BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

74 436 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 20:49

B GIÁO DO I HC HOA SEN KHOA KINH T I   tài: GII PHÁP NÂNG CAO CHNG HONG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG N VIT NAM NH TP.HCM, 12/2013 c tp trin Vit Nam - nh Thi gian thc tp   Ging viên ng dn: ThS. Nguyng Minh Sinh viên thc hin : Võ Thanh Tú Uyên Lp : TC101.1 B GIÁO DO I HC HOA SEN KHOA KINH T I   tài: GII PHÁP NÂNG CAO CHNG HONG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG N VIT NAM NH TP.HCM, 12/2013 c tp trin Vit Nam - Chi nhánh nh Thi gian thc tp   Ging viên ng dn: ThS. Nguyng Minh Sinh viên thc hin : Võ Thanh Tú Uyên Lp : TC101.1 I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP i NHN XÉT CTHC TP Tp. Xác nhn c I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP ii NHN XÉT CA GING DN Tp. Ging ng dn I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP iii TRÍCH YU Hin nay ngân hàng và hon tr thành mt nhân t mang tính trng yu trong nn kinh t Vit Nam. Mi hong kinh t i hng ngày  c bit là t lu phát sinh song song vi hong ca  nói ngân hàng là mt hong kinh t i trung tâm mà xoay quanh là các hong kinh t    t trong nhng ch th kinh t quan tru ca toàn cu nói chung và Vit Nam nói riêng. Mt trong nhng ho ng chính ca ngân hàng chính là ho ng tín dng. n công nghip hóa hin nay  Vit Nam nói riêng và th gii nói chung, khái nim tín d nên ph bin và thông d vn là mt hong ngân hàng va mi bùng n nhn còn nhng hn ch tim  tìm hiu v thc trng tín dng hin nay, em xin nghiên cu mng hp c th ti doanh nghic tp.  v Thc trng và gii pháp nâng cao chng hong tín dng t và Phát trin Vit Nam  nh. Vi mc tiêu chính là nc khái nim tín dng và thc trng ca hong tín dng ti N trin Vit Nam  nh. Sau khi thc hi c mt s kt qu sau:  Hiu và nm rõ khái nim tín dng ti Vit Nam thông qua các tài liu tham kho n lut Vin lut quc t.  c thc trng và chng ca hong tín dng ti Ngân hàng TMCP     n Vit Nam     nh thông qua vic nghiên cu các s liu t báo cáo tài chính ca Ngân hàng.  Tìm ra nhng thun la Ngân n Vit Nam  nh trong quá trình cp và qun lý loi hình dch v tín dng cho khách hàng.   th và gii pháp nâng cao hiu qu hong tín dng t trin Vit Nam  nh I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP iv MC LC NHN XÉT CC TP i NHN XÉT CA GING DN ii TRÍCH YU iii MC LC iv LI C vii DANH MC CÁC HÌNH NH, BNG BIU VÀ BI viii DANH MC CÁC T VIT TT x NH xi  LÝ LUN V TÍN D  GIÁ CHNG HONG TÍN DNG   Khái nim chung v tín dng ngân hàng   Khái nim   Các loi hình tín dng    pháp lý trong hong tín dng   Vai trò và cha tín dng trong nn kinh t hin nay   Ri ro trong hong tín dng ngân hàng    lý lun v ng hong tín dng   Khái nim chng tín dng   ng tín dng  KT LU    THC TRNG HO NG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG N VIT NAM  NH   Gii thiu chung v n Vit Nam   Gii thiu chung   Quá trình hình thành và phát trin  I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP v  Gii thiu n Vit Nam  Chi nhánh Gia nh)   Gii thiu chung   u t chc   Các sn phm và dch v hin nay tnh   Quy trình tín dng tnh   Kt qu hong kinh doanh tín dng cn 2009-   ng tng tài sn 20-   ng s ng vn 2009-    tín dng giai n 2009-   ng thu nhc thu n 2009-   ng vn gin 2009-   u tín dn 2009-   u tín dng cho vay   u tín dng theo thi hn cho vay   u tín dng theo loi tin t cho vay   ng hong tín dng   Ch tiêu h s ri ro tín dng    trên vng ( % )      Ch tiêu t l n xu (%)        KT LU  I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP vi I PHÁP NÂNG CAO CHNG HONG TÍN DNG TN VIT NAM  CHI NHÁNH NH   Nhn xét v hong tín dng ti Ngân hàng BIDV  nh   m và thun li   m và hn ch   Gii pháp nâng cao chng hong tín dng tnh   Chính sách khách hàng   Thc hin chính sách bo hii v   n hóa quy trình tín dng   Kim soát tín dng   ng công tác qun tr ri ro   Nâng cao chng ngun nhân lc   Phân tích th ng   Quu và nâng cao chng dch v khách hàng   V  vt cht, k thut công ngh   Xây dng và thc hi        ng tài chính trong mt h thng, t chc  Stress testing (ST)   Kin ngh  KT LU  KT LUN CHUNG  TÀI LIU THAM KHO xii I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP vii LI C u tiên em xin gi li ci ho em trong ba qua, giúp em trang b nhng kin thc chuyên môn nghip v và k  hi rt tt, cui cùng là tu ki c thc tp ti ngân hàng TMCP n Vit Nam  c nhìn thy nhng bài hc mt cách sc tip xúc vng làm vic chuyên nghi hc hm cho bn thân. Em xin chân thành c  n Vit Nam  c thc tp và hc hi ti cùng em xin cy Nguyng Minh cùng hai cán b    nh là anh Nguyn Ng   Phm Hoàng Y  ng dn và ch bo tn tình trong sut thi gian thc tp v em có th hoàn thành bài báo cáo tt nghip mt cách thun li và tt nht có th. Em xin chân thành c I HC HOA SEN BÁO CÁO THC TP TT NGHIP viii DANH MC CÁC HÌNH NH, BNG BIU VÀ BI HÌNH NH Hình 1. Logo BIDV  Hình 2.  t chc Ngân hàng BIDV  nh  Hinh 3. Quy trình tín dng ti Ngân hàng BIDV  Chi nhánh Gia Dnh  Hình 4. Vu l ca BIDV so vn 31/12/2012)  BNG BIU Bng 1. Kt qu hong kinh doanh tín dn 2009-  Bng 2. ng vn 2009-  Bng 3. u tín dn 2009-  Bng 4. u tín dng theo thi hn 2009-  Bng 5. u tín dng theo loi tin t n 2009-  Bng 6. T ng h s ri ro tín dn 2009-  Bng 7. T ng ch /Vn 2009-  Bng 8. T ng ch tiêu t l n quá hn 2009-  Bng 9. T ng ch tiêu t l n xn 2009-  Bng 10. T ng ch tiêu h s thu n n 2009-  Bng 11. T ng ch tiêu vòng quay vn tín dn 2009-  BI Bi ng tng tài sn cn 2009-  Bi ng s ng cn 2009-   Bi  tín dng cn 2009-   [...]... triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định ở chương sau của bài báo cáo, từ đó đưa ra được những nhận định và giải pháp giúp hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày một phát triển hơn ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2.1.1... Đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Gia Định Kết cấu bài báo cáo gồm chương:  Chương : Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng xi ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  Chương : Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định  Chương... Định  Chương : Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định Với những nội dung và kết cấu như trên, em xin đi vào phần nội dung chính của bài báo cáo như phần trình bày dưới đây: xii ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1.1 Khái... giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh Trong bài báo cáo này em sẽ trình bày các vấn đề liên uan đến nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng Phạm vi nghiên cứu của báo cáo chỉ hạn chế trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn đến Đối tư ng nghiên cứu là những vấn đề liên uan đến hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định, với các... c) Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990 – 2012) và chuyển thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV (2 Thời kỳ 1990- 2 đến nay) : Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV) theo quyết định số 401/CT Đây là thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao... gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - 24/06/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam - 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - 27/04/2012 chuyển thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) a) Thời kỳ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957 – Ngày 26/04/1957 Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam – trực thuộc Bộ Tài Chính được thành lập theo quyết định. .. niệm về tín dụng ngân hàng, cơ sở pháp lý và các rủi ro trong hoạt động tín dụng hiện nay cũng như vai tr và chức năng của loại hình dịch vụ này 2 Nắm được khái niệm về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu dùng để đánh giá chất lượng hoạt động này 3 Nắm được quy trình tín dụng cụ thể và thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Định thông qua việc phân tích các chỉ tiêu định lượng. .. Gia Định) 2.2.1 Giới thiệu chung  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định được thành lập vào ngày 26/08/2005 theo quyết định số / /QĐ-HĐQT ngày 12/08/2005 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Gia Định, Chi nhánh ra đời với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 005 và tạo đà thuận lợi cho sự phát triển cho giai đoạn sau  Tên giao dịch: Joint Stock Commercial... ngành và lĩnh vực có ý nghĩa uan trọng đối với quốc gia, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển o Đối với ngân hàng Tín dụng là hoạt động vô cùng trọng yếu của một ngân hàng, là nguyên nhân tồn tại và phát triển của ngân hàng Đây là dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế và ĐẠI HỌC HOA SEN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP mang lại cho ngân hàng một khoản lợi lớn Hiện nay doanh thu từ hoạt động tín dụng. .. chung về tín dụng, phân loại tín dụng, chức năng, vai tr của hoạt động tín dụng thì chương c n đề cập đến các cơ sở pháp lý liên uan đến hoạt động tín dụng ngân hàng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Tín dụng là một nghiệp vụ cốt yếu trong hoạt động của các ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung, là chìa khóa giúp duy trì và vận hành nền kinh tế một cách hiệu quả và phát triển hơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH

Từ khóa liên quan