X quang u xương lành tính

36 359 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2015, 16:51

U x ¬ng lµnh tÝnh U x ¬ng lµnh tÝnh I. Đại c ơng: I. Đại c ơng: - U x ơng lành tính phát triển trong thời kỳ x ơng U x ơng lành tính phát triển trong thời kỳ x ơng đang lớn lên trừ tr ờng hợp u tế bào khổng lồ xuất đang lớn lên trừ tr ờng hợp u tế bào khổng lồ xuất hiện chậm hơn. Để thuận tiện ng ời ta xếp loại theo hiện chậm hơn. Để thuận tiện ng ời ta xếp loại theo nguồn gốc của nó. nguồn gốc của nó. - Đặc điểm chung của u x ơng lành tính là phát triển Đặc điểm chung của u x ơng lành tính là phát triển chậm, giới hạn rõ, không di căn. chậm, giới hạn rõ, không di căn. II. U x ơng lành tính II. U x ơng lành tính 1.U tổ chức tạo x ơng 1.U tổ chức tạo x ơng a.U x ơng lành tính (osteoma) a.U x ơng lành tính (osteoma) - N/n: Có thể do chấn th ơng, do di truyền hoặc do - N/n: Có thể do chấn th ơng, do di truyền hoặc do rối loạn phát triển x ơng. rối loạn phát triển x ơng. - Vị trí hay gặp: X ơng sọ, xoang mặt và các chi. - Vị trí hay gặp: X ơng sọ, xoang mặt và các chi. - Hình ảnh : - Hình ảnh : + U th ờng đơn độc. + U th ờng đơn độc. + Hình mờ đậm đồng đều, các x ơng mọc thêm + Hình mờ đậm đồng đều, các x ơng mọc thêm cũng thấy rõ thớ x ơng. cũng thấy rõ thớ x ơng. + Hình tròn hoặc bầu dục, bờ viền liên tục rõ nét. + Hình tròn hoặc bầu dục, bờ viền liên tục rõ nét. + Không bao giờ có hình ảnh viêm màng x ơng. + Không bao giờ có hình ảnh viêm màng x ơng. OSTEOMA X¦¥NG Sä b. U x ơng dạng x ơng (osteoid osteoma) b. U x ơng dạng x ơng (osteoid osteoma) - Chiếm 12% u lành tính. - Chiếm 12% u lành tính. - Vị trí hay gặp: Th ờng ở đầu trên x ơng đùi hay x ơng - Vị trí hay gặp: Th ờng ở đầu trên x ơng đùi hay x ơng chày(50%). U có thể ở vỏ x ơng, màng x ơng, thân x chày(50%). U có thể ở vỏ x ơng, màng x ơng, thân x ơng, tủy x ơng, hành x ơng ơng, tủy x ơng, hành x ơng - LS: Đau vào ban đêm, đau nhiều. - LS: Đau vào ban đêm, đau nhiều. - Hình ảnh: Hình ảnh: XQ:Hình khuyết x ơng nhỏ hình tròn hoặc bầu dục. XQ:Hình khuyết x ơng nhỏ hình tròn hoặc bầu dục. Phản ứng tạo x ơng mạnh xung quanh vùng khuyết x Phản ứng tạo x ơng mạnh xung quanh vùng khuyết x ơng. ơng. CT: Có thể phát hiện đ ợc những ổ khuyết x ơng nhỏ CT: Có thể phát hiện đ ợc những ổ khuyết x ơng nhỏ MRI: ít giá trị. MRI: ít giá trị. Osteoid osteoma x ơng đùi Vùng không cản quang nhỏ ở vỏ x ơng hình bầu dục nằm giữa đám phản ứng màng x ơng mờ đậm. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: - AbcÌs m¹n tÝnh. - AbcÌs m¹n tÝnh. - Viªm x ¬ng tñy g©y x¬ cøng. - Viªm x ¬ng tñy g©y x¬ cøng. c.U tạo cốt bào lành tính ( Osteoblastoma) c.U tạo cốt bào lành tính ( Osteoblastoma) - Hiếm gặp, 90% gặp ở độ tuổi 20-30. - Hiếm gặp, 90% gặp ở độ tuổi 20-30. - Nam/nữ : 2/1 - Nam/nữ : 2/1 - Vị trí th ờng gặp :Cột sống và đầu x ơng dài ( 60%-70%). - Vị trí th ờng gặp :Cột sống và đầu x ơng dài ( 60%-70%). - LS: Đau ít, không rõ ràng. - LS: Đau ít, không rõ ràng. - Hình ảnh : - Hình ảnh : Khối tiêu x ơng th ờng lớn, bao quanh bởi viền xơ có phản Khối tiêu x ơng th ờng lớn, bao quanh bởi viền xơ có phản ứng đặc x ơng xung quanh. Có thể phát triển mở rộng ra ứng đặc x ơng xung quanh. Có thể phát triển mở rộng ra ngoài vỏ. ngoài vỏ. . không di căn. II. U x ơng lành tính II. U x ơng lành tính 1 .U tổ chức tạo x ơng 1 .U tổ chức tạo x ơng a .U x ơng lành tính (osteoma) a .U x ơng lành tính (osteoma) - N/n:. hình tròn hoặc b u dục. XQ:Hình khuyết x ơng nhỏ hình tròn hoặc b u dục. Phản ứng tạo x ơng mạnh xung quanh vùng khuyết x Phản ứng tạo x ơng mạnh xung quanh vùng khuyết x ơng. ơng. CT:. tính. Chåi x ¬ng d¹ng u x ¬ng sôn ë x ¬ng ®ïi b. U sụn ( Chondroma) b. U sụn ( Chondroma) - Chiếm khoảng 12% u x ơng lành tính. - Chiếm khoảng 12% u x ơng lành tính. - Độ tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: X quang u xương lành tính, X quang u xương lành tính

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn