Đề thi môn Quản trị dịch vụ mã đề 33,34 đại học thương mại

1 515 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 21:40

Dethisinhvien.com Đề thi Quản trị dịch vụ (3 tín ) Khoa B ngày 4/6/2014 Đề 33 . câu 1. Đặc điểm kinh doanh dịch vụ ? ý nghĩa với nhà qt Câu 2 . : Khách hàng sẽ mong đợi và cảm nhận ntn đối với các dv sau (3 cái dịch vụ ) Câu 3. hỏi về cung ứng dịch vụ. ví dụ ĐỀ 34 Câu 1. Chọn 1 loại hình dịch vụ . nêu đặc điểm lao động dịch vụ Câu 2 . sự cần thiết của hàng chờ . Biện pháp quản lý Câu 3. Phân loại tiến trình cung ứng dịch vụ ? lấy ví dụ minh họa . sau (3 cái dịch vụ ) Câu 3. hỏi về cung ứng dịch vụ. ví dụ ĐỀ 34 Câu 1. Chọn 1 loại hình dịch vụ . nêu đặc điểm lao động dịch vụ Câu 2 . sự cần thi t của hàng chờ . Biện pháp quản lý Câu. Dethisinhvien.com Đề thi Quản trị dịch vụ (3 tín ) Khoa B ngày 4/6/2014 Đề 33 . câu 1. Đặc điểm kinh doanh dịch vụ ? ý nghĩa với nhà qt Câu 2 . : Khách. vụ Câu 2 . sự cần thi t của hàng chờ . Biện pháp quản lý Câu 3. Phân loại tiến trình cung ứng dịch vụ ? lấy ví dụ minh họa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Quản trị dịch vụ mã đề 33,34 đại học thương mại, Đề thi môn Quản trị dịch vụ mã đề 33,34 đại học thương mại, Đề thi môn Quản trị dịch vụ mã đề 33,34 đại học thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn