Quyết định xử lý kỷ luật

2 687 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 15:21

LOGO CTY CƠ QUAN…………. (CÔNG TY ……… ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……… - Căn cứ quy chế kỷ luật của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.Thi hành kỷ luật (hi hình thúc kỷ luật) Ông (Bà) Sinh ngày Quê quán trú quán Đơn vị công tác hiện nay: Nghề nghiệp bậc lương Mức lương: Phạm các khuyết điểm Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày tháng năm phổ biến đến Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Nhân sự ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị và ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC 1 TÊN CÔNG TY LOGO CTY 2 TÊN CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định xử lý kỷ luật, Quyết định xử lý kỷ luật, Quyết định xử lý kỷ luật