tình hình kinh doanh xuất bản của công ty sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay.doc

75 604 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

tình hình kinh doanh xuất bản của công ty sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay. Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchrong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta đã có những bớc chuyển biến lớn. Đó là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc và theo định hớng XHCN. Cơ chế mới đã có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế nói chung và ngành kinh doanh XBP nói riêng làm biến đổi cả về chất và lợng hoạt động này.tở nớc ta hiện nay, đã có nhiều thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh xuất bản phẩm và cạnh tranh với nhau trên thị trờng, tuy nhiên nhiều năm nay thành phần kinh tế nhà nớc vẫn giữ vai trò chủ đạo. Ngoài ra với chủ trơng của nhà nớc mở rộng quan hệ với nớc ngoài, hình thức liên doanh trao đổi buôn bán giữa nớc ta với các nớc trên thế giới ngày càng phát triển. Việc mở rộng các thành phần kinh tế đã làm cho nền kinh tế nớc ta trở nên sôi động, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát huy và khai thác triệt để khả nănh mình. Tuy nhiên nền kinh tế thị trờng cũng tạo ra những khó khăn và thách thức không nhỏ. Khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là sự thay đổi quá nhanh của phơng thức kinh doanh và tìm kiếm thị trờng. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, để bắt kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế phải nghiên cứu tìm tòi hớng đi thích hợp cho hoạt động của mình nhằm đảm bảo tốt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam (Savina) một doanh nghiệp xuất bản phẩm lớn không chỉ nằm trong bối cảnh khó khăn đó mà còn có những khó khăn riêng biệt. Là một doanh nghiệp phát hành sách với một thị trờng rộng lớn và thực hiện phân phối, điều tiết xuất bản phẩm cho tất cả tỉnh, thành phố, chuyển sang thị trờng cạnh tranh và bị thu hẹp. Song với sự cố gắng nỗ lực của mình, đợc Nhà nớc hỗ trợ, Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam ngày ổn định và phát triển.Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp1Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sách Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh Xuất Bản Phẩm ở Tổng Công Ty Phát Hành Sách đã đạt đợc những kết quả khả quan, bộ máy tổ chức ngày một kiện toàn và phát triển, Tổng Công Ty Phát Hành Sách đã chuyển tải một khối lợng sách lớn đến đông đảo các khách hàng khác nhau, thuộc mọi tầng lớp, xã hội trong nớc cũng nh ngoài nớc. Quá trình đó đã giúp Tổng Công Ty Phát Hành Sách thêm kinh nghiệm, thích nghi với thị trờng cạnh tranh và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả.Tuy nhiên, thực tế kinh doanh xuất bản phẩm của Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam cũng còn hạn chế nhất định, điều này do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại, song vấn đề cơ bản là Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam cha tìm ra thế mạnh cho mình với phơng pháp kinh doanh khả dĩ. Vì thế nghiên cứu hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam là một đòi hỏi búc xúc. Vì điều kiện thời gian có hạn, nên tôi chỉ nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty phát hành sách VN đặt tại trụ sở 44 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà nội. Mà không nghiên cứu Tổng công ty phát hành sách trên phạm vi toàn quốc.Xuất phát từ những lý do trên đây tôi lựa chọn đề tài: "TìNH HìNH KINH DOANH XUấT BảN PHẩM CủA Tổng CÔNG TY SáCH VIệT NAM TRONG NĂM 2002 đến nay" làm luận văn tốt nghiệp của mình.Khoá luận nghiên cứu, hệ thống hoá về mặt lý luận kinh doanh xuất bản phẩm, đánh giá đúng thực trạng kinh doanh ở Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam và đa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng công ty Phát hành sách. Trong quá trình nghiên cứu, tôi có sử dụng phơng pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, phân tích tổng hợp, phơng pháp so sánh điều tra xã hội học, và phơng pháp chuyên ngành.Nội dung của khóa luận ngòai lời mở đầu và kết luận , khóa luận đợc chia làm 3 chơng:Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp2Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchChơng 1: Kinh doanh xuất bản phẩm trong cơ chế thị trờng và ý nghĩa với Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam.Chơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng Công Ty Sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay.Chơng 3: Nhận xét chung và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của Tổng Công Ty Sách Việt Nam.Là sinh viên năm thứ 4, với trình độ kiến thức lý luận chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian nghiên cứu đề tài cha nhiều. Do đó khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong các thầy cô giáo, các nhà quản lý đóng góp ý kiến để bản khóa luận thêm phần hoàn thiện.Trong quá trình thực hiện đề tài ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận đợc sự động viên hớng dẫn tích cực của các cán bộ công nhân viên của Tổng Công Ty Sách Việt Nam, đặc biệt sự tận tình giúp đỡ, chỉ bảo của Phó Giáo S Tiến sĩ - Phạm Thị Thanh Tâm - ngời đã trực tiếp hớng dẫn tôi hoàn thành bài khoá luận này.Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp3Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sách Chơng Ikinh doanh xuất bản phẩm trong cơ chế thị trờng Và ý nghĩa đối với tổng công ty sách việt nam.I/. Nhận thức cơ bản về kinh doanh xuất bản phẩm trong cơ chế thị trờng:1. Khái niệm về kinh doanh xuất bản phẩm:Xuất bản phẩm là thuật ngữ trong lĩnh vực văn hoá thông tin đợc sử dụng rộng rãi trong các hoạt động nh lu trữ th viện, th mục và xuất bản, in ấn cũng nh lu thông. Xuất bản phẩm là một trong những sản phẩm trí tuệ. Nó là nhu cầu về văn hóa tinh thần, phơng tiện, công cụ để nâng cao trình độ cho mọi ngời, mọi lứa tuổi, mọi điều kiện sống khác nhau trong xã hội. Trong điều 4 chơng I luật xuất bản của nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành tháng 7/1993) có ghi: Xuất bản phẩm là toàn bộ các tác phẩm về chính trị, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, Văn học nghệ thuật, văn hóa và các tri thức khác đợc xuất bản, in, nhân bản bằng các phơng tiện kỹ thuật khác nhau, với những chất liệu khác nhau, bằng tiếng việt, tiếng dân tộc và tiếng nớc ngoài, không định kỳ nhằm phổ biến cho nhiều ngời Từ định nghĩa trên cho thấy, nội dung xuất bản phẩm rất phong phú, nó chứa đựng những tri thức khác nhau. Hình thức xuất bản phẩm là đa dạng, đợc làm nên từ nhiều chất lợng nh giấy, băng từ, đĩa mềm . và đợc phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trờng xuất bản phẩm đợc sản xuất ra nhằm phổ biến thông qua trao đổi H T, nên nó là đối tợng để kinh doanh.Xuất bản phẩm là một bộ phận thiết yếu của hoạt động văn hoá. Nó trở thành phơng tiện để phản ánh đời sống văn hoá tinh thần, thông qua các hoạt động phát hiện, chọn lựa, su tầm, đúc kết, sản xuất, để công bố dới hình thức xuất bản phẩm ở các nhà xuất bản. Hơn hẳn các phơng tiện khác, xuất bản đã có lợi thế phản ánh đầy đủ các nền văn minh của nhân loại và của mỗi quốc gia. Nó là tấm gơng phản chiếu sinh hoạt vật chất và tinh thần của con ngời qua các thời đại. Với các quốc gia, nó thể hiện đặc trng bản sắc riêng, trình độ phát triển Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp4Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchvà sự hòa nhập trong cộng đồng quốc tế. Xuất bản phẩm là sản phẩm của lao động xuất bản sinh ra để thực hiện vai trò phản ánh đó. Với các loại hình đa dạng và phong phú, nội dung chứa đựng trong đó là toàn bộ gia sản của xã hội loài ngời. Cái gì xã hội có, xã hội cần và xã hội ủng hộ thì xuất bản có thể chuyển thành sách. Theo nh M.Gorki nói: Mỗi cuốn sáchtinh hoa lao động tinh thần của loài ngời. Sách là tiếng nói của nhiều trí tuệ đợc một trí tuệ nói lên. Kỳ diệu nhất trong mọi kỳ diệu do con ngời sáng tạo ra, sách là hiện thân của tất cả tri thức của đời sống thế giới, tất cả lịch sử phát triển của trí tuệ thế giới, tất cả lao động và kinh nghiệm của các dân tộc trên trái đất. Sách là vũ khí mạnh mẽ nhất để tiếp tục phát triển sức mạnh tinh thần của loài ngời.Xuất phát từ những đặc trng trên có thể nói rằng, xuất bản phẩm là hàng hoá đặc thù cho nên kinh doanh xuất bản phẩm là kinh doanh hàng hóa đặc thù. Để đánh giá đợc giá trị sử dụng của xuất bản phẩm phải có một quá trình đọc biến nội dung tri thức của sách thành t tởng, hành động hay những phát minh khoa học cần thiết. Giá trị sử dụng của sách có ý nghĩa lâu bền, mỗi loại sách có thể truyền từ ngời này sang ngời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác mà các hàng hóa khác không có đợc. Các kiến thức về lịch sử, văn học, khoa học kỹ thuật đợc lu truyền theo không gian và thời gian đã không ngừng góp phần nâng cao hiểu biết của con ngời. Thật vậy theo Kanhiel đã nói: Sách là biên niên sử của các dân tộc. Nó truyền từ thế kỷ này sang thế kỷ khác gia tài kinh nghiệm vô giá đợc cả thế giới tích luỹ. Nó không chỉ cần cho những nhà bác học tìm trong đó món ăn tinh thần để suy nghĩ đợc nâng cao. Nó giúp cho những ngời bình thờng nhất trong chúng ta nâng cao đợc năng suất trong bất cứ lĩnh vực nào. Sách có thể thỏa mãn mọi thị hiếu, làm mãn nguyện mọi khát vọng . Giá trị sử dụng của sách còn đợc thể hiện ở sự tuyên truyền, có ảnh hởng tích cực tới hệ t tởng của con ngời, của cộng đồng và mỗi quốc gia. Trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn lịch sử của đất nớc, sách đã góp phần không nhỏ trong Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp5Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchviệc giáo dục t tởng, truyền bá đờng lối, chủ trơng của Đảng, Nhà nớc đồng thời là phơng tiện nâng cao dân trí, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển văn minh tiến bộ của xã hội. Trong giai đoạn đất nớc chìm trong khói lửa chiến tranh, sách theo chân cán bộ phát hành vợt muôn nẻo đờng về nông thôn, lên miền núi, từ vùng tự do, len lỏi tới các vùng tạm chiếm tuyên truyền, giác ngộ lý tởng Cách mạng, củng cố lòng tin, động viên tinh thần yêu nớc, ý chí Cách mạng cho Đảng viên, chiến sỹ, đồng bào, góp sức ngời, sức của cho sự nghiệp Cách mạng. Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội trớc đây và sau này, sách luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đờng lối, chính sách của Đảng, Nhà nớc góp phần nâng cao dân trí, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.Giá trị và giá trị sử dụng của xuất bản phẩm nhiều khi không đồng nhất. Giá trị của hàng hóa biểu hiện bằng giá cả trên thị trờng tức là chịu sự tác động của các quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị. Tuy nhiên, xuất bản phẩm là hàng hóa đặc thù nên giá của chúng đợc tính bằng lao động sáng tạo ra xuất bản phẩm và chi phí của quá trình sản xuất lu thông. Sáng tác là lao động đặc thù, khó có thể lợng hóa một cách chính xác. Một điều chắc chắn rằng nếu tính đủ đầu vào của xuất bản thì đầu ra của sách sẽ rất cao. Vì thế để đảm bảo định hớng tuyên truyền, giáo dục, nhiều loại xuất bản phẩm sẽ phải bán dới giá thành. Đó là xuất bản phẩm là sách (thuộc diện tuyên truyền giáo dục, sách giáo khoa .).Có thể nói rằng, xuất bản phẩm là hàng hóa đặc thù cho nên hoạt động kinh doanh nó là hoạt động kinh doanh đặc thù. Vậy kinh doanh xuất bản phẩm là quá trình đầu t vốn và công sức để tổ chức các hoạt động liên kết sản xuất hàng hóa xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận không ngừng phát triển.Công việc kinh doanh hàng hóa đặc thù này đợc thể hiện rất rõ ở mục đích kinh doanh. Đó là lợi nhuận trong kinh doanh xuất bản phẩm không chỉ là tiền lãi thu đợc sau một quá trình kinh doanh mà còn là cái lãi của quá trình sử Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp6Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchdụng xuất bản phẩm trong xã hội. Bởi vì, kinh doanh xuất bản phẩm vừa là hoạt động kinh tế, vừa là lĩnh vực t tởng văn hóa, có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện mục tiêu chung của xã hội.2. Đặc trng về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trờng:Trong nền kinh tế chỉ huy, hoạt động xuất bản trong đó có phát hành đợc diễn ra theo xu hớng tập trung hóa dựa trên thành phần kinh tế cơ bản là toàn dân và tập thể. Công tác xuất bản đợc coi là hoạt động thuần tuý chính trị, t tởng văn hoá đợc Nhà nớc bao cấp toàn bộ từ kế hoạch đề tài xuất bản dài hạn và hằng năm đến tài chính và quá trình sản xuất phân phối sách. Vì thế mà Nhà n-ớc đã can thiệp vào quá trình tổ chức phát hành cũng nh giá cả của sách. Hoạt động xuất bản nói chung, phát hành sách nói riêng không xuất phát từ thị trờng mà từ ý muốn chủ quan của Nhà nớc. Vì vậy, mà hoạt động phát hành sách trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp ít phát triển và nhu cầu xuất bản phẩm của xã hội không đợc quan tâm đầy đủ. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc và theo định hớng xã hội chủ nghĩa, hoạt động xuất bản phẩm đã thay đổi cả về lợng và chất. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế đã có những tác động mạnh mẽ tới mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực kinh doanh. Chính vì thế mà kinh doanh xuất bản phẩm có những đặc trng sau:2.1. Về cung - cầu hàng hóa xuất bản phẩm:Đặc trng về cung cầu hàng hóa xuất bản phẩm là đặc trng trớc tiên và lớn nhất bởi khi hiểu rõ đặc trng này thì các nhà kinh doanh xuất bản phẩm sẽ phải tìm ra những phơng án tối u cho mình để kinh doanh sao cho hiệu quả nhất.Trong mỗi con ngời đều có những nhu cầu khác nhau, biểu hiện sự mong muốn đợc thỏa mãn về một vấn đề nào đó. Nhu cầu đó có thể là nhu cầu về vật chất hoặc về tinh thần, trong đó có xuất bản phẩm. Thông thờng, nhu cầu về tinh thần bao giờ cũng đứng sau nhu cầu về vật chất. Nhu cầu xuất bản phẩm là Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp7Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchnhu cầu thuộc lĩnh vực trí tuệ, cho nên nó chỉ nảy sinh khi nào con ngời có những kiến thức nhất định để tiếp cận đợc những tri thức chứa đựng trong nội dung xuất bản phẩm đó đem lại.Tuy nhiên, khi đời sống của ngời dân ngày một nâng cao thì nhu cầu về tinh thần của ngời dân cũng ngày một tăng cả về chất, về lợng và trở nên phức tạp, không chỉ muốn đọc một cuốn sách hay, có giá trị mà cuốn sách đó còn phải trình bày đẹp, biên tập chu đáo. Tuy nhiên, nhu cầu về xuất bản phẩm khác với nhu cầu bình thờng khác, không phải bất kỳ ai bất kỳ lúc nào cũng có những nhu cầu về xuất bản phẩm khác nhau. Hơn nữa, nhu cầu về xuất bản phẩm còn phụ thuộc vào thị hiếu, trình độ nhận thức, điều kiện kinh tế - chính trị và môi trờng sống cụ thể của khách hàng. Vị trí xã hội và nghề nghiệp của khách hàng cũng là yếu tố tác động đến nhu cầu của xuất bản phẩm. Xuất phát từ vị trí xã hội của khách hàng nh thế nào? Nghề nghiệp ra sao? Để có nhu cầu mua xuất bản phẩm nh thế nào? Về nội dung, chủng loại xuất bản phẩm nh thế nào? Mức độ thể hiện nội dung ra sao?.Dân tộc, quốc gia của khách hàng cũng tác động mạnh mẽ tới khả năng mua xuất bản phẩm. Mỗi một quốc gia, một dân tộc khác nhau có những đặc tr-ng và sự phát triển khác nhau. Vì thế đã hình thành nên những cá thể con ngời trong đó có khả năng khác nhau đặc biệt là mua và sử dụng xuất bản phẩm. Nhu cầu xuất bản phẩm là nhu cầu thuộc lĩnh vực trí tuệ, cho nên nó chỉ nảy sinh khi nào con ngời có những kiến thức nhất định để tiếp cận đợc những tri thức mà xuất bản phẩm đó đem lại. Tuỳ từng đối tợng, trình độ mà họ có những nhu cầu về xuất bản phẩm khác nhau. Do đó, để xuất hiện nhu cầu trên thị trờng phải trải qua một quá trình hoạt động có ý thức của con ngời (khách hàng) và một quá trình tổ chức, vận động, tuyên truyền định hớng của ngời bán đối với khách hàng về những xuất bản phẩm cụ thể trong thời gian nhất định.Có thể thấy, theo chiều hớng nền kinh tế phát triển thì nhu cầu tri thức của con ngời ngày càng tăng lên thúc đẩy nhịp độ tăng của nhu cầu tri thức. Do vậy, Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp8Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchcó thể nói rằng, hiện nay và trong những năm tới, nhu cầu về sách của nhân dân ta sẽ tăng lên rất cao. Chính công cuộc đổi mới nền kinh tế hiện nay là động lực chủ yếu làm cho nhu cầu của nhân dân tăng nhanh và đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp xuất bản nói chung, phát hành xuất bản phẩm nói riêng. Trong đó có việc thỏa mãn và góp phần định hớng nhu cầu, thị hiếu đọc lành mạnh.Tổng công ty Sách Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, Tổng công ty Sách cũng nh các doanh nghiệp phải có biện pháp khả dĩ để thu hút khách hàng về mình. Bởi lẽ nhu cầu xuất bản phẩm đợc hình thành từ nhu cầu có khả năng thanh toán. Hay có thể nói, nhu cầu đợc biểu hiện ở các dạng:Song để nhu cầu tiềm năng phát triển và biểu hiện phải trải qua một quá trình có sự vận động thông qua xúc tiến kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác, để nhu cầu hiện tại chuyển thành cầu còn khó khăn gấp bội. Điều này phụ thuộc một phần vào khả năng của các nhóm nhu cầu và phần không nhỏ là do các nhà kinh doanh. Từ đó cho thấy muốn có nhiều khách hàng và có uy tín trong bán hàng không phải là dễ, trong đó cung hàng hóa giữ vai trò quan trọng. Cung chính là khả năng khai thác đề tài, khả năng in ấn, của các nhà sản xuấtkinh doanh có thể đa ra thị trờng với một khối lợng và chủng loại hàng hóa nào đó ứng với giá nhất định nào đó, trong một không gian, thời gian nhất định. Cung chịu tác động bởi điều kiện khách quan, chính trị, văn hóa, xã hội, các yếu tố đầu vào của xuất bản phẩm.Trong cơ chế thị trờng cung hàng hóa xuất bản phẩm đợc xuất phát từ nhu cầu thị trờng và cũng từ mục tiêu sản xuất của chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cung hàng hóa xuất bản phẩm còn chịu ảnh hởng khá lớn của giá cả. Nếu Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệpNhu cầu hiện tạiNhu cầu tiềm năng Cầu9Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sáchxuất bản phẩm bán đợc nhanh, đúng giá mà nhà kinh doanh muốn, thì khả năng tái bản nhiều hơn và ngợc lại, xuất bản phẩm bán chậm hoặc bán không đợc, ngời ta sẽ giảm dần số lợng mang ra bán, hoặc ngừng hẳn việc tái bản. Điều này đã khẳng định rằng giá cả thị trờng với cầu xuất bản phẩm là những nhân tố quyết định khả năng cung xuất bản phẩm trên thị trờng.Trong kinh doanh sự gặp gỡ giữa cung cầu càng nhiều thì tốc độ lu chuyển hàng hóa càng lớn. Do đó, các nhà sản xuấtkinh doanh luôn luôn phải phấn đấu nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho cung - cầu hàng hóa xuất bản phẩm phù hợp nhằm mục đích bán đợc hàng hóa.Tuy nhiên, ngày nay các nhà cung cấp xuất bản phẩm trên thị trờng luôn luôn phải tìm cách để giải đáp đợc các vấn đề nh: cung bao nhiêu? cung loại xuất bản phẩm nào? cho ai? cung khi nào và bằng cách nào?.2.2. Về giá xuất bản phẩm:Với bất kỳ cuốn sách nào, giá bán đợc in trên bìa 4 của cuốn sách (hay còn gọi là giá bìa). Việc mua, bán, tính chiết khấu đều lấy giá bìa làm cơ sở. Giá của sách đợc xây dựng bởi các yếu tố chi phí nh chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh và in cho nhà sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay việc tính giá xuất bản phẩm (giá bìa) và phí phát hành còn rất nan giải. Nhà nớc không quản lý đợc giá, nhiều lúc giá xuất bản phẩm trên thị trờng đã tạo ra những nghịch lý hoặc giá ảo là phổ biến. Hiện tợng tăng giá sách để tăng chiết khấu phát hành đã diễn ra thờng xuyên. Điều này không phù hợp với quy luật giá trị và làm ảnh hởng tới nhu cầu xuất bản phẩm xã hội.Vì bán hàng bị ảnh hởng nên lực lợng xã hội t nhân làm giảm nhu cầu xuất bản phẩm do tự quy định giá, tự quy định chiết khấu cạnh tranh không lành mạnh.Trên thực tế cho thấy giá cả có tác động lớn tới nhu cầu mua xuất bản phẩm của xã hội: Giá tăng thì cầu giảm và giá giảm thì cầu tăng lên. Vì thế để đảm bảo định hớng giáo dục, nhiều loại xuất bản phẩm đợc trợ giá xuất bản, vận chuyển.Đinh Lan Thảo Khoá luận tốt nghiệp10[...]... ngoài.II. Tình hình kinh doanh xuất bản phẩm của Tổng công ty Sách Việt Nam từ năm 2002 đến nay.1. Môi trờng kinh doanh của Tổng công ty Sách Việt Nam: Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam (nay là Tổng công ty Sách Việt Nam) , là Tổng công ty nhà nớc thuộc Bộ văn hóa Thông tin nằm trên địa bàn Thủ Đô Hà Nội có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn. Có điều đó là do môi trờng kinh doanh ở... BảN PHẩM CủA Tổng CÔNG TY SáCH VIệT NAM TRONG NĂM 2002 đến nay" làm luận văn tốt nghiệp của mình.Khoá luận nghiên cứu, hệ thống hoá về mặt lý luận kinh doanh xuất bản phẩm, đánh giá đúng thực trạng kinh doanh ở Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam và đa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng công ty Phát hành sách. Trong quá trình nghiên cứu,... trởng nhu cầu về xuất bản phẩm và đây là cội nguồn của sự phát triển sản xuấtkinh doanh. 2. Kinh doanh xuất bản phẩm là góp phần quan trọng vào việc tái sản xuất ra các xuất bản phẩm cho xà hội: Kinh doanh xuất bản phẩm là khâu nối liền giữa khâu sản xuất và ngời sử dụng xuất bản phẩm trong xà hội là khâu cuối cùng giữ vị trí quan trọng trong quá trình xuất bản, in lu thông xuất bản phẩm. Đó là... Trờng Đại học văn hoá Hà Nội Khoa Phát hành sách Chơng IIThực trạng hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng công ty sách Việt Nam từ năm 2002 đến nay.I. Vài nét về hoạt động của Tổng công ty Sách Việt Nam trong cơ chế thị trờng: Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi Luật Xuất bản đợc ban hành, hoạt động xuất bản bớc vào thời kỳ phát triển mới. Cán bộ, công nhân viên toàn ngành năng động, sáng... động kinh doanh có hiệu quả.Tuy nhiên, thực tế kinh doanh xuất bản phẩm của Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam cũng còn hạn chế nhất định, điều này do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mang lại, song vấn đề cơ bản là Tổng Công Ty Phát Hành Sách Việt Nam cha tìm ra thế mạnh cho mình với phơng pháp kinh doanh khả dĩ. Vì thế nghiên cứu hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Tổng Công Ty Phát... Hành Sách Việt Nam là một đòi hỏi búc xúc. Vì điều kiện thời gian có hạn, nên tôi chỉ nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty phát hành sách VN đặt tại trụ sở 44 Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà nội. Mà không nghiên cứu Tổng công ty phát hành sách trên phạm vi toàn quốc. Xuất phát từ những lý do trên đây tôi lựa chọn đề tài: " ;TìNH HìNH KINH DOANH XUấT BảN PHẩM CủA Tổng CÔNG TY. .. tới những mục tiêu trên của doanh nghiệp mình.Tổng công ty phát hành sách kinh doanh nhằm đạt đợc hiệu quả kinh doanh cao nhất và cạnh tranh đứng vững trên thị trờng. Công ty phát hành sách Việt Nam là một trong những doanh nghiệp sách đà và đang thể hiện vai trò của mình bằng cách: Đầu t sức ngời, sức của để tìm kiếm, nghiên cứu những giải pháp kinh doanh tốt nhất. Công ty đà xác định, chỉ có... Tổng công ty đợc bổ sung thêm hai Phó Tổng giám đốc, các phòng, ban bộ phận đà đợc kiện toàn theo tinh thần mới. Nh vậy chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty Sách Việt Nam đà đợc bổ sung lớn hơn, rộng hơn. Ngoài chức năng tổ chức kinh doanh, chỉ đạo kinh doanh cho các công ty thành viên, hiện nay Tổng công ty Sách Việt Nam còn có thêm chức năng tổ chức sản xuất các xuất bản phẩm theo định hớng của. .. giao.Việc kinh doanh xuất bản phẩm phát triển đà thực sự giúp Tổng công ty đứng vững trên thị trờng, mở rộng thị trờng, tăng vòng quay của vốn, thúc đẩy kinh doanh, và tái kinh doanh xuất bản phẩm. Qua đó, mà Tổng công ty không ngừng nâng cao nội dung sách, tìm tòi những xuất bản phẩm có nội dung lẫn hình thức hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mặt khác trong quá trình kinh doanh, thị... thị trờng.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh: 3.1. Nghiên cứu thị trờng, nhu cầu khách hàng về xuất bản phẩm: Việc đầu tiên trong công tác nghiên cứu thị trờng xuất bản phẩm đó là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng về hàng hoá xuất bản phẩm. Đây là công việc trớc tiên và không thể thiếu đợc đối với mọi doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm và Tổng công ty Sách Việt Nam để có thể cạnh tranh, đứng vững . quốc .Xuất phát từ những lý do trên đây tôi lựa chọn đề tài: " ;TìNH HìNH KINH DOANH XUấT BảN PHẩM CủA Tổng CÔNG TY SáCH VIệT NAM TRONG NĂM 2002 đến nay& quot;. bản phẩm ở Tổng công ty sách Việt Nam từ năm 2002 đến nay. I. Vài nét về hoạt động của Tổng công ty Sách Việt Nam trong cơ chế thị trờng :Trong thời kỳ đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: tình hình kinh doanh xuất bản của công ty sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay.doc, tình hình kinh doanh xuất bản của công ty sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay.doc, tình hình kinh doanh xuất bản của công ty sách Việt Nam trong năm 2002 đến nay.doc, Về cung - cầu hàng hóa xuất bản phẩm:, Về giá xuất bản phẩm: Tính chất thành phần tham gia trong kinh doanh xuất bản phẩm:, ý nghĩa của kinh doanh xuất bản phẩm đối với Tổng công ty Sách Việt Nam:, Nâng cao uy tín và cạnh tranh trên thị trờng:, Kinh doanh xuất bản phẩm là mang lại hiệu quả kinh tế:, Chuyển đổi cơ chế hoạt động:, §ỉi míi vỊ tỉ chøc:, Những kết quả đạt đợc trong những năm đổi mới:, Về điều kiện chính trị xã hội:, Về kinh tế của thủ đô Hà Nội:, Về văn hoá - xã hội:, Tổ chức khai thác hàng hóa:, Tỉ chøc xóc tiÕn kinh doanh:

Từ khóa liên quan