Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật

120 404 4
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 23:47

KHOA LUT Lấ ANH XUN áP DụNG PHáP LUậT TRONG XéT Xử SƠ THẩM NGƯờI CHƯA THàNH NIÊN PHạM TộI - QUA THựC TIễN TỉNH THANH HóA Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: GS. TS. HONG TH KIM QU H NI - 2014 LỜI CAM ĐOAN                                 -     Tôi xin chân thành cảm ơn!  Lê Anh Xuân MỤC LỤC Trang      MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 8 1.1. Khái niệm và đặc điểm áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân 8 1.1.1.   8 1.1.2.   19 1.2. Quy trình áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân 27 1.2.1.   28 1.2.2.  37 1.2.3.  41 1.3. Các điều kiện bảo đảm áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân 46 1.3.1.               46 1.3.2.   47 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THANH HOÁ 57 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá 57 2.1.1.  57 2.1.2. -  57 2.2. Tình hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội ở tỉnh Thanh Hoá 58 2.3. Thực trạng áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá 65 2.3.1.  65 2.3.2.    69 2.3.3.               72 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THANH HOÁ 81 3.1. Quan điểm áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội 81 3.1.1.   81 3.1.2.              82 3.2. Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá 85 3.2.1.  85 3.2.2.  100 KÕT LUËN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADPL:  BLHS:  BLTTHS:    NCTT:  QPPL:  TAND:  TNHS:  TTHS:  DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang       2009 - 2013 59             - 2013 60   - 2013 61 1 MỞ ĐẦU 1. TÝnh cÊp thiÕt cña đề tài          ,    ,                .  ch  ,  ,                                         ,         .              ,            , ",     ". ,       ,                ,  ;             : "Bồi dươ ̃ ng thế hê ̣ ca ́ ch ma ̣ ng cho đơ ̀ i sau la ̀ viê ̣ c la ̀ m rất quan tro ̣ ng va ̀ cần thiết" [13].                   2                , q tr                         Ò            3         .       -                                                      tro     [...]... "Áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội – Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá" làm luận văn thạc sỹ Luật học 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến người chưa thành niên phạm tội và áp dụng pháp luật trong xét xử hình sự, xét xử người chưa thành niên phạm tội đã được một số nhà khoa học và cán bộ làm công tác thực tiễn tiến hành, công bố trong. .. thẩm người chưa thành niên phạm tội nói riêng 5 - Thực tiễn ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội ở Thanh Hoá - Những tồn tại và nguyên nhân phát sinh tồn tại của việc ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội * Về phạm vi nghiên cứu... giải pháp nhằm đảm bảo ADPL đúng đắn trong xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay Về nhiệm vụ: - Phân tích cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá như xây dựng khái niệm, nêu lên các đặc điểm và làm rõ quy trình ADPL trong xét. .. Trên cơ sở lý luận về ADPL trong hoạt động xét xử luận văn chủ yếu đi sâu nghiên cứu thực tiễn ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá từ năm 2009-2014 4 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Về mục đích: Mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội; Đánh giá thực trạng... tư pháp hiện nay 7 Kết cấu của luận văn Ngoài mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn gồm 3 chương 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm và đặc điểm áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân 1.1.1 Khái niệm áp dụng pháp. .. xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội - Đánh giá những thành tựu và hạn chế về ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân - Nêu lên những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay 6 5 Cơ sở lý luận. .. đấu tranh phòng chống tội phạm, việc nghiên cứu sâu để ADPL xét xử đối với những vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam nói chung và áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở Tỉnh Thanh Hoá nói riêng là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật Từ những lý do đó... trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án Hoạt động ADPL trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án là rất phức tạp, các vụ việc thực tế lại rất đa dạng và không giống nhau Việc ADPL là quá trình đồng thời áp dụng qui phạm pháp luật 27 hình thức và quy phạm pháp luật nội dung Tuy nhiên mục đích chính của ADPL trong xét xử sơ thẩm đối với NCTN phạm. .. phạm tội là dựa vào qui trình đầy đủ đó; đồng thời dựa trên tiêu chí áp dụng các qui phạm nội dung Quy trình áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án không phải là một qui trình riêng biệt mà là qui trình áp dụng pháp luật chung trong xét xử sơ thẩm về hình sự nhưng được thực hiện phù hợp theo những qui định, nguyên tắc đặc thù của áp dụng pháp luật với đối tượng bị áp. .. luận chung vấn đề nhà nước và pháp luật về việc áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân nói chung và của tòa án nhân dân các cấp ở tỉnh Thanh Hoá nói riêng 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Về đối tượng nghiên cứu, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề sau - Những vấn đề lý luận về ADPL nói chung và ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa . 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THANH HOÁ 81 3.1. Quan điểm áp dụng pháp luật trong. khảo và một luận án, luận văn đề cập đến áp dụng pháp luật nói chung, áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong xét xử hình sự và áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội: Những. ngƣời chƣa thành niên phạm tội ở tỉnh Thanh Hoá 58 2.3. Thực trạng áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với ngƣời chƣa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá 65 2.3.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật, Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật, Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá Luận văn ThS. Luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn