CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO- CÓ ĐÁP ÁN

73 912 1
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 09:29

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO *** Chương I: SỰ ĐIỆN LI Bài1: SỰ ĐIỆN LI 1.Chất nào sau đây không dẫn điện được ? A.NaCl rắn khan B.NaOH nóng chảy C. KCl nóng chảy D.HBr trong dung môi nước 2.Chất nào sau đây không phân li ra iôn khi hòa tan vào nước? A.ZnSO 4 B.C 2 H 5 OH C.HClO 4 D.KOH 3.Dung dịch chất nào sau đây dẫn được điện? A.C 2 H 5 OH trong nước B.Glixerol trong nước C.C 6 H 12 O 6 trong nước D.CH 3 COONa trong nước 4.Một dung dịch có chứa a mol +3 Al , b mol +2 Zn , c mol − Cl , d mol −2 4 SO .Hệ thức liên hệ giữa a,b,c,d được xác định là: A.3a + 2b = c + 2d B.a + b =c+ d C.3a + c = 2b + 2d D.3a + 2d =2b + c 5.Một dung dịch có chứa 0,2 mol +3 Fe , 0,1 mol +2 Zn , x mol − Cl , y mol −2 4 SO .Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu 48,6 g chất rắn khan ,hỏi giá trị của x,y bằng bao nhiêu? A.0,1 và 0,6 B.0,6 và 0,1 C.0,2 và 0,1 D.0,1 và 0,2 Bài 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI 6.Nồng độ mol của +3 Al và −2 4 SO trong dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1 M lần lượt là: A.0,1 M và 0,1 M B.0,2 M và 0,3M C.0,3M và 0,2M D.Kết quả khác 7.Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH 3 COOH + H + - 3 OCOCH Độ điện li α của CH 3 COOH sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào dung dịch trên vài giọt HCl? A. Tăng dần B Giảm dần C.Không thay đổi D.Lúc đầu tăng sau đó giảm 8.Nồng độ mol của CH 3 COOH và + H trong dung dịch CH 3 COOH 0,1 M là bao nhiêu ? Biết độ điện li α của CH 3 COOH bằng 1,32% A.9,868 .10 -2 M và 0,132.10 -2 M B.0,132 .10 -2 M và 9,868 .10 -2 M C.0,1 M và 1,32 .10 -3 M D.Kết quả khác 9.Trong dung dịch CH 3 COOH 0,01 M có [ + H ]= 4,11 .10 -4 M. Độ điện li α của CH 3 COOH ở nồng độ đó bằng bao nhiêu? A.2% B.4,11 .10 -4 % .4,11 % D.1,32% 10.Dung dịch CH 3 COOH 0,043 M có độ điện li α là 2%.pH của dung dịch đó bằng bao nhiêu? A.8,6 .10 -4 B.2 C.4 D.3,066 Bài 3: AXÍT ,BAZƠ VÀ MUỐI 11.Theo Bronstêt thì kết luận nào sau đây đúng ? A.Axít hoặc bazơ chỉ có thể là phân tử ,không phải là iôn. B.Trong thành phần của axít có thể không có Hiđrô C.Trong thành phần của bazơ phải có nhóm (OH) D.Axít là chất nhường proton, bazơ là chầt nhận proton. 12.Nồng độ mol của iôn − OH trong dung dịch NH 3 0,1 M (K b = 1,8 .10 -5 ) là bao nhiêu? A. 0,1 M B.1,33 .10 -3 M C.1,8 .10 -5 D.0,01 M 13.Nồng độ mol của iôn + H trong dung dịch CH 3 COOH 0,1 M (K a = 1,75 .10 -5 ) là bao nhiêu? A. 0,1 M B.1,75 .10 -5 M C.1,31 .10 -3 M D.0,02 M 14.Trong các phân tử và iôn sau chất nào là chất lưỡng tính theo Bronstêt : HI , - 3 OCOCH , − 42 POH , −3 4 PO , 3 NH , −2 S , −2 4 HPO . A. HI , - 3 OCOCH , − 42 POH B. −3 4 PO , 3 NH C. −2 S , −2 4 HPO D. − 42 POH , −2 4 HPO . 15.Một dung dịch chứa x mol + Na ,y mol +2 Ca ,z mol − 3 HCO ,t mol − Cl .Hệ thức liên hệ giữa x,y,z,t được xác định là: A.x +2y =z + t B.x + 2y = z + 2t C.x + 2z = y + 2t D. z+ 2x = y +t Bài 4 : SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC .pH.CHẤT CHỈ THỊ AXÍT – BAZƠ 16.Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH của dung dịch. A.Na 2 CO 3 B.NH 4 Cl C.HCl D.KCl 17.Nhỏ vài giọt phenolphthalein vào dung dịch Na 2 CO 3 .Cho biết dung dịch có màu gì? A.Màu xanh B.Màu hồng C.Không màu D.Màu trắng 18.Dung dịch của các muối nào sau đây có pH < 7? A. NaCl , 42 SOK , 32 CONa B. 2 ZnCl , ClNH 4 C. 32 CONa , 2 ZnCl D. 2 ZnCl , ClNH 4 , ONa 3 COCH 19.Trộn lẫn 25 ml dung dịch HCl 0,1M và 10 ml dung dịch NaOH 0,15 M được dung dịch A.pH của dung dịch này bằng bao nhiêu ? A.3 B. 2,39 C.2,48 D.1,54 20.Thể tích dung dịch KOH 0,1M để pha 1,5 lít dung dịch Na 2 CO 3 .Dung dịch thu được có màu gì? A.1,5 ml B.2 ml C.10 ml D.15 ml Bài 5 : LUYỆN TẬP :AXÍT,BAZƠ VÀ MUỐI 21.Cho các axít sau (1) H 3 PO 4 ( K a =7,6 .10 -3 ) , (2) HOCl ( K a =5.10 -8 ) , (3) CH 3 COOH ( K a =1,8 .10 -5 ) , (4) H 2 SO 4 ( K a =10 -2 ).Sắp xếp độ mạnh của các axít theo thứ tự tăng dần. A.1 < 2 < 3 < 4 B.4<3<2<1 C.2<3<1<4 D.3<2<1<4 22.Phản ứng giữa những cặp chất nào sau đây không phải là phản ứng axít – bazơ theo quan điểm của Bronstêt? A.HCl và NaOH B.H 2 SO 4 và BaO C.HNO 3 và Fe(OH) 3 D.H 2 SO 4 và BaCl 2 23.Hòa tan hoàn toàn 0,24g Mg trong 100ml dung dịch HCl 0,3 M.Giá trị pH của dung dịch thu được là bao nhiêu? A.1 B.2 C.3 D.4 24.Trộn 40ml dung dịch HCl 0,5 M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M .Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu? A.1 B.2 C.12 D. 13 25.Có V 1 lít một dung dịch có pH = 4.Thêm V 2 nước cất vào dung dịch trên ta thu được dung dịch pH=5. V 2 gấp bao nhiêu lần V 1 ? A.10 B.9 C.8 D.7 Bài 6: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 26.Trộn 100ml dung dịch Ba(OH) 2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M ta được dung dịch A.Biết khi trộn thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.Nồng độ mol của iôn − OH trong dung dịch A là bao nhiêu? A.0,75M B.0,55M C.0,65M D.0,5M 27.Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,1M là: A.100ml B.150ml C.200ml D.250ml 28.Nồng độ mol + H trong dung dịch CH 3 COONa 0,1M là bao nhiêu? Biết K b của - 3 OCOCH là 5,71.10 -10 . A.7,56 .10 -6 B.5,71.10 -10 C.3,16.10 -8 D.1,32.10 -9 29.Cho 34,2g Al 2 (SO 4 ) 3 tác dụng với 250ml dung dịch NaOH a M .Sau phản ứng thu được 7,8g kết tủa .Vậy nồng độ mol a của NaOH có thể là: A.1,2M B.2,8M C. A hoặc B đều đúng D. A và B đều sai 30.Cho a mol NO 2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa a mol NaOH .Dung dịch thu được có pH là: A. pH=7 B.pH < 7 C.pH >7 D.Phụ thuộc vào a. Bài 7: LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 31.Cần bao nhiêu gam NaOH rắn để pha chế được 500ml dung dịch NaOH có pH = 12? A.0,4 g B.0,1g C.0,2g D.2g 32.Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch NaCl 0,2M với 300ml dung dịch Na 2 SO 4 0,2M có nồng độ mol của iôn + Na là: A.0,16M B.0,23M C.0,61M D.0,32M 33.Hòa tan 12,5 g CuSO 4 .5H 2 O vào một lượng nước vừa đủ để tạo thành 200ml dung dịch .Vậy nồng độ mol của CuSO 4 trong dung dịch thu được là: A.0,25M B.0,5M C.0,4M D.0,75M 34.Hòa tan m (g) hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (có hóa trị không đổi ) trong dung dịch HCl .Sau khi hai kim loại đã tan hết thu 8,96 lít khí ở đktc và dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu được 39,6 g muối khan .Giá trị của m là: A.11,2g B.1,11g C.11,0g D.0,11g 35.Cho 115g hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 và R 2 CO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lít khí CO 2 (ở đktc).Vậy khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là: A.162g B.126g C.132g D.123g Bài 8: THỰC HÀNH :TÍNH AXÍT –BAZƠ.PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI IÔN TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 36.Dung dịch CH 3 COONa có pH là : A. pH =7 B. pH >7 C.pH< 7 D.Không xác định được 37.Theo phương trình iôn thu gọn thì iôn −2 3 CO không thể phản ứng được với các iôn nào sau đây: A. + 4 NH , + Na , + K B. +2 Ca , +2 Mg , + H C. +2 Ba , +2 Sr , +2 Zn D. Cả A,B, C đều đúng 38. Một dung dịch A gồm 0,03 mol +2 Ca ; 0,06 mol +3 Al ; 0,06 mol − 3 NO ;0,09 mol −2 4 SO . Muốn có dung dịch A cần phải hòa tan hai muối nào sau đây: A. CaSO 4 và Al(NO 3 ) 3 B. Ca(NO 3 ) 2 và Al 2 (SO 4 ) 3 C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai 39. Có ba dung dịch :NaOH, HCl, H 2 SO 4 .Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch này là: A. Na 2 CO 3 B.Al C. CaCO 3 D. Quỳ tím 40. Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch: MgCl 2 , AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 . Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt chúng ? A.Dung dịch NaOH dư B.Na kim loại dư C.Dung dịch NH 3 dư D.Cả A và B đều đúng Chương II: NHÓM NITƠ Bài 9: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ 41.Nguyên tố R thuộc nhóm A có công thức oxít cao nhất dạng R 2 O 5 .Hợp chất của R với hiđrô chứa 17,65% hiđrô theo khối lượng.Nguyên tố R là: A. N B.P C.As D.Sb 42.Một oxít A của Nitơ chứa 30,43% N về khối lượng .Tỉ khối hơi của A so với không khí là:1,586. Công thức phân tử của A là: A.NO B.N 2 O C.NO 2 D.N 2 O 5 43.Một hỗn hợp X gồm CO 2 và một oxít của Nitơ có tỉ khối đối với hiđrô bằng 18,5.Công thức phân tử oxít của Nitơ là: A.NO B.N 2 O C.NO 2 D.N 2 O 5 44.Cần lấy bao nhiêu gam N 2 và H 2 (đo ở đktc) để điều chế được 51 g NH 3 ,biết hiệu suất của phản ứng là 25% ? A.48g và 52g B.168g và 36g C.68g và 63g D.84g và 9g 45.Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxít của Nitơ là NO, NO 2 và N x O y .Biết : %V NO =45% ,%V NO 2 =15% ,còn phần trăm theo khối lượng NO trong hỗn hợp là 23,6%.Công thức phân tử của N x O y là: A.NO B.N 2 O C.N 2 O 4 D.N 2 O 5 Bài 10: NITƠ 46.Trong các hợp chất và iôn sau : + 4 NH ,NO 2 , N 2 O , − 3 NO ,N 2 .Thứ tự giảm dần số oxihóa của N là: A.N 2 > + 4 NH > − 3 NO >NO 2 > N 2 O B. + 4 NH > N 2 >N 2 O>NO 2 > − 3 NO C. − 3 NO >NO 2 >N 2 O>N 2 > + 4 NH D. − 3 NO >NO 2 > + 4 NH >N 2 O>N 2 47.Cho cân bằng sau : 2NO (K) + O 2 (k) 2 NO 2 (k) H∆ = -124 KJ/mol Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều thuận khi: A.Tăng áp suất của hệ,giảm nhiệt độ B.Giảm áp suất của hệ,giảm nhiệt độ C.Giảm áp suất của hệ,tăng nhiệt độ D.Tăng áp suất của hệ,tăng nhiệt độ 48.Phản ứng tổng hợp NH 3 từ30 lít N 2 và 30 lít H 2 với hiệu suất 30% sẽ thu được lượng NH 3 với thể tích là: A.60 lít B.10 lít C.6 lít D.18 lít 49.Một hỗn hợp khí X gồm N 2 và H 2 có tỉ khối so với H 2 bằng 4,9 .Cho hỗn hợp khí X đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 bằng 6,125.Vậy hiệu suất của phản ứng trên bằng: A.11,11% B.33,33% C.46,67% D.66,67% 50.Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N 2 và 40 mol H 2 .Áp suất trong bình lúc đầu là 400atm, nhiệt độ trong bình được [...]... 107D 108B 109B 110 A 111 C 112 D 113 D 114 A 115 C 116 C 117 B 118 C 119 C 120C CHƯƠNG 4: Bài 25: HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ Câu 1:Chọn khái niệm đúng nhất về hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu: A.Các hợp chất của cacbon B.Các hợp chất cacbon trừ CO2 và CO C.Các hợp chất của cacbon trừ CO, CO 2, muối cacbonat, xianua, cacbua D.Các hợp chất chỉ có trong cơ thể sống Câu 2: Để biết... phân không đều đặn D.Đồng phân cấu tạo và đông phân lập thể(không gian) Câu 28:Một hợp chất X có CTPT là C 5H11Cl Cho biết X có chứa liên kết đôi không? Và có bao nhiêu đồng phân? A.1 liên kết đôi và có 7 đồng phân B 1 liên kết đôi và có 6 đồng phân C Không có liên kết đôi và có 7 đồng phân D.Không có liên kết đôi và có 4 đồng phân Câu 29:Những hợp chất tương tự nhau về cấu tạo và thành phần hoá học nhưng... C3H9N, C6H6, C2H2 Câu7 :Chất nào sau đây có tên gọi là etyl axetat: A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D Ý kiến khác Câu 8: Cho các chất sau: CH3CH3Br(1), CH3COOCH3(2), CH3OCH3(3), CH3COOH(4), HCOOH(5) Cặp chất có cùng nhóm chức là: A.(1) và (2) B.(2) và (3) C (3) và (4) D (4) và (5) Câu 9: Hợp chất có công thức CF3-CHF2 có tên gọi là: A.pentaflo etan B flo etan C điflo etan D.butaflo etan Câu 10: Theo... CƠ Câu 36: Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ là? A.Vì trong hợp chất hữu cơ cacbon luôn có hoá trị IV B Vì cacbon có thể lien kết với chính nó để tạo mạch cacbon C Vì sự thay đổi trật tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử D.Vì trong hợp chất hữu cơ chứa nhiều nguyên tố hoá học Câu 37:Một hợp chất hữu cơ X có CTPT là C4H11N X là hợp chất: A.No, có 7 đồng phân B No, có 8... C 58,537% D .Đáp án khác Câu 15: Phân tích hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C, H, O) ta có tỉ lệ khối lượng mC:mH:mO = 2,24:0,375:2 Vây, tỉ lệ số nguyên tử C, H, O lần lượt là: A.1:2:3 B 2:4:3 C 3:6:2 D.2:6:3 Bài 28: CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ Câu 16: Có công thức C2H4O2, biểu diễn nào sau đây là biểu diễn công thức đơn giản nhất của nó? A.C2H4O2 B (CH2O)2 C CH2O D.2(CH2O) Câu 17: Hợp... gọi là chiết? A.Nấu rượu uống B Tách nước ra khỏi cồn 960 C Làm muối từ nước biển D.Tách đầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu, nước Câu 22:Để thiết lập công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ, ta thường phải sử dụng các phương pháp nào? A.Phương pháp suy luận dựa vào lí thuyết hoá học B Phương pháp thực nghiệm vật lí C Phương pháp thực nghiệm hoá học D.Tất cả đúng Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 1,72g hợp chất hữu... hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2.Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm: A.Chỉ có CaCO3 C.Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 B.Chỉ có Ca(HCO3)2 D.Không có cả 2 chất CaCO3 và Ca(HCO3)2 118 .Khi cho nước tác dụng với oxít axít thì axít sẽ không được tạo thành nếu oxit axít đó là: A.CO2 B.SO2 C.SiO2 D.SO3 119 .Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO ,CuO cần 4,48 lít H2 (ở đktc).Nếu... khác nhau D.Rất nhanh và theo một hướng khác nhau Câu 32 :Câu nào sau đây sai? A.Cacbocation và gốc cacbo tự do đều rất không bền, thời gian tồn tại ngắn B Có thể tách biệt và cô lập được cacbocation và gốc cacbo tự do C Cacbocation và gốc cacbo tự do có khả năng phản ứng cao D.Cacbocation và gốc cacbo tự do được sinh ra trong hỗn hợp phản ứng Câu3 3 :Câu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng trong... A.Đất sét B.Đá vôi C.Cát D.Thạch cao 112 .Nghiền thủy tinh thành bột cho vào nước cất có vài giọt phenolphthalein ,nước sẽ có màu gì? A.Không mà B.Màu xanh C.Màu tím D.Màu hồng 113 .Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc về công nghiệp silicat? Sản xuất đồ gốm C.Sản xuất thủy tinh cơ B.Sản xuất ximăng D.Sản xuất thủy tinh hữu 114 .Thành phần chính của đất sét là cao lanh có công thức là: xAl2O3.ySiO2.zH2O... Câu 10: Theo danh pháp IUPAC, chất có công thức CH 3-CH(CH3)CH(Cl)-CH3 có tên gọi là: A.2-mêtyl-3-clobutan B 2-clo-3-metylbutan C Pentanclorua D.Tất cả đúng Bài 27: PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ Câu 11: Nguyên tắc chung của phép phân tích nguyên tố trong hợp chất hữu cơ là: A.Đốt cháy hợp chất để phát hiện để phát hiện các chất sinh ra B.Đốt cháy hợp chất để phát hiện nitơ có mùi tóc cháy C.Phân huỷ các chất . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO *** Chương I: SỰ ĐIỆN LI Bài1: SỰ ĐIỆN LI 1.Chất nào sau đây không dẫn điện. dịch CH 3 COOH 0,01 M có [ + H ]= 4 ,11 .10 -4 M. Độ điện li α của CH 3 COOH ở nồng độ đó bằng bao nhiêu? A.2% B.4 ,11 .10 -4 % .4 ,11 % D.1,32% 10.Dung dịch CH 3 COOH 0,043 M có độ điện li α là. 3: AXÍT ,BAZƠ VÀ MUỐI 11. Theo Bronstêt thì kết luận nào sau đây đúng ? A.Axít hoặc bazơ chỉ có thể là phân tử ,không phải là iôn. B.Trong thành phần của axít có thể không có Hiđrô C.Trong thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO- CÓ ĐÁP ÁN, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO- CÓ ĐÁP ÁN, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO- CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn