Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Khách sạn Đệ Nhất.pdf

95 753 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Khách sạn Đệ Nhất.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Khách sạn Đệ Nhất.pdf, Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Khách sạn Đệ Nhất.pdf

Từ khóa liên quan