Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCP dược TW Mediplantex

21 762 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 17:16

đồ án tốt nghiệp Hà Nội - 08/2009 Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN GMP TẠI CTCP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Nga Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Nga Lớp: Quản trị doanh nghiệp - K49 Lớp: Quản trị doanh nghiệp - K49 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Việt Hùng Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Việt Hùng TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ Trang 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại công ty cổ phần Dược TW Mediplantex Giải pháp 1 LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Lý luận chung về hệ thống quản trị chất lượngbộ tiêu chuẩn GMP Tổng quan về Công ty Thực trạng tại Công ty Chương 2: Thực trạng xây dựng và vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex KẾT LUẬN Giải pháp 2 KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN Trang 2 1.1. Khái niệm về quản trị chất lượnghệ thống 1.1. Khái niệm về quản trị chất lượnghệ thống quản trị chất lượng quản trị chất lượng Chương I Chương I Lý luận chung về hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP 1.2. Bộ tiêu chuẩn chất lượng GMP 1.2. Bộ tiêu chuẩn chất lượng GMP 1.3. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản trị 1.3. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại các chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại các doanh doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nghiệp sản xuất dược phẩm Trang 3 - GMP: Good Manufacturing Practices - Thực hành sản xuất tốt. - GMPhệ thống những qui định chung hay hướng dẫn nhằm đảm bảo các nhà sản xuất có thể cho ra sản phẩm luôn luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và an toàn cho người sử dụng (Trang 2 “Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP – ASEAN” của Cao Minh Quang - Đặng Văn Giáp). - GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn. Chương I Chương I Khái niệm về GMP Trang 4 Chương I Chương I Mười nội dung cơ bản của GMP Nhà xưởng Nhà xưởng Thẩm định Thẩm định Vệ sinh Vệ sinh Sản xuất Sản xuất Bảo đảm chất lượng Bảo đảm chất lượng Thanh tra Thanh tra Tài liệu Tài liệu Thiết bị và dụng cụ Thiết bị và dụng cụ Xử lý khiếu nại và Xử lý khiếu nại và thu hồi sản phẩm thu hồi sản phẩm Nhân sự và đào tạo Nhân sự và đào tạo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nội dung GMP Trang 5 Chương I Chương I Mười nguyên tắc cơ bản của GMP Thực hiện các qui Thực hiện các qui trình thao tác chuẩn trình thao tác chuẩn Kiểm tra thực thi Kiểm tra thực thi một cách nghiêm ngặt một cách nghiêm ngặt Thẩm định qui Thẩm định qui trình qua thực tế trình qua thực tế Sử dụng hợp lý Sử dụng hợp lý Phương tiện và thiết bị Phương tiện và thiết bị Bảo trì tốt phương Bảo trì tốt phương tiện và thiết bị tiện và thiết bị Được đào tạo thường Được đào tạo thường xuyên và cập nhật xuyên và cập nhật Luôn cảnh giác Luôn cảnh giác cao về chất lượng cao về chất lượng Thành lập hệ thống Thành lập hệ thống tài liệu và hồ tài liệu và hồ Giữ gìn sạch Giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp sẽ và ngăn nắp Soạn thảo các quy Soạn thảo các quy trình thao tác chuẩn trình thao tác chuẩn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nguyên tắc GMP Trang 6 Chương II - Tên - Tên : Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex : Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex - Tên giao dịch quốc tế - Tên giao dịch quốc tế : Mediplantex National Pharmaceutial Joint – : Mediplantex National Pharmaceutial Joint – Stock Company Stock Company - Tên viết tắt - Tên viết tắt : Mediplantex : Mediplantex - Địa chỉ - Địa chỉ : 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, : 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội - Tel - Tel : (84 – 4) 3843363 : (84 – 4) 3843363 - Email - Email : : mp@mediplantex.com mp@mediplantex.com - Website - Website : : http://www.mediplantex.com http://www.mediplantex.com - Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, - Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, thực phẩm dưỡng sinh. Kinh doanh nguyên sản phẩm vệ sinh, thực phẩm dưỡng sinh. Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, máy móc liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, phụ liệu, máy móc thiết bị, sản xuất thuốc,… thiết bị, sản xuất thuốc,… Trang 7 Khái quát về Công ty cổ phần Khái quát về Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex Dược TW Mediplantex 1. Nhân sự và đào tạo: Số lượng công nhân viên chưa đáp 1. Nhân sự và đào tạo: Số lượng công nhân viên chưa đáp ứng đủ theo GMP. Công ty thường xuyên có chương ứng đủ theo GMP. Công ty thường xuyên có chương trình đào tạo cho CBCNV nhưng tài liệu cho đào tạo trình đào tạo cho CBCNV nhưng tài liệu cho đào tạo chưa được chú trọng. chưa được chú trọng. 2. Nhà xưởng: “Nhà xưởng phải có vị trí, được thiết kế, xây 2. Nhà xưởng: “Nhà xưởng phải có vị trí, được thiết kế, xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với các thao tác dựng, sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với các thao tác sản xuất sẽ diễn ra”, nhìn chung là đáp ứng được tiêu sản xuất sẽ diễn ra”, nhìn chung là đáp ứng được tiêu chuẩn GMP. chuẩn GMP. 3. Thiết bị và dụng cụ: số lượng đáp ứng cho việc sản xuất 3. Thiết bị và dụng cụ: số lượng đáp ứng cho việc sản xuất Chương II Trang 8 Thực trạng của Công ty Thực trạng của Công ty khi áp dụng GMP khi áp dụng GMP 4. Sản xuất: “Việc sản xuất thuốc phải tuân theo những quy định 4. Sản xuất: “Việc sản xuất thuốc phải tuân theo những quy định đã được thiết lập rõ ràng và phải dực trên các hướng dẫn đã được thiết lập rõ ràng và phải dực trên các hướng dẫn GMP nhằm cung cấp những sản phẩm với những chất lượng GMP nhằm cung cấp những sản phẩm với những chất lượng ổn định và đạt tiêu chuẩn mong muốn” ổn định và đạt tiêu chuẩn mong muốn” 5. Vệ sinh: “Cần phải có văn bản ghi rõ chương trình làm vệ 5. Vệ sinh: “Cần phải có văn bản ghi rõ chương trình làm vệ sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP, CBCNV thường xuyên sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP, CBCNV thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ ”. được khám sức khỏe định kỳ ”. 6. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng: hiện nay công ty 6. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng: hiện nay công ty đã có đầy đủ các phòng ban. đã có đầy đủ các phòng ban. Chương II Trang 9 Thực trạng của Công ty Thực trạng của Công ty khi áp dụng GMP khi áp dụng GMP 7. Thanh tra: có hai loại thanh tra: thanh tra nội bộ và thanh tra 7. Thanh tra: có hai loại thanh tra: thanh tra nội bộ và thanh tra bởi cơ quan quản lý cấp trên. bởi cơ quan quản lý cấp trên. 8. Xử lý trả lại sản phẩm và khiếu nại sản phẩm: công ty chưa 8. Xử lý trả lại sản phẩm và khiếu nại sản phẩm: công ty chưa đầu tư nhiều nhân lực nên hoạt động chưa hiệu quả. đầu tư nhiều nhân lực nên hoạt động chưa hiệu quả. 9. Xây dựng hệ thống tài liệu: hệ thống tài liệu của công ty đáp 9. Xây dựng hệ thống tài liệu: hệ thống tài liệu của công ty đáp ứng được theo tiêu chuẩn GMP. ứng được theo tiêu chuẩn GMP. 10. Thẩm định: Công ty tiến hành thẩm định liên tục và là nhiệm 10. Thẩm định: Công ty tiến hành thẩm định liên tục và là nhiệm vụ bắt buộc. vụ bắt buộc. Chương II Trang 10 Thực trạng của Công ty Thực trạng của Công ty khi áp dụng GMP khi áp dụng GMP [...]... Chương III Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCp Dược TW Mediplantex 3 Phát triển nguồn nhân lực 4 Hoàn thiện quản trị sản xuất 5 Hoàn thiện hệ thống xử lý khiếu nại và thu hồi sản phẩm p há ện p ải thi Gi àn ho 2 Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà xưởng, kho tàng và máy móc thiết bị 1 Hoàn thiện bộ máy quản trị 6 Chiến lược đảm bảo chất lượng toàn diện... Giải pháp 1 Hoàn thiện bộ máy quản trị 2000 Thực hiện theo bộ tiêu chuẩn GMP 9 năm Cán bộ quản lý coi nhẹ việc thực hiện Con người Bố trí máy móc chưa phù hợp 2009 Kế hoạch và điều độ không tốt Trang 17 Kế hoạch và điều độ không tốt: Thông tin giữa các phòng ban trong công ty liên hệ chưa chặt chẽ GIẢI PHÁP GIẢI PHÁP Hiện tượng “tắc nghẽn”, “thắt cổ chai”: Công ty điều hành sản xuất chưa hiệu quả Giải. .. III Chương III Giải pháp 2: Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà xưởng, kho tàng và máy móc, thiết bị Bảng 3.1 Cơ số toilet theo số lượng nhân viên Số lượng nhân viên (người) Số lượng toilet < 015 016-035 036–055 056–080 081–110 111-150 1 2 3 4 5 6 >150 6 + 1 (40) (Hướng dẫn thực hành sản xuất thuốc tốt theo khuyến cáo của WHO) - Hiện tại nhà máy GMP có 241 CB-CNV và có 06 nhà vệ sinh Như vậy theo quy định... xuất chưa hiệu quả Giải pháp 1.1 Xây dựng hệ thống máy tính nối mạng trực tuyến thông tin trong toàn công ty Kế hoạch sản Kế hoạch sản xuất không tốt xuất không tốt Giải pháp 1.3 Dự báo nhu cầu thị trường không tốt Nâng cao chất lượng phòng Marketing Nâng cao tinh thần làm việc Giải pháp 1.2 Thuê gia công với những loại thuốc thông thường ở công ty có uy tín và đạt tiêu chuẩn GMP Đào tạo lại: công Đào... và nguyên nhân 1 Hệ thống quản trị chất lượng của Công ty còn nhiều hạn chế - Việc truyền thông tin giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty chưa có mối liên hệ chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng do công ty chưa chú trọng đến việc xây dựng hệ thống thông tin - Lập kế hoạch sản xuất chưa hợp lý: do cán bộ lập kế hoạch sản xuất không có nắm vững kiến thức về Đường Gant - Con người: cán bộ phòng Marketing... dụng GMP Tỷ lệ hàng hỏng và hàng trả lại của công ty khi áp dụng GMP 2003 2004 ĐVT: Nghìn viên Stt Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 1 Số lượng hàng SX 6.741 7.296 7.734 8.184 8.645 10.003 2 Số lượng hàng hỏng và hàng trả lại 203 216 189 129 100 115 3 Tỷ lệ (%) 3,01% 2,96% 2,45% 1,58% 1,16% 1,15% (Phòng kinh doanh 2003 – 2008) Trang 13 Chương II Những kết quả đạt được khi áp dụng GMP Biểu đồ thể hiện số lượng. .. Số nhà vệ sinh không đáp ứng đủ theo số lượng CBCNVC có trong nhà máy số 2 Máy sấy toàn thân không có 3 Máy móc thiết bị, dụng cụ, khu vực cấp phát nguyên liệu chưa được vệ sinh hàng ngày Hồ thẩm định chưa ghi được tất cả các yếu tố về sản xuất, đã xuất hiện ô nhiễm, hệ thống đánh lô còn rườm rà 4 Nguồn nhân lực của công ty thiếu, không đáp ứng đủ, đúng theo yêu cầu của GMP Trang 15 Chương III Một. .. công ty cần xây dựng thêm 03 nhà vệ sinh nữa mới đạt theo đúng tiêu chuẩn GMP - Máy sấy khô toàn thân công ty chưa có một máy nào cả Công ty cần mua 3 máy sấy khô toàn thân - Tiến hành vệ sinh thường xuyên đối với máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất cũng như cơ sở hạ tầng, khu vực sản xuất Trang 19 Chương III Chương III Giải pháp 2: Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà xưởng, kho tàng và máy móc, thiết bị Bảng... đạt được khi áp dụng GMP  Doanh thu hàng sản xuất của công ty khi áp dụng GMP ĐVT: Triệu đồng Stt Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Doanh thu 62.740 73.812 93.513 83.561 86.872 125.468 2 Số tăng tuyệt đối 11.072 30.773 20.821 24.132 62.728 3 Tỷ lệ tăng (%) 18% 49% 33% 38% 100% (Báo cáo tài chính giai đoạn 2003 – 2008) Trang 11 Chương II Những kết quả đạt được khi áp dụng GMP Biểu đồ thể hiện . dựng hệ thống quản trị 1.3. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại các chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại. Chương III Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCp Dược TW Mediplantex 6. Chiến lược đảm bảo chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCP dược TW Mediplantex, Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCP dược TW Mediplantex, Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn GMP tại CTCP dược TW Mediplantex, Hệ thống quản trị chất lượng của Cơng ty còn nhiều hạn chế Chiến lược đảm bảo chất lượng tồn diện Phát triển nguồn nhân lực Hồn thiện quản trị sản xuất Hồn thiện hệ thống xử lý khiếu nại và Đầu tư nâng cấp hệ thống nhà xưởng, kho Hồn thiện bộ máy quản trị

Từ khóa liên quan