Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

130 1,699 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 17:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH *** LÊ VĂN QUỐC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 TP. Hồ Chí Minh, tháng - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH *** LÊ VĂN QUỐC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP. Hồ Chí Minh, tháng … năm 2013 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Luận Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày…… tháng…… năm 2013. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 TS.Trương Quang Dũng Chủ tịch 2 TS.Nguyễn Hải Quang Phản biện 1 3 TS.Lê Văn Trọng Phản biện 2 4 TS.Nguyễn Văn Khoảng Ủy viên 5 TS.Trần Anh Minh Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn và Khoa quản lý chuyên ngành sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Khoa quản lý chuyên ngành TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Văn Quốc Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 21/01/1980 Nơi sinh: Bà Rịa Vũng Tàu Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1241820155 I - Tên đề tài : CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 II - Nhiệm vụ và nội dung 1) Hệ thống cơ sở lý luận và chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2) Thực trạng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 3) Đề xuất các chính sách/giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. III - Ngày giao nhiệm vụ: 18/06/2013 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/12/2013 V - Cán bộ hướng dẫn: TS.Nguyễn Đình Luận i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng những số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Học viên thực hiện Lê Văn Quốc ii LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu cùng Quý Thầy, Cô Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM. Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học đã tạo điều kiện và truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, qua đó sẽ giúp cho em nhiều hơn trong thực tiễn công việc. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Nguyễn Đình Luận – Người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình và giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để em có thể hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Thầy, Cô và bạn bè, đồng nghiệp, tham khảo nhiều tài liệu, song không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong tiếp tục nhận được những thông tin góp ý của Quý Thầy, Cô, bạn học, đồng nghiệp và bạn đọc. Trân trọng! Lê Văn Quốc iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: "Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020", ngoài phần mở đầu và kết luận tác giả chia đề tài làm 3 chương được tóm lược cụ thể như sau: Trong chương I, tác giả đã khái quát cơ sở lý luận phục vụ nghiên cứu đề tài, trong đó trình bày các khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược, vai trò của chiến lược trong phát triển trường đại học, giới thiệu mô hình quản trị chiến lược toàn diện và công cụ thành lập ma trận đánh giá các yếu tố để xây dựng và lựa chọn chiến lược. Nội dung chương II tập trung phân tích thực trạng hoạt động của Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, phân tích các yếu tố môi trường nội bộ và bên ngoài nhà trường dựa trên các số liệu được cung cấp, cũng như kết quả khảo sát thu được để thành lập ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. Từ những phân tích cụ thể trên, tác giả đưa ra được bảng tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nhà trường trong thời điểm hiện tại. Làm cơ sở để xây dựng các chiến lược và các nhóm giải pháp ở chương III Với nội dung chủ yếu là xây dựng chiến lược phát triển trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 dựa trên tình hình thực trạng như đã phân tích ở chương II, trong chương III tác giả xác định các mục tiêu cơ bản và các mục tiêu cụ thể phát triển nhà trường như: Phát triển quy mô đào tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng ngành nghề và nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, trình bày các kế hoạch phát triển nhà trường trong thời gian tới về số lượng sinh viên, đội ngũ giảng dạy. Để xây dựng các chiến lược phát triển cho trường, tác giả phân tích ma trận SWOT để hình thành các phương án chiến lược và từ đó khuyến nghị một số các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất nhằm phục vụ cho sự phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội. iv ABSTRACT Research topic : "Development of human resources at the University of Ba Ria Vung Tau to the year of 2020" , apart from the opening and concluding, the author divide it into 3 chapters that are summarized as follows : In the first chapter, the author outlined the rationale for research topic, which presents the concepts of strategy, strategic management, strategic role in developing universities and introducing strategic management models and tools into a comprehensive set of evaluation matrix elements for the construction and selection strategy. Chapter II focused content analysis of operational status of the University of Ba Ria - Vung Tau . In particular , the analysis of environmental factors internal and external school based on the data provided , as well as survey results obtained to establish evaluation matrix elements and internal factors influence outside of school activities . Based on the above analysis specifically, the author provide a summary of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the University of Ba Ria - Vung Tau currently in order to build strategies and recommend some set of solutions in Chapter III In the third chapter the author identify the basic goals and specific objectives to develop the university as: scale development training, diversity training types, industries expand and improve the quality of training. Besides, the author also present the school's development plan in the near future toward the number of students and faculty. To build strategies, the author analyze the SWOT matrix to form strategic options and recommendations from which a number of solutions to enhance the quality of training, quality of teachers, facilities to serve the development of human resources to meet the growing needs of society. v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Đóng góp của luận văn 4 6. Kết cấu luận văn 4 1.1 Một số khái niệm 5 1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực 5 1.1.2 Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực 6 1.1.3 Khái niệm về chiến lược 7 1.1.4 Phân loại chiến lược 7 1.1.4.1 Theo sự tăng trưởng 7 1.1.4.2. Phân loại theo cấp độ quản lý 8 1.2. Vai trò, ý nghĩa của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế xã hội 8 1.2.1 Nguồn nhân lực là mục tiêu, động lực chính của phát triển 8 1.2.2 Nguồn nhân lực là trung tâm của sự phát triển 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực 10 vi 1.2.3.1. Môi trường bên ngoài 12 1.2.3.2 Môi trường bên trong 15 1.2.3.3 Nhóm nhân tố quản trị nguồn nhân lực 18 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo 18 1.2.4.1 Chính sách phát triển giáo dục – đào tạo của Quốc gia 18 1.2.4.2 Đầu tư cho giáo dục – đào tạo 19 1.2.4.3 Cơ chế, chính sách sử dụng, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực giáo dục đào tạo 21 1.2.4.4 Công tác quản trị nguồn nhân lực 22 1.2.4.5 Hoạch định nguồn nhân lực 24 1.2.4.6 Phân tích công việc 26 1.2.4.7 Thu hút và tuyển chọn nguồn nhân lực 28 1.2.4.8 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 29 1.2.5 Đặc điểm nguồn nhân lực trong giáo dục đào tạo 31 1.2.5.1 Là một bộ phận nguồn nhân lực có học vấn cao nhất 31 1.2.5.2 Kết quả hoạt động của nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo không chỉ phụ thuộc vào bản thân nó mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội. 31 1.2.5.3 Chất lượng nguồn nhân lực giáo dục – đạo tạo quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung của quốc gia 33 1.2.6. Nội dung phát triển NNL trong giáo dục – đào tạo 34 1.2.6.1 Số lượng nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo 34 1.2.6.2 Chất lượng nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo. 37 1.2.6.3 Cơ cấu nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo 39 1.2.7 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 40 1.2.7.1 Nội dung xây dựng chiến lược 40 1.2.7.2 Cơ sở để hình thành xây dựng chiến lược 41 1.2.8 Kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực 42 [...]... dựng chiến lược phát triển chung của trường đến năm 2020 6 Kết cấu luận văn Chương I: Cơ sở lý luận và chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chương II: Thực trạng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu Chương III: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu đến năm Phần kết luận và kiến nghị 5 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN... dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực 3 - Tìm hiểu, phân tích thực trạng về phát triển nguồn nhân lực, chỉ ra những thành công và hạn chế chủ yếu trong việc phát triển nguồn nhân lực ở trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực. .. động của nhà trường từ năm 2006 đến 2013 54 2.2.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 63 2.2.2.1 Cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược 63 2.2.2.2 Tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển 64 2.2.2.3 Mục tiêu chiến lược 64 2.2.2.4 Các giá trị đạt được 65 2 2.2.5 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 66 2.3 Tóm tắt: 82 3.1 Phát triển số lượng CB giảng... Trung học chuyên nghiệp GD Giáo dục GD - ĐT Giáo dục – Đào tạo GV Giảng viên GDĐH Giáo dục đại học GS, PGS, TS, Ths Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ HS - SV Học sinh – sinh viên NCKH Nghiên cứu khoa học NL Nhân lực NNL Nguồn nhân lực NNLGD Nguồn nhân lực giáo dục NNL GD – ĐH Nguồn nhân lực giáo dục đại học PTNNL Phát triển nguồn nhân lực QL Quản lý 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Nguồn nhân. .. đề ra chiến lược và đưa ra giải pháp phát triển nguồn nhân lực 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu + Cơ sở lý luận về chiến lược và chiến lược phát triển nguồn nhân lực + Tình hình sử dụng nguồn nhân lực (Bao gồm: đội ngũ những người làm công tác giảng dạy, cán bộ quản lý về mặt số lượng và chất lượng) tại trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Không gian: Tại trường. .. như vậy, chúng ta mới có được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển của từng thành phần kinh tế nói riêng và yêu cầu phát triển chung của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 2 Mục tiêu của đề tài... người tạo ra mà chính là nguồn gốc của động lực phát triển - Thứ hai, với tư cách là người lao động tạo ra tất cả các sản phẩm đó với sức lực và óc sáng tạo vô tận Phát triển kinh tế được dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực Song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động lực cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy tác dụng chỉ có thể thông qua nguồn lực con người Ngay cả... xuất phát từ chiến lược của các bộ phận chuyên môn Đây chính là giai đoạn hoạch định nguồn nhân lực Bộ phận nguồn nhân lực và các bộ phận khác đều có tác động qua lại lẫn nhau Phát triển nguồn nhân lực chính là hoạt động quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực do vậy cũng chịu ảnh hưởng bởi 2 nhóm nhân tố từ môi trường bên ngoài và môi trường bên trong Ngoài ra công tác quản trị nguồn nhân lực. .. bàn nghiên cứu: 45 2.1.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 45 2.1.2 Tình hình về công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 51 2.2 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trường 51 2.2.1 Qúa trình hình thành & phát triển trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 51 2 2.1.1 Lịch sử hình thành 51 2.2.1.2 Tình hình hoạt động của nhà trường. .. niệm về phát triển nguồn nhân lực * Khái niệm phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng ”Là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động” [11] * Khái niệm phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp - Dưới góc độ một doanh nghiệp: Phát triển nguồn nhân lực là quá trình tạo dựng lực lượng . Thực trạng về vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Trường đại học Bà rịa Vũng Tàu Chương III: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu đến năm Phần kết luận và. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 2. Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân. TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 II - Nhiệm vụ và nội dung 1) Hệ thống cơ sở lý luận và chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2) Thực trạng về vấn đề phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, 1 Một số khái niệm, 3Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, 4 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực giáo dục – đào tạo, 5 Đặc điểm nguồn nhân lực trong giáo dục đào tạo, 8 Kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực, CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU, Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trường, 3 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020, 1 Phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực, 3 Giải pháp về nguồn nhân lực:, 4 Giải pháp về cơ sở vật chất:, 5 Giải pháp thực hiện chiến lược

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm