Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

55 768 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 04:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMA) ĐÀN LỢN THỊT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRẠI LỢN CHAROEN POKPHAND (CP) THUỘC XÃ MINH LẬP - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2010 - 2015 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMA) ĐÀN LỢN THỊT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRẠI LỢN CHAROEN POKPHAND (CP) THUỘC XÃ MINH LẬP - HUYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2010 - 2015 Giảng viên hướng dẫn: TS. BÙI THỊ THƠM Khoa CNTY - Trường ĐHNL Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thời gian thực tập tại trại lợn CP thuộc xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể các thầy cô giáo khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt là giảng viên TS.Bùi Thị Thơm đã luôn động viên, giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bảo tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khoá luận. Tôi xin chân thành cảm ơn: Toàn bộ cán bộ công nhân viên trại lợn CP thuộc xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn: Cán bộ chính quyền UBND xã Minh Lập đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi về thực tập, làm việc tại địa phương. Để góp phần cho việc hoàn thành khoá luận đạt kết quả tốt, tôi luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Anh LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên các trường đại học nói chung và sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng, nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã học được, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản xuất. Qua đó, giúp cho sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, lắm vững được phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo cho mình tác phong làm việc đúng đắn, tính sáng tạo để khi ra trường về cơ sở sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp nước ta. Xuất phát từ cơ sở trên, được sự nhất trí của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, Trại lợn ông Oai Minh Lập, UBND xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, tôi tiến hành đề tài “Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên”. Sau thời gian thực tập với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc lên tôi đã hoàn thành khoá luận. Do trình độ, thời gian, kinh phí có hạn, bước đầu còn bỡ ngỡ trong công tác nghiên cứu nên khoá luận của tôi không tránh khỏi những sai sót và hạn chế, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô, đồng nghiệp để khoá luận của tôi hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang Phần 1 CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1 1.1. Điều tra cơ bản 1 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1 1.1.1.1. Vị trí địa lý 1 1.1.1.2. Địa hình đất đai 1 1.1.1.3. Khí hậu thủy văn 2 1.1.1.4. Giao thông, thủy lợi 2 1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 3 1.1.2.1. Tình hình xã hội 3 1.1.2.2. Tình hình kinh tế 3 1.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng của trại 4 1.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của trại 4 1.1.3.2. Chức năng của trại 4 1.1.3.3. Cơ sở vật chất 5 1.1.4. Đánh giá chung 6 1.1.4.1 Thuận lợi 6 1.1.4.2. Khó khăn 6 1.2. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất 6 1.2.1. Nội dung phục vụ sản xuất 6 1.2.2. Phương pháp tiến hành 7 1.2.3. Kết quả phục vụ sản xuất 7 1.2.3.1. Công tác chăn nuôi 7 1.2.3.2. Công tác thú y 8 1.3. Kết luận, tồn tại và đề nghị 8 1.3.1. Kết luận 8 1.3.2. Tồn tại 9 1.3.3. Đề nghị 9 Phần 2 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 2.1. Đặt vấn đề 10 2.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài 11 2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 11 2.2. Tổng quan tài liệu 11 2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài 11 2.2.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới 11 2.2.1.2. Một số nghiên cứu trong nước 14 2.2.2. Cơ sở khoa học 16 2.2.2.1. Hệ hô hấp ở lợn 16 2.2.2.2. Bệnh suyễn lợn (SEP-Swine Enzootic pneumoniae) 17 2.2.2.3. Phòng và trị bệnh 22 2.3. Đối tượng, địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 27 2.3.2. Địa điểm nghiên cứu và thời gian tiến hành 28 2.3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi 28 2.3.3.1. Nội dung nghiên cứu 28 2.3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi 28 2.3.4. Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.4.1. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin 28 2.3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 29 2.3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu 30 2.4. Kết quả và phân tích kết quả 31 2.4.1. Tình hình chăn nuôi và thú y của trại 31 2.4.1.1. Tình hình chăn nuôi của trại 31 2.4.1.2. Công tác vệ sinh phòng bệnh 31 2.4.1.3. Tình hình dịch bệnh của lợn 32 2.4.2. Kết quả điều tra tình hình mắc bệnh suyễn trên đàn lợn hậu bị 5 tháng cuối năm 2014 33 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thời gian thực tập tại trại lợn CP thuộc xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể các thầy cô giáo khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt là giảng viên TS.Bùi Thị Thơm đã luôn động viên, giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bảo tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khoá luận. Tôi xin chân thành cảm ơn: Toàn bộ cán bộ công nhân viên trại lợn CP thuộc xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn: Cán bộ chính quyền UBND xã Minh Lập đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi về thực tập, làm việc tại địa phương. Để góp phần cho việc hoàn thành khoá luận đạt kết quả tốt, tôi luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Anh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Kết quả thực hiện công tác thú y 8 Bảng 2.1: Cơ cấu đàn lợn của trại 2014 31 Bảng 2.2: Quy trình sử dụng vacxin và các chế phẩm thú y phòng bệnh cho lợn tại trại 32 Bảng 2.3: Một số bệnh thường gặp trên đàn hậu bị tại trại 33 Bảng 2.4: Kết quả điều tra tình hình bệnh suyễn 5 tháng cuối năm 2014 34 Bảng 2.5: Tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn theo tuổi 35 Bảng 2.8: Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh suyễn 39 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Biểu đồ tỷ lệ lợn mắc bệnh hen suyễn do Mycoplasma gây ra qua các giai đoạn tuổi 35 Hình 2.2: Biểu đồ tỷ lệ khỏi bệnh hen suyễn lợn do Mycoplasma gây ra qua các phác đồ điều trị theo thời gian 38 1 Phần 1 CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1.1. Điều tra cơ bản 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý Xã Minh Lập nằm ở phía Tây của huyện Đồng Hỷ, cách trung tâm huyện khoảng 10 km. + Phía Đông giáp: Xã Hóa Trung + Phía Tây giáp : Xã Vô Tranh, Tức Tranh huyện Phú Lương + Phía Nam giáp : Xã Hóa Thượng Đồng Hỷ + Phía Bắc giáp : Xã Tân Long, xã Hòa Bình Đồng Hỷ. 1.1.1.2. Địa hình đất đai - Xã Minh Lập là xã thuộc vùng trung du miền núi, với địa hình nhiều đồi núi nằm rải trên toàn bộ địa giới của xã, tạo nên một địa hình không bằng phẳng và tương đối phức tạp. Vì có những đồi núi cao bao bọc nên xen kẽ là những chỗ trũng và tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm xã, những chỗ trũng này có độ dốc từ 0 - 40º. Địa hình xã nói chung cao về phía Bắc thấp dần về phía Nam - Đông Nam. Độ cao trung bình từ 49,8 - 236,8 m so với mặt nước biển. - Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất đai toàn xã theo địa giới hành chính là 1.830,19 ha. So với mặt bằng chung trên toàn huyện thì tài nguyên đất của xã Minh Lập là không nhiều. Ở đây chủ yếu là đất rừng, đất đồi núi cao và đất gò đồi, đồi thấp trồng cây lâu năm, đất ở và đất có khả năng tập trung sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỉ lệ ít. Vì vậy đất đai cần được sử dụng hợp lý, hiệu quả và tránh lãng phí. - Tài nguyên nước: Nguồn nước mặt xã có các hệ thống suối kết hợp với nước mưa cùng các nguồn ở các hồ, ao chứa nước và trạm bơm từ sông cầu đã phần nào đáp ứng đủ nhu cầu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp xã. - Nguồn nước ngầm: Có độ sâu từ 5 - 25 m với chất lượng nước được coi là hợp vệ sinh. [...]... hành đề tài: Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên” 2.1.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài Tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng chủ yếu của lợn bị bệnh, một số biến đổi về sinh lý, một số biến đổi bệnh lý của phổi lợn bệnh Từ đó hạn... Từ đó hạn chế tác hại của bệnh và đưa ra biện pháp phòng trị thích hợp tạo sản phẩm an toàn về bệnh, nâng cao hiệu quả trong nuôi lợn 2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Tìm hiểu quy trình chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh tại trại - Điều tra tình hình mắc bệnh hen suyễn ở đàn lợn thịt hậu bị - Biết được sự biến đổi lâm sàng của lợn bị bệnh - Xây dựng phác đồ phòng và trị bệnh có hiệu quả 2.2 Tổng quan... cách phòng trị bệnh cho lợn nái, lợn con, lợn thịt Đối với những nơi lợn chưa mắc bệnh suyễn thì nên tự túc về con giống Nếu mua lợn ở nơi khác về thì phải nhốt riêng ít nhất 2 tuần để theo dõi Đặng Xuân Bình và cộng sự (2007) [2] nghiên cứu tình hình nhiễm Actinobacillus Pleuropneumoniae và bệnh viêm phổi - màng phổi ở lợn đã rút ra kết luận như sau: - Lợn thịt giai đoạn 2 - 3 tháng tuổi tỷ lệ mắc bệnh. .. (ho, thở) 2 Lợn nghi mắc bệnh gồm: Lợn từ trước đó có ho và thở sau không thấy ho và thở nữa, lợn đã ở chung hay tiếp xúc với lợn bệnh nhưng chưa thấy triệu chứng ho và thở; lợn nái không thấy triệu chứng nhưng đẻ thì đàn lợn con bị suyễn 3 Lợn khỏe gồm: Những lợn từ trước chưa bao giờ phát hiện triệu 25 chứng ho và thở, sinh trưởng bình thường, lên cân; lợn chưa ở chung với lợn ốm bao giờ, lợn nái mà... sinh vật gây bệnh tấn công và gây ra hội chứng hô hấp Sự lây lan và dịch tễ học: - Mycoplasma lây qua tiếp xúc trực tiếp: Nhốt chung lợn khỏe với lợn bị nhiễm bệnh, từ lợn mẹ sang lợn con - Trong thiên nhiên chỉ có loài lợn mắc bệnh suyễn do M hyopneumonia - Lợn mắc ở các lứa tuổi, nhất là lợn con từ 2-5 tháng tuổi - Khi thời tiết thay đổi lợn dễ mắc hơn, chuồng trại ẩm thấp, vệ sinh kém bệnh dễ phát... xuân và mùa đông tỷ lệ mắc bệnh cao hơn các mùa khác - Bệnh lây chủ yếu từ lợn sang lợn, ở những trại chăn nuôi không có bệnh, các ly tốt vẫn có thể nhiễm (Nguyễn Vĩnh Phước (1976) [12] ) M Kobosch, 1999 đã kiểm tra trên 4000 phổi lợn thấy 67% phổi lợn bị viêm, 80% mắc bệnh M pneumonia - Việc lây truyền M pneumonia chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp lợn ốm ho, thở, hắt hơi truyền mầm bệnh sang lợn khỏe lợn. .. nhiều công trình nghiên cứu về căn bệnh này, nhưng chỉ mới nghiên cứu về nguyên nhân, triệu chứng bệnh và biện pháp phòng trị Nhiều phác đồ phòng và trị bệnh đã được áp dụng nhưng tới nay bệnh vẫn phát triển trên diện rộng Hiện Viện thú y quốc gia đang nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu chế tạo vaccin phòng bệnh suyễn lợn do Mycoplasma gây ra và xây dựng một số mô hình trại giống an toàn” Câu hỏi đặt ra... sang khu vực lợn ốm Những lợn còn lại, tích cực điều dưỡng và chữa trị - Khu vực lợn khỏe: Điều kiện nuôi dưỡng và quản lý như trên Thường xuyên quan sát để phát hiện con ốm và đưa sang khu vực lợn ốm; lợn nghi thì đưa sang khu vực nghi bệnh Lợn nái mỗi con để một chuồng riêng, không để lợn con chạy lung tung và tiếp xúc với đàn lợn khác Cần theo dõi đàn lợn con có một hai con phát hiện bệnh thì tìm... mật độ đàn cũng làm bệnh bùng phát Lợn bị mắc bệnh, tuy tỷ lệ chết không cao nhưng thiệt hại thì vô cùng lớn, lợn tiêu tốn thức ăn nhiều, chậm lớn, chi phí điều trị cao do đó thời gian xuất chuồng sẽ kéo dài làm thiệt hại kinh tế 11 Xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên là nơi cung cấp một lượng thịt lợn khá lớn cho địa phương và các vùng phụ cận, là nơi thuộc khu vực trung du miền núi phía... từng cục hôi và tanh, màu tro (Trương Văn Dung và cộng sự, 2002) [4] 2.2.2.3 Phòng và trị bệnh Đối với những vùng và trại chưa có bệnh - Thực hiện phương châm không nhập lợn từ ngoài vào Nếu cần thiết phải nhập thì chọn những vùng, trại từ trước chưa phát hiện ra bệnh suyễn; kiểm tra kỹ tình hình sức khỏe chỉ mua; khi đem lợn về phải cách ly 2 tháng 23 và theo dõi, không phát hiện triệu chứng bệnh mới . Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, tôi tiến hành đề tài Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện. Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, tôi tiến hành đề tài Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ MẮC BỆNH SUYỄN (MYCOPLASMA) ĐÀN LỢN THỊT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẠI TRẠI LỢN CHAROEN POKPHAND (CP)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh suyễn (Mycoplasma) đàn lợn thịt và biện pháp phòng trị tại trại lợn Charoen Pokphand (CP) thuộc xã Minh Lập Huyện Đồng Hỷ-Tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan