Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

88 322 0
  • Loading ...
1/88 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 18:03

I HC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA XUÂN NHẤT Tên đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHO HỘ NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN XÃ MINH THANH, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Lớp : 42- PTNT Khoá học : 2010 - 2014 Giáo viên hướng dẫn : ThS. Trần Cương Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN c s nht trí ca Ban giám hiu nhà trng, Ban ch nhim khoa Kinh t và Phát trin nông thôn trng i hc Nông lâm Thái Nguyên, sau khi hoàn thành khoá hc  trng tôi ã tin hành thc t  !"#$#% !&' ()*+: “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” Khóa lun c hoàn thành nh s quan tâm giúp , ca th-y cô, cá nhân, c# quan và nhà trng. Tôi xin chân thành c.m #n trng i hc Nông lâm Thái Nguyên n#i ào to, gi.ng dy và giúp , tôi trong sut quá trình hc tp nghiên c/u ti trng. Tôi xin chân thành c.m #n th-y giáo ThS. Tr-n C#ng gi.ng viên khoa Kinh t và Phát trin nông thôn, ngi ã trc tip h)ng d0n ch% b.o và giúp , tôi tn tình trong sut thi gian thc hin * tài. Tôi xin chân thành c.m #n các th-y cô giáo trong khoa Kinh t và Phát trin nông thôn ã to mi i*u kin giúp ,. 1ng thi tôi xin chân thành c.m #n s giúp , ca UBND xã Minh Thanh, các ban ngành cùng nhân dân trong xã ã to mi i*u kin giúp , tôi trong quá trình thc hin * tài. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Ma Xuân Nhất MỤC LỤC Ph-n 1: M2 3U 1 1.1. Tính cp thit ca * tài 1 1.2. M4c tiêu nghiên c/u ca * tài 3 1.2.1.M4c tiêu chung 3 1.2.2. M4c tiêu c4 th 3 1.3. M4c ích nghiên c/u ca * tài 3 1.4. Ý ngh5a ca * tài 4 1.4.1. Ý ngh5a trong hc tp 4 1.4.2. Ý ngh5a thc ti6n 4 Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 2.1. C# s lý lun ca * tài 5 2.1.1. Lý lun v* ói nghèo 5 2.1.2. Lý lun v* kinh t h7. 10 2.2. C# s thc ti6n ca * tài 17 2.2.1. Thc trng ói nghèo trên th gi)i và khu vc hin nay 17 2.2.2. Thc trng ói nghèo ti Vit Nam 19 2.2.3. Bài hc kinh nghim trong phát trin kinh t 23 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1. i tng và phm vi nghiên c/u 25 3.1.1. i tng nghiên c/u 25 3.1.2. Phm vi nghiên c/u 25 3.2. N7i dung nghiên c/u 25 3.3. Ph#ng pháp nghiên c/u 26 3.3.1. Ph#ng pháp thu thp thông tin 26 3.3.2. Ph#ng pháp x8 lý thông tin 27 3.3.3. Ph#ng pháp phân tích thông tin 27 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1. 9c im i*u kin t nhiên và kinh t xã h7i 29 4.1.1. 9c im i*u kin t nhiên 29 4.1.2. 9c im i*u kin kinh t, v:n hóa, xã h7i 32 4.1.3. ánh giá chung v* ;a bàn nghiên c/u 41 4.2. Thc trng h7 nghèo ti xã Minh Thanh 42 4.2.1. C# s phân ;nh h7 nghèo ca xã 42 4.2.2. Thc trng nghèo ca xã trong 3 n:m t< 2011-2013 43 4.2.3. Tình hình chung ca nhóm h7 i*u tra 47 4.2.4. Nguyên nhân nghèo ca các h7 i*u tra 60 4.4. Tìm hiu các ch#ng trình và chính sách phát trin kinh t cho h7 nghèo ti ;a ph#ng 65 4.4.1. Cách th/c xây dng và t= ch/c 65 4.4.2. Các ch#ng trình phát trin kinh t cho h7 nghèo 67 4.4.3. Kt qu. t c và nh>ng hn ch khi trin khai các ch#ng trình phát trin kinh t cho h7 nghèo 68 4.5. Gi.i pháp phát trin kinh t cho h7 nghèo 70 4.5.1. Ph#ng h)ng và m4c tiêu phát trin kinh t cho h7 nghèo 70 4.5.2. Các gi.i pháp phát trin kinh t cho h7 nghèo 71 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1. Kt lun 76 5.2. Kin ngh; 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN STT Ch> vit t?t Ngh5a 1 WB Ngân hàng th gi)i 2 GHI Ch% s ói nghèo toàn c-u 3 LHQ Liên hp quc 4 UBND @y ban nhân dân 5 TDTT Th d4c th thao 6 NTM Nông thôn m)i 7 GDQP-AN Giáo d4c quc phòng-an ninh 8 ANTT An ninh trt t 9 ATGT An toàn giao thông 10 BC Ban ch% o 11 MTTT M9t trn t= quc 12 L Lao 7ng 13 HTX Hp tác xã 14 CANN Công an nhân dân 15 KT-XH Kinh t xã h7i 16 GDP T=ng s.n phAm n7i ;a DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHÓA LUẬN B.ng 4.1. Tình hình s8 d4ng t ca xã Minh Thanh n:m 2013 30 B.ng 4.2: C# cu giá tr; s.n xut ca các ngành kinh t trên ;a bàn xã Minh Thanh giai on 2011-2013 33 B.ng 4.3: Tình hình dân s và lao 7ng xã Minh Thanh n:m 2013. 38 B.ng 4.4: Thng kê h7 nghèo theo #n v; thôn ti xã Minh Thanh t< n:m 2011 n n:m 2013 44 B.ng 4.5: C# cu các nhóm h7 i*u tra 46 B.ng 4.6: Tình hình s8 d4ng t ca nhóm h7 i*u tra. 47 B.ng 4.7: Tài s.n chính ca nhóm h7 i*u tra 49 B.ng 4.8: Tình hình vay vn ca các h7 i*u tra. 51 B.ng 4.9: Thng kê nhân khAu và lao 7ng ca các h7 i*u tra 52 B.ng 4.10: Thng kê h7 nghèo, h7 cn nghèo và h7 khác trong nhóm i*u tra 54 B.ng 4.11: Tình hình thu nhp ca nhóm h7 i*u tra 56 B.ng 4.12: Chi phí cho s.n xut và chi phí khác ca nhóm h7 i*u tra 58 Biu 1 4.7: So sánh chi phí gi>a các nhóm h7 58 B.ng 4.13: T=ng hp chi phí và thu nhp trong s.n xut và sinh hot ca nhóm h7 i*u tra 59 B.ng 4.14: T=ng hp nh>ng nguyên nhân d0n n ói nghèo ca nhóm h7 i*u tra 61 DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG KHÓA LUẬN Biu 1 4.1. Tình hình s8 d4ng t ca xã Minh Thanh 31 Biu 1 4.2: Phân loi h7 ca xã Minh Thanh n:m 2013 46 Biu 1 4.3: TB l nhà  gi>a các h7 i*u tra 50 Biu 1 4.4: TB l % lao 7ng ca các h7 i*u tra 53 Biu 1 4.5: TB l các nhóm kinh t h7 trong nhóm h7 i*u tra 55 Biu 1 4.6: TB l thu nhp/n:m ca các nhóm h7 57 1 Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Nghèo ói là m7t vn * mang tính cht toàn c-u luôn t1n ti trong xã h7i. Nghèo ói làm cho n*n kinh t chm phát trin, gi.i quyt vn * nghèo ói là 7ng lc  phát trin kinh t xã h7i. Ngay c. nh>ng n)c phát trin cao cCng có tình trng nghèo ói và chênh lch giàu nghèo ngày càng tr nên cách bit. Sau g-n 30 n:m =i m)i c# ch qu.n lý, Vit Nam ã t c nh>ng thành tu l)n trong tt c. các l5nh vc kinh t - v:n hóa - an ninh - quc phòng. N*n kinh t n)c ta t:ng trng nhanh chóng, i sng ca i b7 phn dân c c c.i thin rõ rt. Tuy nhiên, trong giai on chuyn =i sang n*n kinh t th; trng, .nh hng ca quá trình phát trin kinh t xã h7i không 1ng *u n tt c. các vùng, các nhóm dân c. Vì vy, m7t b7 phn dân c do các nguyên nhân khác nhau cha b?t k;p v)i s thay =i, g9p nh>ng khó kh:n trong i sng, s.n xut và tr thành ngi nghèo. Xác ;nh rõ t:ng trng kinh t ph.i g?n li*n v)i tin b7 xã h7i và môi trng,  thc hin thành công m4c tiêu a n)c ta tr thành m7t n)c công nghip vào n:m 2020, .ng và Nhà n)c ta c-n làm là a n)c ta thoát khDi n)c nghèo và kém phát trin.Vy vn * xóa ói gi.m nghèo (XGN) là m7t ch tr#ng l)n, là nhim v4 quan trng trong chin lc phát trin kinh t -xã h7i. Vit Nam là m7t n)c s.n xut nông nghip là ch yu, trong ó lao 7ng ang làm vic trong nông thôn chim g-n 70%, làm vic trong l5nh vc nông nghip chim 51%, t% l ói nghèo còn cao nhng phân b không *u gi>a các vùng, mi*n. Nhng bt kì n#i nào t< thành ph n nông thôn, 1ng bEng n mi*n núi, vùng sâu vùng xa v0n t1n ti các h7 nghèo, ngi nghèo, xã nghèo. Chính vì vy trong quá trình xây dng và =i m)i .ng và Nhà 2 n)c ta luôn 9t m4c tiêu xóa ói gi.m nghèo lên hàng -u, góp ph-n em li hiu qu. thit thc cho ngi nghèo =n ;nh thu nhp, nâng cao cht lng i sng và to mi i*u kin  áp /ng -y  nhu c-u và nguyn vng ca ngi nghèo,  cho ngi nghèo có c# h7i và i*u kin tip cn các d;ch v4 xã h7i, phát trin s.n xut và t v#n lên thoát nghèo nhEm h)ng n m4c tiêu dân giàu n)c mnh, xã h7i công bEng, dân ch, v:n minh. Xoá ói, gi.m nghèo là m7t ch tr#ng, chính sách l)n ca .ng và Nhà n)c ta trong chin lc phát trin kinh t - xã h7i. Trong quá trình chuyn =i c# cu kinh t, m7t s s h7 nông dân tr thành h7 giàu có, thu nhp và i sng t:ng lên rõ rt. 2 nh>ng vùng khác nhau ã có nh>ng ông ch trang tri, ch tri r<ng Bên cnh m7t s h7 giàu và khá gi. trong nông thôn hin nay, i b7 phn kinh t h7 nông dân còn thu7c din trung bình và nghèo. 9c bit là  vùng nông thôn và mi*n núi. Trong nh>ng n:m qua c s ch% o ca cp .ng y và chính quy*n ;a ph#ng, s nF lc ca toàn th qu-n chúng, phong trào xoá ói gi.m nghèo và làm giàu chính áng c phát trin sâu r7ng ã giúp cho nhi*u h7 vt qua ói nghèo và v#n lên khá gi., m7t s n#i ã thanh toán c nn ói kinh niên. Ch tr#ng chính sách ca .ng ta là: Xoá ói gi.m nghèo i ôi v)i khuyn khích làm giàu hp pháp, thu hGp d-n kho.ng cách thu nhp gi>a các vùng và các t-ng l)p dân c. Huyn S#n D#ng là m7t huyn còn g9p nhi*u khó kh:n trong phát trin kinh t và xã h7i. Trong ó xã Minh Thanh là m7t xã nghèo ca huyn, cùng hng /ng các ch#ng trình, chính sách ca .ng và Nhà n)c v* xóa ói gi.m nghèo. Nhân dân và chính quy*n huyn S#n D#ng nói chung và xã Minh Thanh nói riêng cùng tin hành thc hin các ch#ng trình 135, 134 và 167 ca Th tng Chính ph thành công. .ng b7 ;a ph#ng phân công giao cho các ban ngành thc hin m4c tiêu xoá ói gi.m nghèo, 1ng thi Ay mnh phong trào nông dân thi ua s.n xut, kinh doanh giDi, oàn kt giúp nhau làm giàu. ây là nhim v4 cp bách, thng xuyên và lâu dài. Làm tt 3 công tác xoá ói, gi.m nghèo sH góp ph-n em li s công bEng xã h7i, thúc Ay phát trin kinh t xã h7i. Xut phát t< nh>ng vn * lý lun và thc ti6n trên nên trong quá trình thc tp ti xã Minh Thanh, huyn S#n D#ng, t%nh Tuyên Quang em ã chn * tài nghiên c/u ca mình: “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”, làm * tài thc tp tt nghip. NhEm ánh giá úng ?n thc trng ói nghèo, tìm ra nguyên nhân và * ra nh>ng bin pháp thit thc  t<ng b)c góp ph-n xoá ói, gi.m nghèo  ;a ph#ng mình m7t cách hiu qu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1.Mục tiêu chung Xác ;nh nh>ng thun li và khó kh:n trong vic phát trin kinh t ca h7 nghèo nói riêng và ngi dân trong xã nói chung, tìm ra nguyên nhân d0n n nghèo và tái nghèo là gì. T< ó * xut m7t s gi.i pháp nhEm phát trin kinh t cho h7 nông dân trên ;a bàn xã. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Tìm hiu thc trng nghèo và công tác xóa ói gi.m nghèo ti xã Minh Thanh-S#n D#ng-Tuyên Quang. ánh giá hiu qu. ca công tác xóa ói gi.m nghèo trên ;a bàn xã Minh Thanh-S#n D#ng-Tuyên Quang. * xut các gi.i pháp nhEm xóa ói gi.m nghèo ti xã Minh Thanh-S#n D#ng-Tuyên Quang. 1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài Da trên nh>ng vn * lý lun và ph#ng pháp lun  xem xét ánh giá vn * nghèo ói ca các h7 dân nghèo  nông thôn, phân tích và ánh giá thc trng nghèo ói  vùng nông thôn và nh>ng nguyên nhân d0n n tình trng này. * xut nh>ng gi.i pháp ch yu nhEm phát trin kinh t cho các h7 nông dân nghèo t%nh Tuyên Quang. [...]... chung vào: - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người tại xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Thực trạng nghèo tại xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ nông dân trong địa bàn xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Đánh giá về những kết quả đạt được và những tồn tại của các chính sách xóa đói giảm nghèo đã và đang thực hiện tại xã Minh Thanh -Sơn. .. to lớn thúc đẩy sự phát triển của các thành phần, các ngành kinh tế khác Thực tế đã cho thấy phát triển kinh tế hộ nông dân có nhiều ưu điểm, nhiều lợi thế Hơn nữa phát triển kinh tế hộ nông dân còn giúp phát triển lực lượng sản xuất, tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho gia đình Đây là việc làm thực sự có ý nghĩa với bất kỳ một nên kinh tế nào, một xã hội nào Việc phát triển lực lượng sản... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ nghèo và các hộ nông dân trên địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài được triển khai tại xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang - Phạm vi thời gian: + Đề tài thu thập số liệu về xóa đói giảm nghèo. .. là hộ cân nghèo Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đến 650.000 đ/người/tháng là hộ cân nghèo 10 2.1.1.3 Quan điểm đánh giá hộ nghèo, cận nghèo theo địa phương Nhằm xác định chính xác đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở từng địa phương và trên cả nước, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của các địa phương và. .. tự nhiên, kinh tế, xã hội ở xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Đề tài thu thập những báo cáo tổng kết của giai đoạn 2011-2013 của xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Đề tài thu thập những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế của xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang 3.3.2 Phương pháp xử lý thông tin Phương pháp tổng hợp và sử lý thông... tăng và hiệu quả sản xuất của một lao động sẽ không ngừng được nâng lên - Đổi mới kỹ thuật sản xuất: Sự tồn tại và phát triển của kinh tế hộ nông dân với tư cách là một thành phần kinh tế tồn tại và luôn đổi mới cùng với quá trình đổi mới và phát triển của nền kinh tế Kinh tế hộ nông dân chịu sự ảnh hưởng tác động của các thành phần kinh tế khác, các yếu tố khác Qua quá trình hoạt động, nó luôn phát triển. .. đồng/người/năm và tỉ lệ hộ nghèo chiến 35,49%, đến năm 2009 bình quân thu nhập đầu người đã đạt 6,3 triệu/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20,64% 2.2.3 Bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế Qua tìm hiểu thực trạng đói nghèo và tình hình phát triển kinh tế của một số nước trên thế giới và ở nước ta trong những năm gần đây Em rút ra được một số kinh nghiệm trong phát triển kinh tế như sau: 24 Một... xóa đói giảm nghèo và các phương pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo từ năm 2011-2013, số liệu khảo sát được điều tra năm 2014 + Thời gian triển khai thực hiện đề tài: Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 04 năm 2014 + Các số liệu điều tra về hộ được tập trung vào năm 2013 3.2 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang Đề tài... trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi “ và quyết định số 72/HĐBT ngày 13-3-1990 của hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) “ về một số chủ trương biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế xã hội miền núi “ nhằm cụ thể hoá việc phát triển kinh tế- xã hội vùng cao, miền núi ngày càng đạt được nhiều thành tựu Có thể nói chưa bao giờ các chủ trương 20 chính sách của Đảng và Nhà nước lại có... tại của các chính sách xóa đói giảm nghèo đã và đang thực hiện tại xã Minh Thanh -Sơn Dương -Tuyên Quang - Giải pháp nhằm giảm nghèo ở xã Minh Thanh -Sơn DươngTuyên Quang - Những giải pháp phát triển kinh tế ở xã Minh Thanh -Sơn DươngTuyên Quang Phương pháp chọn mẫu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, và lấy 60 hộ dân, của 6 thôn để làm mẫu điều tra phân tích Tiêu chuẩn chọn mẫu điều tra: Chọn mẫu điều . D#ng, t%nh Tuyên Quang em ã chn * tài nghiên c/u ca mình: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang , làm *. !"#$#% !&' ()*+: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Khóa lun c hoàn thành nh s. MA XUÂN NHẤT Tên đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHO HỘ NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN XÃ MINH THANH, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang., Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang., Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại địa bàn xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn