Đề-đáp án thi HSG môn TV 4-5 NH 2010-2011

4 153 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 10:00

Trờng Tiểu học Đề khảo sát chất lợng Học sinh giỏi -tháng 1/2011 năm học 2010-2011 Môn: TiếngViệt 4 Thời gian làm bài: 75 phút I. Trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng rồi ghi lại vào bài làm: Câu 1 (1 điểm): Trong cỏc t sau: hoa hng, hoa qu, n ung, nh nh, p , lp lũe, nh ca, lnh lựng, trung thc, thng thn. cú my t ghộp v my t lỏy? A. 5 t ghộp, 5 t lỏy B. 4 t ghộp, 6 t lỏy. C. 6 t ghộp, 4 t lỏy. Câu 2 (1 điểm): Dũng no cha cỏc ting nhõn u cú ngha l lũng thng ngi? A. nhõn ỏi, nhõn hu, nhõn t, nhõn ti, nhõn c. B. nhõn ỏi, nhõn hu, nhõn t, nhõn ngha, nhõn c. C. nhõn ỏi, nhõn hu, nhõn t, nhõn ngha, nhõn loi. Câu 3 (1 điểm): Cú my danh t, ng t, tớnh t trong cỏc cõu sau? (Mi t tớnh 1 ln k c t lp li)? Trng/ ờm nay/ sỏng/ quỏ! Trng/ mai/ cũn/ sỏng/ hn. Anh/ mng/ cho/ cỏc/ em/ vui/ Tt Trung thu/ c lp/u tiờn/ v/ anh/ mong c/ ngy mai/ õy/, nhng/ Tt trung thu/ ti p/ hn/ na/ s /n/ vi/ cỏc/ em/. A. 10 danh t, 5 ng t, 7 tớnh t. B. 12 danh t, 4 ng t, 6 tớnh t. C. 12 danh t, 4 ng t, 7 tớnh t. Câu 4 (1 điểm): V ng trong cõu sau l gỡ? Vng ỏnh dng va mi hin ra hi h trỳt nhng tia nng gin d xung mt t. A. va mi hin ra hi h trỳt nhng tia nng gin d xung mt t B. trỳt nhng tia nng gin d xung mt t C. hi h trỳt nhng tia nng gin d xung mt t II. Tự luận. Câu 1 (2 điểm): Trong bi th M m, nh th Trn ng Khoa cú on vit: C i i giú i sng Bõy gi m mi ln ging tp i. M vui con cú qun gỡ Ngõm th, k chuyn, ri thỡ mỳa ca Ri con din kch gia nh Mt mỡnh con sm c ba vai chốo. Em hóy nờu cm ngh ca mỡnh sau khi c on th trờn? Câu 5 (6 điểm): Tập làm văn. L mt hc sinh, ai cng ó tng gp khú khn trong hc tp. Em cng ó tng gp tr ngi khi lm mt bi toỏn khú, mt bi tp lm vn hay mt bi th cụng,Nhng em ó c gng vt qua. Hóy k li cho cỏc bn cõu chuyn y. ỏp ỏn TV 4 I. Trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng rồi ghi lại vào bài làm: Câu 1 (1 điểm): C. 6 t ghộp, 4 t lỏy. Câu 2 (0,5 điểm): B. nhõn ỏi, nhõn hu, nhõn t, nhõn ngha, nhõn c. Câu 3 (1 điểm): C. 12 danh t, 4 ng t, 7 tớnh t. C th: Dang t: trng, ờm nay, trng, mai, anh, em, Tt Trung thu, anh, ngy mai, õy, Tt Trung thu, em. ng t: mng, vui, mong c, n. Tớnh t: sỏng, sỏng, hn, c lp, u tiờn, ti p, hn. Câu 4 (0.,5 iểm): C. hi h trỳt nhng tia nng gin d xung mt t II. Tự luận. Câu 1 (2 điểm): Gi ý: - Hỡnh nh n d: C i i giú i sng: núi lờn ni vt v ca ngi m. Trong cuc sng lao ng, m ó i giú i sng- thnh ng núi v s vt v, gian khú, lao ng trong thi tit khc nghit, sm ti ln li 0,5 im - Qua on th: ta thy ni cc nhc, vt v ca ngi m trong cuc sng lao ng. 0,5 im - Hỡnh nh thc: m m nng Bõy gi m li ln ging tp i- s cm nhn nhy bộn ca tỏc gi chớnh l lũng yờu thng m tha thit nht. Tỡnh cm ú c th hin qua nhng hnh ng v vic lm (ngõn th, k chuyn, din kch) cho m khe, m vui Tỏc gi l mt ngi con tht l ngoan ngoón, hiu tho. - Qua ú em ngh 1 im Câu 5 (5 điểm): Tập làm văn. Vit ỳng th loi vn k chuyn. Ni dung sõu sc, li k hp dn, sinh ng Trờng Tiểu học Đề khảo sát chất lợng Học sinh giỏi tháng 12/2010 năm học 2010-2011 Môn: TiếngViệt 5 Thời gian làm bài: 75 phút I. Trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng rồi ghi lại vào bài làm: Câu 1 (1 điểm): Cho cỏc t sau: vui v, vui chi, vui vy, vui chõn, vui mt, vui lũng, vui vui, vui mng, vui nhn, vui ti; p , p mt, p lũng, p trai, ốm p; xanh xao, xanh xỏm, nh nh, ti tn, ti tnh . Cú bao nhiờu t ghộp trong s cỏc t trờn? A. 12 t B. 13 t C. 14 t D. 15 t Câu 2 (0,5 điểm): T mt trong mt ao vi t mt trong ra mt l hin tng gỡ? A. ng õm B. Nhiu ngha Câu 3 (0,5 điểm): T no ng ngha vi t t sng? A. t m B. t ỏt C. n t D. t lnh Câu 4 (0,5 điểm): Nhng kt hp t no di õy cú t in m mang ngha gc? A. u li B. ming rng thỡ sang C. xng sn D. chõn tng Câu 5 (0,5 điểm): Dũng no gm y cỏc t l tớnh t trong cõu sau: Trong khụng gian rng, nhng cõy bng c th cao ngt ni bt trờn nn tri vi nhng tng lỏ rc v t m. A. rng, c th, cao ngt, B. rng, cao ngt, ni bt, rc, t m, C. rng, nn tri, cao ngt, ni bt, rc, Câu 6 (1 điểm): Cõu no khụng phi l cõu khin trong nhng cõu sau: A. Con ng khúc na. B. Con ng khúc na, m s v sm vi con. C. M s v sm vi con. II. Tự luận. Câu 1 (2 điểm): Trong bài Ht go lng ta, nhà thơ Trn ng Khoa có viết: Ht go lng ta Cú bóo thỏng by Cú ma thỏng ba Git m hụi sa Nhng tra thỏng sỏu Nc nh ai nu Cht c cỏ c Cua ngoi lờn b M em xung cy Em hiu on th trờn nh th no? Hỡnh nh i lp trong on th gi cho em nhng suy ngh gỡ? Câu 2 ( 4 điểm): Tập làm văn. Em hóy t mt ca s (hoc din viờn mỳa, kch, xic, in nh,) m em yờu thớch. Đáp án TV 5 I. Tr¾c nghiÖm. Chän c©u tr¶ lêi ®óng råi ghi l¹i vµo bµi lµm: C©u 1 (1 ®iÓm): B. 13 từ C©u 2 (0,5 ®iÓm): B. Nhiều nghĩa C©u 3 (0,5 ®iÓm): A. ướt đầm C©u 4 (0,5 ®iÓm): B. miệng rộng thì sang C. xương sườn C©u 5 (0,5 ®iÓm): B. rộng, cao ngất, nổi bật, đỏ rực, ướt đẫm,… C©u 6 (1 ®iÓm): C. Mẹ sẽ về sớm với con. II. Tù luËn. C©u 1 (2 ®iÓm): Gợi ý: - Hạt gạo trải qua bao thử thách, khó khăn to lớn của thiên nhiên: bão tháng bảy, mưa tháng ba. - Hạt gạo còn được làm ra từ những giọt mồ hôi của người mẹ hiền trên cánh đồng nắng lửa: (Giọt mồ hôi sa/Những trưa tháng sáu/Nước như ai nấu/Chết cả cá cờ/ và đặc biệt hình ảnh đối lập Cua ngoi lên bờ /Mẹ em xuống cấy,… gợi cho ta nghĩ đến sự vất vả, cực nhọc gian truân của người mẹ không gì so sánh nổi. - Cảm nhận sâu sắc được nỗi vất vả của người mẹ để làm ra hạt gạo, ta càng thêm yê thương mẹ biết bao! C©u 2 ( 4 ®iÓm): Viết đúng thể loại văn tả người, có bố cục rõ ràng, diễn đạt sinh động, gợi cảm . ngi? A. nh n ỏi, nh n hu, nh n t, nh n ti, nh n c. B. nh n ỏi, nh n hu, nh n t, nh n ngha, nh n c. C. nh n ỏi, nh n hu, nh n t, nh n ngha, nh n loi. Câu 3 (1 điểm): Cú my danh t, ng t, t nh t trong. lớn của thi n nhiên: bão tháng bảy, mưa tháng ba. - Hạt gạo còn được làm ra từ nh ng giọt mồ hôi của người mẹ hiền trên c nh đồng nắng lửa: (Giọt mồ hôi sa /Nh ng trưa tháng sáu/Nước nh ai nấu/Chết. 2 (0,5 điểm): B. nh n ỏi, nh n hu, nh n t, nh n ngha, nh n c. Câu 3 (1 điểm): C. 12 danh t, 4 ng t, 7 t nh t. C th: Dang t: trng, ờm nay, trng, mai, anh, em, Tt Trung thu, anh, ngy mai, õy, Tt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề-đáp án thi HSG môn TV 4-5 NH 2010-2011, Đề-đáp án thi HSG môn TV 4-5 NH 2010-2011, Đề-đáp án thi HSG môn TV 4-5 NH 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn