Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Vĩnh Phúc.doc

58 875 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Vĩnh Phúc Bỏo cỏo thc tp Vin thụng Vnh PhỳcLI M UThc tp tt nghip l thi gian giỳp sinh viờn vn dng cỏc kin thc mt cỏch tng hp vo thc tin hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Qua ú, sinh viờn cú c hi tỡm hiu c phng phỏp ỏp dng lý thuyt vo thc tin cú hiu qu tt nht.c s ng ý ca Khoa qun tr kinh doanh 1 - Hc vin Cụng ngh Bu chớnh Vin thụng, em c phõn cụng v thc tp ti Vin thụng Vnh Phỳc, mt n v hch toỏn ph thuc ca Tp on.Trong thi gian 8 tun thc t ti Vin thụng Vnh phỳc ó giỳp em cú c cỏch nhỡn tng quan hn v hot ng sn xut kinh doanh ti n v. Thi gian thc tp tuy khụng nhiu nhng nh cú s quan tõm, to iu kin ca Ban Giỏm c, cỏc phũng ban chc nng, em ó hon thnh cụng tỏc thc tp v cú dp tỡm hiu, nm bt thc tin hot ng sn xut kinh doanh ti Vin thụng Vnh phỳc. Em xin gi li cm n chõn thnh ti Ban lónh o, cỏc phũng ban chc nng ca Vin thụng Vnh Phỳc, cm n Thy giỏo TS. Trn Ngc Minh cựng ton th cỏc thy cụ giỏo trong Khoa Qun tr kinh doanh - Hc vin Cụng ngh bu chớnh vin thụng ó giỳp , ch bo giỳp em hon thnh bn bỏo cỏo ny.Thi gian thc tp khụng nhiu, vi kin thc cũn nhiu hn ch, nờn bn bỏo cỏo thc tp tt nghip ca em khụng th trỏnh khi nhng thiu sút v ni dung v hỡnh thc. Do ú em rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy, cụ giỏo. bn bỏo cỏo c hon thin hn.Bỏo cỏo thc tp gm: 2 phn- Phn th nht: Thc tp chung :+ Chng I: Tng quan Vin Thụng Vnh Phỳc.+ Chng II: Tỡnh hỡnh hot ng ca n v t 2009 n quý II nm 2010- Phn th hai: Thc tp chuyờn sõu :+ Chng I: Lý lun chung v qun tr ngun nhõn lc+ Chng II: Tỡnh hỡnh qun tr ngun nhõn lc ti Vin Thụng Vnh PhỳcPhần 1 Thực tập chungSinh viờn: Nguyn Th Võn Anh Lp TCD06-QTKD2-1-Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh PhúcChương 1 : TỔNG QUAN VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC Viễn thông Vĩnh Phúc là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tập đoàn BCVT Việt Nam được thành lập theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là một Công ty Nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty Nhà nước.Viễn thông Vĩnh Phúc là một hệ thống cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ Viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch do Tập đoàn giao. Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-2-Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, Viễn thông Vĩnh Phúc luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc kinh doanh của mình, tạo được niềm tin đối với khách hàng. Một trong những nhiệm vụ được Viễn thông Vĩnh Phúc quan tâm hàng đầu đó là công tác phát triển mạng lưới, nâng cao lượng người sử dụng các gói dịch vụ hiện có. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, Viễn thông tỉnh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng trên tất cả các phương diện; kịp thời triển khai, hướng dẫn khách hàng biết các dịp khuyến mại lớn của mạng lưới VNPT hàng năm; tạo điều kiện cho khách hàng tham gia và được hưởng lợi từ các đợt khuyến mại, từ đó đã thu hút được sự quan tâm, sử dụng của khách hàng. Đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát các thuê bao sử dụng cước phí lớn để kịp thời tổ chức tặng quà nhân dịp sinh nhật, thành lập ngành. Hoạt động này hết sức có ý nghĩa bởi đã tạo cho khách hàng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông. Cùng với đó, trong quá trình giao dịch với khách hàng, mỗi cán bộ, nhân viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tạo mọi điều kiện về thời gian, thủ tục cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ hiện có. Liền với đó đơn vị luôn đáp ứng nhu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông khi khách hàng yêu cầu một cách nhanh nhất. Đứng trước nhu cầu của nhân dân là được sử dụng mạng viễn thông chất lượng cao, đơn vị đã bảo dưỡng và chuyển hệ thống cáp treo xuống hệ thống cáp ngầm, cải tạo một số tủ cáp, thùng cáp, hoàn thành hệ thống quản lý mạng. Hiện nay, diện phủ sóng điện thoại di động VinaPhone trên địa bàn đạt 100% số xã. Riêng về hoạt động viễn thông nông thôn, hiện nay có 100% các xã, thị trấn có máy điện thoại.1.1 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC. Viễn thông Vĩnh Phúc có con dấu theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, mở tài khoản tại ngân hàng; do Giám đốc phụ trách; có Phó giám đốc giúp việc quản lý, điều hành; có Kế toán trưởng phụ trách công tác kế toán, thống kê, tài chính; có các phòng giúp việc chuyên môn; nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất trực thuộc đảm bảo chức năng, nhiệm vụ sau:- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, khai thác mạng lưới Viễn thông, tổ chức quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Tin học, kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn BCVT cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật. - Có trách nhiệm phối hợp với Viễn thông Vĩnh Phúc kinh doanh các dịch vụ Viễn thông - Tin học (dịch vụ viễn thông tại các điểm giao dịch, thu cước viễn thông, bán thẻ viễn thông, phát triển thuê bao,…) và các dịch vụ Viễn thông công ích do Nhà nước giao. - Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tiến bộ khao học kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông , tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tập đoàn cho phép. - Viễn thông Vĩnh Phúc chịu sự quản lý của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc về chấp hành pháp luật , các mặt hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển Viễn thông của Tỉnh.Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-3-Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc - Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam , tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Viễn Thông Vĩnh Phúc hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, điều lệ của các tổ chức đó và các quy định của cơ quan cấp trên.Cũng như mọi thành viên khác trực thuộc Tập đoàn, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc được Tập đoàn giao quảntài sản, vốn phù hợp với quy mô và nhiệm vụ kinh doanh với mục tiêu đề ra là: + Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại VNPT và vốn của VNPT đầu tư tại các doanh nghiệp khác.+ Tối đa hoá hoạt động hiệu quả của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.+ Phát triển thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao; kinh doanh đa ngành, trong đó có viễn thông và công nghệ thông tin là các ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học, công nghệ có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; làm nòng cốt để ngành bưu chính, viễn thông Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập quốc tế có hiệu quả.1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC. Viễn thông Vĩnh Phúc được chính thức thành lập, được tách ra từ Viễn thông Vĩnh Phúc vào ngày 01 tháng 01 năm 2008 theo quyết định số 655/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007.Ban lãnh đạo gồm : Giám đốc và Phó Giám đốc.Cơ quan văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh gồm 6 phòng ban chức năng : Phòng Tổ chức cán bộ -lao động, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản, Phòng Kế toán ThốngTài chính, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Mạng tin học Viễn thông .Các đơn vị trực thuộc gồm 10 đơn vị : Trung tâm viễn thông I, Trung tâm dịch vụ khách hàng, Trung tâm viễn thông II và 7 Trung tâm Viễn thông các Huyện.Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-4-Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc1.2.1. Mô hình bộ máy tổ chức của Viễn thông Vĩnh Phúc.1.2.2. Chức năng của các phòng ban.1.2.2.1.Phòng hành chính quản trị.- Quản lý công văn giấy tờ đi đến của Viễn thông Vĩnh Phúc, quản lý sử dụng các loại dấu theo đúng quy định của Nhà nước và của Viễn thông Vĩnh Phúc.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc.1.2.2.2. Phòng kế toán thốngtài chính.Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-5-PHÒNG KẾ TOÁN THỐNGTÀI CHÍNHPHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ LAO ĐỘNGPHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANHPHÒNG MẠNG TIN HỌC VIỄN THÔNGPHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊPHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢNTT VT I (TP VĨNH YÊN)TT DV KHTT VT II (TX PHÚC YÊN)TT VT BÌNH XUYÊNTT VT LẬP THẠCHTT VT TAM DƯƠNGTT VT TAM ĐẢOTT VT VĨNH TƯỜNGTT VT YÊN LẠC BAN GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG VĨNH PHÚCBáo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc- Phòng kế toán - thống kê - tài chính có chức năng tham mưu đầu mối giúp Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế ở Viễn thông Vĩnh Phúc.1.2.2.3. Phòng tổ chức cán bộ lao động.- Phòng tổ chức cán bộ lao động có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Tổ chức, Cán bộ, Đào tạo, Lao động, Tiền lương, ATVSLĐ – PCCN, Quân sự, Quốc phòng, Y tế và chính sách xã hội.1.2.2.4. Phòng đầu tư xây dựng cơ bản.- Phòng đầu tư có chức năng tham mưu đầu mối giúp Giám đốc trong tổ chức quản lý chỉ đạo, điều hành về công tác định mức kinh tế kỹ thuật, kí kết các hợp đồng kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản.1.2.2.5. Phòng kế hoạch kinh doanh.- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh có chức năng tham mưu đầu mối giúp Giám đốc trong tổ chức, quản lý chỉ đạo điều hành về công tác kế hoạch, kinh doanh tiếp thị các dịch vụ viễn thông tin học.1.2.2.6. Phòng Mạng - Dịch vụ - Phòng Mạng - Dịch vụ và tin học viễn thông có chức năng tham mưu đầu mối giúp Giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực tổ chức, khai thác và quản lý các mạng Viễn thông, Tin học, các dịch vụ để kinh doanh phục vụ theo kế hoạch và phương hướng phát triển của Tập đoàn.1.2.2.7.Trung tâm viễn thông các huyệnTrung tâm viễn thông huyện là đơn vị sản xuất trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Viễn thông Vĩnh Phúc, có con dấu theo tên gọi, được đăng kí kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng, do Giám đốc phụ trách, có các Phó giám đốc giúp việc quản lý, điều hành, có Kế toán trưởng phụ trách công tác kế toán, thống kê, tài chính và bộ phận quản lý giúp việc chuyên môn nghiệp vụ.Trung tâm viến thông huyện có trách nhiệm cùng Viễn thông tỉnh tổ chức phục vụ thông tin đột xuất của địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm viễn thông huyện:Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-6-TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HUYỆNBộ phận Kỹ thuật-Nghiệp vụ-QL cướcBộ phận Tổng hợp (VP-TC-HC)Bộ phận Kế toán-Thống kê-Tài chínhBộ phận Kế hoạch-KD-TTCửa hàng VT 1…nĐài Viễn thông …Đài Viễn thông 1Đài Viễn thông n- Báo cáo tài chính Báo cáo kế tốn quản trịBáo cáo thực tập Viễn thơng Vĩnh PhúcMơ hình tổ chức Trung tâm Viễn thơng Huyện1.3.CÁC DỊCH VỤ VIỄN THƠNG VĨNH PHÚC CUNG CẤP.1.3.1.Dịch vụ viễn thơng. - Điện thoại cố định: ĐTCĐ có dây, ĐTCĐ khơng dây G phone.- Dịch vụ gia tăng điện thoại cố định- Điện thoại di động Vinaphone- Giải đáp thơng tin 1080, 1088- Điện thoại thẻ- Điện thoại VOIP 171, 1717- Truyền số liệu, th kênh1.3.1. Dịch vụ Intrenet.- VNN Internet- MegaVNN- ISDN 1267- Dịch vụ gia tăng InternetChương II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỄN THƠNG VĨNH PHÚC2.1. CƠNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TỐN2.1.1 Kế tốn tài chính và kế tốn quản trị1. Kế tốn tài chính:Kế tốn tài chính là cơng cụ thực hiện q trình tổng hợp, đo lường cung cấp thơng tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành của Tập đồn, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:- Bảng cân đối kế tốn (Mẫu B01 - DN)- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 - DN)- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 - DN)- Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09 - DN)2. Kế tốn quản trị:Mục tiêu chủ yếu của kế tốn quản trị là giải quyết các vấn đề quản trị của doanh nghiệp khi kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Kế tốn quản trị cung cấp những thơng tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Kế tốn quản trị còn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Viêt Nam nói chung và doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thơng nói riêng.Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-7-- Báo cáo tài chính Báo cáo kế toán quản trịBáo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh PhúcKế toán quản trị tại công ty Viễn thông có một số nội dung sau:- Các tài khoản được mở chi tiết đến cấp 2 cấp 3 để hạch tón đầy đủ các nghiẹp vụ phát sinh từ các đơn vị trực thuộc và tại công ty Viễn thông.- Phương pháp nhập trước xuất trước được sử dụng để tính giá hàng tồn kho.Công ty Viễn thông và các đơn vị trực thuộc đề sử dụng hệ thống báo cáo kế toán nội bộ để phục vụ cho quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh.2.1.2. Tổ chức công tác Kế toán tại Viễn thông Vĩnh Phúc.1. Bộ máy kế toán: Phòng kế toán Viễn thông Vĩnh Phúc gồm có- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng phụ trách chung;- 1 Kế toán tổng hợp;- 1 Kế toán thanh toán (kế toán thu, chi);- 2 Kế toán TSCĐ;- 1 thủ kho kiêm thủ quỹ;- 1 Kế toán vật tư.2. Hệ thống chứng từ- Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 23/3/06, gồm 05 chỉ tiêu:+ Chỉ tiêu lao động tiền lương+ Chỉ tiêu bán hàng+ Chỉ tiêu tiền tệ+ Chỉ tiêu tài sản cố định+ Chỉ tiêu hàng tồn kho- Chứng từ kế toán đặc thù của Tập đoàn VNPT:+ Hoá đơn GTGT dịch vụ Viễn thông – VT01+ Hoá đơn GTGT dịch vụ VT – TH kí hiệu BĐ01.- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản khác.3. Tổ chức luân chuyển chứng từLuân chuyển chứng từ là quá trình từ khi chứng từ được lập tới khi chúng được đưa vào lưu trữ.Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh vào chứng từ, sau đó chứng từ được chuyển đến các bộ phận chức năng có liên quan để xử lí, hạch toán, cuối cùng chứng từ được đưa vào lưu trữ.Kế toán trưởng là người đảm trách công việc lưu trữ, thời gian do Nhà nước quy định.4. Hệ thống tài khoản do VNPT ban hành áp dụng tại Viễn thông Vĩnh Phúc.Hệ thống tài khoản áp dụng theo quyết định số 4491/QĐ – KTTKTC ngày 15/11/2001 về việc quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán của VNPT. Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-8-Chứng từ kế tốnBảng tổng hợp chứng từ kế tốn cùng loại PHẦN MỀMKẾ TỐNMÁY VI TÍNHSỔ KẾ TỐN- Sổ Tổng hợp- Sổ chi tiết- Báo cáo tài chính Báo cáo kế tốn quản trịGhi chú:Nhập số liệu hàng ngàyIn sổ, báo cáo cuối tháng, cuối nămĐối chiếu, kiểm traChứng từ kế tốnBảng tổng hợp chứng từ kế tốn cùng loạiCHỨNG TỪ GHI SỔSổ QuỹSổ Đăng ký chứng từ – ghi sổT chi tiếtBảng tổng hợp chi tiếtSổ cáiBảng cân đối số phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi hàng ngàyGhi cuối ngàyĐối chiếu, kiểm traBáo cáo thực tập Viễn thơng Vĩnh PhúcNgồi ra Viễn thơng Vĩnh Phúc còn sử dụng các tài khoản thanh tốn nội bộ giữa Tập đồn với Viễn thơng Vĩnh Phúc và giữa Viễn thơng Vĩnh Phúc với các đơn vị trực thuộc và các thành viên khác trong VNPT.5. Hình thức kế tốnHiện nay Viễn thơng Vĩnh Phúc đã và đang sử dụng hình thức “chứng từ ghi sổ”. Hinh thức này đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, quan hệ đối chiếu, kiểm tra chặt chẽ phù hợp với những đơn vị có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Các loại sổ kế tốn:- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ- Sổ đăng ký các tài khoản và Các sổ thẻ kế tốn chi tiết: Sơ đồ 1:Ttrình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổSinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-9-Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc Sơ đồ 2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính6. Thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra kế toána) Báo cáo Tài chính* Mục đích của Báo cáo Tài chínhBáo cáo Tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị và của Tập đoàn, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo Tài chính phải cung cấp những thông tin của đơn vị về:- Tài sản- Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh- Thuế và các khoản nộp Nhà nước- Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán- Các luồng tiềnNgoài các thông tin này, đơn vị còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo Tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo Tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo Tài chính.* Nội dung của Báo cáo Tài chínhHệ thống Báo cáo Tài chính gồm Báo cáo Tài chính năm và Báo cáo Tài chính giữa niên độ.+ Báo cáo Tài chính nămSinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-10-[...]... độ nó rất đa dạng, có thể do u cầu cơng việc, có thể do sức khoẻ hay năng lực Chương 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCTẠI VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC2.1. Lập kế hoạch lao độngHàng năm, Viễn thông Vĩnh Phúc lập kế hoạch lao động toàn đơn vị cho năm sau và trình Tập đồn Bưu chính Viễn thơng.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch nhân lực: Xây dựng kế hoạch là công việc phải thực hiện khi chúng ta muốn làm bất... thác mạng lưới Viễn thông, tổ chức quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Tin học, kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn BCVT cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật. - Có trách nhiệm phối hợp với Viễn thông Vĩnh Phúc kinh doanh các dịch vụ Viễn thông - Tin học (dịch vụ viễn thông tại các điểm giao dịch, thu cước viễn thông, bán thẻ viễn thông, phát... Quý,nămBáo cáo tình hình tăng giảm các quỹ F09A-DN Quý,nămBáo cáo chi sửa chữa tài sản F09B-DN Quý,nămBáo cáo tình hình thực hiện lao động tiền lươngF09C-DN NămSinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-11- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc1.2.9. Tương quan nhân sự:Trong quản trị nhân lực, điều quan trọng nhất vẫn là làm cách nào để duy trì, khuyến khích và động viên nhân viên làm việc... lao động)- Chỉ tiêu lao động cho năm tới 2. Quá trình lập và duyệt kế hoạch nhân lực: a. Xây dựng kế hoạch nhân lực Vào tháng 11 hàng năm, Viễn thông Vĩnh Phúc căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Tập đoàn để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực của Viễn thông tỉnh.Nội dung của kế hoạch nhân lực bao gồm:- Tính tốn định biên lao động: Ldb = Lcn + Lpv + Lql... và hình thức. Do đó em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo. Để bản báo cáo được hoàn thiện hơn.Báo cáo thực tập gồm: 2 phần- Phần thứ nhất: Thực tập chung :+ Chương I: Tổng quan Viễn Thơng Vĩnh Phúc.+ Chương II: Tình hình hoạt động của đơn vị từ 2009 đến quý II năm 2010- Phần thứ hai: Thực tập chuyên sâu :+ Chương I: Lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực + Chương II: Tình hình. .. cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc- Các báo cáo thống kê thành tích cơng tác.- Các báo cáo bằng lời.- Các báo cáo bằng văn bản.Mỗi nguồn thông tin này đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy Viễn thơng Vĩnh Phúc đã kết hợp tất cả các nguồn nêu trên. Bước 4: So sánh việc thực hiện nhiệm vụ thực tế với tiêu chuẩn đánh giá thành tích. Trên cơ sở đó, Hội đồng đánh giá của Viễn thông Vĩnh Phúc tiến... TCD06-QTKD2-48- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúchiện một cách khoa học, theo đúng thứ tự, điều đó giúp giảm thiểu những sai sót khi bắt tay vào làm thực tế. Như vậy, việc xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực là một khâu rất quan trọng trong công tác quản trị nhân sự, vì vậy cơng việc này khơng chỉ được thực hiện hàng năm mà còn cả trong kế hoạch dài hạn của Viễn thông tỉnh. Đặc biệt là trong lúc... đó. Trường hợp đặc biệt phải được Giám đốc Viễn thông tỉnh đồng ý.- CBCNV nào khơng có nhu cầu nghỉ phép, hoặc khơng có nhu cầu nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo tiêu chuẩn thì khơng được thêm lương cho những ngày nghỉ phép khơng nghỉ đó.3. Đánh giá lao độngĐánh giá nhân lực là việc phân tích nguồn nhân sự trong nội bộ Viễn thông Vĩnh Phúc. Đánh giá nhân lực bao gồm việc liệt kê tất cả các CBCNV... viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-17- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, Viễn thông Vĩnh Phúc ln cố gắng hồn thành tốt cơng việc kinh doanh của mình, tạo được niềm tin đối với khách hàng. Một trong những nhiệm vụ được Viễn thông Vĩnh Phúc quan tâm hàng đầu đó là cơng tác phát triển mạng lưới,... nhân lực + Chương II: Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thơng Vĩnh PhúcPhÇn 1 Thùc tËp chungSinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-1- %100%100−×=thntkhwWWIBáo cáo thực tập Viễn thơng Vĩnh PhúcWthkh = Tthkh hoặc (∑Tthkh-∑Cthkh) hoặc Pthkh (3) LthkhTrong đó:- Wthkh: Năng suất lao động thực hiện bình qn tính theo giá trị của năm kế hoạch.- Tthkh: . với Viễn thông Vĩnh Phúc kinh doanh các dịch vụ Viễn thông - Tin học (dịch vụ viễn thông tại các điểm giao dịch, thu cước viễn thông, bán thẻ viễn thông, . Viễn thông Vĩnh PhúcChương 1 : TỔNG QUAN VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC Viễn thông Vĩnh Phúc là đơn vị thành viên hạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Vĩnh Phúc.doc, Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Vĩnh Phúc.doc, Tình hình quản trị nguồn nhân lực tại Viễn Thông Vĩnh Phúc.doc, Phòng kế tốn thống kê tài chính., Kế tốn kinh doanh dịch vụ Viễn thơng Tin học tại Viễn thơng Vĩnh Phúc., Định mức lao động, Công tác sử dụng lao động 1. Phân công lao động, Công tác Marketing, Lập kế hoạch nhân lực. Tổ chức sử dụng lao động trong doanh nghiệp, Định mức lao động Đánh giá thành tích cơng việc Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Lương bổng và đãi ngộ., Tổ chức thi tuyển Hội đồng tuyển dụng gồm: - Giám đốc là Chủ tịch Hội đồng;

Từ khóa liên quan