tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc

61 722 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngLỜI MƠÛ ĐẦể tiến hành sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp cần có một lượng vốn nhất đònh. Trong cơ chế bao cấp, vốn của các doanh nghiệp quốc doanh do Nhà nước cấp phát nên các hoạt động của doanh nghiệp luôn ỷ lại vào nguồn vốn trên. Khi chuyển sang cơ chế thò trường vốn cấp phát của Nhà nước đối với các doanh nghiệp quốc doanh giảm mạnh. Sự vận động khách quan của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải xác đònh được lượng vốn tiền tệ cần thiết đồng thời tạo nguồn vốn cho phù hợp với sự vận động của sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc quản sử dụng vốn đạt hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm vốn, giảm bớt khả năng công tác huy động các nguồn vốn tăng tích lũy cho doanh nghiệp. Lúc đó có thể đảm bảo được nhu cầu tái sản xuất mà còn hoàn thành nghóa vụ đối với Nhà nước.Hiện nay nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện phát triển cơ chế thò trường có sự điều tiết vó mô của Nhà nước, hoạt động của các doanh nghiệp diễn ra sôi nổi cạnh tranh gay gắt lẫn nhau để đứng vững trên thò trường. Vì vậy các doanh nghiệp phải quảnvốn tài sản hết sức chặt chẽ, nó giữ vai trò quyết đònh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Mặt khác, công tác quản dử dụng tài sản vốn nhằm hạ thấp chi phí cho doanh nghiệp. Thêm vào đó việc nâng cao trình độ khoa học công nghệ sản xuất là vấn đề quan trọng để đạt lợi nhuận tối đa đồng thời làm tốt nhiệm vụ đối với Nhà nước.Nhận thức được tầm quan trọng của việc quảntài sản vốn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường tài liệu tham khảo thực tế, cũng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của các anh chò trong phòng kế toán của công ty, đề tài “tình hình quản tài sản vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH RỊA - VŨNG TÀU” được chọn với mục đích tìm hiểu thêm về vấn đề SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 1Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởngquản sử dụng vốn tại doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp có thể nhằm nâng cao chất lượng sử dụng quảnvốn tại công ty. Mục tiêu đề tàiTrong quản lý, các nhà quản trò phải thường xuyên tiến hành việc phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn. Dựa vào các hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả để tìm ra những nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm có các biện pháp kòp thời nhằm bảo toàn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của việc quảnvốn nhằm:- Đảm bảo sử dụng vốn một cách hợp lý tiết kiệm.- Hạ thấp chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo quản đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thanh toán các khoản công nợ một cách kòp thời nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.Phương pháp nghiên cứu- Nghiên cứu tài liệu: tài liệu nội bộ tại công ty TNHH Thoát nước Phát triển Đô thò tỉnh Ròa – Vũng Tàu.- Quan sát trực tiếp, đánh giá tổng hợp, so sánh hoạt động quản sử dụng vốn của công ty.SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 2Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngCHƯƠNG 1CƠ SƠÛ LÝ LUẬN1.1. Lý luận chung về TSCĐ vốn cố đònh của doanh nghiệp.1.1.1. TSCĐ vốn cố đònh của doanh nghiệp 1.1.1.1.TSCĐ của doanh nghiệpTư liệu lao động là một trong những yếu tố vật chất không thể thiếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các tư liệu lao động dùng cho hoạt động của doanh nghiệp cũng có nhiều loại. Để phục vụ cho yêu cầu quản lý, các tư liệu lao động thường được phân chia thành hai loại là TSCĐ công cụ, dụng cụ nhỏ. Trong đó những tư liệu lao động có giá trò lớn, thời gian sử dụng lâu dài (tối thiểu từ 1 năm trở lên) được gọi là các TSCĐ, các tư liệu lao động còn lại được gọi là công cụ, dụng cụ nhỏ. Mức giá trò tối thiểu của TSCĐ được quy đònh riêng tùy theo điều kiện ở mỗi nước trong từng thời kì.Các TSCĐ của doanh nghiệp có thể là những tài sản hữu hình như máy móc thiết bò, nhà xưởng, phương tiện vận tải,… Hay là những tài sảnhình được thể hiện ở giá trò các nguồn lực đã đều tư phục vụ cho nhiều chu kỳ sản xuất như chi phí mua các sáng chế hoặc giá trò các thương hiệu doanh nghiệp lợi thế thương mại,…Như vậy, TSCĐ của doanh nghiệp là những tư liệu lao động có giá trò lớn, có thời gian sử dụng lâu dài cho các hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn quy đònh của TSCĐ. Việt Nam, các TSCĐ ngoài tiêu chuẩn đònh lượng về giá trò thời gian sử dụng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn đònh tính như khả năng chắc chắn thu được lợi ích trong việc sử dụng tài sản trong tương lai; sự tin cậy của nguyên giá tài sản được xác đònh. Đặc điểm cơ bản của các TSCĐ là có thể tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong quá trình đó, hình thái vật chất tính năng sử dụng ban đầu của TSCĐ không thay đổi. Tuy nhiên, giá trò SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 3Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởngcủa nó bò hao mòn dần cùng với việc chuyển dòch từng phần giá trò vào giá trò sản phẩm sản xuất ra. Sau thời gian dài, TSCĐ mới cần thay thế, đổi mới khi các TSCĐ đã khấu hao hết hoặc xét thấy sử dụng không còn hiệu quả. Số tiền khấu hao TSCĐ lũy kế lại hình thành quỹ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp.1.1.1.2 Phân loại TSCĐ của doanh nghiệp.TSCĐ của doanh nghiệp có nhiều loại, thông thường được phân loại theo các tiêu thức chủ yếu sau:- Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình.- Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng: TSCĐ dùng cho hoạt động kinh doanh; TSCĐ dùng cho phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng; TSCĐ bảo quản, cất trữ hộ Nhà nước.- Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bò; phương tiện vận tải, thiết bò truyền dẫn; thiết bò dụng cụ quản lý; vườn cây lâu năm, súc vật làm việc để tạo ra sản phẩm.- Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng: TSCĐ đang sử dụng cho hoạt động kinh doanh hoạt động khác; TSCĐ chưa sử dụng; TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý.1.1.1.3.Vốn cố đònh của doanh nghiệp. Để có được các TSCĐ sử dụng trong kinh doanh các doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng vốn tiền tệ nhất đònh. Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hình thành TSCĐ gọi là vốn cố đònh của doanh nghiệp. Quy mô TSCĐ dùng cho hoạt động của các doanh nghiệp lớn hay nhỏ sẽ quyết đònh đến quy mô vốn cố đònh của các doanh nghiệp. Các đặc điểm của TSCĐ có ảnh hưởng rất lớn đến đặc điểm chu chuyển cũng như phương thức quản sử dụng vốn cố đònh của các doanh nghiệp. Do TSCĐ được sử dụng nhiều năm, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nên vốn cố đònh cũng có thời gian chu chuyển dài. Trong mỗi chu kì sản xuất SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 4Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởngkinh doanh, vốn cố đònh chỉ chuyển dòch từng phần giá trò vào giá trò sản phẩm được thu hồi toàn bộ khi TSCĐ hết thời gian . Phần giá trò vốn cố đònh chuyển dòch vào giá trò sản phẩm theo mức độ hao mòn của TSCĐ cấu thành chi phí khấu hao TSCĐ. Phần giá trò còn lại của TSCĐ chưa dòch chuyển phản ánh phần giá trò của TSCĐ cần tiếp tục khấu hao theo thời gian sử dụng của tài sản. Khi hết thời gian sử dụng, toàn bộ giá trò vốn cố đònh được thu hồi vốn cố đònh đã hoàn thành một vòng chu chuyển. Vốn cố đònh là bộ phận quan trọng cấu thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quảnvốn cố đònh, bảo toàn phát triển vốn cố đònh của doanh nghiệp phải gắn liền với việc quản lý, sử dụng TSCĐ có hiệu quả mà một trong các nội dung quan trọng là việc lựa chọn phương pháp khấu TSCĐ của doanh nghiệp. 1.1.2.Hao mòn khấu hao TSCĐ 1.1.2.1. Hao mòn TSCĐ Trong quá trình sử dụng, TSCĐ luôn bò hao mòn cả về giá trò giá trò sử dụng. Hao mòn thường được chia thành hai loại là hao mòn hữu hình hao mòn vô hình. - Hao mòn hữu hình là sự giảm sút về giá trò sử dụng theo đó là giá trò của TSCĐ theo thời gian sử dụng cường độ sử dụng của tài sản. - Hao mòn vô hình chính là sự sụt giảm thuần túy của giá trò của TSCĐ (mất giá) do ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kó thuật, công nghệ. Về mặt kinh tế, hao mòn TSCĐ dù xảy ra dưới hình thức nào cũng là sự tổn thất giá trò TSCĐ của doanh nghiệp. Vì thế trong quá trình sử dụng doanh nghiệp cần có biện pháp để hạn chế, giảm thiểu các tổn thất do hao mòn TSCĐ. Đồng thời, khi TSCĐ hết thời hạn sử dụng hoặc xét thấy việc sử dụng TSCĐ không còn hiệu quả thì cần mạnh dạn thay thế, đổi mới TSCĐ để nâng cao hiểu quả sử dụng vốn cố đònh của doanh nghiệp.SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 5Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngHệ số hao mòn TSCĐ = TSCĐ giánguyên Tổngkế lũy hao khấu SốChỉ tiêu này phản ánh mức độ hao mòn TSCĐ, qua đó gián tiếp phản ánh năng lực còn lại của TSCĐ vốn cố đònh ở tại thời điểm đánh giá. Hệ số này càng gần 1 chứng tỏ TSCĐ gần thời điểm hết hạn sử dụng, vốn cố đònh đã gần thu hồi hết. 1.1.2.2 Khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ có hệ thống giá trò phải thu hồi của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ đó. Khấu hao TSCĐ là một yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với các loại chi phí khác, khấu hao là khoản chi phí thu hồi vốn đầu tư ứng trước hình thành TSCĐ, vì thế không tạo nên dòng tiền mặt trong kỳ. Số tiền khấu hao thu hồi được tích lũy lại hình thành quỹ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp. Quỹ này dùng để tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng TSCĐ của doanh nghiệp khi hết thời hạn sử dụng. Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp có quyền chủ động sử dụng số tiền khấu hao thu hồi một cách linh hoạt, hiệu quả nhưng phải đảm bảo hoàn trả đúng hạn nguồn vốn này khi kinh doanh có nhu cầu tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng TSCĐ của doanh nghiệp. Về nguyên tắc mức khấu hao TSCĐ phải phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng. Điều này không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp bảo toàn vốn cố đònh; đáp ứng yêu cầu đổi mới, thay thế hoặc nâng cấp TSCĐ của doanh nghiệp; đánh giá đúng chi phí hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Để khấu hao TSCĐ, các doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp với doanh nghiệp mình. Thông thường có các phương pháp khấu hao cơ bản sau:SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 6Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởnga. Phương pháp khấu hao theo đường thẳngĐặc điểm của phương pháp này là mức khấu hao tỷ lệ khấu hao TSCĐ được tính bình quân theo thời hạn sử dụng TSCĐ. Mức khấu hao tỷ lệ khấu hao được xác đònh theo công thức:Mức khấu hao = TSCĐ dụng sử gianThờihao khấu phải TSCĐ giáNguyênVà: Tỷ lệ khấu hao = hao khấu phải TSCĐ giáNguyênhao khấu Mức *100%Tỷ lệ khấu hao =TSCĐ dụng sử gianThời1 *100%Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đối với TSCĐ hình thành do mua sắm, nguyên giá bao gồm giá mua thực tế phải trả, chi phi vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ lãi tiền vay đầu tư TSCĐ, thuế không được hoàn trả. Đối với TSCĐ doanh nghiệp tự xây dựng hoặc TSCĐ vô hình, nguyên giá là tổng giá trò thực tế mà doanh nghiệp đã chi để xây dựng TSCĐ hoặc đã đầu tư vào TSCĐ vô hình đó. Thời gian sử dụng TSCĐ được xác đònh trên cơ sở tuổi thọ về kó thuật, tuổi thọ kinh tế của TSCĐ dự tính cho suốt thời gian hoạt động của tài sản. Đây là công việc khá phức tạp, thường phải xem xét đầy đủ các yếu tố về mặt kó thuật – công nghệ chế tạo tính kinh tế trong việc sử dụng TSCĐ nhằm hạn chế các ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng có ưu điểm là tính toán đơn giản, chi phí khấu hao được phân bổ vào giá thành ổn đònh; cho phép dự kiến trước thời hạn thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ. Tuy nhiên phương pháp này không thật phù hợp với các loại TSCĐ có thời gian hoạt động không đều giữa các thời kỳ (hoạt động thời vụ), thu hồi vốn chậm chòu ảnh hưởng bất lợi giữa hao mòn vô hình.SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 7Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởng b. Phương pháp khấu hao khấu hao nhanh Thực chất của khấu hao nhanh là đẩy nhanh việc thu hồi vốn trong những năm đầu sử dụng TSCĐ. Khấu hao nhanh có thể thực hiện theo hai phương pháp là khấu hao theo số dư giảm dần khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng.+ Khấu hao theo số dư giảm dần: Theo phương thức này mức khấu hao hàng năm được xác đònh bằng cách lấy giá trò còn lại của TSCĐ phải tính khấu hao nhân với tỷ lệ khấu hao bình quân.Công thức tính toán như sau:MKH = NGCi * TKHTrong đó: MKH : Mức khấu hao hàng năm TSCĐ NGCi : Giá trò còn lại của TSCĐ ở đầu năm thứ i TKH : Tỷ lệ khấu hao cố đònh hàng năm của TSCĐ i : Thứ tự năm sử dụng TSCĐ (i = 1  n) Tỷ lệ khấu hao hằng năm bằng cách lấy tỷ lệ khấu hao bình quân nhân với hệ số điều chỉnh khấu hao nhanh. Theo kinh nghiệm thực tế của các nước, hệ số điều chỉnh thường xác đònh là:- 1,5 nếu TSCĐ có thời hạn sử dụng từ 3 - 4 năm. - 2 nếu TSCĐ có thời hạn sử dụng từ 4 - 5 năm.- 2,5 nếu TSCĐ có thời hạn sử dụng từ 6 năm trở lên. Cần thấy rằng khi tính khấu hao theo phương pháp số dư, do ảnh hưởng của yếu tố kó thuật tính toán nên đến hết năm cuối vẫn còn lại một phần giá trò TSCĐ chưa được thu hồi. Để khắc phục tình trạng này, trong những năm cuối người ta thường chuyển sang áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng phần giá trò còn lại của TSCĐ chưa thu hồi. + Khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng (khấu hao theo tổng số).SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 8Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngTheo phương pháp này , mức khấu hao hàng năm được xác đònh bằng nguyên giá TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao của từng năm tính khấu hao. Công thức tính như sau:MKH = NGKH * TKHTrong đó: MKH : Mức khấu hao hàng năm TSCĐ NGKH : Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao. TKHi : Tỷ lệ khấu hao giảm dần của năm cần tính khấu hao.Tỷ lệ khấu hao giảm dần của năm cần tính khấu hao được tính theo hai cách:- Cách 1: Lấy số năm sử dụng còn lại của TSCĐ cho đến khi hết thời hạn sử dụng chia cho tổng số thứ tự năm sử dụng.- Cách 2: p dụng công thức.TKHi = )1()1(2++−TTtTTrong đó: TKHi : Tỷ lệ khấu hao giảm dần của năm cần tính khấu hao. T : Thời hạn sử dụng TSCĐ. t : Thời điểm (năm) cần tính khấu haoPhương pháp khấu hao nhanh có ưu điểm cơ bản là giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, hạn chế ảnh hưởng của hao mòn vô hình, tạo hiệu ứng lá chắn thuế cho doanh nghiệp do làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên khấu hao nhanh cũng làm tăng chi phí kinh doanh, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp. Việc tính toán khấu hao cũng phức tạp hơn trong một mức độ nhất đònh chi phí khấu hao cũng không hoàn toàn phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng.c. Phương pháp khấu hao khấu hao theo sản lượng.SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 9Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngTheo phương pháp này mức khấu hao hàng năm được xác đònh bằng cách lấy sản lượng dự kiến sản xuất hàng năm nhân với đònh mức trích khấu hao cho một đơn vò sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành. Công thức tính như sau:MKH = QSP * MKHđvTrong đó: MKH : Mức khấu hao hàng năm TSCĐ QSP : Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm. MKHđv : Mức khấu hao đơn vò sản phẩmMức khấu hao đơn vò sản phẩm được tính bằng cách lấy nguyên giá TSCĐ phải khấu hao chia cho tổng sản lượng dự tính sản xuất trong cả đời hoạt độngcủa TSCĐ. Trường hợp tính khấu hao theo sản lượng tháng thì lấy sản lượng sản xuất trong tháng nhân với mức khấu hao mức bình quân cho 1 đơn vò sản phẩm.Phương pháp khấu hao theo sản lượng thích hợp với những TSCĐ có mức độ hoạt động không đồng đều giữa các thời kì. Do khấu hao được tính theo khối lượng sản phẩm hoặc công việc thực tế thực hiện nên phản ánh chính xác hơn mức độ hao mòn TSCĐ vào giá trò sản phẩm. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi việc ghi chép khối lượng công việc, sản phẩm do TSCĐ thực hiện phải chu đáo.Tóm lại, mỗi phương pháp khấu hao có ưu nhược điểm riêng. Hiện tại các doanh nghiệp được phép lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp với doanh nghiêp mình. Doanh nghiệp có thể thực hiện khấu hao nhanh để sớm thu hồi vốn song mức khấu hao tối thiểu không được thấp hơn mức khấu hao do Bộ tài chính quy đònh đối với từng loại TSCĐ.1.1.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ vốn cố đònh Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ vốn cố đònh người ta thường sử dụng các chỉ tiêu cơ bản sau:1.1.3.1. Hiệu suất sử dụng TSCĐ.SVTH: Trần Thò Thu Thảo Trang 10[...]... RỊA - VŨNG TÀU2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THOÁT NƯỚC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH RỊA - VŨNG TÀU2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển. Công ty Thoát nước Phát triển Đô thị tỉnh Rịa - Vũng Tàu được thành lập năm 2003 là một việc làm cấp thiết lúc bấy giờ vì hiện trạng hạ tầng của hệ thống thoát nước đô thị quá xuống cấp, chưa hoàn chỉnh, ngập úng thường xuyên xảy ra. Hệ thống thoát nước. .. nguồn vốn của công ty tăng là do các khoản nợ ngắn hạn nguồn vốn chủ sở hữu. 2.2.2 .Tình hình quản vốn tài sản tại công ty TNHH Thoát nước Phát triển Đô thị tỉnh RịaVũng Tàu.2.2.2.1 .Tài sản cố định vốn cố định. 2.2.2.1.1.Hao mòn tài sản cố định. a.TSCĐ hữu hình: Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: - TSCĐ hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn. - Nguyên... thống thoát nước trong nội thành. - Xí nghiệp thoát nước thị Rịa các huyện: có trách nhiệm lắp đặt hệ thống thoát nướcthị các huyện trong địa bàn tỉnh, tránh để xảy ra tình trạng ngập lụt khi có mưa hoặc triều cường.2.2. Thực trạng tình hình quản vốn tài sản tại công ty TNHH Thoát nướcPhát triển Đô thị tỉnh Rịa - Vũng Tàu.SVTH: Trần Thị Thu Thảo Trang 26 Khóa luận... việc quảnvốn nhằm: - Đảm bảo sử dụng vốn một cách hợp lý tiết kiệm. - Hạ thấp chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo quản đồng thời thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thanh toán các khoản công nợ một cách kịp thời nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu: tài liệu nội bộ tại công ty TNHH Thoát nước Phát triển Đô thị tỉnh RịaVũng Tàu. - Quan sát... đâu chữa đó”, chưa xong chỗ này đã lại phát sinh chỗ khác. Với tốc độ đô thị hóa cực nhanh tại tỉnh Rịa – Vũng Tàu, nếu không nâng tầm của hoạt động thoát nước, thì chính hệ thống này sẽ làm vỡ kết cấu đô thị tương lai “thủy phá thổ”. Ngày 18/06/2003 theo Quyết định số 588/4QĐ-UB của UBND tỉnh Rịa – Vũng Tàu, công ty Thoát nước Phát triển Đô thị tỉnh ra đời với nhiều chức năng khác nhau... định cố Vốn thuế (sau) trước nhuận Lợi1.2. Lý luận chung về tài sản lưu động vốn lưu động của doanh nghiệp.1.2.1. Tài sản lưu động vốn lưu động.1.2.1.1. Khái niệm đặc điểm của vốn lưu động.SVTH: Trần Thị Thu Thảo Trang 11 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn Thưởng - Công ty đầu tư phát triển - Công ty dịch vụ - Công ty nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệSVTH: Trần Thị Thu... nước cũ nát, thiếu thốn, không đủ khả năng thoát nước mưa nước thải. Trong khi đó hoạt động thoát nước đô thị lại do hai đầu mối quản là Ban Quản lý dự án thoát nước Môi trường tỉnh các Công ty Công trình đô thị, dẫn đến tình trạng bất cập trong điều hành quản lý, có lónh vực chồng chéo, có lónh vực đùn đẩy nhau,… Việc đầu tư cho hệ thống thoát nước luôn chắp vá, giải quyết ngập úng kiểu... hồi vốn đầu tư vào TSCĐ. Tuy nhiên phương pháp này không thật phù hợp với các loại TSCĐ có thời gian hoạt động không đều giữa các thời kỳ (hoạt động thời vụ), thu hồi vốn chậm chịu ảnh hưởng bất lợi giữa hao mòn vô hình. SVTH: Trần Thị Thu Thảo Trang 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Châu Văn ThưởngCHƯƠNG 2THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN VỐN TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH... trong kì công ty có một số tài sản đã khấu hao hết nên phải đầu tư cho hạn mục tài sản này.Như vậy, trong kì công ty đã chú trọng vào việc đầu tư TSCĐ hữu hình, đặc biệt là các máy móc trang thiết bị. Việc đầu tư này góp phần làm tăng đáng kể cho tài sản dài hạn của công ty. Trong hai năm 2008 2009 công ty không thanh lý bất cứ TSCĐ hữu hình nào nên tình hình giảm về TSCĐ hữu hình của công ty bằng... TSCĐ vô hình Trong kì công ty không mua sắm thêm bất kì TSCĐ vô hình nào nên tình hình tăng, giảm về TSCĐ vô hình là bằng 0.2.2.2.1.3. Phân tích tình hình tăng giảm vốn cố định Vốn cố định của công ty được hình thành từ các nguồn vốn sau: vốn cố định do ngân sách Nhà nước cấp, nợ dài hạn, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn kinh phí hình thành TSCĐBảng 2.6: Bảng tình hình tăng giảm vốn cố . TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU2.1.1. Lòch sử hình thành và phát triển .Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thò tỉnh Bà Ròa - Vũng Tàu được thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc, tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc, tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc, Phân loại TSCĐ của doanh nghiệp., Phương pháp khấu hao theo đường thẳng, Phương pháp khấu hao khấu hao nhanh, Hiệu suất sử dụng TSCĐ. Hiệu suất sử dụng vốn cố đònh: Hàm lượng vốn cố đònh. Tỷ suất lợi nhuận vốn cố đònh. Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động., Vai trò xác đònh nhu cầu vốn lưu động Nguyên tắc xác đònh nhu cầu vốn lưu động., Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp. Số vòng quay của vốn lưu động., Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động. Hàm lượng vốn lưu động., Hoạt động công ích Nhận thầu thi công xây lắp Đầu tư và phát triển., Dòch vụ Nghiên cứu khoa học, TSCĐ hữu hình: Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:, TSCĐ vô hình, TSCĐ vô hình Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Công thức tính :, Hiệu suất sử dụng vốn cố đònh: Công thức được tính như sau: Hàm lượng vốn cố đònh Tỷ suất lợi nhuận vốn cố đònh., Cơ cấu vốn lưu động trên tổng nguồn vốn Số vòng quay của vốn lưu động. Công thức được tính như sau:, Hiệu quả hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh tế – xã hội., Giải pháp về hoạt động tài chính, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý TSCĐ và VCĐ. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý VLĐ và TSLĐ

Từ khóa liên quan