Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Tìm hiểu về hệ thống PLC

46 519 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2015, 15:39

Tìm hiểu về hệ thống PLC PLC viết tắt của từ Progammable Logic Control, là thiết bị điều khiển logic khả trình xuất hiện lần đẩu tiên vào năm 1969 tại một hãng ôtô của Mỹ. Bắt đầu chỉ đơn giản là một bộ logic thuần tuý ứng dụng để điều khiển các quá trình công nghệ, chủ yếu là điều khiển ONOFF giống như hệ thống rơle, công tắc tơ thông thường mà không điều khiển chất lượng hệ Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực LỜI CẢM ƠN   !"#$%&'()*+",-(.&/)0( /+0/)-1/2(3 #.2/)4/ *+(567% 8( 2925:;<7%(/!=> ?&-*'( '(%# -&8+"@ABCD!-*(/!=>E-*F&*GH I ?4/!=>'(%7%-*#H00"@ABCD! (7J(.-*('(%,:3(?&':;" (5&K&<1/,%L("4'0MK&N& (5&4O P%K&%# Q:"@RCDS Nhóm sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Đậu Văn Dương Nguyễn Mạnh Tiến Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 1 T U      $ 8F&*G($DE6HL V Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN V#V# Hệ thống thông tin V#V#V Khái niệm hệ thống thông tin H(3&*87%M+C/)K&CN&( /&*8'#W@AN9X ?B%+?3 R#W@ANC/!!'%%?O7%2#  YZ[(%($*5"\Z$](M2MO & K&CN=4&.&44&^6)( M2 R 8+'+&%*7%2#F*%*+ ?&M@"*0&0*0&:27O 3% 3/)4/!0!((3#-&0M *^CR 8?&-C%% (K&<. #_( *+.7??&28 K&%!3(=J32NL.`8&*8(a  *%*'#  E%((/B+=4&+K&*< /D !%&.&+@AN+/&4 & -0`-&%^6)(#  E4&=/!<=3 K&*# Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 2 T U      $ 8F&*G($DE6HL b Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực 1.1.2 Các thành phần của hệ thống thông tin  Phần cứng. Hình 1 Mô hình phần cứng hệ thống thông tin  Phần mềm c-? d?& dc-?8=L4 -? c-?M=e dc-?@AN OC dfCA dc-?K&CND5`=4& dc-?K&CNRYL+=%3(3+5 g+=%0+'N+###] dc-?<=G OC dc-?M=e&*8%(-85A=e(  &*8# 1.1.3 Phân loại hệ thống thông tin Q2./)R(3"(MO:e e# E@AN%(=LYH%5%(("555*5"EHc$] 2MO& @AN=4& ?%(=L e# EK&CNYh%%""[(%(5*5"EhZ$] &( ((/!K&CN=%8 @A N%(=L (37%M# E6)K&*0LY_"5(5&(5*5"E_$$]  P%2.):@LBD%K&*0L+ P%2.& .): %K&*0L# E?&Yi@& "[(%(5*5"EiZ$] 6)&-&'0(3 7%K&CN?& # E&*8%Yi@"$*5"]&M &*87%&*8%XM2^"3)( /B5A=e</B# E      &*?        YQ(&%(  %=  (%(%( 5*5"]O&K&C%(04%R 8+ +' &.7'CO4%# Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 3 H0L &*? f!5D  H0L -& ( Ef Eh< CM EF&=4 &&* H0L-& % E h* E h* j E h< E W f!M E fOP E a%P E a%K&% f@AN &R T U      $ 8F&*G($DE6HL k Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực E O9Yl[["%&(%(5*5"] 6)(3 e O9^C&  4%R 8# 1.2. Hệ thống thông tin điện lực V#b#V# Cấu trúc cơ sở và hạ tầng QOM8'0&27%mWF%+%2. 8M&&:7%HHHmWF%"(<R!#H"( <*+&:mWF%/)Rk !n# m!M3/BeY%("]# m!M%3/Be'& o+&+%# m!M%3(+3# W!6!2p.8 ?MO%*'0&+.gp /8# A. Mạng đường trục chính (bachbone) h3/Be5A=e'8&*?=>K&%=&/)b#q5+ 22/B@/D57%HHH+ !C=="( /!K&%%?fo\&E%P.:-&8&R?&K& %rsYF] .:&&R?&?F%rbY Qh]# Q:8/Be/)%L0L&*?=>$_t$HhVu+ 0L&*.3/BecQhEVu+(3crfv+:5%& TT Tên nút Thiết bị truyền dẫn Tổng đài Ghi chú V rs $_t$HhEVu c"@(Eusss HHK&% b  $_t$HhEVu r%"Ewwss H3bbs'W k (f< $_t$HhEVu r%"Ewsss H3qss'W w Ha $_t$HhEVu r%"Ewkss c"@(Eusss H3qss'W Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 4 T U      $ 8F&*G($DE6HL w Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực q Fx $_t$HhEVu r%"Ewkss c"@(Eusss H3qss'W u c%*'& $_t$HhEVu r%"Ewkss H3qss'W U c:mR $_t$HhEVu r%"Ewkss c"@(Eusss H3qss'W y rb $_t$HhEVu c"@(Eusss HH?F% Bảng 1 Các loại tổng đài và thiết bị truyền dẫn trên đường trục thông tin Bắc- Nam Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 5 T U      $ 8F&*G($DE6HL q Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Hình 1 Sơ đồ kết nối mạng Mạng đường trục chính (bachbone) HTTT Điện Lực Việt Nam h3/Be'0&R?&rs+rV+rb+rk+ 30qss'WoE&E%#Q:83/Be3( O3 9Y]/5%&  zVrsEF({&%3rsE(f<EF({&%#  zbF( {&%\ Ha+ 3F( {&%EH% (EF rE Ha#  zkHaEFx+HaE{&Cf<E{&CHLE&0EFx# Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 6 T U      $ 8F&*G($DE6HL u Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực  zwFx\c"'&+FxE{&CF%\I(&\c"'&#  zqc"'&Erb+c"'&\I(&\Q&|&\_%'%Ef<_/DEc:mRErb# Q/).8<V#b/5%& Hình 1 Các ring trên đường trục chính B. Mạng đường khu vực. h3/Be'& 7%HHHmWF%+/)%k? fo+&+%#h3/Be*:('&  !: :8/Be#Q:'& HfrEVVs+ HfrEbbsK&%+*!+# h3/Be5A=e'8&*?=>K&%+ %+cmQ+%*=(& -&'P%* !@&/!*?&D+.M/) '8&*?,/%0@&0=-%*0'8cmQ^'8=>K&% /&*0(f<\WH<+HF&*8\$2$D+hQR&\(f<+ hQR&\$Dm%+}+?&*a% ! `/Be 3'& # Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 7 T U      $ 8F&*G($DE6HL U Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực W%*0=-'8&*?=>cmQ^'8&*?=>K&%,C '. ?=&/)/B&*? R%(L *( &*0# vg ?pL%N+%3/Be'& k-Yo+&+%] /0&@g ?p'~&<3/Be7%k'& */D %&# H805Dg'8&*?=>7%3/Be'&  /)./5%& Mạng đường trục miền Nam h3/Be?F%•"'0:p3'& / &R GwYHHw]+%W9H&+3bbsI K&% /m(H+m(f<+*!/c:h~V+c:h~b+% F+HhD+HLr+H&+%h*+H7M+(c/!#h3/Be */) !3eK&%b:3qssI c:mR &R?& ?F%Yrb]# Hình 1 Toàn bộ mạng đường trục khu vực này và các nút thông tin quan trọng Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 8 T U      $ 8F&*G($DE6HL y Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Mạng đường trục HTTT điện lực khu vực miền Nam h3/Be'& ?F%%*35A=e'8&*? K&%+ %+cmQ+:+('8&*? :2 /)'8(C5%& $HH F:-& F:& m(3'8&*?=> V HHw qssI c:mR % b c:h~V c:h~b qssI c:mR K&% k bbsI m(f< FhH7M % w bbsI m(f< %W9H& % q bbsI m(f< Fh%h* % u bbsI m(f< FhHLr % U bbsI m(f< rb % y Fh(c/! rb % € FhH& Fh%h* % Vs FhHhD FhHLr % VV bbsm(f< Fh%F % Bảng 1 Các nút thông tin, kênh truyền dẫn trên mạng đường trục miền Nam Mạng đường trục miền Trung Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 9 T U      $ 8F&*G($DE6HL € Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực h3/Be?H&•"'0:p3'& / &R GbYHHb]+&R GkYHHk]+& R?&8kYrk]#Q3K&%/Z%*+/+F$D+ f%H•+2V+3VVsI H%(+f‚$D#h3/Be*/) ! 3eK&%k:+3qssI Ha+3qssI Fx+3qssI  c%*'&# Hình 1 Toàn bộ mạng đường trục khu vực này và các nút thông tin quan trọng Mạng đường trục HTTT điện lực khu vực miền Trung h3/Be'& ?H&%*35A=e'8&*? K&%+ %+cmQ+:+('8&*? :2 /)'8(C5%&# $HH F:-& F:& m(3  '8  &*? => V qssI c%*'& qssI Z%* K&% b HHk qssI c%*'& % k HHw rk K&% w rk qssI Fx % K&% q Fr qssI Ha % Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 10 T U      $ 8F&*G($DE6HL V [...]... là phương tiện truyền dẫn thông tin hiệu quả và kinh tế nhất đang có hiện nay Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 16 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt Hình 1 Cấu trúc cáp sợi quang Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 17 ^7 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt ^7 Cấu trúc HTTT Điện lực quang: Cấu trúc của một hệ thống thong tin điện lực sử dụng mạng truyền dẫn quang... thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ PS án ^7 tốt CPU IM SM SM SM SM SM cP FM FM Hình 2.2: Câú hình một thanh rack của một PLC S7-300 2.6 So sánh PLC với các thiết bị điều khiển hệ thống thông thường khác Hiện nay, các hệ thống điều khiển bằng PLC đang dần dần thay thế cho cấc hệ thống điều khiển bằng relay, contactor thông thường Ta hãy thử so sánh ưu, khuyết điểm của hai hệ thống trên: ♦ Hệ thống. .. Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 15 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ 1.2.2 án ^7 tốt Các công nghệ truyền dẫn HTTT quang: Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang Điều đó có nghĩa là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh... nó hoạt động an toàn Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 24 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 25 ^7 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt ^7 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ BỘ PLC S7-300 3.1 Các module của PLC S7 - 300: Thông thường, để tăng tính mềm dẻo trong ứng dụng thực tế mà ở đó phần lớn các đối tượng điều khiển có số tín hiệu đầu... quang Bảng 1 Các nút thông tin và kênh truyền đẫn trên mạng đường trục miền Bắc Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 14 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt ^7 C Mạng nhánh Mạng nhánh là các tuyến thông tin có dung lượng nhỏ thực hiện nhiệm vụ kết nối các công trình điện với các nút thông tin mạch đường trục khu vực các nút thông tin mạch nhánh bao gồm các nhà máy điện có công suất nhỏ,... tương tự Về bản chất chúng chính là các bộ chuyển đổi tương tự SỐ12 bit (AD), tức là mỗi tín hiệu tương tự được chuyển Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 32 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực thành một tín hiệu số (nguyên) có độ dài 12 bit Số các cổng vào tương tự có thể là 2,4 hoặc 8 tuỳ từng loại modul Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 33 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực -AO... khiển hệ thống trở nên dễ dàng hơn nhờ phần mềm điều khiển bằng máy tính hay trên Console • Tốc độ hoạt động của hệ thống nhanh hơn • Bảo trì và sữa chữa dễ dàng Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 22 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án tốt • Độ bền và tin cậy vận hành cao • Giá thành của hệ thống giảm khi số tiếp điểm tăng • Có thiết bị chống nhiễu • ^7 Ngôn ngữ lập trình dễ hiểu Dễ... Nút tại các nhà máy điện quan trọng: Hoà Bình, Ninh Bình, Phả Lại 1, 2, Uông Bí, Thác Bà Toàn bộ các tuyến thông tin và các nút trên đường trục khu vực miền Bắc được thể hiện trên hình 1.5 Hình 1 Toàn bộ mạng đường trục khu vực này và các nút thông tin quan trọng Giáo viên HD: Nguyễn Trọng KhánhPage 12 Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án ^7 tốt Mạng đường trục HTTT điện lực khu vực miền...Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực Đồ án ^7 tốt 6 trạm Hưng Đông 500Kv Hà Tĩnh PLC 7 trạm Hưng Đông trạm Nghi Sơn PLC 8 trạm Ba Chè trạm nối 1 cáp quang 9 trạm Ba Chè 220Kv Ninh Bình cáp quang trạm Ba Chè điện lực Thanh Hoá vi ba trạm Ba Chè trạm Nghi Sơn PLC trạm Ba Chè 100Kv Thanh Hoá cáp quang 110Kv Bỉm Sơn 100Kv Thanh Hoá cáp quang 1 0 1 1 1 2 1 3 Bảng 1 Các nút thông tin và kênh... -110kV, các công ty điện lực, các điều độ điện lực địa phương.Phương tiện truyền dẫn sử dụng tại các nhánh này là PLC hoặc kênh dẫn quang hoặc vi ba Hình 1 Các tuyến thông tin và các nút trên đường trục khu vực miền Bắc Ở mạch nhánh trên các nút thông tin kiên kết với nhau bằng kênh thông tin viba và PLC, các nhánh này ghép nối vào mạng đường trục khu vực thông qua hai nút thông tin Mai Động và Phả . KhánhPage 1 T U      $ 8F&*G($DE6HL V Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN V#V# Hệ thống thông tin V#V#V Khái niệm hệ. 8F&*G($DE6HL b Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực 1. 1.2 Các thành phần của hệ thống thông tin  Phần cứng. Hình 1 Mô hình phần cứng hệ thống thông tin  Phần mềm c-? d?& dc-?8=L4. Trọng KhánhPage 18 T U      $ 8F&*G($DE6HL V Đồ án thực tập: Hệ thống thông tin Điện lực CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ PLC 2 .1. Hệ thống điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Tìm hiểu về hệ thống PLC, Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Tìm hiểu về hệ thống PLC, Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Tìm hiểu về hệ thống PLC, CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN, A. Mạng đường trục chính (bachbone), B. Mạng đường khu vực., Ngày nay PLCđã được cải tiến nhiều và đáp ứng tất cả các yêu cầu điều của khiển như:, Nạp chương trình vào bộ nhớ :, CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ BỘ PLC S7-300, CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PCL TRONG NGÀNH ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn