Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen.

10 295 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 03:00

TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ CHƯƠNG VI: CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Tiết 61. BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Gia Định Quy Nhơn Phú Xuân Bắc Giang 1790 6-1801 1802 TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Quan võ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Lính cận vệ thời Nguyễn TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 2 2 . . Kinh tế dưới triều Nguyễn Kinh tế dưới triều Nguyễn a) Về nông nghiệp b) Về công thương nghiệp TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ Thương cảng Hội An TIẾT 59: I – TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 Nguyễn Ánh đã cầu cứu nước Tư bản này? Nguyễn Ánh đã cầu cứu nước Tư bản này? P P P H H Á Á P P 2 C C À À M M A A U U Đây là cực Nam của nước ta thời Nguyễn Đây là cực Nam của nước ta thời Nguyễn A H H O O À À N N G G Đ Đ Ế Ế 3 Người đứng đầu vương triều Nguyễn gọi là gì? Người đứng đầu vương triều Nguyễn gọi là gì? Đ T T I I Ề Ề N N H H Ả Ả I I 4 Kim Sơn và….là 2 vùng đất ven biển mới được khai phá Kim Sơn và….là 2 vùng đất ven biển mới được khai phá N 5 6 7 8 T T H H A A N N H H Luật pháp nhà Nguyễn rất giống với triều đại TQ này? Luật pháp nhà Nguyễn rất giống với triều đại TQ này? H Ai là người đã lập ra triều đại nhà Nguyễn? Ai là người đã lập ra triều đại nhà Nguyễn? N N G G U U Y Y Ễ Ễ N N Á Á N N H H N H H Ộ Ộ I I A A N N Niên hiệu của Nguyễn Ánh khi lên ngôi? Niên hiệu của Nguyễn Ánh khi lên ngôi? Ô G G I I A A L L O O N N G G G Thương cảng lớn nhất nước ta thời Nguyễn Thương cảng lớn nhất nước ta thời Nguyễn * P P H H Ả Ả N N Đ Đ Ộ Ộ N N G G . KỈ XIX Tiết 61. BÀI 27: CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I - TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1. 1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen., Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen., Bai 27 Che do phong kien nha Nguyen., CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX