2.3: Chưng cất nước Hình 2.4 : Biểu đồ tỷ lệ sản lượng từ các nguồn nước trên thế giới, 2012 Trần Xuân An_12824802 nước chưng cất trên thế giới [7] Luận Văn Thạc Sĩ 12 II TỔNG QUAN 2.3 HiỆN TRẠNG CHƯNG CÂT NƯỚC TRÊN THẾ GiỚI Hình 2.5 Biểu đồ so sánh công suất chưng cất nước 10 nước hàng đầu thế giới [9] Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 13 Hình 2.12: Nguồn năng. .. Carocell, phần lớn là dòng Carocell 2000 (loại 2 2m ) Hình 2.14: Ông Peter Jonhston, ông Lê Văn Khoát và tấm Carocell chưng cất nước từ nước nuôi cá sấu ở Đồng Tháp Trần Xuân An_12824802 Luận Văn Thạc Sĩ 24 Hình 3.11 : Công ty Santos Việt Nam nghiệmvụ chưng cất nước trên thế giới,% [7] Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục thu tấm Carocell tại Phú Yên II TỔNG QUAN 2.6 ƯU NHƯỢC ĐiỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA . TƯỢNG và PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Thiết bị chưng cất nước hãng Carocell, Úc - Dùng năng lượng mặt trời - Thiết bị chưng cất dạng bị động - Chưng cất nước ở điều kiện nhiệt độ thấp - Tận dụng nhiệt có. TỔNG QUAN 2.4 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NLMT Hình 2.9: Thiết bị chưng cất nước sử dụng NLMT loại bị động & chủ động 17 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế. An_12824802 II. TỔNG QUAN 2.4 THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NLMT Hình 2.8: Phân loại thiết bị chưng cất nước sử dụng NLMT [10] 16 Hình 2.12: Nguồn năng lượng tái tạo phục vụ chưng cất nước trên thế giới,%
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL, NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL, NGHIÊN CỨU CẢI TiẾN THIẾT BỊ CHƯNG CẤT NƯỚC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA HÃNG CAROCELL, III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, IV. PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN, V.THỰC NGHIỆM – TÍNH TOÁN THIẾT BỊ, VI. KẾT LUẬN VÀ KiẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm