Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

105 360 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOÀNG THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOÀNG THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ VĂN NHẠ HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu của tôi trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc và mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thu Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi đó nhận được sự giúp đỡ tận tình và những lời chỉ bảo chân tình của các thầy cô giáo trường đại học nông nghiệp Hà Nội, từ các đơn vị và cá nhân cả trong và ngoài ngành nông nghiệp. Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể, cá nhân đã dành cho tôi sự giúp đỡ quý báu đó. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy giáo – TS. Đỗ Văn Nhạ là người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt để hoàn thành đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy, cô trong Khoa Tài nguyên & Môi trường, các thầy cô trong Khoa Sau đại học. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, phòng Thống kê huyện Văn Quan và Uỷ ban nhân dân các xã đã tạo điều kiện về thời gian và cung cấp số liệu cho đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Hoàng Thị Thu Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích, yêu cầu 2 2.1. Mục đích 2 2.2. Yêu cầu 2 Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1. Đất nông nghiệp và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 3 1.1.1. Khái quát về đất nông nghiệp 3 1.1.2. Khái quát chung về tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 4 1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng đất 8 1.2.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 8 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 11 1.3. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 13 1.3.1. Những quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 13 1.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững 16 1.3.3. Một số định hướng phát triển nền nông nghiệp 17 1.4. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 21 1.4.1. Những nghiên cứu trên thế giới 21 1.4.2. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nước 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng nghiên cứu 30 2.2. Phạm vi nghiên cứu 30 2.3. Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 30 2.3.2. Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Quan 30 2.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 30 2.3.4. Đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thích hợp 31 2.4. Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu 32 2.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 32 2.4.4. Các phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu 33 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Văn Quan 34 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 40 3.1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Văn Quan 46 3.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Quan 48 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 48 3.2.2. Hiện trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 48 3.3. Hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 54 3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất theo vùng 54 3.3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất tại huyện Văn Quan 64 3.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện . 70 3.4. Đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thích hợp 75 3.4.1. Đề xuất một số loại hình sử dụng đất có triển vọng 75 3.4.2. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Quan 80 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 1. Kết luận 87 2. Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2008 – 2013 42 Bảng 3.2: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp qua một số năm 43 Bảng 3.3: Hiện trạng SDĐ nông nghiệp năm 2013 huyện Văn Quan 48 Bảng 3.4: Hiện trạng các loại hình sử dụng đất huyện Văn Quan năm 2013 49 Bảng 3.5: Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 55 Bảng 3.6 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất vùng 1 56 Bảng 3.7 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất vùng 2 61 Bảng 3.8 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất huyện Văn Quan 62 Bảng 3.9: Mức đầu tư lao động và thu nhập/ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất vùng 1 65 Bảng 3.10. Mức đầu tư lao động và thu nhập/ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất vùng 2 66 Bảng 3.11: Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội 67 Bảng 3.12: Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân/ngày công lao động của các loại hình sử dụng đất huyện Văn Quan 67 Bảng 3.13 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân cân đối 71 Bảng 3.14 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân cân đối ở vùng 1 72 Bảng 3.15 So sánh mức đầu tư phân bón với hướng dẫn bón phân cân đối ở vùng 2 72 Bảng 3.16 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho một số cây trồng của huyện Văn Quan 73 Bảng 3.17: Đánh giá khả năng sử dụng các loại hình sử dụng đất 76 Bảng 3.18. Dự kiến các kiểu sử dụng đất đến năm 2020 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1: LUT chuyên lúa tại xã Yên Phúc 50 Hình 3.2: Ruộng trồng khoai lang xã Tràng Phái 51 Hình 3.3 : LUT chuyên màu xã Yên Phúc 53 Hình 3.4: LUT cây ăn quả xã Tràng Sơn 53 Hình 3.5: LUT cây công nghiệp xã Trấn Ninh 54 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 GTSX Giá trị sản xuất 2 GTGT Giá trị gia tăng 3 CPTG Chi phí trung gian 4 LUT Loại hình sử dụng đất 5 SDĐ Sử dụng đất 6 LĐ Lao động 7 WTO Tổ chức thương mại thế giới 8 ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á 9 APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 10 AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 11 UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc 12 CNH-HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá 13 GNP Tổng sản phẩm quốc dân 14 NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 15 USD Đơn vị tiền tệ của Mỹ 16 UBND Uỷ ban nhân dân 17 BVTV Bảo vệ thực vật 18 SLLT Sản lượng lương thực 19 ĐVT Đơn vị tính 20 P/C Phân chuồng [...]... định hiệu quả và sự phù hợp của sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Phân tích, đánh giá được hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên các mặt : Kinh tế, xã hội, môi trường Xác định được các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững trên địa bàn nghiên cứu - Đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế, góp phần định hướng việc sử dụng đất nông. .. giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Văn Quan nhằm tìm ra những loại hình sử dụng đất có hiệu quả cao Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế của một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan – tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao 2.2 Yêu cầu - Đánh giá đúng điều kiện tự nhiên,... nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp bền vững là rất cần thiết Từ những lý do nêu trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn. ” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 2 Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá hiệu quả của... nhiều nông dân thuê mướn người làm ruộng để đi làm việc khác có thu nhập cao hơn, hoặc không sử dụng để lãng phí đất, không khai thác hết tiềm năng Vì vậy, vấn đề sử dụng quỹ đất nông nghiệp hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trở thành một trong những mục tiêu bao trùm nhất của xã hội 1.2 Tổng quan về hiệu quả sử dụng đất 1.2.1 Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. .. sử dụng đất nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Quan trong tương lai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đất nông nghiệp và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Khái quát về đất nông nghiệp Đất nông nghiệp là đất được xác định chủ yếu để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp như trồng trọt,... là phải chuyển từ sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa 1.1.2 Khái quát chung về tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 1.1.2.1 Sử dụng đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp trên thế giới Trong sản xuất nông nghiệp thì đất đai là nhân tố đặc biệt quan trọng Trên thế giới, mặc dù sự phát triển của sản xuất nông nghiệp của các nước không giống nhau nhưng tầm quan... kế Nông nghiệp đã tổ chức hội thảo quốc gia về đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững với sự tham gia của nhiều nhà khoa học Hội nghị đã tổng kết đánh giá việc ứng dụng quy trình đánh giá đất đai của FAO vào thực tiễn ở Việt Nam, nêu nên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để sử dụng kết quả đánh giá đất vào quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp có hiệu. .. hiệu quả Thông qua việc đánh giá khả năng thích hợp của đất đai để thấy tiềm năng đa dạng hoá của nông nghiệp, khả năng tăng vụ, lựa chọn hệ thống sử dụng đất, loại hình sử dụng đất phù hợp để tiến tới sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả cao hơn Tiến trình đánh giá đất của FAO đề xướng gồm 9 bước vận dụng trong đánh giá đất đai từ các địa phương đến các vùng, miền của toàn quốc Những Học viện Nông nghiệp. .. đơn vị đất đai, hiện trạng sản xuất, loại hình sử dụng đất, phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường, đánh giá thích hợp và lựa chọn các loại hình sử dụng đất bền vững trong nông nghiệp của vùng Trên bản đồ đơn vị đất đai và hiện trạng sử dụng đất tỉ lệ 1/250.000 đã thể hiện được 54 đơn vị đất đai với 602 khoanh, có 7 loại hình sử Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc... ngành nông nghiệp, cùng với hiệu quả kinh tế về giá trị và hiệu quả về mặt sử dụng lao động trong nhiều trường hợp phải coi trọng hiệu quả về mặt hiện vật là sản lượng nông sản thu hoạch được, nhất là các loại nông sản cơ bản có ý nghĩa chiến lược (lương thực, sản phẩm xuất khẩu…) để đảm bảo sự ổn định về kinh tế - xã hội đất nước (Bách khoa toàn thư Việt Nam) Như vậy, hiệu quả sử dụng đất là kết quả . hiệu quả sử dụng đất 8 1.2.1. Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 8 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 11 1.3. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp. 2.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 30 2.3.2. Điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Quan 30 2.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông. nêu trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn. ” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn