300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Phần 3

20 981 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 00:51

19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 1/20 201. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: a - Trước năm 1911 b - Năm 1911 đến năm 1920 c - Năm 1921 đến năm 1930 d - Năm 1930 đến năm 1945 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 202. Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ: a - Năm 1921 đến năm 1930 b - Năm 1941 đến năm 1945 c - Năm 1930 đến năm 1941 d - Năm 1945 đến năm 1969 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 203. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn: a - Dân tộc với giai cấp b - Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội c - Chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa đế quốc d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 204. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hang đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là: a - Giải phóng dân tộc b - Giải phóng giai cấp c - Giải phóng con người d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 205. Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là: a - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc b - Giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập c - Đánh đổ ách áp bức, thống trị của đế quốc, thực dân giành độc lập dân tộc, hình thành nhà nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 206. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 2/20 giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Đế quốc, thực dân và tay sai của chúng b - Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu c - Chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 207. Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Đảng Cộng sản b - Khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là lien minh công – nông – tri thức c - Các lực lượng cách mạng d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 208. Theo Hồ Chí Minh muốn xây chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có: a - Cơ sở vật chất vững chắc b - Con người năng động, sang tạo c - Con người xã hội chủ nghĩa d - Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 209. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc: a - Là vấn đề cơ bàn có ý nghĩa chiến lược b - Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng c - Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 210. Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là: a - Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất b - Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất c - Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất d - Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 211. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa MácLênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là: 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 3/20 a - Xác định nghiệm vụ của Đảng b - Xác định bản chất của Đảng c - Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng d - Xác định năng lực của Đảng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 212. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là: a - Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân b - Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định c - Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra d - Cả a, b [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 213. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn. Nhà nước phải liên hệ chặc chẽ với dân b - Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động c - Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự ủy thác của dân d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 214. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân b - Dân là chủ, chính phủ là đầy tớ. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân c - Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 215. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: a - Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người b - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư c - Có tinh thần quốc tế trong sáng d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 216. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là: a - Động lực của cách mạng b - Vốn quý của cách mạng 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20 c - Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng d - Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 217. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của: a - Giai cấp công nhân b - Nhân dân lao động c - Dân tộc Việt Nam d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 218. Chiến lược kinh tế xã hội 2001 – 2010 của Đảng ta coi nhiệm vụ gì là trung tâm? a - Phát triển khoa học, giáo dục là quốc sách hang đầu b - Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa c - Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị d - Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 219. Thành phần kinh tế quá độ theo cách gọi của V.I.Lênin là thành phần kinh tế nào? a - Kinh tế nhà nước b - Kinh tế tư bản tư nhân c - Kinh tế tư bản nhà nước d - Kinh tế tập thể [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 220. Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì? a - Tạo ra bước nhảy vọt về chất trong quá trình sản xuất vật chất b - Cải biến về chất các lực lượng sản xuất hiện có trên cơ sở biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp c - Tạo ra nền kinh tế tri thức d - Tạo ra năng suất lao động cao [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 221. Nền kinh tế tri thức được xem là a - Một phương thức sản xuất mới b - Một hình thể kinh tế xã hội mới c - Một giai đoạn mới của CNTB hiện đại d - Một nấc thang phát triển của lực lượng sản xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 5/20 222. Phát triển kinh tế a - Tăng GDP theo thời gian gắn liền với thay đổi chất lượng cuộc sống b - Mức tăng GDP cao và ổn định về chính trị c - GDP/người tăng gắn liền với trình độ dân trí cao d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 223. Nguyên nhân tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong TKQĐ ở nước ta là do: a - Do trình độ LLSX còn nhiều thang bậc khác nhau, còn nhiều quan hệ sở hữu về TLSX b - Do xã hội cũ để lại c - Do quá trình cải tạo và xây dựng QHSX mới d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 224. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò gì? a - Cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất các nguồn lực và tiềm năng của nền kinh tế b - Thúc đẩy kinh tế hang hóa phát triển, khoa học, công nghệ phát triển nhanh c - Làm cho NSLĐ tăng, kinh tế tăng trưởng nhanh và hiệu quả d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 225. Các thành phần kinh tế vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau. Chúng thống nhât vì: a - Đều chịu sự chi phối của kinh tế thị trường có quản lý của nhà nước b - Đều nằm trong một hệ thống phân công lao động xã hội c - Do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và chi phối d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 226. Các thành phần kinh tế mâu thuẫn với nhau vì: a - Dựa trên các hình thức sở hữu khác nhau b - Có lợi ích kinh tế khác nhau c - Có xu hướng vận động khác nhau d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 227. Thực chất CNHHĐH ở nước ta là gì? 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 6/20 a - Thay lao động thủ công lạc hậu bằng lao động sử dụng máy móc có NSLĐ xã hội cao b - Tái sản xuất mở rộng c - Cải thiện, nâng cao đời sống nhân dâ d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 228. Yếu tố nào vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa? a - Con người b - Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế c - Khoa học – công nghệ d - Hiệu quả kinh tế xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 229. Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì? a - Để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững b - Giải phóng LLSX, huy động nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện đời sống nhân dân c - Để phù hợp xu thế quốc tế hóa, khu vực hóa kinh tế d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 230. Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất trong các câu dưới đây: nước ta hiện nay tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập vì: a - Còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu TLSX b - Còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh c - Do LLSX có nhiều trình độ khác nhau d - Còn tồn tại nhiều kiểu QHSX khác nhau [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 231. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì? a - Đảm bảo ổn định kinh tế xã hội; tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế b - Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả c - Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường d - Tất cả đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 232. Mô hình kinh tế khái quát trong TKQĐ ở nước ta là: a - Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 7/20 b - Kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN c - Kinh tế thị trường định hướng XHCN d - Kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 233. “Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đi đôi với xóa đói giảm nghèo” là: a - Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong phân phối thu nhập b - Một trong những mục tiêu phân phối thu nhập trong TKQĐ c - Một trong những nội dung của chính sách xóa đói giảm nghèo d - Một trong những giải pháp để thực hiện công bằng xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 234. Phân phối theo lao động là nguyên tắc cơ bản, áp dụng cho: a - Thành phần kinh tế nhà nước b - Thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tế tư bản nhà nước c - Cho tất cả các thành phần kinh tế trong TKQĐ d - Chỉ áp dụng cho các thành phần dựa trên sở hữu công cộng về TLSX. [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 235. So sánh kinh tế thị trường nói chung với kinh tế thị trường định hướng XHCN? a - Khác nhau hoàn toàn b - Giống nhau về bản chất chỉ khác về hình thức c - Vừa có đặc điểm chung vừa có đặc điểm riêng d - Nội dung giống nhau, chỉ khác nhau về bản chất nhà nước [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 236. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì: a - Chuyển dần sở hữu tư nhân sang sở hữu nhà nước b - Kiểm soát được kinh tế tư bản tư nhân c - Kết hợp sức mạnh của tư nhân và nhà nước d - Cả 3 nội dung trên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 237. Trong thời kỳ quá độ phải sử dụng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần do: a - Lực lượng sản xuất thấp kém b - Chưa thể xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế của xã hội cũ c - Thể hiện tính dân chủ d - Cả 3 nội dung trên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 238. Để nền kinh tế vận động theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa thì: a - Kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo b - Hạn chế mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa c - Chuyển kinh tế cá thể vào kinh tế tập thể d - Nhà nước phải độc quyền trong những ngành kinh tế quan trọng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 239. Thành phần kinh tế nhà nước a - Sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất b - Các doanh nghiệp nhà nước c - Các doanh nghiệp kinh doanh trên đất Việt Nam d - Tất cả phương án trên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 240. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân dựa trên a - Sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất b - Hội chung vốn c - Công ty tư nhân tư bản d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 241. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào? a - Không còn mang tính giai cấp b - Là nền dân chủ phi lịch sử c - Là nền dân chủ thuần túy d - Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 242. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là: a - Đổi mới mục tiêu, con đường xã hôi chủ nghĩa b - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị c - Thay đổi hệ thống tư duy lý luận d - Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20 243. Dân chủ là gì? a - Là quyền lực thuộc về nhân dân b - Là quyền của con người c - Là quyền tự do của mỗi người d - Là trật tự xã hội [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 244. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ XHCN có điểm khác biệt cơ bản nào? a - Không còn mang tính giai cấp b - Là nền dân chủ phi lịch sử c - Là nền dân chủ thuần túy d - Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 245. Bản chất chính trị của nền dân chủ XHCN thể hiện như thế nào? a - Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lợi và lợi ích của toàn thể NDLĐ, trong đó có giai cấp công nhân b - Là thực hiện quyền lực của giai cấp CN và nhân dân lao động đối với toàn XH c - Là sự lãnh đạo của giai cấp CN thông qua chính đảng của nó để cải tạo XH cũ và xây dựng XH mới d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 246. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là: a - Đổi mới mục tiêu, con đường XHCN b - Đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị c - Thay đổi hệ thống tư duy lý luận d - Đổi mới tư duy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 247. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước XHCN vừa có bản chất giai cấp CN, vừa có tính nhân rộng rãi và tính [……] sâu sắc a - Giai cấp b - Dân tộc c - Nhân đạo d - Cộng đồng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 10/20 248. Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? a - Đảng CS Việt Nam b - Mặt trận tổ chức c - Nhà nước xã hội chủ nghĩa d - Các đoàn thể nhân dân [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 249. Bản chất của nhà nước XHCN là gì? a - Mang bản chất của giai cấp CN b - Mang bản chất của đa số NDLĐ c - Mang bản chất của giai cấp CN, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc d - Vừa mang bản chất của giai cấp CN, vừa mang bản chất của NDLĐ và tính dân tộc sâu sắc [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 250. Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý mọi mặt của đời sống XH chủ yếu bằng gì? a - Đường lối, chính sách b - Tuyên truyền, giáo dục c - Hiến pháp, pháp luật d - Cả a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 251. Sự khác biệt cơ bản của nền dân chủ XHCN với các nền dân chủ của các XH có phân chia giai cấp trong lịch sử nhân loại? a - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của số đông, của tất cả quần chúng nhân dân lao động trong xã hội b - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ có tổ chức đảng cộng sản lãnh đạo c - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ được thực thi bằng luật pháp nhân dân d - Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ phi giai cấp [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 252. Trong XH có giai cấp, “Dân” là ai và do đối tượng nào quy định? a - Dân là mọi thành viên sống trong XH, dân do XH quy định b - Dân là thành viên trong xã hội do luật pháp của giai cấp thống trị quy định c - Dân là những người tham gia vào quá trình lao động sản xuất XH, họ được tổ chức kinh tế công nhận d - Bao gồm a, b, c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 253. Bản chất kinh tế của nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở nào? [...]...19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) a - Chế độ chính trị của giai cấp công nhân b - Cơ chế quản lý nền kinh tế XHCN c - Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu d - Bản chất chính trị XHCN [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 254 Phương hướng cơ bản trong việc cải cách bộ máy hành chính ở Việt Nam hiện nay? a - Tổ chức bộ máy một cách chi... d - Tất cả các câu trên đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 2 63 Thành tựu quan trọng nhất trong việc thực hiện các chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới: a - Chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung, quan lieu bao cấp sang cơ chế thị trường tự do forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 12/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) b - Chuyển từ... c [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 287 Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào: a - 06/05/1911 b - 05/06/1921 c - 05/06/1911 d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 17/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 288 Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về... học kỹ thuật c - Củng cố quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta d - Cả 3 câu trên đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 13/ 20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 268 Hơn 20 năm thực hiện đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được kết quả:... forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 15/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) d - Lê Hồng Phong [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 278 Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào? a - 22121944 b - 19121946 c - 15051945 d - 10051945 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 279 Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thong qua vào ngày tháng năm... 11/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 258 Vấn đề xã hội nào ở Việt Nam là quan trọng nhất sau cách mạng tháng tám 1945: a - Nạn đói b - Tệ nạn xã hội c - Nạn dốt d - Các câu trên đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 259 Việc đổi mới các chính sách xã hội lần đầu tiên được Đảng ta đưa vào thời gian nào? a - 10/1986 b - 11/1986 c - 12/1986 d - 01/1987 [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 260 Quyết... b - Đoàn kết quốc tế của Đảng forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 19/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) c - Kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 299 Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở: a - Kiên định các nguyên tắc tổ... triển” a - Muốn đối tác b - Đã, đang và sẽ đối tác tin cậy c - Chấp nhận đối tác d - Sẵn sàng đối tác tin cậy [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 14/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) 2 73 Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là: a - Lấy việc giữ vững môi trường... [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 2 93 Ngày 09/01/1950 được lấy làm ngày truyền thống của: forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 18/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) a - Thanh niên Việt Nam b - Học sinh, sinh viên c - Tri thức d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 294 Với cuộc tiến công chiến lược mùa xuân 1972 cùng với thắng lợi to lớn của trận... forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 16/20 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 2 83 Tháng 08 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi gì: a - Đông Dương Cộng sản Đảng b - An Nam Cộng sản Đảng c - Đông Dương Cộng sản liên đoàn d - Tất cả đều sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 284 Tháng 09 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời . hệ thống chính trị c - Thay đổi hệ thống tư duy lý luận d - Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 9/20 2 43. . Cả 3 nội dung trên [HUI.VN] ĐÁP ÁN - B 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 238 nghĩa xã hội ở nước ta d - Cả 3 câu trên đều đúng [HUI.VN] ĐÁP ÁN - D 19/05/20 13 30 0 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) forum.hui.vn/Thread -30 0- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 14/20 268.
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Phần 3, 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Phần 3, 300 Câu hỏi trắc nghiệm Lý Luận Chính Trị ( Có đáp án ) Phần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn