Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

52 663 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 14:31

Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu MỞ ĐẦU A. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU   !"#$%&'(')*+'),-'').'/.,*01 2 3'4* ).'')*5*674,819:2;6227"<5*'=*>24,19?6 ;622$"@,ABCD/'4*',%@6,')*+,E4,'4*1@:,,"@)* 124,5*'=*')199$;622$",ABCD')*+ '4*',$@1,,E4,'4*$@1,,"3B)FAG'HII @' (,-').'JK'4*','L1@> 2 > 2 @,ABCDJKFM*', 5*>$,:1,NO3PQB)R*FA,ABC D*FM*S@.'3F'BT*'4**U58)C' (**V')*'=**0M8N3PW)X*BC D'HII Y'D'4*',1?$,N Z'O,3,('')*7*')'*C['(*.' 'BT*,3\'D3'BT*BCDFM*@5'4* '(3,,-'').'Y*F''53]O]"N)*5* '=*%24,*0M819$1;6222"@'(')*+^Z'O,'4*2@% 2 @JT'_*V*5,`@')*YJS/,V*YUBC* *'4*3Fa'J.''B=*N)*'19%1;19:2')*+,E 4,BC'Y69T'_*V'+*V199>;622%/*5, U*bQ1?T',E4,Ncd/''e,(F0@fV/.' 'B=*@AO,)*g(3O,g(5[5B^*S/+ '3*3Dh_*Ni,gj@'L4,19?119%2')*+,E4,Y $2*38,Bd@'L4,19916222*5,U*Q17*38NVA 3klc3Zm*3'L4,19?28'*'(/'4* 62 2 NVAB^'bg)')BCM8B*=Y/@B* 4,622%/Y/CNcABCD/FM*5*62,JCM8 124,N*Wno''VZ'O,@,E'H,A BCD^Z'O,Y'DFM*7,@4,62%2Y'DFM*?9,@4,6122 BCDY'DJKFM*'C5*1,NOBCDFM*'FAB 8'+l*X*J_*kl*hgpk"JK[*5*7N222, 6 @l*X*J_* q*JK[*62N222, 6 Fr,.'.'3*5,J5BT*_**N 1 k'*_*')+.''BC/UM8FA*^d*hgpkY*3 '*'8_*O,g+Y)*')*4,,CbBC*3 ,\'835,580_**@Be')P*80 .''BCA_'[@_**3_')l*'8J5N]C 'BCAJ5U.'_**@80'''BC,B A_'[@FMB@_**3_')l*'8J5Qs5 t')BS*S@')'DSN8@C'.38,_ '*_*')+'8T/Y@bC0'BC_**_* '_'+0C_*')+38rB*BTNg^'Y', 0'''BC,BAY')/3*UM8FA*') '*'8T'+,M'r*R0'''BCC54*'BC 38D'5BC_*')+383*')^4*'`*SNk5 ,M'r')3'+')V*e**'),@uF3')**38@*= ')*J',d,B/U58)3,5B^**,')P*J5U.'3=J* ';U/(N]Y','(*gh]k3BCDFM*'+_* ')+'8T/YV3*_**BT3,M'r*R035 4**V3*4*'`*SN g3BCDFM**3,FPR3'C,3 MVJK5BS*0')*'HII N)BC*8SYT/ *P'.'5*/8l*'M,.'')D*58'.')N O*U.'3'A*5X,V,'..' '(*'Agh]k3'*C')+gh]k'303,\ .,P*@,P*B=')').'N8*5/ BT3P3''B)BC*3'+,*5 V@j'*5,*l''53;'M8*M8 'BT*gh]k'303BC*'+,*5'*CN ZCR*vF/^')@'3G“Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu”/BTU.'D*N B. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI I[BTJA80'BCJ'@'*BT*BC '@'=*'"3U.'BT'BC,-''*'8_* O,g+F5B^*'30N 6 C. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ;h'BT**'3380'3'BC ,-'F'(*JA'88''A3U/(N ;!V,**F\*3'*'8_*O,g+N]' 5*'3Y'D*F\*d*l*X*gjg(3 d*Y'A3U/('BS*'AN D. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU D1. Nội dung nghiên cứu JM*2$.JG 1"w0'BCd*5B^*')F5B^*gh]k'30 '_*[5BCDFM*38'N 6"*58*58'.'''BC'*'8 TdTC80'')D';U/(@'*Cgh]k'30N $"I[5B^*[5gh]k')*'*'8Td* DN D2. Phương pháp nghiên cứu hD'A,\'3(F**)@')*JqF\* BS**JG 1) Phương pháp kế thừa O*''3JqF\*YPP'5*3'3'A P_**'*5')*3*3BC/*R*. Y'3N 2) Phương pháp điều tra thu thập đánh giá h')'''3@5J'3*'A'@M'*3 '*T'3D'LY)e')SJ^P354**F\*3'A 'aN 3) Phương pháp phân tích tổng hợp Z*'''BCY8'Bf''@ '@U/(NNN@Y'(*)(*)/(J*(*l*')[3)(* C+8M''*T30''C*38N $ 4) Phương pháp sử dụng mô hình toán thủy văn, thủy lực hD\\'''8A'@/',53U,Uu'Jq F\*,_+'JGc_+ZnpW!xpNO*8aOB]@,_+ pW!xpNO*8a.'hj@,_+]yzxpNp]kNO*8a{O@,_ +|oOzwZf''z}'k3"@,_+ z~oycyz ZSP'()*'M,]P'A3_***T'C xpNO*8a],h'(ZhVP;!@P,_+c ]o613 ,_+c ]o11ZHAhcVzk "N)SJ^M'B@ BTD,3',V,_+'8A@D*58'3'' ''BC')**/P,_+'H(*Ac ]o11JqF\*')* ''N D3. Địa điểm nghiên cứu h[D,*'33'*'8_*O,g+N E. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ;]D'L*38][5@BCDFM*Z'O,BT Z'O,_*'*9•6229@M83_*')+P0' *f,('d*\'DBC'N]'5* /B)J[BT*\'D,*,(8 '38''84^l*X*gjg(Y*3'*'8_* O,g+Y)*'Lq'HII835B^*JA Y5v@3'_*')+'8TN ;h/M'3b)€8'S55B^*J'3 'D3,SJ^*U.'*5*5,•J'38 0'NhM83_*')+P0'*fJ'3SJ^ P*5TF\*54*')RBC3''BCl@ '*,BS*Db*5lJ''*'8T^BC 'Y*3)*'*'8_*O,g+N ;O*3[BT*BT,(J'@80' BC3'BCk'*'8_*O,g+YUu'5 B^*'303BCDFM*'[5 /BTO3BCZ'O,_*N > ;O*3U[BTV,@,(*\'F5B^* ,ABCDFM*'*'8_*O,g+'BS**C, '=*[5/_*N ;hB)*5S5DV,(*\'3'*C '30k'*'8_*O,g+''L** V'L84,6122N ;IM8FA*'3_*BS**5B^* CJ'380'BC,(''*'8T\'DN 7 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI _*')+*8,_'30'BT* gh]k"/BT3P'*')'*C'3'L0'H92 'H')BCNk(*['F')''VnF‚)4, 1996/'_*k[*3BS*')+3(*'X, /'+')V*ƒU.„Y*08D').'NLY  !"/BT'3@'e' JA',*3**33P'NVk(*[]8'4,199%@ O*[['B]8'/BT'_*30'*6•6227/BT*8' 1?7*')*YYZ'O,tNO*[['B38j'0YA 'L12•6•6227N '5*,C.' !')+k(l*5 T@*8M'BT*gh]kF*B=*M8),92…@F 'A*M8),12…Nm*' !#$%&@')*Q*:74, 'L19626227"'(')*+'),-'').'/.,*01 2 3'4* ).'')*5*674,8'L19:26227"3B)FAG 'HII @'(,-').'JK'4*','L1@> 2 >2@,ABCD JKFM*',5*6:,>$,@'Y'D'C:1,NO3 PQB)R*FA,ABCD*FM*S@.'3F 'BT*'4**U58)C'(**V')*'=**0M8N 3PWFA,ABCD'HII Y'D'4*',1?$ ,;'3*._JFA !NO3[vPn)FW8^hVP !J8@k]†)X*b017…C4*^x)F['m*'V) ,('BC,C')*VFBS*D3,*'D*‡)Fk ]†3d*F85')'*CNgm*''L4,1%72 ')^')BC@'3'=*BU58)_**Y@3,BT*y 6 BT3 6:2,@'(')*+,-'').'eYBT*R[;Y33, BT*MX*S[3,BT*1,3G1M'qy 6 ')(C1')M 'q8D"NO4,62273,BT*y 6 BT3$%9,@'4*JC ,MX*6:2,Nk3,BT*y 6 ')*8D'4*3,,-'').' Y*NL199?;6227'(,-'').''4*2@%> 2 NcCM8@_*c) ? ˆ@g(!'')D‰'W/'4,Z'O,3Y '8'')+“Báo cáo Stern”F3PWUM8FA*@BT W_*.'30Ng)X*_*'A BTBS*')+3(**5,'5*M8*3'O*[ ['B]8'@4,62$7'(,-'[0JK'4*',62N)*' HII @'('*CY'D'4*',7 2 @'BS*BS*CJA'8' ('L'=†4*3@'=†0CM{3gjcfQX,FBCC4* F081,N)*Y@*BŠ**8D,3'4*',6 2 N pAY*').'3,4*'8'F/8k,8@d*O, A@gjA3AY4*'8''58NZF\^O,A@'* $•6226@3P',j'*4*722'H'.')/'33* *+,5<^gjA@,d‹6226@BT*4*'^x)F*._J C1996@F'4*'/'C?77N222, 6 NkS112J_*4*3R* l*4*Œq^*c'/,.'')*Q*1224,NO ('58F8')+B8'+J_*4*JK0B,.'sF/8 WJ34,6272Ncd‹6226@3P*,('4*$@7 ')'.')@*M8)m4*'LF/8ec')b]•'(O*N)* Q*1$4,*0M8@J4*'^M{'4**._JCBT*4*' $24,')BC19?1;1992"NJ')j,ABCD'*C'.8 ')*5*'=*>24,19?6;622$"@,ABCD/'4*',%@6, ')*+,E4,'4*1@:,,"@)*124,5*'=*') 199$;622$"JV'OWpW'.8U'DFM*** '4*).',ABCD')*+'4*',$@1,,E4,'4*$@1,,"N )BC*8S383P'*C/,_s*''?[ 5FA'4*'(3,ABCDN[5J>@3,BT*' '534,6122X*:72,'+'(')*+'30,-' ').'JK'4*6@: 2 JC4,62223,ABCDJKFM*'L2@61, 2@>:,@*M8,(''5,V_*B=*')BCMV@Y3BD'L8 eYgh]kJK'V)/\'@V@J\'^.'@a,,-@''Ž BFM')3'^d*.''.@,3')BC''BT*Fa[' 'BS*.'3BCu,'')D3*B=*‹3V(MV #$%&N 5'*CYS,('q')*J%'H*B=*J*^d*F8 5CV,)(*122,'(d*=DNg'')D % *B=622%•622:•Oz!5)X*'('4*'L$ 2 > 2 @ 5s3BC*'')DJK[5B^**,')P*N] ,ABCDFM*5*1@2,@Z'O,JKY5*66')*B=[,.' 3q<d*')m*WY5*?')*B=,.'3q3>N722, 6 .' *\'<^g*FJY5*1:…F'.'*e*@'(*'C%2') FMNNN)*m*)X*_*bR*BC*'')D5 B^*,3R*BC/'')Dm*_*')s'5,P N)BC,j'@4*'JKFPS>2…FMJ'3'*CNc-'@ JK3,4*J.'_***5,@'=''A'4*@'BC *P'')0,')P*')'3'*C@J''Š3''*'4*NNNOR* BCBZ'O,@g*FJ@c8,)@WNNNJK[5B^*.'N O*8S/\'@''JK3,R*BC38).'Y4D'')D '@t8dY*‹N g !#$%&@FJ12'3[FV.'^ *l,''3g,8•h(@zg*FJ@ BT*k5@‰5*M)*‰@!NklcZ'O,@g* 3w*c8,)N3P'*Cm*FAC '(FM*BCDB8'+'_g4*"')* Q*624,RJK[*3_*'=*D8D'_ J*SNZCS69N222,rFRJA'8'*C'A@ 3P !'FBC'(*gh]k'30@4,6262JK Y5*'L%7')672')*B=M!5,-'CV'BC Q4*U.',d,3*JK'4*5*62…^h_*‘3h_*O,‘B*V *5,'C$2…^BCA)*‘3O,‘N’*c)'!))8@l* '[OY,* ! '4,6262_**'')D= 3BT*,BJK*5,5*72…'V,('JBCM!NpKY5*'L62 …$2…J'A'3(*'Y*8S'8'*'('4*'L1@7 2 6@7 2 N V('5ƒg3'')D*B=„FZ]P] 'BT*'843,_')B=*@\g5,_')B=*@ZBTJ '3*83,_')B=*T'*387•16•622:'V!Nklc@_* ‚kF)@'B=*')e'VZ'O,'G '(')*+').''4*'L6 2 $ 2 JC,8JK Y',?22')*B=^M![Y@S$22')*B=5)=s3q : F/m3Y',>22')*B=[')8a,BJ')u'@,,3* /@J'U.'8'@ 1:7')*B='NNN “Báo cáo Stern”@e*'_*3(*@'*3)) Fgh]k*M8)@'BS*BS*C''V,E4,')37…xz!'30D'L 8')^NOUu'))3'(*C()(*S'+''V3* 4,"BTBC'35*62…xz!-CSNO*BTV@ 3(**5,''53@X,')R*'(*U..' gh]k@Y'Db*CV')*V,1…xz!3*4,N )BC*8SY')@kT‰/*P'.'5*')' *Cl*'M,.'')D*58'.38N3P@*5 V'+')V*'300'BC*JG'.'3 3,*5,'(*gh]k3'3'*Cgh]kN O'g53*Y'*_*')+Q**'' .''*CB*C'(,ABCDFM*')*+'L,E4,'L>,, :,,@d*C*'4*'0J.'U.'3B=*('') /'+*8S3,*VV'(*J5U.'JK).'N''L BS*''_*'Ve*Gg(c_')B=*O'g5/U.'C 5*MJ')?>@7'H•pzDYC,ABCDFM*F4* '^AN3PO'g5BC',ABCD'4*',1 ,u''+JKY5*92…J/DBC38JK[ƒ'q*„@J5BT* eJK*5,72…NNN*l'm*')*‰*U,Uu'UM8 FA*'*FPJ'=DBC38@,('VBT3 UM8FA*,('ƒZVv')B=*'3„,CN OBCWC'*_*')+*mY54**m1224,3 m6224,B*CFa3BCDFM*'+'* 38_*Y54*D,J'N]'5''FA'J(Y*8S [mFP'4*'L6')(8$@7')(C[5gh]k '*_*')+_*BT*NS,_')B=*W U.',('5*Mf:'b•pzDM*.'*J_*,33* 4,05*1@6'b•pz_*'5vmN88J')m4,622% '.80'B383'.S38*U.'C DJ*',N)BC'++Y@4,622%@ “ 'BS ” *Wx)F g)ˆ, ” '')BC4,6272J • 4 ” '* “ ,,B ” – ” ' “ y65*?2… “ * ” UB “ 8 ” '– — ') ˜ *') ” M ” ' ” *3W‰_ ”  • ')S “ ' — BS ” M — '') 9 '*CB)M ˜ ' ” 4 — ,4 ” '* “ ,– ” ' “  “ _ ”  ” S ” '– — ') ˜ *'8_ “ – ” M ˜ N *16•622?_*p')Jz,J “ 8M{ — ,_')BS — */'_*  ” )4 — * ”  • * — *_*J •  “ 'M' “ BS*')– —  “  ˜ M{  — 4 ”  ˜ '8_ “ – ” M ˜ ' ˜ 'M — @BS*')– —  — 8@_ ” BS ˜ B) “ 'B ˜   ˜  ” , ” ' “ M{'k ˜ BS ” ]8' — – ” ' “  — – ” @ • _* *_ — ,* —  — *_*"N ig*FJ@YBS*')+0'B?@7')•pzDY Cd*.'D*383*[a,,-Nm*U.'FA M*:22,B=*('L2@7,1@2,JC,'VD')[ *FBCDFM*C0'B5*16:'b•pzN gh]k'30/3*'(*')A'=J**B=FM^ ,PS')'*CNhDY3'*C'(*gh]k@*B=FM/ '+,)*5dTC'A3,_')B=*J*PN zBCM83,('JF\D+G ;hDYC'+')V*V'),@_*FM^oF3_ BC+R•')JB=FD-@*lBC')*,d,B*e '4*B=*BT*BCJ*U*'0*BC*0,'LYV'BC *0,JqF\*')*,d_Q*B=FM^•h(V'4*B=*0'B+ '')RBC@'*YBC8,_sD')RBC,BN ;hDYC'+')V*e**@*B=FM^M8g*•h(" 'B=*53,R*'*('*).'DYEVm\'u Nig*FJ_*FM3,R**_3Y'D'AM*,A BCmFM*NQ^O(*l*FMBUM8FA*'5 mJC,@Y**YM_*3*8'D*=‹_* l4*[ŠF'4*N O*3811•7•622:'V(Pg(')B^*x:*l,W@F@ !@h@ '@O'g5@O*3cfFa)'V'35*O*'O' g5"@.'30/BTP3,')*BS* ')+NVk(*['BT*bx:Fa)'VkFO'g5"'L*38% 9•%•622:@BC_**'')D/'s'0'BS12'b•pz V'(**3'')D_****8SY*'30N Y@R*(*_y 6 3Q*.'BT3P') 12 [...]... hoạch quản lý tài nguyên nước, cho đến nay vẫn chưa phát hiện thấy công trình khoa học nào ở trong nước thế giới đã công bố liên quan đến vấn đề biến đổi của hệ số tiêu yêu cầu tiêu nước cho các hệ thống thủy lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nước biển dâng Đây là sở quan trọng để hình thành đề tài luận án Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy. .. vi vùng tác động đến hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống công trình phòng chống thiên tai; - Chưa công trình khoa học nào công bố về kết quả nghiên cứu liên quan đến biến đổi của nhu cầu tiêu nước biện pháp tiêu thoát nước cho các hệ thống thủy lợi nói chung Hệ thống thủy nông Nam Thái Bình nói riêng dưới tác động của BĐKH toàn cầu 1.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là mối... giới trong đó Việt Nam Các công trình khoa học ở trong nước thế giới trong những năm qua mới chỉ tập trung xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu, tìm kiếm các giải pháp hạn chế tình trạng xấu đi của khí hậu toàn cầu cũng như các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu rất ít tác giả công trình khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến từng lĩnh... giới các tổ chức quốc tế đưa ra đều hướng vào mục tiêu chính là tìm cách hạn chế, cắt giảm nguồn phát thải khí nhà kính - tác nhân chủ yếu gây nên hiện tượng BĐKH toàn cầu tìm giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Chưa phát hiện thấy công trình khoa học nào trên thế giới đã công bố liên quan đến sự biến đổi nhu cầu tiêu giải pháp tiêu nước đối với các hệ thống thủy lợi của các nước trên... 2005) [45] cũng đã xem xét đến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu Tuy nhiên do điều kiện thời gian kinh phí hạn nên bản Chiến lược này chưa xem xét được toàn diện các yếu tố biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới phát triển thuỷ lợi, cũng như chưa tính toán được đầy đủ các giải pháp cần để phòng chống các ảnh hưởng này 6) Nghiên cứu sở khoa học giải pháp công nghệ để phát triển bền vững... tiết đến diễn biến chế độ dòng chảy vùng cửa sông ven biển (chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều) cho các lưu vực sông ở Việt Nam trong đó lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình; - Chưa nghiên cứu chi tiết biến đổi khí hậu tác động cụ thể đến thay đổi nhu cầu tiêu thoát nước do tăng lượng mưa các trận mưa trong mùa mưa; - Chưa nghiên cứu, tính toán chi tiết thay đổi chế độ thủy động lực dòng chảy cho. .. IPCC các chương trình của Liên hợp quốc như UNEP, UNDP, UN/ESCAP, UNCRD, WB Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hai lưu vực sông Hồng - Thái Bình sông Cửu Long, gồm i) Tác động của biến đổi khí hậu đối với các điều kiện tự nhiên xã hội ở Việt nam, ii) Các lựa chọn chính sách đối phó với biến đổi khí hậu, iii) Chiến lược ứng phó của quốc gia Tác động của biến đổi khí hậu được xem xét đánh... đến Thừa Thiên Huế Kết quả tính toán dự báo cho thấy đến năm 2020 hệ thống thủy nông Nam Thái Bình sẽ không đảm bảo cấp đủ nước cho 18.000 ha đất canh tác của huyện Tiền Hải còn ở huyện Thái Thụy thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Thái Bình sẽ gần 6.000 ha không công trình tiêu Tại tỉnh Ninh Bình, hệ thống đê sông đều cao trình thấp, mặt đê nhỏ, chưa đảm bảo yêu cầu chống lũ kết hợp triểu dâng, hệ. .. thủy nông Nam Thái Bình xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu 22 Chương 2 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN TIÊU THOÁT NƯỚC 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG Vùng đồng bằng Bắc Bộ (còn gọi là vùng đồng bằng sông Hồng) nhìn tổng thể dạng tam giác với đỉnh là thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ còn đáy là đường bờ biển kéo dài từ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến cực nam. .. dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu 3) Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vùng hạ du ven biển lưu vực sông Hồng - Thái Bình (Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2008) [47] Kết quả nghiên cứu đánh giá sơ bộ cho thấy BĐKH sẽ tác động rất mạnh đến toàn bộ hệ thống lưu vực sông Hồng - Thái Bình như sau: Đến năm 2020 với mực nước biển . ZCR*vF/^')@'3G Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu /BTU.'D*N. trình khoa học đã nghiên cứu có liên quan đến tiêu nước và biến đổi khí hậu ở Việt Nam 1) Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Châu Á: Báo cáo của Việt Nam (ADB, 1994)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, Nghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông Nam Thái Bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU D1. Nội dung nghiên cứu, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI, TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC 1. Khái quát chung, Trạm Láng Trạm Thái Bình Trạm Văn Lý, Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng Biến đổi về nhiệt độ Biến đổi về lượng mưa và phân bố mưa năm, Biến đổi về lượng mưa lớn nhất thời đoạn ngắn, Mạng lưới trạm thủy văn Phân phối dòng chảy sơng Hồng qua các chi lưu, Biến đổi dòng chảy mùa lũ trên dòng chính sơng Hồng, Mực nước biển dâng, chế độ thuỷ triều và xâm nhập mặn, Giới thiệu chung

Từ khóa liên quan