Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

62 2,746 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 06:01

Khãa luËn tèt nghiÖp Trêng §HSP Hµ Néi 2 SVTH: Bïi ThÞ Trang Khoa: GDCT 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ ******** BÙI THỊ TRANG VẬN DỤNG QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH TRONG TRIẾ HỌC MÁC – LÊNIN VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Triết học Người hướng dẫn khoa học : GV. NGUYỄN THỊ THÙY LINH HÀ NỘI - 2011 Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 2 Lời cảm ơn Trong quá trình triển khai và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình. Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã tận tình hớng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành khoa luận này. Em xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục Chính trị và các thầy cô giáo trong trờng Đại học S phạm Hà Nội 2 đã tận tình giảng dạy em trong suốt khoá học để em có điều kiện tích luỹ kiến thức. Em xin cũng bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình cùng bạn bè đã động viện, giúp đỡ em trong suốt thời gian em thực hiện khoá luận. Tuy nhiên, trong điều kiện thời gian có hạn cũng nh kiến thức hạn chế của bản thân, nên khoá luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự góp ý của quý thầy cô cùng bạn bè. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Bùi Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 3 Lời cam đoan Khoá luận tốt nghiệp với đề tài Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác Lênnin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi dới sự hớng dẫn của cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh. Tôi cam đoan khoá luận tốt nghiệp của mình không trùng với kết quả của các công trình đã nghiên cứu trớc đó. Sinh viên thực hiện Bùi Thị Trang Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 4 Mục lục A - Mở đầu 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu 4 5. Phơng pháp nghiên cứu 4 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5 7. Kết cấu khóa luận 5 B - Nội dung 6 Chơng 1: Một số vấn đề lý luận về quy luật phủ định của phủ định và sự nghiệp giáo dục 6 1.1. Quy luật phủ định của phủ định 6 1.1.1. Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng 6 1.1.2. Nội dung quy luật phủ định của phủ định 7 1.1.3. Nguyên tắc phơng pháp luận của quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay 9 1.2. Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay 10 1.2.1. Khái niệm giáo dục 10 1.2.2. Vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo 11 1.2.3. Quán triệt nguyên tắc phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay 13 Chơng 2: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay 15 2.1. Những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam 15 Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 5 2.2. Những yếu kém, bất cập của nền giáo dục Việt Nam 19 Chơng 3: Phơng hớng và một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 24 3.1. Bối cảnh quốc tề và trong nớc những thập niên đầu thế kỷ 21. 24 3.1.1. Bối cảnh quốc tế 24 3.1.2. Bối cảnh trong nớc 25 3.1.3. Cơ hội và thách thức đối với nền giáo dục Việt Nam 26 3.2. Phơng hớng đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay 28 3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay 30 3.3.1. Các nguyên tắc chung của sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam ( Vận dụng quy luật phủ định của phủ định) 30 3.3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay 31 C - Kết luận 46 Danh mục tài liệu tham khảo 48 Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 6 Mở ĐầU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật nói lên khuynh hớng phát triển của sự vật, hiện tợng, đó là khuynh hớng phát triển mang tính kế thừa những nhân tố tích cực, loại bỏ những nhân tố lạc hậu, lỗi thời của cái cũ, trên cơ sở đó tạo sự phát triển cho cái mới. Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nớc ta đã vận dụng quy luật này để đa ra các chủ trơng, chính sách cho công cuộc đổi mới đất nớc trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm vận dụng không thể không nói tới lĩnh vực giáo dục. Sự nghiệp giáo dục Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt đợc những thành tựu đáng tự hào, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh thành tựu đã đạt đợc, về mặt lý luận cũng nh về mặt thực tiễn giáo dục và đào tạo còn nhiều hạn chế và thiếu sót nh: cha nghiên cứu một cách có hệ thống để kế thừa các t tởng và di sản giáo dục của cha ông, cha tiếp thu đẩy đủ và kịp thời thành những tựu của giáo dục của thế giới. Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển nh vũ bão, quá trình giao lu quốc tế trên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội đợc tăng cờng và phát triển với tốc độ nhanh. Đa số các nớc đều chú trọng giáo dục - đào tạo. Để những chính sách đó không phải là sự sao chép, lai căng, không trở thành bóng mờ của ngời khác, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc, vấn đề kế tha và phát huy những giá trị tích cực của giáo dục truyền thống trong giáo dục đào tạo đang đợc nhiều nớc quan tâm, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Các nớc này đang mày mò, trăn trở tìm lời giải trong việc đúng đắn những giá trị tích cực của nền giáo dục truyền thống để kế thừa và phát huy. Trong quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo, bên cạnh những mặt tích cực thì sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở Việt Nam còn có khuynh hớng lệch lạc. Cha khắc phục đợc những truyền thống xấu, lạc hậu của nền giáo dục cũ nh chạy theo bằng cấp, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, có Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 7 khuynh hớng thơng mại hoá trong giáo dục, môi trờng giáo dục có chỗ cha lành mạnh, phơng pháp giảng dạy và học tập còn lạc hậu. Truyền thống tốt của giáo dục nh truyền thống hiếu học, tôn s trọng đạo, coi trọng giáo dục đạo đức cha phát huy đúng mức, do vậy sản phẩm của giáo dục có khuynh hớng coi nhẹ hoặc phủ nhận những giá trị quý báu của truyền thống dân tộc đợc hun đúc trong hàng nghìn năm lịch sử và những thành quả của chủ nghĩa xã hội trớc đây. Hơn bao giờ hết giáo dục - đào tạo phải ngăn chặn những xu hớng sai lầm, xác lập những xu hớng đúng đắn, xây dựng tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự cờng, phát huy năng lực nội sinh của dân tộc, đi đôi với tiếp thu tinh hoa giáo dục - đào tạo của thế giới, góp phần hình thành mẫu ngời hiện đại, đậm đà bản sắc Việt Nam. Vấn đề kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống giáo dục và đào tạo của dân tộc với những tinh hoa giáo dục - đào tạo của nhân loại trong sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo, nắm bắt tính quy luật, đánh giá đúng thực trạng của nền giáo dục Việt Nam, đề xuất những giải pháp để thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay vừa có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp cho việc lãnh đạo quản lý giáo dục - đào tạo đợc tốt hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênnin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay là cần thiết và cấp bách, nên tôi đã chọn đề tài này để làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Giáo dục - đào tạo liên quan đến mọi gia đình, mọi ngành nghề. Vì vậy, Nhiều nhà khoa học khi nghiên cứu chuyên môn của mình đều giành một phần nói về giáo dục - đáo tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại đã đề cập nhiều đến nội dung ở từng mảng vấn đề với góc độ khác nhau nh vai trò của giáo dục - đào tạo, đặc điểm của nền giáo dục - đào tạo, nội dung, chơng trình, Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 8 cơ cấu ngành nghề, tổ chức quản lý giáo dục - đào tạo Hầu nh tất cả các báo, tạp chí ra hàng ngày, hàng tháng đều dành một tỷ lệ thích đáng đề cập đến giáo dục - đào tạo, mỗi tháng có 300 400 bài viết về giáo dục - đào tạo. Với các Nghị quyết, bài viết và công trình nghiên cứu nh: Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ơng Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết đã dành một phần đánh giá thực trạng và đề ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bài viết Một số ý kiến về tình hình giáo dục hiện nay của Hoàng Tuỵ (Phát triển giáo dục 1/ 1997). Thông qua bài viết đã giúp cho ngời đọc thấy rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam. Các văn kiện Hội nghị lần thứ t Ban chấp hành Trung ơng (khoá VII), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ơng (khoá VIII) ; Giáo dục Việt Nam trớc ngỡng cửa XXI của Phạm Minh Hạc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; 50 năm phát triển giáo dục và đào tạo (1945 1995) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995; Vấn đề giáo dục và đào tạo của Phạm Văn Đồng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; Giáo dục tại Việt Nam: xu hớng phát triển và những khác biệt, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1996. Đặc biệt là bộ sách Những vấn đề về chiến lợc phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá gồm 9 tập của Viện nghiên cứu Phát triển giáo dục, (Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998) đã đánh giá chi tiết thực trạng của nền giáo dục Việt Nam trên hầu các lĩnh vực của giáo dục - đào tạo. Những kết quả nghiên cứu trên đã đề cập đến nền giáo dục - đào tạo trên nhiều phơng diện khác nhau. Song cha có bài viết nào đề cập đến việc Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy tôi mạnh dạn nghiên cứu vấn đề này để làm rõ thực trạng và đa ra phơng hớng và một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 9 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của đề tài là nhằm nghiên cứu vai trò của quy luật phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam và đề ra phơng hớng, một số giải pháp cơ bản để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nớc ta trong giai đoạn hiện nay. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nhằm giải quyết những nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá một cách khái quát lại nội dung quy luật phủ định của phủ định. - Làm rõ sự vận dụng vai trò của quy luật vào sự nghiệp đổi mới sự nhgiệp giáo dục Việt Nam hiện nay. - Đồng thời chỉ ra thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp nhằm xây dựng một nền giáo dục Viêt Nam mới. 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu của khóa luận là: quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin và vận dụng quy luật đó vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. - Phạm vi nghiên cứu của khóa luận là: quá trình giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 5. Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu của khoá luận: chủ yếu là phơng pháp biện chứng duy vật, phơng pháp lôgíc lịch sử, phơng pháp phân tích tài liệu, phơng pháp thống kê, phơng pháp phân tích tổng hợp, phơng pháp so sánh, đối chiếu. 6. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài chỉ rõ tính khoa học của quy luật phủ định của phủ định và vận dụng tính khoa học đó vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Chỉ Khóa luận tốt nghiệp Trờng ĐHSP Hà Nội 2 SVTH: Bùi Thị Trang Khoa: GDCT 10 ra thực trạng của nền giáo dục Việt Nam và đóng góp một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay. 7. Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận đợc chia làm 3 chơng, 7 tiết. CHƯƠNG 1 một số vấn đề lý luận chung về quy luật phủ định của phủ định và đổi mới giáo dục 1.1. Nội dung quy luật phủ định của phủ định 1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phủ định của phủ định Bất cứ sự vật, hiện tợng nào trong thế giới đều trải qua quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong. Sự vật cũ mất đi đợc thay thế bằng sự vật mới triết học gọi đó là phủ định. Phép biện chứng duy vật không đề cập đến sự phủ định chung mà chỉ nói đến sự phủ định làm tiền đề tạo điều kiện cho sự phát triển, cho cái mới ra đời thay thế cái cũ. Đó là sự phủ định biện chứng. Phủ định biện chứng là sự tự phủ định diễn ra do mâu thuẫn bên trong sự vật, hiện tợng quy định. Sự phủ định này đã đợc các nhà triết học Hy Lạp cổ [...]... toàn diện 1.2.3 Quán triệt nguyên tắc phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay Đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay là kết quả tất yếu của sự phủ định của phủ định Phủ định trong đổi mới giáo dục không phải là phủ định sạch trơn, xoá bỏ hoàn toàn những thành tựu mà nền giáo dục đã đạt được Phủ định ở đây là phủ định biện chứng đó là sự kế thừa những giá trị tích cực, loại... tính tất yếu của mỗi liên hệ và phát triển 1.1.2 Nguyên tắc phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay SVTH: Bùi Thị Trang 14 Khoa: GDCT Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Từ sự phân tích trên, có thể rút ra một số nguyên tắc của quy luật phủ định của phủ định là: Một là, phủ định của phủ định là sự phủ định tự thân,... tiền đề cho sự phát triển tiếp theo, cho cái mới ra đời thay thế cái cũ Hai là, phủ định của phủ định được thực hiện thông qua giải quy t mâu thuẫn bên trong sự vật Vì nguyên nhân phủ định của phủ định là do mâu thuẫn nội tại của sự vật, hiện tượng quy định Ba là, phủ định của phủ định là sự phủ định mang tính khách quan Đó là sự phủ định của sự vật, hiện tượng không phải do ý muốn chủ quan của con người,... và đãi ngộ giáo viên về cách thức tổ chức và quản lý nhà trường Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cần bao hàm nội dung kế thừa những giá trị tích cực của nền giáo dục truyền thống, loại bỏ những nhân tố không còn phù hợp, đồng thời tiếp thu thành tựu nền giáo dục nhân loại vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam 1.2.2 Sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam qua các... tại của nó là cả một quá trình lâu dài và phức tạp Với sự phân tích trên, đòi hỏi chúng ta khi vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dụcViệt Nam cần biết lựa chọn khuynh hướng đổi mới đúng đắn, phù hợp với quy luật, nhưng đồng thời cũng phải thấy cái mới không phải là sự áp đặt từ đâu đó vào mà là kết quả của phủ định biện chứng Đồng thời trong quá trình đổi mới nền giáo dục, ... cuộc đổi mới giáo dục, đạt được những thành tựu to lớn 2.2 Thực trạng của sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam 2.2.1 Những thành tựu của sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam Trước hết, Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hôi Năm học 2007 2008, cả nước có 23 triệu học sinh, sinh viên, tăng 2,86% so với năm học 2000 2001; trong đó số học. .. phương thức phủ đinh gồm hai bước là phủ định và phủ định của phủ định đó Trong đó bước phủ định thứ hai (phủ định của phủ định) diễn ra trên cơ sở kết quả của bước phủ định thứ nhất Để cho bước phủ định thứ hai có thể diễn ra và để cho sự vật, hiện tượng có thể tiếp tục cho quá trình vận động của nó thì bước phủ định thứ nhất không thể là bước phủ định sạch trơn (phủ định hoàn toàn) mà là phủ định biện... phẩm của tư duy, là kết quả nhận thức thế giới khách quan của con người Nội dung của phạm trù phủ định là sự phản ánh, là hình ảnh của sự phủ định diễn ra trong tự nhiên và trong lịch sử Không phải nội dung của sự phủ định trong tư duy quy định nội dung sự phủ định trong tự nhiên, trong lịch sử Trái lại, nội dung phủ định trong tự nhiên và lịch sử sẽ quy định trong tư duy Về phạm trù trong triết học. .. triển của sự vật Chính sự phủ định là một nấc thang xác định trong quá trình phát triển cho nên sự phủ định ấy cũng phải chịu một sự phủ định bản thân nó trong tiến trình phát triển tiếp theo của sự vật Đó chính là sự phủ định của phủ định, mà kết quả dường như quay trở lại cái cũ, khôi phục lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới Đến lượt cái này, trong tiến trình phát triển tiếp theo, sẽ lại chịu sự phủ định. .. là phủ định có sự kế thừa Chính sự kế thừa này sẽ khiến cho sự phủ định không dẫn đến sự diệt vong mà làm cho sự vật, hiện tượng phát triển PH.Ăngghen chia sự phủ định làm hai loại sự phủ định chân chính và sự phủ định xấu, không có kết quả, sự phủ định xấu, không có kết quả chính là sự phủ định thuần tuý, chủ quan, cá nhân, là một ý kiến từ bên ngoài áp đặt vào quá trình phát triển Còn sự phủ định . nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay 9 1.2. Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay 10 1.2.1. Khái niệm giáo dục. chung của sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam ( Vận dụng quy luật phủ định của phủ định) 30 3.3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay. luận tốt nghiệp với đề tài Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác Lênnin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi dới sự hớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong triết học Mác - Lênin vào sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan