Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi

150 784 4
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 16:10

1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục đại học nói riêng và hệ thống giáo dục nói chung luôn coi trọng việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học, cho đó là một công việc có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, học tập và rèn luyện được xem là “đôi bạn song hành” đối với bất kỳ một sinh viên nào. Nếu học tập là quá trình nâng cao trình độ tri thức chuyên môn, là hiểu biết, là kỹ năng, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất thì rèn luyện chính là quá trình sinh viên trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng cách mạng và phẩm chất đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là khát vọng vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ,…. trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập của nền kinh tế đất nước. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa học tập và rèn luyện của sinh viên, nó không chỉ được chứng minh trên thực tế mà cả dưới góc độ lý luận. Vấn đề này từ lâu đã được đặt ra và dành được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà trường. Để khẳng định cho điều đó, sinh thời, khi nói chuyện với học sinh, sinh viên - những người đang ra sức rèn luyện để trở thành công dân luôn có ích cho xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đã được cụ thể hóa và thực hiện từ năm 2002 theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng đến năm 2007, Quy chế rèn luyện đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng Quy chế rèn luyện mới (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Theo Quy chế này, cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học và toàn khóa học, học sinh, sinh viên đều được đánh giá kết quả rèn luyện của mình. Quy chế rèn luyện đã được các nhà trường quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Song, vấn đề khó khăn bắt đầu kể từ năm 2006 đến nay, việc chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Trong quá trình đó, nhiều vấn đề đã phát sinh khó khăn khi các trường thực hiện việc đánh giá. Nhiều ý kiến từ cấp cơ sở được gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục đích làm cho việc đánh giá điểm rèn luyện ngày càng công bằng hơn, thực chất hơn, khuyến khích sinh viên rèn luyện cả về chuyên môn lẫn nhân cách đạo đức. Để giúp các nhà trường thực hiện tốt Quy chế rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, nhằm hạn chế và khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thì việc nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cụ thể tại một trường đại học là rất quan trọng. Có như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu cụ thể của từng trường, phù hợp với điều kiện đào tạo của nhà trường và đảm bảo sát thực tế với sinh viên. Có thể nói trong những năm qua, trường Đại học Thủy Lợi luôn là trường đi đầu trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện, nhất là việc tiên phong trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên phù hợp với mô hình đào tạo mới. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều, từ ban giám hiệu đến các phòng, khoa trong nhà trường luôn quan tâm và có ý thức đầu tư suy nghĩ và nghiên cứu để đưa công tác này phát triển vững mạnh làm mũi nhọn phát triển nhà trường. Song cũng không tránh khỏi những thiếu sót và vướng mắc trong quá trình thực hiện, chưa đưa ra được hình thức đánh giá sát thực đối với các đối tượng sinh viên khác nhau, với các mô hình khác nhau. Từ những yêu cầu nêu trên, tác giả lựa chọn thực hiện đề tài: “Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi”. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC _______________  ________________ NGUYỄN THỊ MINH THU BIÖN PH¸P QU¶N Lý §¸NH GI¸ KÕT QU¶ RÌN LUYÖN CñA SINH VI£N TR¦êNG §¹I HäC THñY LîI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng HÀ NỘI - 2014 Lêi c ¶ m ¬n Lời đầu tiên cho phép tôi xin được trân trọng cảm ơn và bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo Học viện Quản lý giáo dục, Trung tâm Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp đỡ tôi rất tận tình trong suốt quá trình tụi được tham gia học tập, nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Trần Thị Minh Hằng, người đã trực tiếp chỉ dạy, giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi và toàn thể các bạn đồng nghiệp, người thân trong gia đình đã tận tình giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Dù đã rất cố gắng, song trong khi nghiên cứu đề tài luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tụi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và cơ quan. Hà Nội, tháng 6 năm 2014 Tác giả đề tài Nguyễn Thị Minh Thu c¸c tõ viÕt t¾t trong luËn v¨n BCH Ban chấp hành CBQL Cán bộ quản lý CNTT Công nghệ thông tin ĐHTL Đại học Thủy Lợi GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giảng viên KTXH Kinh tế xã hội NXB Nhà xuất bản PTNT Phát triển nông thôn TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TNXK Thanh niên xung kích MỤC LỤC M UỞĐẦ 1 1. Lý do ch n t i.ọ đề à 1 2. M c tiêu nghiên c u c a t iụ ứ ủ đề à 2 3. i t ng v khách th nghiên c uĐố ượ à ể ứ 2 4. Gi i h n ph m vi nghiên c uớ ạ ạ ứ 3 5. Gi thuy t khoa h cả ế ọ 3 6. Nhi m v nghiên c uệ ụ ứ 3 7. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 3 8. C u trúc lu n v nấ ậ ă 4 Ch ng 1 C S LÝ LU N V QU N LÝ ÁNH GIÁ K T QU RÈN LUY N C A SINH ươ Ơ Ở Ậ Ề Ả Đ Ế Ả Ệ Ủ VIÊN C A CÁC TR NG I H CỦ ƯỜ ĐẠ Ọ 5 1.1. T ng quan nghiên c u v n ổ ứ ấ đề 5 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 1.2. M t s khái ni m c b n liên quan n v n nghiên c uộ ố ệ ơ ả đế ấ đề ứ 11 1.2.1. Khái niệm quản lý 1.2.2. Khái niệm đánh giá 1.2.3. Khái niệm kết quả 1.2.4. Khái niệm rèn luyện 1.2.5. Khái niệm quản lý đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 1.3. Quy nh v ánh giá k t qu rèn luy n sinh viênđị ềđ ế ả ệ 15 1.3.1. Những quy định chung 1.3.2. Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm 1.3.3. Quy định phân loại kết quả và quy trình đánh giá 1.3.4. Quy định về tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện 1.4. Qu n lý ánh giá k t qu rèn luy n sinh viênả đ ế ả ệ 16 1.4.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.2. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.3. Chỉ đạo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.5. Nh ng y u t nh h ng n công tác ánh giá k t qu rèn luy n c a sinh viênữ ế ốả ưở đế đ ế ả ệ ủ . .20 1.5.1. Tâm sinh lý – xã hội của sinh viên 1.5.2. Gia đình 1.5.3. Nhà trường 1.5.4. Xã hội Ti u k t ch ng 1ể ế ươ 25 Ch ng 2 TH C TR NG QU N LÝ ÁNH GIÁ K T QU RÈN LUY N C A SINH VIÊN ươ Ự Ạ Ả Đ Ế Ả Ệ Ủ TR NG I H C TH Y L IƯỜ ĐẠ Ọ Ủ Ợ 26 2.1. C c u t ch c nh tr ngơ ấ ổ ứ à ườ 26 2.2. Th c tr ng k t qu rèn luy n c a sinh viên tr ng HTLự ạ ế ả ệ ủ ườ Đ 27 2.2.1. Ý thức học tập của sinh viên Để đánh giá rõ nét kết quả rèn luyện của sinh viên trong nhà trường về ý thức học tập, tôi đã tiến hành khảo sát 50 cán bộ, giáo viên. Kết quả thu được ở bảng sau: TT Nội dung tiêu chí Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu , kém SL % SL % SL % SL % SL % 1 Chấp hành đầy đủ quy chế và nội quy về học tập, thực tập và thi, kiểm tra 2 4 22 44 16 32 06 12 04 8 2 Kết quả học tập 1 2 09 18 18 36 15 30 07 14 3 Tham gia thi OLP các môn học và NCKH 0 0 02 4 21 42 24 48 03 6 Nhận xét: 2.2.2. Kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường TT Nội dung tiêu chí Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu , kém SL % SL % SL % SL % SL % 1 Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp theo quy định nhà trường 1 2.0 26 52 15 30 05 10 03 6 2 Chấp hành đầy đủ quy chế nội, ngoại trú 02 4 05 10 22 44 18 36 03 6 3 Chấp hành đầy đủ các quy định của nhà trường 0 0 05 10 26 52 15 30 04 8 Nhận xét: 2.2.3. Kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội TT Nội dung tiêu chí Xuất săc Tốt Khá TB Yếu , kém SL % SL % SL % SL % SL % 1 Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao các cấp 08 16 20 40 10 20 06 12 08 16 2 Tham gia đầy đủ có kết quả Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm học, các đợt sinh hoạt chính trị, thời sự 29 58 08 16 06 12 2 4.0 05 10 3 Được khen thưởng trong các hoạt động đó 0 0 06 12 28 56 14 28 02 4.0 Nhận xét: 2.2.4. Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng TT Nội dung tiêu chí Xuất săc Tốt Khá TB Yếu , kém SL % SL % SL % SL % SL % 1 Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước 02 4 18 36 12 24 15 30 05 10 2 Có lối sống lành mạnh, quan hệ tốt trong lớp, trong trường, nơi cư trú 06 12 22 44 15 30 06 12 01 2 3 Được biểu dương, khen thưởng về tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hoặc có thành tích đấu tranh bảo vệ pháp luật, cứu giúp người khó khăn hoặc hoạn nạn 01 [...]... xut v thc hin cỏc bin phỏp qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li hp lý s gúp phn nõng cao cht lng rốn luyn cho sinh viờn 6 Nhim v nghiờn cu 6.1 Nghiờn cu c s lý lun v qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn sinh viờn trng i hc; 6.2 Phõn tớch thc trng qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li; 6.3 xut bin phỏp qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn sinh viờn trng i hc Thy Li 7 Phng... nghiờn cu trong nc V bn cht thỡ vic qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn vn ang c thc hin, nú gn lin vi s hỡnh thnh nn giỏo dc i hc (GDH) Vit Nam v l mt b phn ca qun lý giỏo dc i hc v qun lý cụng tỏc sinh viờn Vic hỡnh thnh c ch qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trong cỏc c s giỏo dc i hc da trờn c s c ch qun lý cụng tỏc sinh viờn v c ch qun lý nh nc v giỏo dc v tỡnh hỡnh thc tin ca... din cỏc vn lý lun v cụng tỏc sinh viờn, t chc cụng tỏc sinh viờn trong cỏc nh trng Trung Quc, vic tin húa cụng tỏc sinh viờn v thit k vic ỏnh giỏ cụng tỏc sinh viờn, th nhng li cp khỏ ớt cỏc vn v qun lý vic ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn Trong cun sỏch, vic qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn ó c tỏc gi s dng bng thut ng o lng ỏnh giỏ tng hp cỏc t cht ca sinh viờn Thụng qua cỏc bỏo cỏo... lun v qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn cỏc trng i hc Chng 2 Thc trng qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li Chng 3 Bin phỏp qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li 5 Chng 1 C S Lí LUN V QUN Lí NH GI KT QU RẩN LUYN CA SINH VIấN CA CC TRNG I HC 1.1 Tng quan nghiờn cu vn 1.1.1 Cỏc nghiờn cu nc ngoi Khoa hc qun lý v ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn... mt phn trong khoa hc qun lý, gúp phn b sung s ton din, h thng ca khoa hc qun lý giỏo dc Tuy nhiờn, nhng nghiờn cu khoa hc v qun lý giỏo dc trờn th gii li rt ớt cú cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu v cụng tỏc sinh viờn núi chung v cụng tỏc qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trong cỏc trng i hc, cao ng núi riờng Trong s ớt cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn sõu v qun lý cụng tỏc sinh viờn cú th k n cun... luyn ca sinh viờn Cụng tỏc lu tr v s dng kt qu rốn luyn ca sinh viờn trong nh trng trong nhng nm qua c ỏnh giỏ v nhỡn nhn thụng qua bng tng hp kho sỏt 50 cỏn b v ging viờn nh sau: 2.4 Thc trng qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng HTL 42 2.4.1 Thc trng qun lý k hoch ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng HTL 2.4.2 Qun lý t chc ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn... ca sinh viờn ti cỏc nc ny khụng c chỳ trng nhiu m ch c an xen trong cỏc cụng tỏc khỏc ca cụng tỏc sinh viờn núi chung, cha rừ rng, riờng bit Chớnh vỡ vy, t chc b mỏy lm cụng tỏc sinh viờn khỏ gn nh, nhng rt chuyờn nghip, h thnh tho x lý cỏc cụng vic v nm bt cỏc nhim v rừ rng H phỏt huy ti a ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý, h tr, dch v v ỏnh giỏ sinh viờn - Qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh. .. tỏc qun lý t chc ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng HTL c nhỡn nhn rừ nột hn thụng qua bng kho sỏt ỏnh giỏ v phõn tớch ý kin ca 200 sinh viờn nh sau: 2.4.3 Ch o thc hin ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng HTL 2.4.4 Qun lý vic kim tra ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng HTL 2.5 Nhn xột chung v thc trng qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn sinh viờn... nhõn nhng tn ti trong cụng tỏc ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn Bảng số 3.1 í kin v tớnh cn thit ca cỏc bin phỏp qun lý hot ng ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn Bng s 3.2 í kin v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lý hot ng ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn Bng tng hp kt qu rốn luyn ca sinh viờn tng nm hc 1 M U 1 Lý do chn ti Giỏo dc i hc núi riờng v h thng giỏo dc núi... Thy Li 3.2 i tng nghiờn cu Bin phỏp qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li 3 4 Gii hn phm vi nghiờn cu 4.1 Gii hn v i tng nghiờn cu Qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li 4.2.Gii hn v khỏch th nghiờn cu Trng i hc Thy Li: cỏn b, ging viờn v sinh viờn trong Nh trng 5 Gi thuyt khoa hc Vic qun lý ỏnh giỏ kt qu rốn luyn ca sinh viờn trng i hc Thy Li ó t c nhng kt . trạng quản lý kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường ĐHTL 2.4.2. Quản lý tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường ĐHTL Công tác quản lý tổ chức đánh giá kết quả. đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá các hoạt động quản lý đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 3.2.7. Quản lý việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở. qu rèn luy n sinh viên đ ế ả ệ 16 1.4.1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.2. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 1.4.3. Chỉ đạo đánh giá kết quả rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi, Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi, Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn