Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (12)

4 595 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2015, 00:16

PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN LP 9 TRNG THCS LIấN CHU Nm hc: 2013 - 2014 Mụn thi : Vt lớ Thi gian lm bi: 150 phỳt Bi 1: (4im) Cựng mt lỳc cú hai xe xut phỏt t hai im A v B cỏch nhau 60km, chỳng chuyn ng cựng chiu t A n B. Xe th nht khi hnh t A vi vn tc v 1 = 30km/h. Xe th hai khi hnh t B vi vn tc v 2 = 40km/h. (c hai xe u chuyn ng thng u). 1. Tớnh khong cỏch gia hai xe sau 1 gi k t lỳc xut phỏt. 2. sau khi xut phỏt c 1 gi 30 phỳt xe th nht t ngt tng vn tc vi v 1 ' = 50km/h. Hóy xỏc nh thi im v v trớ hai xe gp nhau. Bi 2 : ( 4im) Mt nhit lng k bng nhụm cú khi lng m 1 = 100g cha m 2 = 400g nc nhit t 1 = 10 0 C. Ngi ta thờm vo nhit lng k 1 thi hp kim nhụm v thic cú khi lng m = 200g c un núng n nhit t 2 = 120 0 C, nhit cõn bng ca h lỳc ú l 14 0 C. Tớnh khi lng nhụm v thic cú trong hp kim. Cho bit nhit dung riờng ca nhụm, nc, thic l: C 1 = 900J/kg.K; C 2 = 4200J/kg.K; C 4 = 230J/kg.K Bi 3: (6im.) Cho mch in nh hỡnh v. Hiu in th U = 18V; R 0 = 0,4; 1 , 2 l hai búng ốn ging nhau trờn mi búng ghi 12V - 6W. R x l mt bin tr. Vụn k cú in tr vụ cựng ln. R A 0, R dõy 0. 1. Tớnh in tr tng ng ca on mch hai búng ốn 1 , 2 . 2. Nu Ampe k ch 1A thỡ vụn k ch bao nhiờu? Khi ú cỏc ốn sỏng bỡnh thng khụng? Phi bin tr R x cú gớa tr no? 3. Khi dch chuyn con chy R x sang phớa a thỡ sỏng ca búng ốn thay i nh th no? Ti sao? Bi 4(2đ) Tính điện trở tơng đơng của các đoạn mạch a và b dới đây, biết rằng mỗi điện trở đều có giá trị bằng r 1 2 3 4 1 2 3 4 Hình a Hình b Bi 5 : (4 im) Hai gng phng (M) v (N) t song song quay mt phn x vo nhau v cỏch nhau mt khong AB = d. Trờn on AB cú t mt im sỏng S, cỏch gng (M) mt on SA = a. Xột mt im O nm trờn ng thng i qua S v vuụng gúc vi AB cú khong cỏch OS = h. 1. V ng i ca mt tia sỏng xut phỏt t S, phn x trờn gng (N) ti I v truyn qua O. 2. V ng i ca mt tia sỏng xut phỏt t S phn x trờn gng (N) ti H, trờn gng (M) ti K ri truyn qua O. 3. Tính khoảng cách từ I , K, H tới AB. HT PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN LP 9 V A U + - 1 2 B A R x c a b R 0 TRNG THCS LIấN CHU Nm hc: 2013 - 2014 HNG DN CHM THI MễN VT Lí Bi Ni dung im thnh phn Bi 1 (4 im) S AB = 60Km 1) Quãng đờng xe đi đợc trong 1 giờ Xe 1: S 1 = v 1 .t = 30km Xe 2 : S 2 = v 2 . t = 40 km Vì S AB = 60km. Kí hiệu khoảng cách giữa 2 xe là MN MN = S 2 +S - S 1 = 40 +60-30=70 km 2. Sau khi xuất phát 1 giờ 30 phút quãng đờng mỗi xe là: Xe 1: S 1 = v 1 .t = 45km Xe 2 : S 2 = v 2 . t = 60 km Khoảng cách giữa 2 xe là: l = S 2 +S - S 1 = 75km Sau thời gian t xe 1 đuổi kịp xe 2. Quãng đờng mỗi xe là: Xe 1: S 1 ' = v 1 '.t = 50t Xe 2 : S 2 ' = v 2 '. t = 40t Khi hai xe gặp nhau ta có S 2 ' = S 1 ' - l l = S 1 ' - S 2 ' 75 = 50t - 40 t = 10t t = 7,5 ( giờ) Vị trí gặp nhau cách A một khoảng L, ta có: S 1 '= v 1 '.t = 50.7,5 = 375 km L = S 1 '+S 1 = 375 + 45 = 420 km (0.25đ) (0.25đ) (0.5đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.5đ) (0.25đ) (0.25đ) 1 (0.25đ) (0.25đ) Bi 2 (4 im) Gọi m 3 , m 4 là khối lợng nhôm và thiếc có trong hợp kim, ta có : m 3 + m 4 = 200g (1) - Nhiệt lợng do hợp kim tỏa ra Q = (m 3 C 1 + m 4 C 4 )(t 2 -t 1 ) Q = ( 900m 3 + 230m 4 )(120 - 14) Q = 10600(9m 3 + 2,3m 4 ) - Nhiệt lợng của nhiệt lợng kế và nớc thả vào là: Q' = (m 1 C 1 + m 2 C 2 )(t 3 -t 1 ) = ( 0,1.900 + 0,4.4200)( 14 - 10) = 7080 J Theo phơng trình cân bằng nhiệt : Q = Q' 10600(9m 3 + 2,3m 4 ) = 7080 J 9m 3 + 2,3m 4 = 1060 708 (2) Từ (1) m 4 = 0,2 - m 3 . Thay vào (2) ta đợc 9m 3 + 2,3(0,2 - m 3 ) = 1060 708 6,7m 3 = = 0.2079 m 3 = 31g m 4 = 169g Trả lời: (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0,25đ) Bi 3 (6 im) 1. Điện trở mỗi bóng đènADCT: R đ = U 2 đm : P đm = 24 (1đ) R 12 = R đ : 2 = 12 2. Vôn kế chỉ U AB : U AB = U -IR 0 = 17,6 V Hiệu điện thế trên 2 cực mỗi bóng đènU đ =IR 12 = 12V = U đm (do cỏc ốn sỏng bỡnh thng) . => U x = U AB - U đ = 5,6 V Vậy phải để biến trở R x ở giá trị : R x = U x : I = 5,6 3. Khi di chuyển con chạy sang phía a, R x tăng dần và R mạch tăng dần, I mạch, I đ giảm dần do in tr cỏc ốn khụng i. Các đèn Đ 1 , Đ 2 tối đi. 1 (0.5đ) 1 1đ (0.5đ) 1 1 Bi 4 (2 im) Câu 5(2đ) Ta lu ý rằng điện thế hai điểm 1,3 bằng nhau; 2,4 bằng nhau nên ta có thể chập chúng lại với nhau, ta có mạch sau: Hình a: Từ đề bài ta có hình bên 1,3 2 2,4 Vậy r 3 r 1 r 1 r 1 R 1 =++= => R = 3 r Hình b) Bài cho ta có sơ đồ sau: 1,3 2,4 Vậy r r R 2r 212 r 1 2r 1 r 1 R 1 5 2 5 2 ===> ++ =++= 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bi 5 (4 im) 1. V ng i tia SIO - Ly S' i xng S qua (N) - Ni S'O ct gng (N) ti I SIO cn v H C ( 1) (M) (N) I O S' BS A O' K 2. Vẽ đường đi S HKO - Lấy S' đối xứng với S qua gương (N) - Lấy O' đối xứng với O qua gương (M) Nối S'O' cắt (N) ở H, cắt gương (M) ở K Tia S HKO cần vẽ 3. Tính IB, HB, KA. Tam giác S'IB đồng dạng với tam giác S'OS ⇒ SS BS OS IB ' ' = ⇒ IB = SS BS ' ' .OS ⇒ IB = h/2 Tam giác S'HB đồng dạng với tam giác S'O'C ⇒ CS BS CO HB ' ' ' = ⇒ HB = h( d- a)/(2d) Tam giác S'KA đồng dạng với tam giác S'O'C nên ta có: d adh KACO CS AS KA CS AS CO KA 2 )2( '. ' ' ' ' ' − =⇒=⇒= ( 1đ) (0,5đ) (0,5đ) 1đ - Nếu học sinh làm theo cách khác nhưng đúng bản chất và kết quả vẫn cho đủ số điểm - Nếu kết quả sai nhưng biểu thức thiết lập đúng cho ½ số điểm của câu đó - Kết quả không có đơn vị hoặc sai đơn vị trừ 0,5 cho 1 bài HẾT . lợng nhôm và thi c có trong hợp kim, ta có : m 3 + m 4 = 200g (1) - Nhiệt lợng do hợp kim tỏa ra Q = (m 3 C 1 + m 4 C 4 )(t 2 -t 1 ) Q = ( 90 0m 3 + 230m 4 )(120 - 14) Q = 10600(9m 3 + 2,3m 4 ) -. PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP HUYN LP 9 TRNG THCS LIấN CHU Nm hc: 2013 - 2014 Mụn thi : Vt lớ Thi gian lm bi: 150 phỳt Bi 1: (4im) Cựng mt lỳc cú. 120 0 C, nhit cõn bng ca h lỳc ú l 14 0 C. Tớnh khi lng nhụm v thic cú trong hp kim. Cho bit nhit dung riờng ca nhụm, nc, thic l: C 1 = 90 0J/kg.K; C 2 = 4200J/kg.K; C 4 = 230J/kg.K Bi 3: (6im.) Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (12), Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (12), Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (12)