Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

51 6,276 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 16:26

Nhà công nghiệp 1 tầng, lắp ghép, 3 nhịp đều nhau. đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ đồ án tông cốt thép II đồ án tông cốt thép II Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng I/. số liệu cho trớc: - Nhà công nghiệp 1 tầng, lắp ghép, 3 nhịp đều nhau. - Nhịp cầu trục: L K = 22,5 (m). - Bớc cột : a = 9 (m). - Cao trình vai cột: V = 6,6 (m). - Chế độ làm việc: Nặng. - Sức trục: Q = 20/5 (t). - Gió : IIIC. II/. Lựa chọn kích thớc của các cấu kiện. 1/.Chọn kết cấu mái: - Nhịp của khung ngang : L = L K +2 . Với : Khoảng cách từ dầm cầu trục đến trục định vị Chọn = 0,75 (m) do Q < 30 t L= 22,5 + 2 . 0,75=24 (m). - Với nhịp L = 24 (m) 18 < L < 30 (m). Chọn kết cấu mái là dàn BTCT. Có thể chọn dạng hình thang, dàn gãy khúc hoặc dạng dàn vòm. Trong trờng hợp này chọn dàn gãy khúc vì có hình dáng hợp lí về mặt chiụ tải trọng phân bố đều. Nội lực do tải trọng phân bố gây ra trong các thanh cánh thợng & các thanh cánh hạ tơng đối đều nhau từ gối tựa vào giữa nhịp. Nội lực trong các thanh xiên bé, chiều cao đầu dàn nhỏ nh vậy giảm đợc vật liệu bao che quanh nhà. - Chiều cao ở giữa nhịp dàn BTCT là: ).m(67,243,324.) 9 1 7 1 L.) 9 1 7 1 h ữ= ữ= ữ= Chọn h = 3,2 (m). - Chọn cửa mái chỉ đặt ở nhịp giữa, bố trí chạy dọc theo nhà. Kích thớc cửa mái: rộng 12 (m) (do nhịp L = 24 > 18(m) ). Chiều cao: 4 (m) ( chọn theo yêu cầu về chiếu sáng). - Các lớp mái đợc cấu tạo từ trên xuống nh sau: Hai lớp gạch lá nem kể cả vữa dày 5 (cm). Lớp tông nhẹ cách nhiệt dày 12 (cm). Lớp tông chống thấm dày 4 (cm). Panen mái là dạng panen sờn, kích thớc 9ì3 (m), cao 40 (cm). Tổng chiều dày các lớp mái: t = 5 + 12 + 4 + 40 = 61(cm). Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 1 650 250 160 1200 kích thƯớc dầm cầu trục đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ 2/.Chọn dầm cầu trục: - Nhịp dầm cầu trục a = 9 (m), sức trục Q = 20 < 30 (t). Chọn dầm cầu trục tiết diện chữ T thoả mãn: - Chiều cao tiết diện: 1,5(m)0,9.9 6 1 10 1 .a 6 1 10 1 H ữ= ữ= ữ= c ).m(2,1H c = - Bề rộng cánh: 0,9(m)0,45.9 10 1 20 1 .a 10 1 20 1 b c ữ= ữ= ữ= ).m(65,0b c = - Chiều rộng sờn: ).(3020 cmb ữ= Chọn ).cm(25b = - Chiều rộng cánh: )m(17,015,02,1. 7 1 8 1 H. 7 1 8 1 h cc ữ= ữ= ữ= ).cm(16h c = - Trọng lợng cho 1 dầm: ( ) [ ] ).t(91,1.9.5,2.16,02,1.25,016,0.65,0 =+ - Kích thớc tiết diện nh hình vẽ: 3/. Xác định các kích thớc chiều cao nhà: - Lấy cao trình nền nhà tơng ứng cốt 0.000 để xác định xác kích thớc khác. - Cao trình ray: R = V + (H r + H c ). V - Cao trình vai cột: V = 6,6 (m). H r - Chiều cao ray và các lớp đệm: H r = 0,15 (m). H c - Chiều cao dầm cầu trục: H c =1,2 (m) R = 6,6 + (0,15 + 1,2) = 7,95 (m). - Cao trình đỉnh cột: D = R + H ct + a 1 H ct :Chiều cao cầu trục, tra bảng với Q= 20/5(t); L K = 22,5 (m) H ct =2,4 (m). a 1 : Khe hở an toàn từ đỉnh xe con đến mặt dới kết cấu mang lực mái., ).m(15,01,0a 1 ữ= Chọn a 1 = 0,15 (m) D = 7,95 + 2,4 + 0,1 = 10,5 (m). - Cao trình đỉnh mái: M = h + h cm + t h- Chiều cao kết cấu mang lực mái: h = 3,2 (m). h m - chiều cao cửa mái: h cm = 4 (m). t- tổng chiều dày các lớp mái: t = 0,61 (m). Cao trình đỉnh mái ở nhịp biên không có cửa mái: M 1 = 10,5 + 3,2 + 0,61 = 14,31 (m). Cao trình đỉnh mái ở nhịp thứ 2 có cửa mái: M 2 = 10,5 + 3,2 + 0,61 + 4 = 18,31 (m). 4/. Kích thớc cột: Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 2 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ - Chiều dài phần cột trên: H t = D - V = 10,5 - 6,6 = 3,9 (m). - Chiều dài phần cột dới: H d = V + a 2 a 2 = 0,6 (m)- khoảng cách từ mặt nền đến mặt móng H d = 6,6 + 0,6 = 7,2 (m). - Kích thớc tiết diện cột chọn nh sau: Chọn theo thiết kế định hình và thỏa mãn điều kiện độ mảnh: 30 b l 0 b = , và thống nhất cho toàn bộ phần cột trên & cột dới, cho cả cột biên lẫn cột giữa . l 0 : chiều dài tính toán của đoạn cột. Chọn b = 40 (cm). - Kiểm tra điều kiện: Dầm cầu trục là không liên tục: Cột trên: l 0 = 2,5.H t = 2,5.3,9 = 9,75 (m). 30375,24 4,0 75,9 b <== Cột dới: l 0 = 1,5.H d = 1,5.7,2 = 10,8 (m). 3027 4,0 8,10 b <== - Chọn chiều cao tiết diện phần cột trên: h t trục). cầu mép &cột mépa ữgi hở khe-(a (cm) 6 a cột ầuđ cho rộng mở cần mà không mái cấu kết chotựa tích diện ủĐ lực chịu kiệniềuĐ :h 44 t Cột biên: a 4 = - B 1 - h t . (B 1 : khoảng cách từ trục dầm cầu trục đến mép ngoài cầu trục). Tra phụ lục B 1 = 26 (cm). a 4 = 75 - 26 - h t = 49- h t 6 Chọn h t = 40 (cm) a 4 = 9 (cm). Cột giữa: a 4 = - B 1 - 2 t h a 4 = 75 - 26 - 2 t h = 49 2 t h 6 Chọn h t = 60 (cm). - Chọn chiều cao tiết diện phần cột dới: h d Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 3 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ = = >=== (cm). 80 h:dướiCột (cm). 60 h:nbiêCột 10)20(cm).(Q 9 51,4 .720 14 1 .H 14 1 h trục. cầucủa việclàm sự tới hưởngnhả không ngangcủa khung dạng biến ểđ cứng ộđ ủđCột lực chịu kiệniềuđ ủĐ :h d d dd d - Kích thớc vai cột: Độ vơn của vai ra ngoài mép cột dới: = = > = (cm). 60 l :dướiCột (cm). 40 l :nbiêCột ).cm(40l khi10(cm)của bội ).cm(40l khi(cm) 5của bội (cm). 20 l v v v vv Chiều cao mép ngoài của vai cột: >= = ). 15 20 Q ( (cm) 50 cột giáp tiếp chỗ tại diệntiết cao Chiều 3 1 (cm) 10của bội (cm). 20 h v Chọn h v = 60 (cm). Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 4 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ - Góc nghiêng 45 0 . III. Xác định tải trọng: 1/.Tĩnh tải mái: - Phần tĩnh tải do trọng lợng bản thân các lớp mái tác dụng trên 1m 2 mặt bằng mái đợc xác định theo bảng sau: g = 683,7 (kg/m 2 ) = 0,684 (t/m 2 ). - Tĩnh tải do trọng lợng bản thân dàn mái nhịp L = 24 (m). tra phụ lục: 9,6 (t), hệ số vợt tải n= 1,1. Trọng lợng tính toán 1 kết cấu mái: G 1 = 9,6 . 1,1 = 10,56 (t). - Trọng lợng khung cửa mái (12 ì 4 m): G c 2 = 2,2 ữ 2,8 (t). Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 Stt Các lớp mái Chiều dày (m) KLriêng (kg/m 3 ) Tải trọng tiêu chuẩn g c (kg/m 2 ) Hệ số vợt tải n Tải trọng tính toán g (kg/m 2 ) 1 Hai lớp gạch lá nem kể cả vữa 5 1800 90 1,3 117,0 2 Lớp tông nhẹ cách nhiệt dầy 12 1200 144 1,3 187,2 3 Lớp tông chống thấm 4 2500 100 1,1 110,0 4 Panen sờn 9 ì 3(m), trọng lợng1 tấm kể cả tông chèn khe 6,6(t). 40 245 3.9 10,6,6 3 = 1,1 269,5 5 Tổng cộng 579 683,7 5 A B 6600 1 1 3 3 2 2 4 4 1-1 3-3 2-2 4-4 6600 C A mặt cắt ngang và chi tiết 220 400 25 650 650 125 600 125 650 1200600400 1200600600 600 800 600600 400 400 400 600 400 600 400 800 400 750 750 750 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ Lấy G c 2 = 2,8 (t), n = 1,1 G 2 = 2,8 . 1,1 = 3,08 (t). - Trọng lợng kính và khung cửa kính: g c k = 400 ữ 500 (kg/m). Lấy g c k = 500 (kg/m), n = 1,2 g k = 500 . 1,2 = 600 (kg/m). - Tĩnh tải qui về lực tập trung G m Nhịp biên không có cửa mái: G m1 = 0,5 . ( G 1 + g . a. L ) = 0,5.(10,56 + 0,684 . 9 . 24 ) = 79,152 (t). Nhịp giữa có cửa mái: G m2 = 0,5 . ( G 1 + g . a. L + G 2 + 2g k .a ) = 0,5.(10,56 + 0,684 . 9 . 24 + 3,08 +2 . 0,6 . 9) = 86,092 (t). - Điểm đặt G m2 : đặt tại trung tâm bản thép ở đầu kết cấu mái ( thờng trùng với trục đi qua bulông liên kết ở đầu cột, lấy cách trục định vị 150 (mm). 2/. Tĩnh tải do dầm cầu trục: - Tĩnh tải do trọng lợng bản thân cầu trục, trọng lợng ray & các bảm đệm hợp thành lực tập trung đặt lên vai cột: G d = n. ( G c + a.g r ). G c - trọng lợng bản thân cầu trục: G c = 9 (t). g r - trọng lợng ray và các lớp đệm: g r = 150 ữ 200 (kg/m) Chọn g r = 150 (kg/m ) G d = 1,1 . ( 9 + 9. 0,15) = 11,4 (t). - Điểm đặt G d : trùng với tâm tiết diện dầm cầu trục, cách trục định vị = 750 (mm). 3/.Tĩnh tải do trọng lợng bản thân cột: - Tải trọng này tính theo kích thứoc cấu tạo cho từng phần cột. - Cột biên: Cột trên: ).t(72,11,1.5,2.9,3.4,0.4,0G t == Cột dới: ).t(104,51,1.5,2.4,0. 2 4,0).16,0( 2,7.6,0.4,0G d = + += - Cột giữa: Cột trên: ).t(574,21,1.5,2.9,3.6,0.4,0G t == Cột dới: ).t(524,71,1.5,2.4,0. 2 6,0).2,16,0( .22,7.8,0.4,0G d = + += - Tờng xây gạch là tờng tự chịu lực nên trọng lợng bản thân của nó không gây ra nội lực cho khung. Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 6 150 150 25 2525 m2 G G m1 m1 G G d max D G d max D D max d G A B 150 150 A B 150 150 sơ đồ xác định điểm đặt tải trọng mái điểm đặt của tải trọng cầu trục đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ 4/.Hoạt tải mái: - Hoạt tải mái truyền qua kết cấu mái vào đỉnh cột thành lực tập trung P m . Điểm đặt của P m trùng với điểm đặt của G m . - Khi trên mái không có ngời đi lại mà chỉ có ngời sửa chữa, hoạt tải tiêu chuẩn: )m/kg(75P 2c m = - Hoạt tải tính toán:P m = c m P . n .a. 2 L = 1,3 . 75. 9. 2 24 = 10530 (kg/m 2 ). P m = 10,53 (t/m 2 ). 5/. Hoạt tải cầu trục: Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 7 max P P max P max P max 3650 950 4400 1900 4400 950 1750 9000 9000 y = 1 1 y 3 y 4 y 2 đƯờng ảnh hƯởng phản lực gối tựa và cách xếp tải đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ a/. Hoạt tải đứng do cầu trục: = = = (t). 37 :trục cầu toàn lượng Trọng (m). 9,3 G :con xe lượng Trọng (m). 4,4 K :xe bánh 2 cách ngKhoả (m). 6,3 B :trục cầu rộng Bề :lục phụTra Nặng.: việclàm ộđ Chế- (m). 22,5 = :trục cầu Nhịp- (t) 20/5 = Q :trục Sức- - áp lực tiêu chuẩn max , min lên mỗi bánh xe cầu trục: ).t(23P c max = ).t(5,5P c min = Hệ số vợt tải: n = 1,1. áp lực thẳng đứng lớn nhất do 2 cầu trục đứng cạnh nhau truyền lên vai cột D max đợc xác định theo đờng ảnh hởng phản lực: D max = n. c max P . i y .3,0y 9 4,49,19 y .79,0y 9 9,19 y .51,0y 9 4,49 y 1y 14 13 12 1 = = = = = = = D max = i c max y.P.n = 1,2 .23. ( 1+ 0,51 + 0,79 + 0,3 ) = 65,78 (t). - Điểm đặt của D max trùng điểm đặt của G d . b/. Hoạt tải do lực hãm ngang của xe con: - Lực hãm ngang do 1 bánh xe truyền lên dầm cầu trục trong trơng hợp móc mềm đợc xác định theo công thức: ).t(733,0 20 3,920 . 2 1 20 GQ . 2 1 2 T T c c 1 = + = + == - Lực hãm ngang do T max truyền lên cột đợc xác định theo đờng ảnh hởng nh đối với D max . T max = i c 1 y.T.n = 1,1 .0,733. ( 1+ 0,51 + 0,79 + 0,3 )= 2,1 (t). - Xem T max đặt lên cột ở mức mặt trên dầm cầu trục cách mặt vai cột H c =1,2 (m), cách đỉnh cột 1 đoạn y = H t - H c = 3,9 - 1,2 = 2,7 (m). 6/.Hoạt tải do gió: Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 8 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ - Tải trọng gió gồm 2 thành phần: tĩnh & động. <= 5,1763,0 24 31,18 : nhịpntrê cao chiều số Tỉ (m). 36 < 18,31 : nhàcao Chiều Không cần tính đến phần động - Giá trị tính toán của tải trọng gió W ở độ cao Z so với cột mốc chuẩn tác dụng lên 1m 2 bề mặt thẳng đứng của công trình xác định theo công thức. C.k.W.nW 0 = W 0 - Giá trị của áp lực gió ở độ cao 10 (m) so với cột chuẩn của mặt đất, lấy theo bản đồ phân vùng gió của TCVN 2737-1995. ở vùng III 0 W = 125 (kg/m 2 ). k- Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao phụ thuộc dạng địa hình. - Với địa hình C, hệ số k xác định tơng ứng ở 2 mức: Mức đỉnh cột, cao trình: D = 10,5 (m) k = 0,668. Mức đỉnh mái, cao trình: M 2 = 18,31 (m) k = 0,78. C- Hệ số khí động, phụ thuộc vào hình dáng công trình. Phía gió đẩy C = 0,8. Phía gió hút C = - 0,6. n - Hệ số vợt tải, n= 1,2. - Tải trọng gió tác dụng lên khung ngang từ đỉnh cột trở xuống lấy là phân bố đều: p = w . a = c.k.W.n 0 .a. Phía gió đẩy: p đ = 1,2 . 0,125 . 0,668 . 0,8 . 9 = 0,721 (t/m). Phía gió hút: p h = 1,2 . 0,125 . 0,668 . 0,6 . 9 = 0,632 (t/m). - Phần tải trọng gió tác dụng trên mái, từ đỉnh cột trở lên đa về thành lực tập trung đặt ở đầu cột S, với k lấy trị số trung bình: 724,0 2 78,0668,0 k = + = . - Hình dáng mái & hệ số khí động ở từng đoạn mái nh sơ đồ: Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 9 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ - Xác định C e1 theo L H 1 và : == == 1654,0 24.3 91,11 L H . 11,3102,0 2,1 8,02,3 = tag 1 0 Nội suy: C e1 = -0,0985 - Xác định , 1e C theo L H 1 , và : == == 246,0 24.3 72,17 L H . 11,3102,0 2,1 8,02,3 = tag 1 , 0 Nội suy: , 1e C = -0,1952 - Xác định , 2e C : có 0 11,310 = < 60 0 , 2e C = - 0,4. S = n.a.k tb . W 0 . ii h.c = 1,2 .9. 0,724 . 0.125. ii h.c = 0,9774 . ii h.c Ta có: h 1 =0,8 + 0,61 = 1,41 (m); h 2 =(3,2 + 0,61) (0,8 + 0,61) = 2,4 (m). h 3 = 4 (m); h 4 =0,2 . 6 = 1,2 (m). ii h.c = ( 0.8 + 0,6) . 1.41 + ( -0,0985 + 0,5). 2,4 + (0,7+0,6) . 4+ Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 10 1 P = 0,632 t/m , 1 1 H = 17,72 m H = 11,91 m D C B A -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,1952 0,7 -0,5 - 0,0985 0,8 h d P = 0,721 t/m 10500 0.00 _ + S = 8,2 t sơ đồ xác định hệ số khí động trên mái 2400 2400 2400 72000 72000 24002400 C D 2400 B A h=1,41m h=2,4m 2 h=1,2m 4 h=4m 3 10500 [...]... 2,07( tm) II II : MII = 0,721 2 III III: MIII = MII = 2,07 (tm) 11,12 0,875.11,1 = 34,705( tm) 2 NI = NII = NIII = NIV = 0 (t) QIV = 0,721.11,1 0,875 = 7,128(t ) IV- IV : MIV = 0,721 - Cột D: Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ I-I 20 : MI = 0 (tm) II II : MII = 0,632 3,9 2 0,527.3,9 = 2,752( tm ) 2 III III: MIII = MII = 2,752... MI = 0 (tm) II II : MII = - 0,551 3,9 = - 2,149 (tm) III III : MIII = - 2,149 + 5,13 = 2,981 (tm) IV- IV : MIV = - 0,551 11,1 + 5,13 = - 0,986 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 11,4 (t) QIV = -R = - 0,551 (t) b/ Cột trục B: - Do tải trọng đặt đối xứng qua trục cột M = 0, Q = 0 - NI = NII = 0 (t); NIII = NIV = 2 11,4 = 22,8 (t) I I G d G d II II III I III 2,981 I G d II II III - 2,149 III 450 750 750... : MI = 1,041 (tm) II II : MII = 1,041 0,155 3,9 = 0,437 (tm) III III : MIII = MII = 0,437 (tm) IV- IV : MIV = 1,041 0,155 11,1 = - 0,68 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 156,26 (t) QIV = - R = - 0,155 (t) G m1 G G m1 m2 1,478 t II III IV I - 6,109 1,806 I II II 1,041 III III IV 0,437 IV d H = 7200 II III H = 3900 I IV H = 11100 I 0,155 - 3,958 4,533 A - 0,68 B sơ đồ tính và biểu đồ momen ở cột biên... 1,287 (3,9 1,2 ) = 3,475 (tm) II II : MII = 1,287 3,9 2,1 1,2 = 2,5 (tm) III III: MIII = MII = 2,5 (tm) IV- IV : MIV = 1,287 11,1 - 2,1 ( 1,2 + 7,2 ) = - 3,354 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 0 (t) QIV = 1,287 2,1 = - 0,813 (t) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 1,263 H = 3900 I I 1200 t II II III H = 11100 H = 7200 1,287 I... Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 17 NI = NII = NIII = NIV = 65,78 (t) QIV = -R = - 5,52 (t) - Trờng hợp Dmax đặt ở bên trái thì các giá trị momen và lực cắt ở trên sẽ có dấu ngợc lại H = 11100 H = 7200 H = 3900 t d 3,18 I I I I G d II II III Dmax1 5,52 III Dmax2 II II III -27,807 27,807 -21,528 III -12,4 17,2 Dmax2 21,528 750 IV A IV -5,69... Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 21 Bảng tổ hợp nội lực Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 22 V/ Chọn vật liệu: - Mác tông: M300 R n =130(kg/cm 2 ); R k =10(kg/cm 2 ); E b =29.10 4 (kg/cm 2 ) - Cốt thép dùng thép nhóm C_III: R a = R,a = 3400( kg / cm 2 ); E a = 2.10... 0,05 = - 3,958 (tm) II II : MII = - 3,958 + 1,478 3,9 = 1,806 (tm) III III : MIII = - 79,152 (0,05 +0,1) + 1,478 3,9 = - 6,109 (tm) IV- IV : MIV = - 79,152 (0,05 +0,1) + 1,478 11,1 = 4,533 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 79,152 (t) QIV = -R = 1,478 (t) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 13 b/ Cột trục B: - Sơ đồ tác dụng của tĩnh... nội lực trong các tiết diện cột: I-I : MI = 1,041 1,52 = 1,582 (tm) II II : MII = 0,437 1,52 = 0,664 (tm) III III: MIII = MII = 0,664 (tm) IV- IV : MIV = - 0,68 1,52 = - 1,034 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 10,53 (t) QIV = - R = - 0,155 1,52 = - 0,236 (t) Gvhd: ths Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài này đợc 9 điểm bảo vệ 16 - Do Pm1 = Pm2 nên nội lực do Pm1... NI = NII = NIII = NIV = 0 (t) QIV = 0,632.11,1 0,527 = 6,489(t ) IV- IV : MIV = 0,632 - Cột B & C: I-I : MI = 0 (tm) II II : MII = 4,801 3,9 = 18,724 (tm) III III: MIII = MII = 18,724 (tm) IV- IV : MIV = 4,801 11,1 = 53,292 (tm) NI = NII = NIII = NIV = 0 (t); QIV = 4,801 (t) - Biểu đồ nội lực trong trờng hợp gió thổi từ trái sang phải nh hình vẽ Trờng hợp gió thổi từ phải sang trái thì biểu đồ nội... max 18 I T = 2,1 max 3,41 III II II III 2,406 3,475 III 2,5 d 750 IV IV IV - 3,621 Q = - 0,837 A IV - 3,354 Q = - 0,813 B IV IV sơ đồ tính và nội lực do lực hãm ngang của cầu trục EJ = 8 EJ = 8 EJ = S = 8,2 t P = 0,721 t d Rg P = 0,632 t h 24000 A 8 8/ Nội lực do tải trọng gió: - Với tải trọng gió phải tính với sơ đồ toàn khung có chuyển vị ngang ở đỉnh cột - Giả thiếtngang cứng vô cùng và vì các . đồ án bê tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ đồ án bê tông cốt thép II đồ án bê tông cốt thép II Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng. svth: bùi tiến dũng 02X5 16 I I IIII IIIIII IVIV H = 7200 H = 3900 H = 11100 t d P m A 0,197 B I I IIII III III IVIV 0,236 m1 P - 0,526 0,24 - 0,813
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, sè liƯu cho tríc: Lùa chän kÝch thíc cđa c¸c cÊu kiƯn. 1.Chän kÕt cÊu m¸i:, Hoạt tải đứng do cầu trục: Hoạt tải do lực hãm ngang của xe con:, Nội lực do hoạt tải mái: a. Cột trục A: Nội lực do hoạt tải đứng của cầu trục: a. Cột trục A:, Néi lùc do lùc h·m ngang cđa cÇu trơc: - Lùc T, Vòng 1: Phần cột dới:, TÝnh to¸n vai cét, Phần cột dới: - Chiều dài tính toán: l

Từ khóa liên quan