Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên.doc

128 1,041 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:12

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTĐSVN: Đường sắt Việt NamTCKT: Tài chính kế toánGTVT: Giao thông Vận tảiTSCĐ: Tài sản cố địnhTSLĐ: Tài sản lưu độngĐMTX: Đầu máy toa xeKCHT: Kết cấu hạ tầngBĐCT: Biểu đồ chạy tàuSXKD: Sản xuất kinh doanhLuận văn tốt nghiệp cao họcM Ở ĐẦU Đặ t vấn đề: Ngành vận tải Đường sắt hiện nay được quan niệm là một ngành sản xuất dịch vụ thay cho quan niệm trước đâymột ngành sản xuất đặc biệt, sản phẩm của ngành là sự di chuyển của hàng hoá và hành khách từ nơi này đến nơi khác được tính bằng HK-Km hay T-Km. Vận tải hành khách bằng đường sắt luôn là phương tiện đi lại của mọi tầng lớp nhân dân nhất là tầng lớp nhân dân lao động. Vận tải đường sắt là phương thức vận tải công cộng không thể thiếu được trong đời sống xã hội cũng như nó luôn luôn là cơ sở để phát triển kinh tế, an ninh, văn hoá, chính trị quốc phòng. Nhiệm vụ cơ bản của ngành vận tải đường sắt nói chung và của Công ty vận tải hành khách Đường sắt Nội nói riêng là thoả mãn đầy đủ, kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân với chất lượng phục vụ cao nhất và chi phí vận tải nhỏ nhất.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt khi nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu thực hiện theo luật doanh nghiệp 2005. Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanhkinh doanh có lãi đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức năng động và nhạy bén để nắm bắt các cơ hội và tránh các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá, trong nhiều năm qua Công ty VTHK Đường sắt Nội đã có những bước tiến quan trọng, không ngừng đổi mới trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, sau một thời gian quá dài hoạt động trong cơ chế hạch toán tập trung bao cấp cho nên hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Tổng công ty vận tải Đường sắt Việt Nam nói chung và của Công ty VTHKĐS Nội nói riêng vẫn chưa bắt kịp với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, cũng như các thay đổi Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 2Luận văn tốt nghiệp cao họcvề cơ chế, chính sách , pháp luật của nhà nước, chính điều đó là những rào cản khó khăn trong bước hoà nhập với nền kinh tế thị trường và hợp tác quốc tế. Để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 cũng như chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc chuyển đổi và xắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước nên ngày 25-6-2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 973/QĐ-TTg chuyển Tổng công ty ĐSVN sang Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên theo hình Công ty mẹ - Công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu gọi tắt là Đường sắt Việt Nam. Công ty mẹ - ĐSVN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp con dấu mới với tên gọi Đường sắt Việt Nam. Trong Quyết định cũng đã phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty vận tải hành khách Đường sắt Nội, Công ty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn và Công ty vận tải hàng hóa Đường sắt thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội hiện nay là một đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty ĐSVN có nhiệm vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá trên toàm mạng lưới đường sắt cả nước. Từ ngày thành lập đến nay Công ty đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu hàng năm của ngành ĐS, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngày nay trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các loại phương tiện vận tải hành khách như vận tải đường bộ, vận tải đường hàng không, vận tải đường biển đã đặt ra cho Công ty một thách thức rất lớn. Mặt khác khi Luật doanh nghiệp 2005 chính thức có hiệu lực và khi Tổng Công ty ĐSVN chuyển sang hình Công ty TNHH 1 thành viên, trong tương lai các Công ty vận tải hành khách hàng hoá chuyển đổi sang hình Công ty TNHH 1 thành viên hạch toán độc lập thì để đứng vững được trong nền kinh tế thị trường Công ty cần phải xây dựng cho mình các giải pháp sản xuất kinh doanh cho phù hợp với hình mới và mục tiêu chung của Ngành Đường sắt Việt Nam. Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 3Luận văn tốt nghiệp cao họcVì vậy nghiên cứu “Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội theo hình Công ty TNHH 1 thành viên” là hết sức cần thiết.Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn : Trước yêu cầu đặt ra khi chuyển đổi sang hình tổ chức mới, từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang doanh nghiệp hạch toán độc lập ( Công ty TNHH 1 thành viên ) trong bối cảnh có cạnh tranh gay gắt giữa các phương thức vận tải. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp vận tải đường sắt cần có những giải pháp và bước đi thích hợp để phát huy nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Do đó việc nghiên cứu phải đạt được các mục tiêu như sau : - Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động của hình Công ty TNHH 1 thành viên, những đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực vận tải, từ đó xây dựng và lựa chọn những mục tiêu của Doanh nghiệp vận tải đường sắt trong hình sản xuất mới;- Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vận tải đường sắt để xác định các loại sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đường sắt.- Trên cơ sở lý luận về hoạt động SXKD của Công ty TNHH 1 thành viên, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của của Công ty VTHKĐS Nội theo hình Công ty TNHH 1 thành viên. Phương pháp nghiên cứu của Luận văn: Luận văn dùng các phương pháp nghiên cứu truyền thống: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phân tích, phương pháp so sánh, tổng hợp trên cơ sở kết hợp với việc cập nhập các thông tin, kết quả sản suất kinh doanh những năm vừa qua của ngành ĐSVN của Công ty VTHK Đường sắt Nội để nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty VTHK Đường sắt Nội theo hình Công ty TNHH 1 thành viên. Phạm vi nghiên cứu của Luận văn: Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 4Luận văn tốt nghiệp cao họcGiới hạn trong Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội và các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty và Tổng Công ty.Kết cấu cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu gồm 3 chương.Chương I: Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh vận tải của Đường sắt Việt Nam nói chung và Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội nói riêng.Chương II: Xây dựng cơ sở lý luận về đẩy mạnh hoạt động SXKD vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.Chương III: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội theo hình Công ty TNHH một thành viên.Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 5Luận văn tốt nghiệp cao họcCHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM VÀ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT NỘI *****1.1. hình tổ chức và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ĐSVN và Công ty VTHKĐS Nội. 1.1.1 hình tổ chức của ĐSVN 1.1.1.1 Về tổ chức:Lịch sử Đường sắt Việt Nam bắt đầu từ năm 1881 với việc khởi công xây dựng tuyến Đường sắt giữa Sài Gòn - Mỹ tho. Sau 4 năm, chuyến tàu đầu tiên bắt đầu khởi hành từ Sài Gòn đi Mỹ Tho ngày 20/7/1885. Trong giai đoạn giữa năm 1882 và 1936 các tuyến đuờng chính đã được xây dựng theo công nghệ của Pháp theo loại khổ đuờng 1m và đã hình thành hệ thống chính về Đường sắt. Trong thời kỳ kháng chiến và cho tới khi thống nhất đất nước, Đường sắt Việt Nam đã bị thiệt hại nặng nề. Sau khi đất nước thống nhất, kể từ năm 1976 Đường sắt đã hầu hết được khôi phục lại, đặc biệt là tuyến Đường sắt Thống nhất Bắc Nam. Tuy nhiên do tình trạng thiếu vốn nên việc phục hồi hoàn toàn vẫn chưa thực hiện được. Sau khi chuyển đổi cơ cấu và chuyển sang cơ chế thị trường năm 1989, Đường sắt Việt Nam bắt tay vào chương trình khôi phục và hiện đại hóa Đường sắt để ngành Đường sắt trở thành một ngành vận tải hàng đầu của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và hòa nhập với các Đường sắt trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trước năm 1989, toàn bộ hệ thống Đường sắt do một cơ quan Trung ương chi phối, lúc đó được gọi là Tổng cục Đường sắt với trụ sở tại Nội. Từ năm 1989 đến ngày 4-3-2003, ngành Đường sắt được cơ cấu lại thành một doanh nghiệp Nhà nước với tên là Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, hoạt động trên nguyên tắc thị trường mở. Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 6Luận văn tốt nghiệp cao họcThực hiện Quyết định 34/QĐ-TTg ngày 4-3-2003 về việc thành lập Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, ngày 13-6-2003, tại Trụ sở Liên hiệp đường sắt Việt Nam đã triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm các ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN.Từ ngày 7-7-2003 Đường sắt Việt Nam chính thức đi vào hoạt động theo hình Tổng Công ty đường sắt, trong đó khối vận tải bao gồm 4 đơn vị chính là Công ty vận tải hành khách đường sắt Nội, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, Công ty vận tải hàng hoá đường sắt và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt. Để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp 2005 cũng như chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc chuyển đổi và xắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước nên ngày 25-6-2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 973/QĐ-TTg chuyển Tổng công ty ĐSVN sang Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên theo hình Công ty mẹ - Công ty con do Nhà nước làm chủ sở hữu gọi tắt là Đường sắt Việt Nam ( ĐSVN ). Ngày 31/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 474/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Loại hình doanh nghiệp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.1.1.1.2.Mục tiêu, chức năng hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của ĐSVN:* Mục tiêu kinh doanha- Kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại ĐSVN và vốn của ĐSVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao.b- Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của ĐSVN và các đơn vị thành viên.c- Phát triển ĐSVN có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao; kinh doanh đa ngành, trong đó có quản lý, khai thác hệ thống kết Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 7Luận văn tốt nghiệp cao họccấu hạ tầng Đường sắt, điều hành gíao thông vận tải đường sắtvận tải đường sắt là các ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu, đào tạo; có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, làm nòng cốt để ngành Đường sắt Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.* Chức năng hoạt động của Đường sắt:Đường sắt Việt Nam có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; quản lý, chỉ đạo, chi phối các công ty con, công ty liên kết theo tỉ lệ chiếm giữ vốn điều lệ tại các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đường sắt Việt Nam* Ngành nghề kinh doanh:a. Ngành nghề kinh doanh chính: - Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; - Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; - Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; - Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; - Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không; - Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí. b. Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: - Sản xuấtkinh doanh vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uồng; - Kinh doanh du lịch, khách sạn, xuất nhập khẩu hàng hóa; - Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; - Dịch vụ viễn thông và tin học;Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 8Luận văn tốt nghiệp cao học - Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt; - In ấn. * Ngành, nghề kinh doanh khác: - Kinh doanh bất động sản; - Xuất khẩu lao động. Các đơn vị thành viên thuộc 5 khối sản xuất, kinh doanh khác nhau như: - Khối các đơn vị hạch toán phụ thuộc : 6 đơn vị- Khối các đơn vị sự nghiệp: 9 đơn vị- Các Công ty con do ĐSVN sở hữu 100% vốn điều lệ: 23 đơn vị- Các công ty trách nhiệm hữu hạnh 2 thành viên, công ty cổ phần do ĐSVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 9 đơn vị.- Các công ty do ĐSVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: 20 đơn vị Trong đó, hoạt động quan trọng nhất là hoạt động vận tải, do 5 đơn vị chính phụ trách, đó là: - Công ty vận tải hành khách đường sắt Nội - Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn - Công ty vận tải hàng hoá đường sắt - Liên hiệp Sức kéo Đường sắt - Trung tâm điều hành vận tải đường sắt.Cơ quan của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đóng trụ sở tại 118 đuờng Lê Duẩn, Nội, là một tổ chức tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty và có nhiệm vụ giám sátcộng tác với các Công ty và Trung tâm điều hành vận tải cũng như các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực liên quan đến Đường sắt. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về chiến luợc phát triển Đường sắt và các dự án đầu tư nước ngoài cũng như chương trình hiện đại hoá Đường sắt.Bảng 1.1: hình tổ chức của Tổng công ty ĐSVN hiện nay ( Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 31/3/2011 về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam) Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 9Luận văn tốt nghiệp cao họcHọc viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 10Thủ tướng chính phủBộ GTVTBan kiểm soátCác cơ quan ngang bộĐường sắt Việt NamHội đồng thành viên Tổng giám đốcCác phó TGĐKế toán trưởngCác ban tham mưuCácđơn vịsựnghiệpCty con do ĐSVN sở hữu 100% vốn điều lệDN hạch toán phụ thuộcCT TNHH 2 TV,CT Cp do ĐSVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệCT TNHH 2 TV, Cty Cp do ĐSVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệTrung tâm điều hành GTVT Đường sắtBan quản lý kết cấu hạ tầng Đường sắtCông ty sức kéo Đường sắtCty vận tải hành khách Đường sắt NộiCty vận tải hành khách Đường sắt SàiGònCty vận tải hàng hoá Đường sắt[...]... khách 1. Hành khách 8006975 11 6,9 7899823 98.7 8207532 10 3.9 Thống nhất 18 78665 17 762 71 94.5 19 19292 10 8 .1 Địa phương 612 8 310 612 3552 99.9 6288240 10 2.7 2 .Hành khách. Km2494 716 11 0 2 313 247 92.7 2444798 10 5.7 Thống nhất 15 59298 13 45336 86.3 14 380 71 106.9 Địa phương935 418 967 911 10 3.5 10 06727 10 4.0III/ Hành1. Tấn xếp 514 36 13 5,4 487 51 94.8 48 815 10 0 .1 Thống nhất 15 4 51 14 313 92.6 15 174 10 6.0... toa xe Nội. 3- Xí nghiệp sửa chữa toa xe Vinh.4- Xí nghiệp vận tải đường sắt Yên Lào.5- Xí nghiệp vận tải đường sắt Vĩnh Phú6- Xí nghiệp vận tải đường sắt Lạng.7- Xí nghiệp vận tải đường sắt Quảng8- Xí nghiệp vận tải đường sắt Thái9- Xí nghiệp vận tải đường sắt Hải. 10 - Xí nghiệp vận tải đường sắt Ninh. 11 - Xí nghiệp vận tải đường sắt Thanh Hố. 12 - Xí nghiệp vận tải Đường sắt Nghệ... họcVì vậy nghiên cứu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Nội theo hình Cơng ty TNHH 1 thành viên” là hết sức cần thiết.Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn : Trước yêu cầu đặt ra khi chuyển đổi sang hình tổ chức mới, từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang doanh nghiệp hạch tốn độc lập ( Cơng ty TNHH 1 thành viên ) trong... 3.727,60 1. 224,90 1. 205,80 11 ,202006 4.445,60 3. 212 ,30 1. 233,30 1. 207,40 12 ,902007 4.954,80 3.626,70 1. 328 ,10 1. 308,60 16 ,7020085.080,50 3. 718 ,70 1. 3 61, 79 1. 3 41, 80 17 ,12 20095.209,38 3. 813 ,04 1. 396,34 1. 375,84 17 ,562 010 5.3 41, 54 3.909,78 1. 4 31, 76 1. 410 ,74 18 ,002 011 5.360,60 3. 910 ,30 1. 450,30 14 29,68 19 ,0(Nguồn: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam)- Theo bảng trên: + Nguồn vốn của Tổng công ty ĐSVN... phương3 91. 266. 438 .19 4 11 2.0 493.6 61 112 .7 3 .Doanh thu H. lý28.234. 16 1,2 28.638 10 1.4 27.096 94.6 Thống nhất 13 .11 6 12 .207 93 .1 12.852 10 5.3 Địa phương 15 .11 7 16 .430 10 8.7 14 .243 86.7 (Nguồn: Số liệu của Công ty VTHKĐS Nội) Nhận xét:- Sản lượng vận tải của Công ty liên tục tăng qua các năm, năm sau tăng hơn năm trước, đặc biệt là sản lượng, hành khách - km tầu Thống Nhất và tầu địa phương.- Hành. .. động SXKD của Công ty TNHH 1 thành viên, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của của Cơng ty VTHKĐS Nội theo hình Công ty TNHH 1 thành viên. Phương pháp nghiên cứu của Luận văn: Luận văn dùng các phương pháp nghiên cứu truyền thống: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phân tích, phương pháp so... quả sản suất kinh doanh những năm vừa qua của ngành ĐSVN của Công ty VTHK Đường sắt Nội để nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty VTHK Đường sắt Nội theo hình Cơng ty TNHH 1 thành viên. Phạm vi nghiên cứu của Luận văn: Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 4 Luận văn tốt nghiệp cao họcnhiệm vụ, mục tiêu của. .. nhất: 21. 078 95,3 20.9 51 99 22 .13 5 10 3,0 - Địa phương:3.877 10 1 ,1 3 .13 3 81 2.784 10 5,7IV/ Tấn KM TĐ:2.683.443 10 2 2.690.459 10 0 2.926 10 8,8V/ Tổng D.Thu:728.735 10 6,9 814 .7 21 112 953.737 11 7,6 1. Doanh thu HH:99. 511 93,0 12 9. 613 ,5 13 0 16 7.683 12 9,42. Doanh thu HK: 614 .249 10 9,8 664.864 10 8 768.546 11 5,6- Thống nhất:435.932 458.340 10 5 503.879 10 9,9 - Địa phương: 17 8. 317 206.524 11 6 264.667 12 8,23.... 206.524 11 6 264.667 12 8,23. Doanh thu HL: 14 .975 98,8 16 .458 11 0 17 .507 10 6,4- Thống nhất: 11 .14 4 11 .030 99 11 .936 10 8,2 - Địa phương:3.8 31 5.428 14 2 5.570 10 2,6(Nguồn Công ty vận tải hành khách Đường sắt Nội) Bảng 1. 15: Kết quả kinh doanh vận tải của Công ty từ 2005 - 2 010 CHỈ TIÊUNăm 2008 Năm 2009 Năm 2 010 Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 31 Luận văn tốt nghiệp cao... mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, cũng như các thay đổi Học viên:Võ Minh Trung - Lớp Tổ chức và quản lý VTĐS K17 2 Luận văn tốt nghiệp cao họcCHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM VÀ CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT NỘI ***** 1. 1. hình tổ chức và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ĐSVN và Công ty VTHKĐS Nội. 1. 1 .1 hình tổ chức của ĐSVN 1. 1 .1. 1 . Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH một thành viên. Học viên: Võ Minh. Đường sắt Sài Gòn và Công ty vận tải hàng hóa Đường sắt thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên.doc, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên.doc, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên.doc, Mơ hình tổ chức của ĐSVN .1 Về tổ chức:, Nhiệm vụ của Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội:, Quyền hạn của Công ty:, 2 3 5 7 Nguồn vốn và tài sản của Cơng ty: Bảng 1.7: Bảng Cân đối Kế tốn 2010, 8 Nguồn vốn và tài sản của Cơng ty: Bảng 1.7: Bảng Cân đối Kế tốn 2010, Lao động của Công ty, Tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Cơng ty:, Môi trường vĩ mô. + Môi trường kinh tế:, Môi trường tác nghiệp vi mô. Môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận tải:, Về bản chất pháp lý của doanh nghiệp, Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm, Môi trường kinh tế Môi trường thông tin, Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, Hoạt động phân phối Hoạt động quảng cáo, Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành Sản phẩm thay thế, Khách hàng Mơ hình Tổng cơng ty:, Công ty mẹ nhà nước: Công ty con, Mơ hình SXKD hiện tại: 1 Về cơ cấu tổ chức : Mơ hình Cơng ty TNHH một thành viên b1. Về cơ cấu tổ chức :, 1 Tổ chức, quản lý CTM Nhà nước Cơ cấu tổ chức quản lý :, II: Xây dựng cơ sở lý luận về đẩy mạnh hoạt động SXKD vận III: Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD vận tải của Công Thành, Các hạng mục cần đầu tư, Huy động Nguồn vốn vay, Huy động vốn từ các nhà quảng cáo: Huy động nguồn vốn từ Cán bộ cơng nhân viên Huy động từ trái phiếu Cổ phần hóa, Nâng cao chất lượng phục vụ Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cơng nhân viên

Từ khóa liên quan