Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

7 407 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 14:53

a Phi si Vit Nam hin nay  i hc Khoa h Lu ThS.    : 60 22 80 ng dn: TS.  o v: 2010 Abstract. u m thn ca trit h- ng H m cc ta v  hi cn ca Ph c trn ca Ph Vit Nam hin nay.             . Keywords. Trit hc; Ph; i Vit Nam Content 1. Lý do chọn đề tài c sang th k XXI, th gin ra nhng bing to ln v nhiu mt   nhi  ng, m     ng b, bnh tt hi  n ng hong kinh t n ra  nhiu  gii. Trong bi c, s hnh m c  mt s i l  i quan h gic tp. Trong xu th chung ca s  i s vng mnh m trong nh c Pht g Ph  ging thng nng mang t hc. Ph truyt Nam khou c ng truyn thng gn lin vi sinh hot c, mt n m su sinh, hii  bi, h x , Pht gi t Nam n ms tip bi tr n thng cc. Tr c, Phnh h i sng tinh thn c i nhi, Ph  vn mt  n ca Ph mt mt u hu qu trong sinh hoi mt s k li dng, gii h kim tin b i pht t c ct s  lo i hn gc xut xc quc t s a sinh hot Ph t hin nhng v  t ra nhng th li d   thc hin chin bi mi  cng ch i  c ta hin nay. Mnh nhng sinh hot  i hi v  Phc tu s trong sinh hot Phc ci tiPh o chc sy m t   c c i s - i. Pht hin t n t cn bi l p nhng mt s nhu cu a con ngi, ci. Mc t  khi du nhn  c n nay Phng i s vc, li sng, , ki Vy nhng ha Ph  Vbiu hia Phi si ra sao? Xu p thin  a Phi si Vit Nam hin  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Phn nht  c ta do va nhiu  n th k a Trt Nam Ph t Tha nhi do g c s Pha Tng ta cng kch s Pht i Vit nhiu c v Pht  Ving Pha Nguyu nng Phm Ph  i nhp. c gi Thiinh Lt  gi Phng v n ca Ph thi hi ng c c tc. Trong t hc PhVi ca Nguyn u  vit v c s Pht Nam t khn th k XIV vi nhng   bi th giPht gt Nam. Hay ng Phng gt ca tng v ng Phm Phi lut ca pht t ca Gi Pht Nam. a Nguy  ni Pht Nam; vic du nh rng Pht  Vin Ph Phc. Trong cun  yu hi tho k nia li Pht i Phi thing ci Ph nhu, nhng kinh nghi chc c hin v ng sp ti ca Gi. p Hi Phi thiu p Hi Phi k: LTnh l, Pht hc TQS - Hi Bc k Phi Pht Nam, Tng hi Ph Vii Tt Nam. Gii thiu v t chc gn lin vi tng thi k. Ph- i Vit Nam thi k  Nguyn H cp h n khoa h cn nhi ca Ph  - i Vit Nam trong thi k hic. Pht h ng - mt n  Vi ty Ph khoa hu,  hiu  nhi u v a Phi sni Vit Nam hin nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu u ch yu ca lu n ca Pht Nam, c bia Phi Vit Nam trong thi k hin nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích Lun va Phi si hin nay, t  nhng gi n ch c trong sinh hot Ph i si hin nay.  Nhiệm vụ u m thn ca trit h-  ng H m cc ta v  i c u n ca Phc tr trin ca Ph Vit Nam hi t u m thng v a Phi si Vit Nam hin nay. 5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu C s phng ph lun ca  t l phng ph bin chng duy vt ca ch ngha M-Lnin v t tng H Ch Minh. Ngo ra lun vn c tham kho mt v cng tr nghin cu ca c hc gi trong v ngo nc lin quan n  t  thc hin lun vn n, bn cnh vic da v phng ph lch s trit hc, ng thi lu s dng c phng ph c bn sau: phng ph phn th - tng hp, phng ph so s - i chiu, phng ph lch s, phng ph h thng - cu tr. 6. Đóng góp của luận văn - Lun vn g phn phn t mt ch c h thng l lun v vai tr ca tn gi a trn c s nhng lun im do c nh kinh in ch ngha M-Lnin  ra. - Phn th mt c c h thng t tng H Ch Minh v quan im ca ng v Nh nc ta v vai tr i ca tn gi. - Phn t  tric trn ca Pht gi  Vit Nam hin nay. - a Phi si Vit Nam hin nay. - t s gii n ch c trong sinh hot Ph Vi nhng kt qu  t gi hi vng lun vn n c th g phn v thc tin nghin cu vai tr ca Pht gi  Vit Nam hin nay. 7. Kết cấu của luận văn Ngo phn m u, kt lun v danh mc t liu tham kho; lun vn gm c 3 chng, 11 tit.  i c a Phi si Vit Nam hin nay. ng gin nhc ca Ph i sng i Vit Nam hin nay. References 1. , Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb. T H . 2.  Nếp cũ con người Việt Nam, Nxb. T H . 3.     (2004), Tài liệu phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb. i. 4. Ban T, Các văn bản của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, quyn 2, i b. 5.  (2006), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. T i. 6. Báo Nhân dân (20/10/1953). 7. B o (2009), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. i. 8.  (2006), Pht Nam t , Văn hoá Nghệ thuật, (1). 9. ng Bn (2004), Phi tp t   i s  Nam B, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (3). 10.  (2008), Chính sách xã hội và Phật giáo nhìn từ góc độ xây dựng hệ thống pháp luật về quản lý xã hội, Phật giáo với Văn hóa - Xã hội Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb. Khoa h hi, . 11. Huy(1986), Vấn đề thời điểm các con đường đạo Phật du nhập vào Việt Nam. Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam, Vin Trit hc. 12. (1993), Năm giới một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc hi Pho Vit Nam Thin vin Vn Hanh xut bn. 13. (2002), Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người, , . 14. ng (1986), Mấy suy nghĩ về tính chất nhân bản của phật giáo, mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam, Vin Trit hi. 15. Nguy (1992), Tinh tho Ph, Nội san nghiên cứu Phật học, (5). 16. u (2003), Phật giáo và phong tục văn hoá, Mỗi năm một chuyện, Nxb.   H . 17. Minh Chi (2004),  s hi nhp ca Pht Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, (4). 18. Minh Chi (n - 2005), Phật giáo trong thời đại chúng ta, Dng, Nxb c, . 19. Nguy (1999), Phật giáo với văn hoá Việt Nam, Nxb. Hi. 20. Nguyn H(ch - 2008), Phật giáo với văn hóa - xã hội Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb. Khoa hc Xi, . 21. Đại cương lịch sử Phật giáo (1997), T kheo Thin Minh dch, Nxb.  gia, . 22. ng sn H (1995), Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ Phật giáo, K y c, i. 23. ng cng sn Vit Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. i. 24. ng cng sn Vit Nam (1998), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. i. 25. ng cng sn Vit Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. i, 26. ng cng sn Vit Nam (2007), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. i. 27. Nguyn Tt (2008), u mt s m ca Ph th t Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (3). 28. c (2008), L   Vit Nam lch s n ti, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (3). 29. Nguyn Kh c (2008),   a Ph   Vit Nam hin nay, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (7). 30. ng (1994), Lịch sử triết học Phương Tây hiện đại, Nxb.  gia, i. 31. i Pht Nam (1998), Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nxb. Tph H . 32.  (2002), Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (1992 - 1997) và chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV (1997- 2002), tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ Vi. 33.  (2002), Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (1997- 2002) và chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV (2002- 2007 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IVi. 34.  (10/2006), Báo cáo thành quả 25 năm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 35. (2009), Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2009 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 36. ng Hi (2005), i trong kit Nam, Báo Dân tộc và Thời đại, (77). 37. i (2004), Hồi ký thành lập Hội Phật giáo Việt Nam, Nxb. ,    . 38. Nguyu (2002), Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa hc Xi, . 39. Nguyn Duy Hinh (1999), Tư tưởng Phật giáoViệt Nam, Nxb. H, . 40. Nguyn Duy Hinh (2006), Triết học Phật giáo Việt Nam, Nxb. ,    . 41. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (19i hi i biu c ln th IV  t-  H  42. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2005), c tu chnh ti hi i biu c ln th IV , Nxb. , . 43. Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam c tu chnh ti hi i biu c ln th 6  , t 2007, Nxb. , . 44. Tru (2006), a Phi sng hii, Văn hoá nghệ thuật, (2). 45. Trn (2008), Mt s kt qu , Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (6). 46. H TrVai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay,         . 47. T ng (2004), Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay,         . 48.  (2008), Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và thực tiễn, Nxb. , i. 49. Nguyn Qu n Ngc Qunh (2005), V o t  , Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (1). 50.  Thanh Huyn (2008), Mt s m phi m ngun g, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, (2). 51. (2005), i Pht Nam vi vic "Hoi lc qun sinh", Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (1). 52. Trn Trng Kim (2005), Phật giáo, Nxb. , . 53. (1993), Bàn về văn hóa Việt Nam, Nxb.       i. 54. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IV1999: Ngày 22-23 tháng 11 năm (1997), Nxb.  H . 55. Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2002), Nxb. , . 56. ng Th Lan (2006), Đạo đức Phật giáo với đạo đức con người Việt Nam, Nxb. i hc qui. 57.  Lan (1997), u mt s v v c Phi Vit Nam hin nay, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (2). 58. Nguyn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận,   1, Nxb. n hc, . 59. Nguyn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận,   2, Nxb, n hc, . 60. Nguyn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận,   3, Nxb, c, . 61. Thinh L  (2003), Phật giáo Việt Nam và Thế giới, Nxb. , . 62. Nguyc L (2009), Tôn giáo - quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, Nxb.  - i. 63. (1994), Chủ nghĩa xã hội và Tôn giáo trong về tôn giáo, Nxb.        i. 64. - Ph.(1980), Tuyển tập, tp 1, Nxb. S thi. 65. - Ph.(1995), Toàn tập, tp 1, Nxb. i. 66. - Ph. (1995), Toàn tập, tp 19, Nxb. , i. 67.  Mn (2008), Những điểm đặc sắc của Phật giáoch, Nxb. , . 68. H Toàn tập, tp 4, Nxb. i. 69. H Toàn tập, tp 5, Nxb. i. 70. H Toàn tập, tp 6, Nxb. i. 71. H Toàn tập, tp 7, Nxb. i. 72. H  (1995), Toàn tập, tp 9, Nxb. i. 73. H Về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, Nxb.       . . 74. H Biên niên tiểu sử, tp 3, Nxb. i. 75. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành (2006), Nxb.  i. 76. (ch  - 1997), Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam, Nxb.  , . 77. (ch - 2005), Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam (1945-1969), Nxb. , . 78. Nguyn Cao Thanh (2008), Khái lược Phật giáo Việt Namt bn Th gi dch, Nxb. , . 79.  (1999), Lịch sử Phật giáo Việt Nam,   1: T khn thi  , Nxb. Thu, . 80. c Thng (1973), Chỉ thị về việc chấp hành chính sách đối với chùa thờ Phật và đối với tăng ni. 81. t Th (2004), Việt Nam Phật giáo sử lược, Nxb. , . 82. Trn Quang Thun (2007), Phật giáo tổng quan, Nxb.  83. Nguy(1988), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb.       , . 84. Nguy  - 1994), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tp 7, Nxb.       ,    . 85. Thư của Hồ Chủ tịch và Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 3 và lần thứ 4 (1973), Nxb. i Ph Thng nhi. 86. Nguyn Th Toan (2004), K th c ca Ph trong th, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (6). 87. Hoạt động từ thiện của Phật giáo: một số biểu hiện của giáo lý lục độ trong xã hội ngày nay, Phật giáo với Văn hóa - Xã hội Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb.       , . 88.  (2006), Pht Nam trong s nghii mng bo v T quc, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (3). 89. Pht v  i, Tạp chí Cộng sản, (21). 90. Viu T(1996), Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, Nxb.       i. 91. ng n (2001), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. , i. 92. Nguyn Hu Vui (2002), Lịch sử triết học, Nxb. ia, Ni. 93. www.diendanphatphaponline.com 94. www.xaluan.com. 95. www.vneconomy.vn. . Nghiên cứu Phật học, (6). 87. Hoạt động từ thiện của Phật giáo: một số biểu hiện của giáo lý lục độ trong xã hội ngày nay, Phật giáo với Văn hóa - Xã hội Việt Nam thời. Tôn giáo, (6). 46. H Tr Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay,         . 47. T ng (2004), Ảnh hưởng của đạo đức Phật. đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay,         . 48.  (2008), Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan