Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19

26 262 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 13:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS. ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS. TS Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS.TS Chúc Anh Tú Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 03 năm 2014. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - H ọc liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngành chế biến gỗ là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh Bình Định, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên từ đầu năm 2011 đến nay, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chủ lực này đang trên đà sụt giảm do tình hình sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu vào tăng cao nhưng đầu ra không tăng, lãi suất ngân hàng cao, DN khó tiếp cận với nguồn vốn vay, hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho lớn… Để duy trì hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh, DN phải liên tục cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường giám sát tại nguồn, kiểm soát năng suất lao động, quản lý trực quan mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa mọi hình thức lãng phí ở nhà máy nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm….mặt khác phải quan tâm đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp. Đây là một trong những vấn đề bức thiết quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đổi mới quản trị doanh nghiệp sẽ tạo động lực thúc đẩy sự thay đổi hệ thống kế toán, kế toán quản trị trong các doanh nghệp, đặc biệt là kế toán trách nhiệm, một công cụ hữu hiệu giúp nhà quản trị doanh nghiệp có thể quản lý, điều hành hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán trách nhiệm được nghiên cứu và giảng dạy trong một số trường Đại học Việt Nam vào những năm 1990, tuy nhiên mức độ ứng dụng kế toán trách nhiệm vào thực tiễn các doanh nghiệp chưa được phổ biến và còn nhiều hạn chế. 2 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 là Công ty hoạt động trong ngành chế biến và xuất khẩu gỗ đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Không nằm ngoài những khó khăn chung của ngành, nên trong những năm qua giá trị sản xuất của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 tăng trưởng không cao. Do đó để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, Công ty cần đánh giá và hoàn thiện hệ thống quản lý trách nhiệm tại Công ty sao cho hiệu quả và khoa học. Đồng thời, đến nay chưa có đề tài nghiên cứu nào về hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty. Xuất phát từ những yêu cầu trên, tác giả đã nghiên cứu thực hiện đề tài “Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19” làm luận văn thạc sỹ kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; - Phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19; - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được vận dụng chủ yếu trong luận văn là phương pháp định tính kết hợp với thống kê thực tế để từ đó phân tích t ổng hợp các vấn đề lý luận, thực trạng và xác lập các quan điểm, phương hướng, nội dung hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm. 3 5. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. Chương 3: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1. Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm là một công cụ được thiết lập để ghi nhận, cung cấp thông tin về kết quả, hiệu quả hoạt động của các bộ phận, các đơn vị trong doanh nghiệp để từ đó đánh giá, nối kết các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp với mục tiêu chung của doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đúng định hướng, trật tự và hiệu quả [4]. 1.1.2. Mục tiêu kế toán trách nhiệm a. Cung cấp thông tin đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong doanh nghiệp b.Cung cấp cơ sở để đánh giá mức độ phù hợp giữa các quy ết định bộ phận với mục tiêu chung của doanh nghiệp c. Đảm bảo sử dụng hữu hiệu và hiệu quả các nguồn lực của tổ chức 4 1.1.3. Chức năng kế toán trách nhiệm - Chức năng thông tin - Chức năng xác định trách nhiệm 1.1.4. Sự cần thiết, vai trò của kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp a. Sự cần thiết của kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm nhằm đo lường, đánh giá trách nhiệm cũng như thành quả của nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đúng định hướng, hữu hiệu và hiệu quả [8]. b. Vai trò của kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp - Cung cấp thông tin thực hiện chức năng tổ chức và điều hành của doanh nghiệp - Cung cấp thông tin thực hiện chức năng kiểm soát quản lý và kiểm soát tài chính - Định hướng nhà quản trị đến mục tiêu chung của tổ chức 1.2. PHÂN CẤP QUẢN LÝ - CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.2.1. Khái niệm về phân cấp quản lý Phân cấp quản lý là sự phân quyền cho cấp dưới, dẫn đến sự phân định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm trong quản lý cho cấp dưới dựa trên cơ sở cấu trúc phân quyền mà nhà quản trị đã lựa chọn [10]. 1.2.2. Vai trò của phân cấp quản lý đối với việc hình thành kế toán trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm gắn liền với sự phân cấp về quản lý. Phân c ấp quản lý gắn liền với nội dung kế toán trách nhiệm. Qua phân cấp quản lý sẽ xác định được quyền hạn và trách nhiệm ở mỗi cấp rõ ràng, nên có cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoạt động của 5 từng bộ phận, tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải nằm trong tầm kiểm soát của nhà quản trị theo sự phân cấp từ cao đến thấp. Phân cấp quản lý vừa là tiền đề vừa là động lực thúc đẩy sự hình thành kế toán trách nhiệm [10]. 1.3. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1. Tổ chức các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp a. Khái niệm và bản chất trung tâm trách nhiệm - Trung tâm trách nhiệm được định nghĩa như một bộ phận trong một tổ chức, nơi mà nhà quản trị bộ phận chịu trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của đơn vị mình. - Bản chất của trung tâm trách nhiệm được mô tả như sau: Trung tâm trách nhiệm b. Các loại trung tâm trách nhiệm: Trung tâm chi phí; Trung tâm chi phí định mức; Trung tâm chi phí tùy ý; Trung tâm doanh thu; Trung tâm lợi nhuận;Trung tâm đầu tư . 1.3.2. Hệ thống thông tin phục vụ đánh giá trách nhiệm của các trung tâm a. Hệ thống thông tin dự toán • Khái quát về dự toán: Dự toán là tổng thể các dự tính được thể hiện qua một cơ cấu nh ất định thông qua việc cụ thể hóa bằng con số nội dung của các kế hoạch, dự án. Đầu vào: Nguồn lực Công việc Đầu ra: Sản phẩm/Dịch vụ 6 Dự toán phải được lập dựa trên nguồn thông tin từ nhiều phía, sử dụng một cách đồng bộ. • Dự toán dài hạn và dự toán ngắn hạn: - Dự toán dài hạn: Trong các doanh nghiệp sản xuất dự toán dài hạn chính là việc lập chiến lược sản xuất kinh doanh. Các dự án đầu tư dài hạn đòi hỏi khoản đầu tư lớn thực hiện trong một thời gian dài tạo tiền đề cho sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai. - Dự toán ngắn hạn: Dự toán sản xuất kinh doanh ngắn hạn thường được lập cho một năm phù hợp cho một năm tài chính của doanh nghiệp dùng để đánh giá các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đặt ra. b. Chỉ tiêu đánh giá thành quả trung tâm trách nhiệm • Các chỉ tiêu đánh giá thành quả trung tâm chi phí Trung tâm chi phí được chia thành hai loại là trung tâm chi phí tiêu chuẩn (định mức) và trung tâm chi phí dự toán (tùy ý). - Trung tâm chi phí tiêu chuẩn (Standard cost center): + Về mặt hiệu quả: được đánh giá thông qua việc hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất đúng thời hạn và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. + Về mặt hiệu năng: được đo lường thông qua việc so sánh giữa chi phí thực tế với chi phí định mức, phân tích biến động và xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tình hình thực hiện định mức chi phí - Trung tâm chi phí dự toán (discretionary expense center): + Về mặt hiệu quả: được đánh giá thông qua việc so sánh giữa đầu ra và mục tiêu phải đạt được của trung tâm. + Về mặt hiệu năng: được đánh giá qua những chỉ tiêu cơ bản sau: 7 Chênh lệch chi phí = Chi phí thực tế - Chi phí dự toán Chi phí thực tế Chi phí dự toán Chênh lệch tỷ lệ chi phí trên giá trị sản xuất = Giá trị sản xuất dự toán - Giá trị sản xuất dự toán • Các chỉ tiêu đánh giá thành quả trung tâm doanh thu - Về mặt hiệu quả: sẽ đối chiếu giữa doanh thu thực tế đạt được với doanh thu dự toán của bộ phận. - Về mặt hiệu năng: so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán của trung tâm khi đo lường hiệu năng của trung tâm doanh thu. • Các chỉ tiêu đánh giá thành quả trung tâm lợi nhuận Để đánh giá kết quả thực hiện được của trung tâm lợi nhuận, kế toán quản trị đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận qua các chỉ tiêu sau: + Tổng lợi nhuận + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu • Các chỉ tiêu đánh giá thành quả trung tâm đầu tư Đối với trung tâm này, chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả đó là: Tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư (return on investment – ROI). c. Báo cáo đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm - Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm chi phí: Các báo cáo của các trung tâm chi phí sẽ được tách biệt thành báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí tiêu chuẩn gắn với khối sản xuất, khối mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xu ất, báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí dự toán gắn với khối quản lý, kinh doanh. 8 - Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm doanh thu: Báo cáo trách nhiệm tại các trung tâm doanh thu nhằm mục đích đánh giá trách nhiệm và thành quả hoạt động dựa trên báo cáo thực hiện doanh thu thực tế so với doanh thu dự toán ban đầu, đồng thời phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu như: giá bán, sản lượng và cơ cấu tiêu thụ. - Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm lợi nhuận: Báo cáo trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận nhằm đánh giá trách nhiệm của trung tâm này dựa trên Báo cáo kết quả kinh doanh. Và thường được trình bày theo dạng số dư đảm phí, nhằm mục đích xác định số dư của từng bộ phận trong phạm vi được phân cấp và kiểm soát về chi phí, doanh thu của bộ phận. Đồng thời qua đó đánh giá được phần đóng góp của từng bộ phận vào lợi nhuận chung của toàn công ty. - Báo cáo trách nhiệm tại trung tâm đầu tư: Báo cáo trách nhiệm của trung tâm đầu tư nhằm mục đích đánh giá trách nhiệm, hiệu quả đầu tư của trung tâm đầu tư. Nhà quản trị thường sử dụng báo cáo thông qua chỉ tiêu cơ bản như tỷ suất hoàn vốn đầu tư (ROI) để đánh giá khả năng sinh lợi từ các nguồn lực đầu tư [13]. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 [...]... TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển của Công ty 2.1.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty a Cơ cấu bộ máy quản lý b Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.4 Phân cấp quản lý ở Công ty Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 có sự phân cấp quản lý... trình toàn cầu hóa 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 3.2.1 Nâng cao nhận thức của người quản lý về kế toán trách nhiệm 3.2.2 Tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Công ty a Xây dựng mô hình tổ chức các trung tâm trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Dựa trên sự phân cấp quản lý, Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 19 có thể tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm gồm:... trực thuộc Công ty và Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật tại Công ty là biểu hiện của trung tâm lợi nhuận d Trung tâm đầu tư Công ty là trung tâm đầu tư Giám đốc Công ty là đại diện của Hội đồng quản trị, có quyền và trách nhiệm kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty 12 2.2.2 Công tác lập kế hoạch phục vụ đánh giá trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 a Kế hoạch nguyên liệu phục vụ SXKD Vào thời điểm... áp dụng tại Công ty áp dụng theo quyết định 15/2006 của Bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006, tuân thủ Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.2.1 Các trung tâm trách nhiệm trong Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Với sự phân cấp quản lý như trên, đã biểu hiện nên các trung tâm trách nhiệm trong cơ cấu quản lý của Công ty Cụ thể,... với mục tiêu chung của doanh nghiệp - Công ty chưa vận dụng các công cụ phân tích như ROI, … để phân tích hiệu quả đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 3.1.1 Phù hợp mô hình tổ chức quản lý của Công ty 3.1.2 Phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý của Công ty 3.1.3 Tính phù hợp và hài hòa giữa... sau: a Tại Công ty - Về quản lý, sử dụng vốn và tài sản: Công ty sử dụng vốn để phục vụ SXKD theo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển - Về quản lý doanh thu: Ngoài thực hiện kế hoạch SXKD chính, Công ty còn được quyền cho thuê nhà, xưởng, kho tàng và máy móc thiết bị - Về quản lý công nợ: Đối với khách hàng đến giao dịch mua bán với Công ty cũng như các Xí nghiệp có thể được Công ty hoặc Xí... lượng CBCNV trong toàn Công ty và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước - Nộp Ngân sách Nhà nước các loại thuế thuộc hoạt động SXKD của Công ty Trích lập và nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trong toàn Công ty 10 - Sau khi Công ty thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho NSNN, lợi nhuận còn lại được phân phối theo điều lệ của Công ty b Tại các Xí nghiệp Các... 2.4 (xem phụ lục 1) - Bộ máy kế toán văn phòng Công ty: có chức năng hạch toán theo dõi công tác kế toán của Công ty, bên cạnh đó chịu trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận kế toán của xí nghiệp - Bộ máy kế toán của các Xí nghiệp: có nhiệm vụ theo dõi công tác kế toán tại xí nghiệp của mình b Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty - Công ty sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện kế toán... nó thực sự trở thành công cụ đắc lực cho nhà quản lý thực hiện tốt chức năng nói trên Đề tài đã trình bày cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm và phản ánh được thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 Trên cơ sở thực tế kết hợp với những lý luận, tác giả đã đưa ra các giải pháp tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 như tổ chức các trung... kết quả SXKD của đơn vị mình và trình Công ty Công ty xem xét, cân đối, phê duyệt và lập bảng tổng hợp toàn Công ty (xem bảng 2.5) d Kế hoạch đầu tư XDCB Để đáp ứng nhu cầu tăng năng suất sản xuất và mở rộng quy mô, hàng năm các Xí nghiệp lập kế hoạch đầu tư XDCB của đơn vị mình trình Ban giám đốc Công ty xem xét 15 Bảng kế hoạch đầu tư XDCB của Xí nghiệp chế biến Lâm sản Bông hồng năm 2013 (xem bảng . TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của Công ty 2.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công. của Công ty 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty a. Cơ cấu bộ máy quản lý b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 2.1.4. Phân cấp quản lý ở Công ty Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19 có sự. thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19; - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19, Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19, Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Lâm Nghiệp 19