bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí

20 2,858 39
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2015, 18:06

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI TRƯỜNG THCS ÁI MỘ … *****…… PHIẾU MÔ TẢ BÀI DỰ THI CẤP QUỐC GIA DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 Tên chủ đề: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Môn học chính được vận dụng để dạy chủ đề: Hóa học Các môn học tích hợp: Sinh học,Vật lí, Địa lý,Giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch, Giáo dục công dân. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà Tổ: Sinh – Hóa – Địa Ngày sinh: 26/09/1978 Môn: Hóa học Điện thoại: 0914.362.456; Email: thuhaaimo1978@gmail.com Hà Nội 2015 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí CHỦ ĐỀ: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ (4 tiết) A. MỤC TIÊU: I. Kiến thức: Học xong chủ đề này học sinh đạt được các mục tiêu sau: - Nêu được khái niệm ô nhiễm không khí (Hóa học 8- Bài 28: Không khí- sự cháy. Địa lí 7- bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. Sinh học 9- Bài 54: Ô nhiễm môi trường) - Hiểu được các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí (Hóa học 8- Bài 28: Không khí-sự cháy, bài 36: Nước. Địa lí 7- bài 17: Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Tài liệu thanh lịch văn minh lớp 8,9- Tiết 4: Ứng xử với môi trường tự nhiên. Hóa học 9- Bài 41: Nhiên liệu. Sinh học 9- Bài 54: Ô nhiễm môi trường. Sinh học 6- Tiết 56: Thực vật góp phần phần điều hòa khí hậu.). - Hiểu được hậu quả của ô nhiễm không khí đỗi với tự nhiên và đời sống con người (Hóa học 8- Bài 28: Không khí-sự cháy. Địa lí 7- bài 17: Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Tài liệu thanh lịch văn minh lớp 8, 9- Tiết 4: Ứng xử với môi trường tự nhiên. Hóa học 9-Bài 1: Tính chất hóa học của oxit, bài 41: Nhiên liệu. Sinh học 9- Bài 54: Ô nhiễm môi trường. Sinh học8- Bài 22: Vệ sinh hệ hô hấp. - Đề ra được các giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí (Hóa học 8- Bài 28: Không khí-sự cháy, bài 36: Nước. Địa lí 7- bài 17: Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Tài liệu thanh lịch văn minh lớp 8, 9- Tiết 4: Ứng xử với môi trường tự nhiên. Hóa học 9- Bài 41: Nhiên liệu. Sinh học 9- Bài 55: Ô nhiễm môi trường, bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bài 61: Luật bảo vệ môi trường. Sinh học 6- Tiết 56: Thực vật góp phần phần điều hòa khí hậu.). II. Kỹ năng: Qua dạy học chủ đề: - Phát triển cho học sinh các năng lực: năng lực làm việc độc lập, tích cực, hợp tác và sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề để thực hiện tốt các nhiệm Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 2 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí vụ cá nhân (Biết phát triển các ý tưởng cá nhân về năng lượng - nhiên liệu theo sơ đồ tư duy). - Phát triển năng lực hợp tác: Biết thảo luận chia sẻ ý tưởng với các thành viên trong nhóm và hợp tác để lập một sơ đồ tư duy mới chung của nhóm về năng lượng, nhiên liệu trên cơ sở tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong nhóm. - Biết cách thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và xử lí các thông tin thu nhận được (Phân tích, tổng hợp, vẽ biểu đồ ) rút ra những nhận xét về vấn đề cần tìm hiểu về ô nhiễm không khí. III. Thái độ: - Học sinh có ý thức chăm sóc, giữ gìn sức khỏe bản thân và người thân (Sinh học 8- Bài 22: Vệ sinh hệ hô hấp. - Học sinh có ý thức tham gia bảo vệ, tuyên truyền người thân và cộng đồng cùng có ý thức bảo vệ môi trường không khí nói riêng và môi trường nói chung (Giáo dục công dân 7- Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tài liệu thanh lịch văn minh lớp 8,9- Tiết 4: Ứng xử với môi trường tự nhiên. B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ. 1. Khái niệm ô nhiễm không khí. 2. Thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. 3. Hậu quả ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người. 4. Một số giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí. 5. Liên hệ ô nhiễm không khí tại địa phương. C. CHUẨN BỊ. 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Tài liệu phát tay cần giới thiệu cho học sinh. - Máy chiếu đa phương tiện. - Giấy A0, A4, bảng nhóm, bút dạ, kéo, băng dính…để hoc sinh thảo luận, xác định chủ đề cần tìm hiểu, ghi kết quả thảo luận nhóm. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 3 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Địa chỉ internet hoặc nguồn để tìm kiếm và thu thập thông tin. Thực tiễn địa phương, sách báo, tranh ảnh, thông tin, hình ảnh trên mạng. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, các tư liệu cần tìm hiểu, chuẩn bị các hoạt động cần tiến hành và kết quả thu thập được, sẵn sàng nhận sự phân công của nhóm. - Thiết bị chụp ảnh, ghi âm để thực hiện chủ đề học tập. D. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC. 1. Phương pháp dạy học: - Dạy học theo chủ đề. - Dạy học nêu vấn đề. - Dạy học theo nhóm. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 2. Hình thức dạy học: kết hợp dạy học nội khóa và ngoại khóa. E. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: Xác định nội dung của chủ đề - xây dựng lựa chọn tiểu chủ đề và kế hoạch làm việc. - GV đưa ra chủ đề chung để học sinh cùng tìm hiểu: “Ô nhiễm không khí” - GV yêu cầu học sinh xác định các nội dung chính cần tìm hiểu của chủ đề. - GV chốt các nôin ding chính cần nghiên cứu là: + Thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. + Hậu quả ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người. + Một số giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí. + Liên hệ ô nhiễm không khí tại địa phương. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 4 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Giáo viên cùng học sinh xây dựng các tiểu chủ đề trên cơ sở các nội dung chính của chủ đề và định hướng của giáo viên về các vấn đề học sinh hứng thú. - Học sinh đã xác định các tiểu chủ đề như sau: + Tiểu chủ đề 1: Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. + Tiểu chủ đề 2: Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người. + Tiểu chủ đề 3: Các giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí. + Tiểu chủ đề 4: Ô nhiễm không khí với biến đổi khí hậu toàn cầu. + Tiểu chủ đề 5: Ô nhiễm không khí ở quận Long Biên. - Sau khi xác định các tiểu chủ đề, giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn tiểu chủ đề theo sở thích và yêu cầu các học sinh cùng sở thích về một tiểu chủ đề tạo thành một nhóm.Các nhóm bầu nhóm trưởng để điều hành các bước hoạt động tiếp theo của nhóm: + Nhóm 1: Lựa chọn chủ đề: “Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí”, + Nhóm 2: Lựa chọn chủ đề: “Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người”. + Nhóm 3: Lựa chọn chủ đề: “Các giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí” + Nhóm 4: Lựa chọn chủ đề: “Ô nhiễm không khí với biến đổi khí hậu toàn cầu”. + Nhóm 5: Lựa chọn chủ đề: “Ô nhiễm không khí ở quận Long Biên” Hoạt động 2: Các nhóm thảo luận xây dựng kế hoạch làm việc. 1. Phác thảo đề cương: Các nhóm dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên, đã thảo luận về các vấn đề cần giải quyết của tiểu chủ đề, từ đó phác thảo đề cương nghiên cứu. - Tiểu chủ đề 1: “Những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí” cần giải quyết các vấn đề: + Nguyên nhân do tự nhiên. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 5 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí + Nguyên nhân do con người là chủ yếu: các hoạt động sống và sản xuất cảu con người. - Tiểu chủ đề 2: “Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người” cần giải quyết các vấn đề: + Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với tự nhiên. + Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với đời sống con người . • Tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. • Tác hại của ô nhiễm không khí đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. • Tác hại của ô nhiễm không khí với nuôi trồng thủy sản… • Tác hại của ô nhiễm không khí đối với công trình giao thông, di sản văn hóa… - Tiểu chủ đề 3: “Các giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí” cần giải quyết các vấn đề: + Giảm lượng khí thải: công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt.Tìm hiểu các văn bản, nghị định trong nước và thế giới về giảm lượng khí thải. + Qui hoạch: các khu đô thị, các khu công nghiệp, bãi rác… + Trồng và bảo vệ rừng. + Ý thức cộng đồng. + Sử dụng thuốc trừ sâu. Thuốc bảo vệ thực vật. + ………. - Tiểu chủ đề 4: “Ô nhiễm không khí với biến đổi khí hậu” cần giải quyết các vấn đề: + Mưa axit. + Hiệu ứng nhà kính. + Nóng kên toàn cầu. + Thủng tầng ozon. + Gia tăng lũ lụt, hạn hán, mua, bão, động đất, sống thần…. - Tiểu chủ đề 5: “Ô nhiễm không khí ở quận Long Biên” cần giải quyết các vấn đề: + Thực trạng ô nhiễm không khí. + Nguyên nhân ô nhiễm. + Các giải pháp cần làm để giảm ô nhiễm không khí 2. Giáo viên và học sinh các nhóm cùng xác định các nguồn tài nguyên cần khai thác và nơi có thể tìm kiếm các nguồn tài liệu để thực hiện chủ đề: thư viện (sách, báo, tạp Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 6 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí chí), Internet, thực tế trong cộng đồng Nguồn tài liệu sẽ được bổ sung trong quá trình thực hiện chủ đề. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách khai thác các nguồn tài liệu, cách ghi chép và trích dẫn tài liệu tham khảo, sử dụng các nguồn tài liệu Với tài liệu sách, báo in cần ghi rõ: Tên, tác giả, nơi xuất bản và năm xuất bản của tài liệu. Lưu ý với tài liệu khai thác trên Internet cần ghi rõ ngày của bài báo 3. Lập kế hoạch: a. Học sinh thảo luận lập kế hoạch thực hiện chủ đề. b. Sau khi xây dựng được qui mô nghiên cứu, học sinh thảo luận xác định các nhiệm vụ cần thực hiện để đạt mục tiêu, đồng thời phân công các thành viên trong nhóm ai sẽ làm gì và thời gian hoàn thành, xác định phương tiện và sản phẩm theo mẫu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Tên chủ đề: Nhóm: Tên thành viên: Nhiệm vụ: Phương tiện: Thời hạn hoàn thành: Dự kiến sản phẩm: Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 7 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 2: Học sinh trình bầy kế hoạch làm việc của nhóm. * Giáo viên yêu cầu các nhóm cử đại diện trình bày kế hoạch thực hiện của nhóm, các nhóm khác và giáo viên bổ sung ý kiến, học sinh chỉnh sửa và hoàn thiện kế hoạch. * Học sinh tiến hành thực hiện chủ đề ( 1tuần) a. Thu thập thông tin: Học sinh tiến hành thu thập các thông tin theo nhiệm vụ được giao đảm bảo mục tiêu của chủ đề: từ sách báo, tranh ảnh, internet hoặc làm thực nghiệm. b. Xử lí thông tin: Các thông tin thu thập được tiến hành xử lí, có thể sử, các tranh ảnh được chọn lọc, bình luận; các số liệu được so sánh, bình luận, giải thích. Các thành viên trong nhóm thường xuyên trao đổi để tập hợp dữ liệu, giải quyết vấn đề, kiểm tra tiến độ. Trong qua trình xử lí thông tin, các nhóm đã tiến hành xin ý kiến giáo viên nhờ đó các nhóm được giúp đỡ kịp thời để đảm bảo tiến độ và hướng đi của chủ đề. c. Xây dựng sản phẩm: Tập hợp tất cả các kết quả đã phân tích thành sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng có thể được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 8 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 3:Giới thiệu sản phẩm trước lớp - Nhóm trưởng các nhóm trình bày kết quả hoạt động của nhóm mình, thành viên khác trong nhóm có thể bổ sung. - Các nhóm khác theo dõi nội dung và đặt câu hỏi thảo luận làm rõ hơn vấn đề cần tìm hiểu. - GV chính xác hóa các nội dung và khắc sâu kiến thức cốt lõi. + Nhóm 1 thực hiện tiểu chủ đề 1: Trình bầy dưới dạng đoạn phim. + Nhóm 2 thực hiện tiểu chủ đề 2: Trình bầy bằng cách trình chiếu Powerpoint. + Nhóm 3 thực hiện tiểu chủ đề 3: Trình bầy bằng cách làm đoạn phim. + Nhóm 4 thực hiện tiểu chủ đề 4: Trình bầy bằng trình chiếu Powerpoint. + Nhóm 5 thực hiện tiểu chủ đề 5: Trình bầy bằng đoạn phim. - Giáo viên phát phiếu đánh giá, yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành để tiết 4 đánh giá. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 9 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 4: Đánh giá- tổng kết chủ đề - Giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm được tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau về quá trình, kết quả làm việc của các thành viên trong nhóm và nhóm bạn theo phiếu đánh giá. Phiếu đánh giá Nội dung đánh giá Các mức độ Đánh dấu x vào ô tương ứng Mức độ 1 ( Trung bình) Mức độ 2 ( Khá) Mức độ 3 ( Tốt) Mức độ 4 ( Rất tốt) Tính sáng tạo. Tính khoa học. Tính chính xác. Nội dung phong phú Tạo ấn tượng cho người xem( hấp dẫn, mới lạ) Cảm tưởng sau khi xem nhóm bạn trình bày. - Giáo viên tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, thái độ làm việc, nội dung và kết quả của các vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra và trình bày của từng nhóm, về: năng lực thu thập và xử lí thông tin của học sinh; năng lực giao tiếp, biểu đạt; năng lực sáng tạo; năng lực hợp tác thông qua các hoạt động nhóm, thực hiện chủ đề Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 10 [...]... chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 3: Học sinh giới thi u sản phẩm trước lớp Nhóm 1: Trình bày nguyên nhân ô nhiễm không khí Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 18 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Nhóm 2: Trình bày hậu quả ô nhiễm không khí Nhóm 3: Trình bày giải pháp giảm ô nhiễm không khí Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 19 Dạy học theo chủ. .. Hà 13 Dạy học theo chủ đề tích hợp - Bài:Sự nổi Chủ đề: Ô nhiễm không khí 2 Tài liệu phát tay Ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây mùi khó chịu, giảm thị lực khi nhìn xa do bụi.Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không. .. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 15 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 1: Giáo viên giới thi u chủ đề Học sinh thảo luận xây dựng kế hoạch làm việc Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 16 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí Tiết 2: Học sinh trình bày kế hoạch làm việc của nhóm Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 17 Dạy học. . .Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 1 Khái niệm: Ô nhiễm không khí là sự có mặt các chất lạ trong không khí hoặc sự biến đổi các thành phần không khí làm cho nó không sạch: bụi, mùi khó chịu hoặc giảm tầm nhìn 2 Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: - Nguyên nhân do tự nhiên: + Động đất + Núi lửa + Cháy rừng… Nguyên nhân do con người là chủ yếu: + Khí thải công nghiệp... thực vật - Chôn lấp đốt rác một cách khoa học Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 11 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Tuyên truyền để nâng cao ý thức mọi người cùng bảo vệ môi trường không khí - Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, xử phạt nghiêm khắc các cơ quan, tổ chức có ý vi phạm PHỤ LỤC 1 Nội dung các bài liên quan a Môn Sinh học: * Lớp 6: - Bài 21: Quang hợp - Bài... điều hòa khí hậu - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật * Lớp 8: - Bài 22: Vệ sinh hệ hô hấp * Lớp 9: - Bài 54: Ô nhiễm môi trường - Bài 55: Ô nhiễm môi trường - Bài 58: Sử dung hợp lí tài nguyên thi n nhiên - Bài 61: Luật bảo vệ môi trường b Môn Hóa học * Lớp 8: - Bài 28: Không khí- sự cháy - Bài 36: Nước * Lớp 9: - Bài 1: Tính chất hóa học của oxit - Bài 3: Tính chất hóa học của axit Trường THCS... 12 Dạy học theo chủ đề tích hợp - Bài 27: Cacbon Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Bài 28: Các oxit của cacbon - Bài 36: Metan - Bài 40: Dầu mỏ và khí thi n nhiên - Bài 41: Nhiên liệu c Môn Địa lí * Lớp 6: - Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực lên bề mặt trái đất - Bài 17: Lớp vỏ khí - Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất - Bài 20: Hơi nước trong không. .. Hơi nước trong không khí *Lớp 7 - Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa - Bài: Hoạt đông nông ngiệp và công nghiệp ở đới ôn hòa và đới nóng d.Tài liệu thanh lịch văn minh lớp 8,9 - Bài 4: Ứng xử với môi trường tự nhiên e Môn GDCD * Lớp 7: - Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thi n nhiên g Môn Vật lí: * Lớp 7: Bài: Bức xạ ánh sáng * Lớp 8: - Bài: Bức xạ nhiệt - Bài: Đối lưu Trường THCS Ái Mộ Giáo... khoa học Jason West thuộc Đại học Bắc Carolina, đồng tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng ô nhiễm không khí là một trong những nhân tố rủi ro môi trường quan trọng nhất đối với sức khỏe con người, và trong số các ca tử vong vì nguyên nhân này thì khu vực Đông Á và Nam Á chiếm nhiều nhất do có dân số đông và mức ô ô nhiễm không khí nghiêm trọng Nghiên cứu mới đây tại Đức đã cho thấy ô nhiễm không khí. .. nghị khí hậu tại Châu Âu được tổ chức gần đây, các nhà khí hậu học trên thế giới đã đưa ra dự báo rằng đến năm 2050 nhiệt độ của Trái Đất sẽ tăng thêm 1,5 – 4,50 °C nếu như con người không có biện pháp hữu hiệu để khắc phục hiện tượng hiệu ứng nhà kính Một hậu quả nữa của ô nhiễm khí quyển là hiện tượng Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 14 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không . lưu. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 13 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Bài:Sự nổi. 2. Tài liệu phát tay Ô nhiễm môi trường không khí Ô nhiễm môi trường không. giảm ô nhiễm không khí. + Liên hệ ô nhiễm không khí tại địa phương. Trường THCS Ái Mộ Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà 4 Dạy học theo chủ đề tích hợp Chủ đề: Ô nhiễm không khí - Giáo viên cùng học. gây ô nhiễm không khí. + Tiểu chủ đề 2: Hậu quả của ô nhiễm không khí đối với tự nhiên và đời sống con người. + Tiểu chủ đề 3: Các giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí. + Tiểu chủ đề 4: Ô nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí, bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí, bài dự thi dạy học chủ đề tích hợp liên môn đạt giải quốc gia bài ô nhiễm môi trường không khí

Từ khóa liên quan