Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính

25 398 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 17:13

    !!"#$%& '()&*&+, /0 /*&-102&3 45))6 7518"9:   2&;,/<&/ :=3'5 1>??@*&+)6AB* 'CDE7F *&"5G?$'@@@H>'I-1J,"A@ )!3 DEK,"A0L!3 6 :*&+0J00*&+>M@@?&B#NO P&' 7F*&+>;7IQ!=-1>' RS :T;U&10JRVW 3-XYRZ /*RZ1[="-1 =0\0S J=;*  .0\05&-]2' 51!F<P:5,<RZ S 5&-]5XW*^-!P: 5,)&_:`LP <1a 5b 'DP / 2:3-XY F0J' M'(c3-XYS 5&-]F0'  ^&*&+F /06/ 2&;, 50*1 <KP"K0.&>3 0a5)/ :=3'RZ& 0-00!KS !">5&-]L0 &d*) <K /* <KeP&c'f "dP*02RZ -]KX7 **&1--1g-!5,)<&_5 < !JF0'  (<!+_"dhF0F0<P8d QJ&)7"dF0,i-S :' RP:5,P,1jgkA$*) F0J -]X 71K*  3i7 f!<"*5! 3`Q530-00 S * ! 3J=' !"# V`BAb(/F <MQ8AM f-]0- 005,#"85,BB&`BN"&`M "K'V`!$@&*" !$W* B$l'&`!BNA2 BN:dM ' M $%&'()*+(,  ) /0123456789 mPf-P"2PF1 =;"P!;4>&-]' ]0Un >&-]!2;:fMoB0L'p7)Q-& 07 -]F0JF/F;`61F ) -] d&&q075!2 -]F0;!7 *1 3"'r` P!0707)&07"P0a 075807&qd&'s2Y 1"P0a3fb, 3 .Pt(f1Q"& ) 3; / 20g& 3`"P!7 *; !&"P0a' : $10;9<=89 R0-00S :J&RVWRZ !RVW ;h*5RZ! 3J=0\05 &-]f*8 <K1O&*,F0 1;RVW' $>1?@A9B89 u fF0vN[= 8-wMw  "P -]0;a;&JP 3FF0'R[= xVlyzM{ -]0;a 2&Y' rw f1F0! 3"##o@@% 3 /*#No@@%'J* Q I. f1F0Jn>J*5r|| J*5 lrR'2Ji&34f 5&-]0a&)'W12J}@@B -]&f~ K < K5]_'  2lsp•Rs 0olsp•Rs i -]0;aRZ J 2f5RVW'5:RZrw8Q- q;` ;*Q-J='  !"#$W1[=€x 0\05,"P76;af f8Y'•€x K f1‚0Uf&1c f1‚0 =J*8 : 3S Uf 3 3YG@o@@% f1U 3! 3 /*?%##%c f1 U 3 3?$% /*??%' %&'()"*$ R[=-10I|pw -];0f]01[= "rw'Da J 2:f ƒ0I„&F-=,4pwrwkpworw B !">0a -]-1X&c"P -]-1 X&n!6'uKT0-00!2 1p•R -1P' $%&'(:*CD&E(FG%&'(G%HG(%DI$J- D CD&E((%DI$J- ) KL3MNO* ^5, -]…**…DY>M@@  M>M@B' : "12NO ^5,4*)F0 0, 7 T5 S&d"P05S&Y' : ) N;P"12NO oR*) -]S F0vMA -]`0** *…D/F0"  <K**…' RS F0 -];*,&)!< 7"q -] 8 2^yZss&Y 5RZ' oQT*)Y#QX&5' oF*) < -]a0RZ-1MAY"!*,I8 :a0RZF0mRS :**… D' oR*) -] <KI;q…**…D -]a0 RZ&7M-1"* f1!*)fF0vN -]a0RZ&7McMA' oR! TP*&-4 : : N;9QA@ o…*)=FP' o^_ o…*)!f~ K* fa0RZ!F\0K *6 -K0"6F\0& 3"‚00g` 3dfU'''' o…^8/U30!K,  omPJ=."X* o…^"P -]a0 L8:/"P F&-]S  oVY*)!;,iz† DD G%&'(G%HG(%DI$J- +,-./b,P 0,123./ Da03-XYl$TsIIo(,RZp&&0 yIZV' A f f8Y5_rI@$&H&uIIp0 D5f f8Y 3s0Is&DI;;DE' Da0f!=!<rslp&&0l&&ZV R/0BNO R )"3#N)*NOSL<=$%B89 …^ -]S  …DD^F0 -] a0RZF0,  R/  DP0)J / 2: RZ V $ R :"3#N:*3AT$%A9;93N 12B89 …^`0* -] S …DD^ F0 -]a0RZ F0, R/ (38‡ F0 V U mPU  (<KI ;q (<KI ;q Ra0RZ &7M mP -] a0RZ&7M Ra0RZ &7M P  mP P (f:RZ&7 &7M (2 ' (0a&) B (0a &)B N $%&'(R*UV,W.(%DI$J- Y>M@@ M>M@BLP 5, A$*)F0J**…D'm85, -]:82b ) SLNO Q:T!5,&NBMˆ#Q' …*)‰Q F&M#QF&#$Q'^!Q/0F&$@oG@Q O&*NA%'!5,!=F0=~?@%*)QY$@X&5' u7HB ]0Q5G@' O&*H4&GA : SL<=>1?@B89 0,+,14567)8%3/98:- !LBR )*GX6"Y9M#>1?@ 0,0,;<%&="$>8%. ^`=\bfA$*)!B*)"P8F 5[=rwX. 2RZ&L`0*f !!$*) -]a0&RZ&7Mf$*)!M*)!8F 93F0 34B ]0"PF '^-`!BA*)!UU5RZ8I;q f*)c&/"PF/"P -]a0RZ8 I;q5"PJ=KJ' WKJ3 3 f#@% ! 3 34&/0FGG%' ^`=\bQ-T&5&<2#A#%BGMŠA$$ŠM  /0X5' : R LB896Z !=R )*/94LB893KA[\])R^_ WKJ r-1&< k 5&< kMB ^! kBA 2J:B MMˆM? A?$ˆN? A$NˆNGA 0 ‹@@@@@DŒwII G ^`=\bfA$*)!*)"P= K -]KJ 8'fBA*)! -] = !@*)!3 34/0f]0 34 3-1MA*)3 3 "' R!"*!+_f"542J:T 3 4 3"' 2.4 Liên quan giữa thể tích nhồi máu cấp và thời gian từ khi khởi phát đến khi chụp CHT !=R :*`NaLB89A6<3M@[ >a#b[#$%\])R^_ . @o #@0L k#G #oBN@0L kM? }BN@0L k# 2J:B BB?ˆ$BA $$Mˆ$GN #N?ˆA 0 0k@$#BN0Mk@'@@@@MBB#0Bk@@B? ^`=\b2J:&1*) *3'^! a03BN@0L!2J&1F'R!"*!+_f"5 4!}BN@0L!c&0M0B‹@@$'^!#oBN@0L!2 J:&1!@o#@0L5"P!+_f"5 0k@$#BN' : c KAQd>Q89 !=R R*GX6"3KAd>Q89 WKJ 3U sf*) e R # BM GB% (D4 A B$% ^4 DbB$BBG% N@ $GG% DMb?#M% DBAbN$#% )< A B#% ^-1 A B#% ^ M ?% (ff  % pf]0*f<  %  @A @@% ^`=\bfA$*)!@A*)!UGG%A *)"P!U5€x'(f ]0 U  5,&U&1 /0F&U 34 ! 5$@% ]0UDDM'U 3i/05B@%  ]0f "•IU 34'^-` JQF4*)U 3&1- 3 34D 3)<!G ]05MHB  ]0!U' # : f/gBQ3hb0B\4Gijki_ !=R ^*`Na4gBQ3hb03M[?67 #$%\])^l_ . D v#@0L k? #oBN@ 0LkB }BN@0L k# ^! kA@ Š N@N$?% MNGG% BNG% #AN@% o BBA% @BMB% $#BB% $NA@% 0 0k@$@?0M‹@@@xII= QfA$*)!$*)"P=6&+ -]:pwc& A@*)*)"P=6&+ -]:5pw3! fF0' R!"*!+_f"54TpwX!*) 3BN@0L1!c&0M‹@@@"P!"* !+_4!@o#@0L!Y#0LoBN@0L0k@$@? 2.7 So sánh sự tồn tại vùng nguy cơ ở nhóm bệnh nhân có tắc mạch và không tắc mạch !=R c*`NadQmM34gBQ3hb0 . D ^!@o#@0L ^!#oBN@0L ^!}BN@0L U mPU  U mP U U mP U Š N@?@?% @@% M#A% @@% BBBB% @@% o N?% M$@@% AN% N@@% NNNG% ?@@% Qf NN M$ M$ N ? ? 0 0k@BGB?0M‹@@ ^`=\bfA$*)!$*)"P=6&+ -]5=-1 *) <e!!U'(f1!"PU :"P!'R!U:F03 .K*'s!*)!UF!=-1 ;7I.!BN@0L1! c&!"*!+_f"50‹@@@xII=I'mP F"*4!@o#@0L#oBN@0L0k@BGB?' : n`NakimGi3dQANop !=R f*`NaBAN$%ki3dQANop €x ^Hrw U mPU Qf Š @M?#% B@GBM% BM o M?% MN#% B  @A@@% A@@% A$ p‹@@@:0- ? ^`=\b^!U5=€x:O&*0* 1!*)"P!U"*!+_f"5' !=R q*`Na3hANGi3dQ3\])^l_ €x U mPU Qf pw Š ?#??% GG% @$ o % BA#M?% B$  ?? A A@ p‹@@@R:0- fA$*) !!@A*)!U !!$ *)"P=6&+ -]pw'^`=\bzf&-1 /0X* )!U!*)"PU' R AT$%A9;93N123hBaY9rs R )AT;9B89 !=R n*t77B89ANuv$%? 67XA7O>a#b12aLD%// . • v#@0 k?$ #oBN@0 kBM }BN@0 k# ^! kA$ xVlyz Š ##A% MBG$% AGG#% BAMBA% o #G?N M@NM$% AMMM% GNN% rw Š #$#?$% M??@N% G@@% BM?% o @@$% B?A% @@% B?% pw Š NGGBN% MN#B?% MNNG% @$G$% o MAMNA% $N% NBBB% B$M$% mP   * -] A  @ $ ^`=\bR[=rwFS 1 3 &?% ! f1!*)-1B[=i0 * -]=F0=~?@%'R[=xVlyz!K"P0* MBA% /* ‹B#@0L! 3‹@%'sB / *N 3TxVlyz>&5q*5 f1 N  &83f~ K <KsZ_'R[=pw ! 3"G$%'F</"E`T=-1&$HA$ BA%;*)"JJ8:a0' ATvop4943#Q894"v fA*) -]*0&F"f /I 3 Qf&7*0&$&73*)U&&F"f&7M$ 'R*) -] fKJU5[=€x 5:a0f!=!<'f!@*)U 3 @ M*)U 343*)U 3 )<3*)‚0/ 3)<' !=R w*/94vQop3#Q4"v? 67X127bb[" p-00 WKJU Dzy€xk $ rslk$ p]0 U 3    @@% U   3  4 M M @@% U(D)<   @@% Z‚0/(D)<   @@% ^`=\bF ]0!4€xrsl <!0]0<KJ U' R : AT$%A9N12B89 R : )AT$%A9N12ALB Vai trò phối hợp giữa chuỗi xung TOF và DW trong đánh giá tiến triển nhồi máu (2 cRZ5&-]2LP 0)*)B!b^!!U -]P1 -1MA!!U"P -]P1-1MA!,B "P!U'RLP / 2:T!2 J8&7a0 f, 30a&) 2  cTRZ5&-]' !=R )l*AT"2uvop3kiA9 ALB\])ll_ 2J ^!* W-1 <K B W < KB p UP1kA? AAˆ$BM AN?ˆ$A@ @?# U    "P    P  1 kB@ AMBˆ$MN ?NMˆ#N ‹@@@@ mPUkM MˆMG GˆM@ @## ^! BBAˆA?$ $MMˆNG ‹@@@ ^`=\b^!U"P -]P12JMA >1&L*1"*!+_f"5' (f1!&U!P!"PUb2J MA"P!"*1&L 7'^-`P& 2>&5T"PU:"P>&5' [...]... trò cộng hưởng từ trong tiên lượng nhồi máu não cấp tính 2.1.1 Vai trò trong tiên lượng tiến triển nhồi máu cấp: Cộng hưởng từ có vai trò lớn trong tiên lượng nhồi máu não cấp Phối hợp xung khuyếch tán và tưới máu cho phép loại trừ tiến triển lan rộng của nhồi máu não ở các trường hợp không có vùng nguy cơ nhồi máu Đối với nhóm có vùng nguy cơ, sự tiến triển vùng nhồi máu phụ thuộc động mạch não. .. điều trị nội khoa đơn thuần, tuy nhiên không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 145 bệnh nhân nhồi máu não cấp trên cộng hưởng từ chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1 Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ nhồi máu não cấp tính: - Đa số nhồi máu não cấp là một ổ và trên lều, nhồi máu trong vùng cấp máu động mạch não giữa là thường gặp nhất (71,7%) - Thể tích nhồi máu não. .. TOF và PW là một kỹ thuật tốt, có giá trị cao trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não nên áp dụng ở các cơ sở được trang bị máy CHT từ 1, 5Tesla trở lên, đặc biệt các cơ sở có điều trị nhồi máu não cấp bằng tiêu huyết khối tĩnh mạch hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Đối với cộng hưởng từ tưới máu não, nên áp dụng các bản đồ MTT và TTP để đánh giá vùng nguy cơ hơn là CBF và CBV mặc dù MTT và. .. tiên lượng nhồi máu não cấp tính 2.1 Vai trò trong chẩn đoán 24 - Độ nhạy của chuỗi xung DW đối với nhồi máu não cấp là 91%, đối với nhồi máu giai đoạn sớm 20cm3 thường có tiên lượng lâm sàng kém hơn nhóm thể tích ≤ 20cm3 (p . Specificity Area under ROC curve = 0.8234 Biểu đồ 3.3: Phân tích ROC đối với thể tích nhồi máu trong tiên lượng xấu sau 3 tháng (mRs từ 3-6). r*J;-1 @#MBA'm`T;*J;-1. )AT$%A9N12ALB Vai trò phối hợp giữa chuỗi xung TOF và DW trong đánh giá tiến triển nhồi máu (2 cRZ5&-]2LP 0)*)B!b^!!U. 3 "' R!"*!+_f"542J:T 3 4 3"' 2.4 Liên quan giữa thể tích nhồi máu cấp và thời gian từ khi khởi phát đến khi chụp CHT !=R :*`NaLB89A6<3M@[ >a#b[#$%])R^_ .
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính, Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính, Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1,5 tesla trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não giai đoạn cấp tính

Từ khóa liên quan