Giáo án đại số 9 bài 1 căn bậc hai

4 303 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 10:58

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Tuần 1 CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. §1. CĂN BẬC HAI Năm 2013 Tiết 1 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. Phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương. * Kĩ năng: Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác, rèn kĩ năng tính toán. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, bảng phụ hình 1 (SGK). - HS: SGK. C. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Căn bậc hai số học (15’) - Các em đã học về căn bậc hai ở lớp 7, hãy nhắc lại định nghĩa căn bậc hai mà em biết? - Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau kí hiệu là a và - a . - Số 0 có căn bậc hai không? Và có mấy căn bậc hai? - Cho HS làm?1 (mỗi HS lên bảng làm một câu). - Cho HS đọc định nghĩa SGK- tr4 - Căn bậc hai số học của 16 - Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết: 0 = 0 - HS1: 9 = 3, - 9 = - 3 - HS2: 4 9 = 2 3 , - 4 9 = - 2 3 - HS3: 0, 25 =0,5,- 0, 25 = - 0,5 - HS4: 2 = 2 , - 2 = - 2 - HS đọc định nghĩa. - căn bậc hai số học của 16 là 16 (=4) - căn bậc hai số học của 5 là 5 1. Căn bậc hai số học Định nghĩa: Với số dương a, số a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0. Chú ý: với a  0, ta có: Nếu x = a thì x  0 và x 2 = a; Nếu x  0 và x 2 = a thì x = a . Ta viết: x  0, x = a  x 2 = a VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. bằng bao nhiêu? - Căn bậc hai số học của 5 bằng bao nhiêu? - GV nêu chú ý SGK - Cho HS làn?2 49 =7, vì 7  0 và 7 2 = 49 Tương tự các em làm các câu b, c, d. - Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương). Để khai phương một số, người ta có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc dùng bảng số. - Khi biết căn bậc hai số học của một số, ta dễ dàng xác định được các căn bậc hai của nó. (GV nêu VD). - Cho HS làm?3 (mỗi HS lên bảng làm một câu). - HS chú ý và ghi bài - HS: 64 =8, vì 8  0 ; 8 2 =64 - HS: 81 =9, vì 9  0; 9 2 =81 - HS: 1, 21 =1,21 vì 1,21  0 và 1,1 2 = 1,21 - HS: 64 =8 và - 64 = - 8 - HS: 81 =9 và - 81 = - 9 - HS: 1, 21 =1,1 và - 1, 21 =- 1,1 Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học (15’) - Ta đã biết: Với hai số a và b không âm, nếu a<b hãy so sánh hai căn bậc hai của chúng? - Với hai số a và b không âm, nếu a < b hãy so sánh a và b? Như vậy ta có định lý sau: Bây giờ chúng ta hãy so sánh 1 và 2 1 < 2 nên 1 2< . Vậy 1 < 2 Tương tự các em hãy làm câu - HS: a < b - HS: a < b - HS: Vì 4 < 5 nên 4 5< . 2. So sánh các căn bậc hai số học. ĐỊNH LÍ: Với hai số a và b không âm, ta có: a < b  a < b VD: VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. b - Cho HS làm?4 (HS làm theo nhóm, nhóm chẳng làm câu a, nhóm lẽ làm câu b). - Tìm số x không âm, biết: a) x >2 b) x < 1 - CBH của mấy bằng 2? 4 =2 nên x >2 có nghĩa là 4x > Vì x > 0 nên 4x >  x > 4. Vậy x > 4. Tương tự các em làm câu b. - Cho HS làm?5 Vậy 2 < 5 - HS hoạt động theo nhóm, sau đó cử đại diện hai nhóm lên bảng trình bày. - HS: lên bảng … - HS suy nghĩ tìm cách làm. - HS: 4 =2 - HS: b) 1= 1 , nên x < 1 có nghĩa là 1x < . Vì x  0 nên 1x <  x<1. Vậy 0  x < 1 - HS cả lớp cùng làm. a) Vì 4 < 5 nên 4 5< . Vậy 2 < 5 b) 16 > 15 nên 16 15> . Vậy 4 > 15 c) 11 > 9 nên 11 9> . Vậy 11 > 3 VD 2: a) x >1 1= 1 , nên x >1 có nghĩa là 1x > . Vì x  0 nên 1x >  x >1 Vậy x >1 b) 3x < 3= 9 , nên 3x < có nghĩa là 9x < . Vì x  0 nên 9x <  x < 9. Vậy 9 > x  0 Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố (12’) - Cho HS làm bài tập 1 ( gọi HS đứng tại chổ trả lời từng câu) - Cho HS làm bài tập 2(a,b) - Cho HS làm bài tập 3 – tr6 GV hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x 2 = a (a  0) tức là căn bậc hai của a. - Cho HS làm bài tập 4 SGK – HS trả lời bài tập 1 - HS cả lớp cùng làm. - Hai HS lên bảng làm. - HS1: a) So sánh 2 và 3 Ta có: 4 > 3 nên 4 3> . Vậy 2 > 3 - HS2: b) so sánh 6 và 41 Ta có: 36 < 41 nên 36 41< . Vậy 6 < 41 - HS dùng máy tính bỏ túi tính và trả lời các câu trong bài tập. - HS cả lớp cùng làm. - HS: a) x =15 a) So sánh 2 và 3 Ta có: 4 > 3 nên 4 3> . Vậy 2 > 3 b) so sánh 6 và 41 Ta có: 36 < 41 nên 36 41< . Vậy 6 < 41 a) x =15 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. tr7. - HS lên bảng làm. - Các câu 4(b, c, d) về nhà làm tương tự như câu a. Ta có: 15 = 225 , nên x =15 Có nghĩa là x = 225 Vì x  0 nên x = 225  x = 225. Vậy x = 225 Ta có: 15 = 225 , nên x =15 Có nghĩa là x = 225 Vì x  0 nên x = 225  x = 225. Vậy x = 225 Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Hướng dẫn HS làm bài tập 5: Gọi cạnh của hình vuông là x(m). Diện tích của hình vuông là S = x 2 Diện tích của hình chữ nhật là:(14m).(3,5m) = 49m 2 Màdiện tích của hình vuông bảng diện tích của hình chữ nhật nên ta có: S = x 2 = 49. Vậy x = 49 =7(m). Cạnh của hình vuông là 7m. - Cho HS đọc phần có thể em chưa biết. - Về nhà làm hoàn chỉnh bài tập 5 và xem trước bài 2. . 1, 21  0 và 1, 1 2 = 1, 21 - HS: 64 =8 và - 64 = - 8 - HS: 81 =9 và - 81 = - 9 - HS: 1, 21 =1, 1 và - 1, 21 =- 1, 1 Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học (15 ’) - Ta đã biết: Với hai số a và b. SGK- tr4 - Căn bậc hai số học của 16 - Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết: 0 = 0 - HS1: 9 = 3, - 9 = - 3 - HS2: 4 9 = 2 3 ,. phí. Tuần 1 CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. 1. CĂN BẬC HAI Năm 2 013 Tiết 1 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. Phân biệt được căn bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 9 bài 1 căn bậc hai, Giáo án đại số 9 bài 1 căn bậc hai, Giáo án đại số 9 bài 1 căn bậc hai