Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp

71 381 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2015, 18:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐINH THỊ MAI HUỆ CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI CỦA HỆ POLYME NANOCOMPOZIT NỀN EPOXY CHỨA CÁC HẠT BaTiO 3 PHA TẠP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý Mã số : 60 44 01 19 Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn TS. Phan Thị Tuyết Mai Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp này được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Nhiệt động học và Hoá keo, Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cám ơn PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, người đã trực tiếp giao đề tài và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn thạc sỹ này. Em xin chân thành cám ơn TS. Phan Thị Tuyết Mai đã giúp đỡ em trong suốt thời gian làm thực nghiệm và đã có những trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức hết sức quan trọng, giúp em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cám ơn NCV. Isabelle Martin, TS. Pascal Carriere, PTN MAPIEM, Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp, đã hỗ trợ thực hiện các phép đo đặc trưng DSC, DMA của vật liệu compozit chế tạo. Em xin chân thành cám ơn các Thầy cô giáo Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang bị cho chúng em hệ thống kiến thức khoa học và tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận với các đề tài khoa học. Tôi xin chân thành cám ơn các bạn làm tại Phòng Thí nghiệm Nhiệt động học và Hoá keo đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Nghiên cứu thực hiện trong khóa luận này được hỗ trợ một phần kinh phí của đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NASFOSTED, 104.03-2012.62). Tôi xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè đã quan tâm và giúp đỡ để hoàn thành báo cáo khóa luận này. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014 Học viên Đinh Thị Mai Huệ i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3 1.1. Tổng quan về vật liệu polyme compozit chứa hạt áp điện kích thước nano 3 1.1.1. Tổng quan về vật liệu polyme compozit 3 1.1.2. Giới thiệu về BaTiO 3 và BaTiO 3 -Sr kích thước nano 5 1.1.3. Các kỹ thuật phân tán hạt nano vào trong nền polyme 8 1.1.4. Các tính chất đặc trưng của vật liệu polyme compozit chứa các hạt áp điện kích thước nano 10 1.1.5. Những ứng dụng cơ bản 11 1.2. Ảnh hưởng của môi trường lên tính chất của vật liệu polyme compozit 11 1.2.1. Ảnh hưởng của môi trường nhiệt độ 11 1.2.3. Ảnh hưởng của môi trường muối 15 1.2.4. Ảnh hưởng của môi trường tia UV 16 CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 24 2.1. Hóa chất, thiết bị và dụng cụ 24 2.2. Chế tạo vật liệu 25 2.2.1. Quy trình chế tạo vật liệu BaTiO 3 pha tạp Sr 25 2.2.2. Chế tạo polyme compozit nền nhựa epoxy chứa hạt nano BaTiO 3 -Sr 26 2.2.2.1. Biến tính hạt nano BaTiO 3 và BaTiO 3 -Sr bằng hợp chất silan -APS . 26 2.2.2.2 .Phản ứng đóng rắn hệ nhựa DGEBA-DDM 26 ii 2.2.2.3. Chế tạo polyme compozit nền nhựa epoxy chứa hạt nano BaTiO 3 và BaTiO 3 -Sr 27 2.3. Phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc trưng và tính chất của vật liệu 28 2.4. Chuẩn bị các môi trường theo dõi, khảo sát 30 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1. Đặc trưng tính chất bột nano BaTiO 3 -Sr chế tạo 32 3.1.1. Đặc trưng nhiễu xạ tia X 32 3.1.2. Đặc trưng phân bố cỡ hạt 34 3.1.3. Đặc trưng thế bề mặt hạt 35 3.1.4. Đặc trưng hằng số điện môi 35 3.2. Biến tính bề mặt các hạt áp điện nano BaTiO 3 và (Ba,Sr)TiO 3 bằng hợp chất ghép nối γ-APS 36 3.3. Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu polyme compozit nền epoxy chứa hạt BaTiO 3 và BaTiO 3 pha tạp Sr 38 3.4. Ảnh hưởng của môi trường phơi mẫu với hệ polyme nanocompozit chứa hạt áp điện BaTiO 3 và (Ba,Sr)TiO 3 43 3.4.1. Môi trường ẩm 43 3.4.1.1.Môi trường có độ ẩm tương đối 100% 43 3.4.1.2. Môi trường có độ ẩm tương đối 50% 45 3.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 48 3.4.3. Ảnh hưởng của ánh sáng tử ngoại 51 3.4.4. Ảnh hưởng của môi trường muối (nước biển nhân tạo) 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTO BaTiO 3 , Bari titanat BST, BaTiO 3 -Sr BaTiO 3 pha tạp Sr DDM 4,4-điamino điphenyl metan DGEBA Epoxy diglyxidyl ete bis-phenol A EP Nhựa Epoxy FT-IR Hồng ngoại biến đổi Fourier (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) IR Phân tích hồng ngoại (Infrared Spectroscopy) SEM Hiểm vi điện tử quét (Scaning Electron Microscope) XRD Nhiễu xạ tia X (X ray diffraction) ε Hằng số điện môi (Dielectric constant) / Độ thẩm điện môi (Permittivity)  -APS γ-aminopropyl trimethosysilane PC Polyme Compozit iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Cấu trúc perovskit (nguồn internet). 6 Hình 1.2. Cấu trúc lập phương của BaTiO 3 . 7 Hình 1.3. Ảnh chụp SEM của hạt BaTiO 3 và BaTiO 3 -Sr . 7 Hình 1.4. Sự phụ thuộc hằng số điện môi theo tần số của hạt BaTiO 3 -Sr so với BaTiO 3 . 8 Hình 1.5: Cơ chế tạo liên kết ngang trong nhựa epoxy . 18 Hình 1.6 Cơ chế 1 20 Hình 1.7.Cơ chế 2 21 Hình 1.8. Cơ chế 3 21 Hình 1.9 Cơ chế 4 22 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tổng hợp BaTiO 3 pha tạp nguyên tố Sr bằng phương pháp thủy nhiệt. 25 Hình 3.1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu BaTiO 3 -Sr. 32 Hình 3.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X chuẩn của BaTiO 3 cấu trúc lập phương. 33 Hình 3.3. Phổ phân tích năng lượng tán xạ tia X của BaTiO 3 -Sr. 34 Hình 3.4. Giản đồ phân bố cỡ hạt đo trên thiết bị phân bố cỡ hạt bằng tia Lase và ảnh chụp SEM của (a) - BaTiO 3 , (b) - (Ba,Sr)TiO 3 34 Hình 3.5. Giản đồ phân bố điện thế bề mặt của hạt BaTiO 3 và BaTiO 3 -Sr. 35 Hình 3.6. Sự phụ thuộc của hằng số điện môi của mẫu bột ép từ vật liệu BaTiO 3 (a) và BaTiO 3 -Sr (b) theo tần số. 36 Hình 3.7. Phổ FT-IR ghép và không ghép silan của hạt nano BaTiO 3 -Sr (a) và BaTiO 3 (b) 37 Hình 3.8. Mô phỏng sự ghép silan trên bề mặt hạt BaTiO 3 37 Hình 3.9. Đường phân tích nhiệt vi sai của các hạt BaTiO 3 -Sr (a), BaTiO 3 -Sr ghép silan (b), BaTiO 3 (c), và BaTiO 3 ghép silan (d). 38 Hình 3.10. Sơ đồ mô phỏng phản ứng giữa hạt BaTiO 3 biến tính γ-APS với nhựa epoxy 39 Hình 3.11. Đường DSC của mẫu mẫu trắng epoxy. 40 Hình 3.12. Đường DSC của mẫu nanocompozit BaTiO 3 /epoxy. 40 Hình 3.13. Đường DSC của mẫu nanocompozit BaTiO 3 -silan/epoxy. 40 v Hình 3.14. Đường DSC của mẫu nanocompozit (Ba,Sr)TiO 3 /epoxy. 41 Hình 3.15. Đường DSC của mẫu nanocompozit (Ba,Sr)TiO 3 -silan/epoxy. 41 Hình 3.16. Hằng số điện môi của các mẫu PC. 42 Hình 3.17. Phổ FT-IR của các mẫu PC phơi theo thời gian trong môi trường có độ ẩm tương đối 100%: (a) EP/BTS, (b) EP/BTS silan, (c) EP/BTO, và (d) EP/BTO silan. 44 Hình 3.18. Diện tích của pic tại 3400cm -1 theo thời gian xử lý mẫu trong môi trường độ ẩm tương đối 100% 45 Hình 3.19. Phổ IR của các mẫu PC phơi theo thời gian trong môi trường có độ ẩm tương đối 50% : (a) EP/BST, (b) EP/BST silan 46 Hình 3.20. Phổ IR của các mẫu PC phơi theo thời gian trong môi trường có độ ẩm tương đối 50% : (a) EP/BTO, và (b) EP/BTO silan. 47 Hình 3.21. Diện tích của pic tại 3400cm -1 theo thời gian xử lý mẫu trong môi trường độ ẩm tương đối 50%. 48 Hình 3.22. Phổ IR của các mẫu PC phơi theo thời gian trong môi trường tại nhiệt độ 100 o C: (a) EP/BST, (b) EP/BST silan, (c) EP/BTO, và (d) EP/BTO silan 49 Hình 3.23. Phổ FT-IR các đỉnh pic tại 1650 và 1730 cm -1 các mẫu PC phơi theo thời gian tại 100 o C: (a) EP/BST, (b) EP/BST silan, (c) EP/BTO, và (d) EP/BTO silan. 50 Hình 3.24. Phổ FTIR của các mẫu PC theo thời gian trong điều kiện chiếu tia UV: (a) EP/BST, (b) EP/BST silan. 52 Hình 3.25. Phổ FTIR của các mẫu PC theo thời gian trong điều kiện chiếu tia UV: (a) EP/BTO, và (b) EP/BTO silan. 53 Hình 3.26. Phổ IR của các mẫu PC phơi trong môi trường UV theo thời gian : (a) EP/BST, (b) EP/BST silan. 54 Hình 3.27. Phổ IR của các mẫu PC phơi trong môi trường UV theo thời gian : (a) EP/BTO, và (b) EP/BTO silan. 55 Hình 3.28. Sự thay đổi một số pic đặc trưng trong phổ FTIR của PC theo thời gian trong điều kiện chiếu tia UV : (a) EP/BST, (b) EP/BST silan, (c) EP/BTO, và (d) EP/BTO silan. 56 Hình 3.29. Phổ IR của PC theo thời gian trong môi trường nước biển nhân tạo: (a) EP/BTS, và (b) EP/BTS silan. 57 Hình 3.30. Phổ IR của PC theo thời gian trong môi trường nước biển nhân tạo: (a) EP/BTO, và (b) EP/BTO silan. 58 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Dữ liệu XRD chuẩn của BaTiO 3 cấu trúc lập phương . 33 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay nhu cầu sử dụng vật liệu có hằng số điện môi cao ngày càng tăng mạnh do sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện, điện tử. Vật liệu compozit, với sự kết hợp của các vật liệu khác nhau cho những tính chất ưu việt hơn hẳn các vật liệu thành phần có thể đáp ứng được rất tốt yêu cầu này, đặc biệt là vật liệu compozit nền polyme. Để có thể áp dụng được trong thực tiễn, thì việc tìm hiểu tính chất điện môi và những yếu tố ảnh hưởng lên hằng số điện môi của vật liệu này là hết sức cần thiết. Hơn nữa, với những tính năng ưu việt so với các loại vật liệu truyền thống như độ bền riêng, modul đàn hồi riêng cao, chống mài mòn tốt, bền trong các môi trường xâm thực vật liệu polyme compozit ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của ngành kinh tế quốc dân như công nghiệp đóng tàu, chế tạo vỏ máy bay, ô tô, vật liệu xây dựng và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội [21]. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm có độ ăn mòn cao, vật liệu polyme compozit là lựa chọn tốt nhất để thay thế sắt thép, gỗ và trong tương lai thay thế dần cả hợp kim đặc biệt, hay sẽ được sử dụng như lớp phủ để bảo vệ bề mặt kim loại [1]. Ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh vật liệu polyme gia cường bằng sợi thủy tinh, một số phòng thí nghiệm đang tập trung nghiên cứu các loại compozit trên cơ sở nhựa epoxy, cao su thiên nhiên với các chất gia cường có nguồn gốc từ thiên nhiên như đất sét, tre nứa, sợi dứa Sợi thiên nhiên có một số ưu điểm hơn so với sợi thủy tinh như: thân thiện với môi trường, tỷ trọng thấp, giảm trọng lượng cho sản phẩm compozit, giá thành hạ [7]. Mặc dù đã đạt được một số kết quả trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo polyme compozit, việc khảo sát tìm mối tương quan giữa thành phần pha, cấu trúc, sự tương hợp, cơ chế kết dính, tính chất cơ nhiệt,… của vật liệu compozit còn thiếu hệ thống. Việc nghiên cứu cơ chế kết dính, sự lão hóa của vật liệu polyme compozit đòi hỏi các thiết bị, máy móc phân tích ở kích cỡ vi mô không phải phòng thí nghiệm nào ở Việt nam cũng có được. Ngoài ra, việc đánh giá độ bền cơ nhiệt trong môi trường khí hậu nóng ẩm đòi hỏi phải dùng đến những phép đo cũng như các phương pháp nghiên cứu đặc biệt, đòi hỏi nhiều thời gian và 2 công sức. Phương án chế tạo một vật liệu thông minh có thể tự cảm biến được quá trình lão hóa của vật liệu trước khi vật liệu hỏng hóc là một giải pháp rất hữu hiệu để khắc phục tình trạng trên [4]. Như ta đã biết, sự lão hóa, rạn nứt vật liệu chủ yếu gây ra do sự phá hủy bề mặt giữa các pha trong vật liệu compozit. Sự phá hủy bề mặt pha gây ra do ứng suất biến dạng trong hệ bề mặt pha ba chiều. Sự biến dạng này có thể đo được trực tiếp bằng cách đưa vào hệ các hạt áp điện có kích thước nano như những trung tâm cảm biến (sensơ). Từ đó tạo cơ sở dễ dàng điều chỉnh thành phần vật liệu nhằm tạo ra các loại polyme compozit bền vững trong môi trường ăn mòn và khí hậu nóng ẩm. Vì vậy đề tài “Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ polyme nanocompozit nền epoxy chứa các hạt BaTiO 3 pha tạp” có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cấp thiết. Mục đích của đề tài Chế tạo và đặc trưng tính chất vật liệu nano BaTiO 3 pha tạp nguyên tố Stronti và vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy chứa các hạt BaTiO 3 và BaTiO 3 pha tạp Sr kích thước nano. Đối tượng nghiên cứu: 1. Chế tạo vật liệu nano BaTiO 3 pha tạp nguyên tố Stronti bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng tiền chất muối BaCl 2 , TiCl 3 , Sr(NO 3 ) 2 và KOH. 2. Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy chứa hạt BaTiO 3 và BaTiO 3 pha tạp Sr kích thước nano biến tính và không biến tính bằng γ-amino propyl trimetoxy silan (γ-APS). 3. Khảo sát sự biến đổi cấu trúc, tính chất của vật liệu polyme compozit trong một số điều kiện khí hậu nhân tạo (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và độ mặn). Cấu trúc của luận văn bao gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo trong luận văn gồm có các chương như sau :  Chương 1: TỔNG QUAN  Chương 2: THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN [...]... điện với tính chất điện môi tốt nhưng giòn và khó gia công và vật liệu polyme với tính chất mềm dẻo và khả năng gia công chế tạo dễ dàng tạo ra vật liệu polyme compozit chứa hạt áp điện có những tính chất khác biệt, vượt qua được những hạn chế của vật liệu áp điện và vật liệu polyme riêng rẽ Sự có mặt của hạt nano áp điện làm thay đổi tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu polyme compozit 1.1.4.1 Tính. .. khí 1.1.4 Các tính chất đặc trưng của vật liệu polyme compozit chứa các hạt áp điện kích thước nano [2] Tính chất của vật liệu polyme compozit là sự tổ hợp tính chất của các thành phần khác nhau có trong vật liệu Tuy nhiên, tính chất của PC không bao gồm tất cả tính chất của các cấu tử thành phần khi chúng đứng riêng rẽ mà chỉ lựa chọn trong đó những tính chất tốt và phát huy thêm Sự kết hợp của vật... compozit 1.1.4.1 Tính chất điện môi Như ta đã biết rằng tính chất điện môi của compozit chứa hạt áp điện kích thước nano phụ thuộc vào nhiều thông số: kích thước, hình dạng, hằng số điện môi, hình thái phân bố, phần thể tích của hạt áp điện trong compozit và sự suất hiện của vùng tương tác pha giữa hạt áp điện với các thành phần khác trong compozit 1.1.4.2 Tính chất cơ học Sự có mặt của các hạt nano ảnh hưởng... phá vỡ các liên kết giữa các phân tử nền và cốt sợi Với nhựa nhiệt rắn epoxy, một loại polyme thường được sử dụng như chất kết dính, chất phủ và chất nền trong vật liệu compozit Vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa nền epoxy được sử dụng rất phổ biến như chất bao phủ cho các linh kiện điện tử và như chất cách điện trong kỹ thuật điện áp cao do có tính chất hóa học, tính chất nhiệt, điện và cơ khí... (hình 1.3.) (b) BaTiO3- Sr (a) BaTiO3 Hình 1.3 Ảnh chụp SEM của hạt BaTiO3 và BaTiO3- Sr [2] 7 Hình 1.4 Sự phụ thuộc hằng số điện môi theo tần số của hạt BaTiO3- Sr so với BaTiO3 [2] Từ hình 1.4 ta có thể thấy hạt BaTiO3- Sr có hằng số điện môi cao hơn đáng kể hạt BaTiO3 Điều đó cho thấy tiềm năng ứng dụng của hạt BaTiO3- Sr là rất lớn và thích hợp hơn trong việc sử dụng vào việc chế tạo vật liệu polyme compozit... BaTiO3 pha tạp nguyên tố Sr bằng phương pháp thủy nhiệt 25 2.2.2 Chế tạo polyme compozit nền nhựa epoxy chứa hạt nano BaTiO3- Sr 2.2.2.1 Biến tính hạt nano BaTiO3 và BaTiO3- Sr bằng hợp chất silan -APS Quy trình biến tính ghép hạt nano BaTiO3 và BaTiO3- Sr với γ-aminopropyl trimetoxy silan (-APS) được thực hiện theo quy trình đã công bố trong tài liệu [5] Hạt nano BaTiO3 và BaTiO3- Sr được phân tán vào... phần nền polyme chi phối Nước bị hấp thụ vào vật liệu chủ yếu theo cơ chế khuếch tán Các cơ chế khác như sự hấp thụ nước qua các mao dẫn và qua các vết nứt chiếm một tỉ lệ rất nhỏ Mức độ hấp nước phụ thuộc phần lớn vào bản chất của nền polyme, sự sắp xếp định hướng của của sợi, nhiệt độ, độ ẩm tương đối của môi trường Sự xâm nhập của các phân tử nước gây ra sự dẻo hóa và sự thủy phân của nền polyme. .. mẫu được tạo thành dạng màng hoặc dạng khối và đóng rắn ở điều kiện nhiệt độ, thời gian xác định Mẫu sau khi đã đóng rắn được làm nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng 2.2.2.3 Chế tạo polyme compozit nền nhựa epoxy chứa hạt nano BaTiO3 và BaTiO3- Sr Polyme compozit được khảo sát ở nghiên cứu này là hệ PC nền nhựa epoxy chứa 5% hạt nano BaTiO3, (Ba,Sr)TiO3 ghép và chưa ghép silan Quy trình chế tạo vật liệu... đến nhiệt độ phòng và được đặt trong bình hút ẩm 1 tuần trước khi đem đi đo các tính chất 2.3 Phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc trưng và tính chất của vật liệu 2.3.1 Phương pháp đo tính chất điện môi Tính chất điện môi của các mẫu compozit được đo trên thiết bị RCL Master PM 3550 tại Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN (cặp điện cực bằng Au-Au, điện thế 5V, khoảng... khảo sát, theo dõi môi trường độ ẩm - Hệ thống thí nghiệm, khảo sát, theo dõi trong môi trường nước biển - Hệ thống thí nghiệm, khảo sát, theo dõi trong môi trường nhiệt độ - Hệ thống thí nghiệm, khảo sát, theo dõi trong điều kiện chiếu tia UV - Dụng cụ thủy tinh các loại 2.2 Chế tạo vật liệu 2.2.1 Quy trình chế tạo vật liệu BaTiO3 pha tạp Sr Vật liệu BaTiO3 pha tạp Sr đã được lựa chọn tổng hợp bằng . MAI HUỆ CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI CỦA HỆ POLYME NANOCOMPOZIT NỀN EPOXY CHỨA CÁC HẠT BaTiO 3 PHA TẠP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý Mã. chất điện môi của hệ polyme nanocompozit nền epoxy chứa các hạt BaTiO 3 pha tạp có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cấp thiết. Mục đích của đề tài Chế tạo và đặc trưng tính chất vật liệu. đổi tính chất cơ, điện, nhiệt của vật liệu polyme compozit. 1.1.4.1. Tính chất điện môi Như ta đã biết rằng tính chất điện môi của compozit chứa hạt áp điện kích thước nano phụ thuộc vào nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp, Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp, Chế tạo và khảo sát tính chất điện môi của hệ Polyme Nanocompozit nền Epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp